ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 82
30 36.59
21 25.61
11 13.41
17 20.73
3 3.66
0 0.00
82 100.00%
2  โรงเรียนบ้านละอาร์ 26
8 30.77
4 15.38
2 7.69
8 30.77
4 15.38
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 33
3 9.09
26 78.79
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 46
8 17.39
9 19.57
2 4.35
17 36.96
0 0.00
10 21.74
36 78.26%
5  โรงเรียนบ้านวังไชย 76
9 11.84
9 11.84
7 9.21
18 23.68
16 21.05
17 22.37
59 77.63%
6  โรงเรียนบ้านปายอ 119
24 20.17
20 16.81
17 14.29
16 13.45
0 0.00
42 35.29
77 64.71%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 150
35 23.33
57 38.00
2 1.33
0 0.00
0 0.00
56 37.33
94 62.67%
8  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 121
14 11.57
11 9.09
5 4.13
25 20.66
16 13.22
50 41.32
71 58.68%
9  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 407
37 9.09
82 20.15
16 3.93
90 22.11
13 3.19
169 41.52
238 58.48%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 64
16 25.00
12 18.75
4 6.25
0 0.00
2 3.13
30 46.88
34 53.13%
11  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 140
19 13.57
11 7.86
1 0.71
30 21.43
12 8.57
67 47.86
73 52.14%
12  โรงเรียนบ้านกะรุบี 272
36 13.24
42 15.44
21 7.72
35 12.87
4 1.47
134 49.26
138 50.74%
13  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 46
15 32.61
6 13.04
2 4.35
0 0.00
0 0.00
23 50.00
23 50.00%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 439
29 6.61
45 10.25
2 0.46
74 16.86
52 11.85
237 53.99
202 46.01%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 159
24 15.09
14 8.81
10 6.29
15 9.43
9 5.66
87 54.72
72 45.28%
16  โรงเรียนบ้านโลทู 103
14 13.59
18 17.48
4 3.88
10 9.71
0 0.00
57 55.34
46 44.66%
17  โรงเรียนบ้านปลักแตน 200
11 5.50
18 9.00
26 13.00
14 7.00
18 9.00
113 56.50
87 43.50%
18  โรงเรียนบ้านบน 205
22 10.73
52 25.37
1 0.49
12 5.85
0 0.00
118 57.56
87 42.44%
19  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 427
76 17.80
60 14.05
17 3.98
27 6.32
1 0.23
246 57.61
181 42.39%
20  โรงเรียนบ้านบือแต 139
25 17.99
21 15.11
4 2.88
7 5.04
0 0.00
82 58.99
57 41.01%
21  โรงเรียนบ้านละหาร 30
3 10.00
3 10.00
0 0.00
3 10.00
3 10.00
18 60.00
12 40.00%
22  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 239
27 11.30
30 12.55
12 5.02
15 6.28
11 4.60
144 60.25
95 39.75%
23  โรงเรียนบ้านละเวง 122
37 30.33
8 6.56
3 2.46
0 0.00
0 0.00
74 60.66
48 39.34%
24  โรงเรียนบ้านมะกอ 95
12 12.63
25 26.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 61.05
37 38.95%
25  โรงเรียนบ้านบือเระ 211
30 14.22
41 19.43
9 4.27
0 0.00
0 0.00
131 62.09
80 37.91%
26  โรงเรียนวัดโบกขรณี 74
11 14.86
8 10.81
8 10.81
0 0.00
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
27  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 92
3 3.26
13 14.13
14 15.22
3 3.26
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
28  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 176
14 7.95
14 7.95
4 2.27
25 14.20
6 3.41
113 64.20
63 35.80%
29  โรงเรียนบ้านบีติง 83
7 8.43
8 9.64
1 1.20
12 14.46
1 1.20
54 65.06
29 34.94%
30  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 188
18 9.57
27 14.36
6 3.19
6 3.19
0 0.00
131 69.68
57 30.32%
31  โรงเรียนบ้านบือจะ 139
15 10.79
20 14.39
2 1.44
4 2.88
1 0.72
97 69.78
42 30.22%
32  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 159
20 12.58
28 17.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 69.81
48 30.19%
33  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 328
22 6.71
16 4.88
12 3.66
46 14.02
3 0.91
229 69.82
99 30.18%
34  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 295
33 11.19
37 12.54
7 2.37
11 3.73
0 0.00
207 70.17
88 29.83%
35  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 226
46 20.35
0 0.00
17 7.52
0 0.00
0 0.00
163 72.12
63 27.88%
36  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 123
17 13.82
15 12.20
1 0.81
0 0.00
1 0.81
89 72.36
34 27.64%
37  โรงเรียนบ้านลานช้าง 132
12 9.09
15 11.36
9 6.82
0 0.00
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
38  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 161
11 6.83
8 4.97
13 8.07
6 3.73
5 3.11
118 73.29
43 26.71%
39  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 484
36 7.44
62 12.81
21 4.34
6 1.24
1 0.21
358 73.97
126 26.03%
40  โรงเรียนบ้านมะนังยง 135
11 8.15
10 7.41
1 0.74
12 8.89
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
41  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 201
21 10.45
3 1.49
9 4.48
14 6.97
0 0.00
154 76.62
47 23.38%
42  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 184
21 11.41
10 5.43
2 1.09
7 3.80
3 1.63
141 76.63
43 23.37%
43  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 247
46 18.62
10 4.05
1 0.40
0 0.00
0 0.00
190 76.92
57 23.08%
44  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 260
31 11.92
0 0.00
2 0.77
0 0.00
26 10.00
201 77.31
59 22.69%
45  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 80
4 5.00
13 16.25
1 1.25
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 318
26 8.18
21 6.60
6 1.89
15 4.72
2 0.63
248 77.99
70 22.01%
47  โรงเรียนบ้านเขาดิน 158
7 4.43
13 8.23
12 7.59
2 1.27
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
48  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 173
17 9.83
8 4.62
3 1.73
9 5.20
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
49  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 148
25 16.89
0 0.00
2 1.35
3 2.03
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
50  โรงเรียนวัดโชติรส 101
6 5.94
7 6.93
6 5.94
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
51  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 124
3 2.42
14 11.29
2 1.61
3 2.42
2 1.61
100 80.65
24 19.35%
52  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 94
3 3.19
3 3.19
6 6.38
6 6.38
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
53  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 282
12 4.26
29 10.28
11 3.90
0 0.00
0 0.00
230 81.56
52 18.44%
54  โรงเรียนบ้านช่องแมว 258
16 6.20
21 8.14
6 2.33
4 1.55
0 0.00
211 81.78
47 18.22%
55  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 100
2 2.00
4 4.00
5 5.00
3 3.00
4 4.00
82 82.00
18 18.00%
56  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 100
5 5.00
10 10.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
57  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 135
7 5.19
13 9.63
2 1.48
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
58  โรงเรียนวัดสารวัน 139
6 4.32
5 3.60
7 5.04
4 2.88
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
59  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 122
12 9.84
6 4.92
1 0.82
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 117
8 6.84
7 5.98
2 1.71
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
61  โรงเรียนบ้านสือดัง 292
14 4.79
27 9.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
251 85.96
41 14.04%
62  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 95
8 8.42
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
63  โรงเรียนบ้านกระจูด 142
4 2.82
6 4.23
6 4.23
1 0.70
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
64  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 151
5 3.31
2 1.32
5 3.31
3 1.99
2 1.32
134 88.74
17 11.26%
65  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 109
5 4.59
0 0.00
0 0.00
4 3.67
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
66  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
67  โรงเรียนบ้านแลแวะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,154 10.61
เตี้ย  1,158 10.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  398 3.66
ผอมและเตี้ย  646 5.94
อ้วนและเตี้ย  221 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,299 67.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,577 คน


32.89%


Powered By www.thaieducation.net