ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 96 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.48
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนตลาดปรีกี 415
164 39.52
251 60.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
415 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 57
19 33.33
0 0.00
6 10.53
14 24.56
18 31.58
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 23
3 13.04
6 26.09
7 30.43
5 21.74
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
4  โรงเรียนบ้านควนลาแม 77
36 46.75
21 27.27
2 2.60
17 22.08
1 1.30
0 0.00
77 100.00%
5  โรงเรียนบ้านควนหยี 27
3 11.11
6 22.22
6 22.22
6 22.22
6 22.22
0 0.00
27 100.00%
6  โรงเรียนบ้านบากง 121
44 36.36
36 29.75
5 4.13
32 26.45
4 3.31
0 0.00
121 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสมาหอ 80
12 15.00
15 18.75
25 31.25
14 17.50
14 17.50
0 0.00
80 100.00%
8  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 91
22 24.18
19 20.88
25 27.47
12 13.19
4 4.40
9 9.89
82 90.11%
9  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 214
43 20.09
36 16.82
4 1.87
68 31.78
40 18.69
23 10.75
191 89.25%
10  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 106
23 21.70
21 19.81
27 25.47
14 13.21
9 8.49
12 11.32
94 88.68%
11  โรงเรียนวัดมะกรูด 123
9 7.32
24 19.51
31 25.20
38 30.89
4 3.25
17 13.82
106 86.18%
12  โรงเรียนบ้านคูระ 91
16 17.58
20 21.98
17 18.68
8 8.79
17 18.68
13 14.29
78 85.71%
13  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 139
55 39.57
31 22.30
28 20.14
0 0.00
5 3.60
20 14.39
119 85.61%
14  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 239
44 18.41
45 18.83
55 23.01
39 16.32
20 8.37
36 15.06
203 84.94%
15  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 116
38 32.76
38 32.76
18 15.52
1 0.86
2 1.72
19 16.38
97 83.62%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 251
25 9.96
40 15.94
18 7.17
68 27.09
52 20.72
48 19.12
203 80.88%
17  โรงเรียนบ้านบูโกะ 127
10 7.87
34 26.77
0 0.00
24 18.90
34 26.77
25 19.69
102 80.31%
18  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 73
21 28.77
10 13.70
2 2.74
18 24.66
6 8.22
16 21.92
57 78.08%
19  โรงเรียนบ้านกระโด 176
54 30.68
56 31.82
0 0.00
19 10.80
7 3.98
40 22.73
136 77.27%
20  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 26
8 30.77
8 30.77
2 7.69
1 3.85
1 3.85
6 23.08
20 76.92%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 194
65 33.51
50 25.77
5 2.58
21 10.82
0 0.00
53 27.32
141 72.68%
22  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 264
53 20.08
32 12.12
5 1.89
68 25.76
31 11.74
75 28.41
189 71.59%
23  โรงเรียนบ้านชะเมา 77
23 29.87
9 11.69
9 11.69
11 14.29
2 2.60
23 29.87
54 70.13%
24  โรงเรียนบ้านยางแดง 90
31 34.44
15 16.67
5 5.56
8 8.89
0 0.00
31 34.44
59 65.56%
25  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 127
30 23.62
28 22.05
3 2.36
15 11.81
6 4.72
45 35.43
82 64.57%
26  โรงเรียนบ้านละหารยามู 149
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 63.09
55 36.91
94 63.09%
27  โรงเรียนบ้านบินยา 121
14 11.57
8 6.61
1 0.83
49 40.50
1 0.83
48 39.67
73 60.33%
28  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 110
25 22.73
22 20.00
3 2.73
15 13.64
0 0.00
45 40.91
65 59.09%
29  โรงเรียนบ้านสายชล 118
27 22.88
14 11.86
9 7.63
9 7.63
9 7.63
50 42.37
68 57.63%
30  โรงเรียนบ้านคางา 153
33 21.57
40 26.14
5 3.27
6 3.92
4 2.61
65 42.48
88 57.52%
31  โรงเรียนบ้านควนแตน 78
12 15.38
12 15.38
7 8.97
13 16.67
0 0.00
34 43.59
44 56.41%
32  โรงเรียนบ้านบาเงง 78
19 24.36
11 14.10
5 6.41
9 11.54
0 0.00
34 43.59
44 56.41%
33  โรงเรียนบ้านลางสาด 137
20 14.60
30 21.90
0 0.00
23 16.79
0 0.00
64 46.72
73 53.28%
34  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 329
68 20.67
93 28.27
14 4.26
0 0.00
0 0.00
154 46.81
175 53.19%
35  โรงเรียนบ้านราวอ 92
21 22.83
16 17.39
4 4.35
7 7.61
0 0.00
44 47.83
48 52.17%
36  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 81
21 25.93
20 24.69
1 1.23
0 0.00
0 0.00
39 48.15
42 51.85%
37  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 101
15 14.85
7 6.93
0 0.00
17 16.83
13 12.87
49 48.51
52 51.49%
38  โรงเรียนบ้านถนน 197
47 23.86
40 20.30
6 3.05
7 3.55
0 0.00
97 49.24
100 50.76%
39  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 64
6 9.38
3 4.69
17 26.56
4 6.25
2 3.13
32 50.00
32 50.00%
40  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 138
13 9.42
26 18.84
4 2.90
24 17.39
0 0.00
71 51.45
67 48.55%
41  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 171
19 11.11
12 7.02
20 11.70
13 7.60
19 11.11
88 51.46
83 48.54%
42  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 27
3 11.11
4 14.81
1 3.70
3 11.11
2 7.41
14 51.85
13 48.15%
43  โรงเรียนบ้านตันหยง 71
3 4.23
9 12.68
1 1.41
12 16.90
9 12.68
37 52.11
34 47.89%
44  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 139
21 15.11
29 20.86
3 2.16
8 5.76
1 0.72
77 55.40
62 44.60%
45  โรงเรียนอนุบาลยะรัง 726
104 14.33
48 6.61
67 9.23
61 8.40
37 5.10
409 56.34
317 43.66%
46  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 180
16 8.89
23 12.78
33 18.33
3 1.67
0 0.00
105 58.33
75 41.67%
47  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 167
29 17.37
14 8.38
0 0.00
25 14.97
0 0.00
99 59.28
68 40.72%
48  โรงเรียนวัดนาประดู่ 134
9 6.72
15 11.19
30 22.39
0 0.00
0 0.00
80 59.70
54 40.30%
49  โรงเรียนบ้านปลักปรือ 75
3 4.00
14 18.67
1 1.33
12 16.00
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
50  โรงเรียนบ้านปาลัส 153
11 7.19
38 24.84
10 6.54
0 0.00
0 0.00
94 61.44
59 38.56%
51  โรงเรียนบ้านเกาะตา 112
31 27.68
8 7.14
4 3.57
0 0.00
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
52  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 103
10 9.71
23 22.33
2 1.94
4 3.88
0 0.00
64 62.14
39 37.86%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 132
8 6.06
16 12.12
5 3.79
8 6.06
11 8.33
84 63.64
48 36.36%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 176
15 8.52
34 19.32
6 3.41
8 4.55
0 0.00
113 64.20
63 35.80%
55  โรงเรียนวัดป่าสวย 29
7 24.14
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
56  โรงเรียนบ้านอาโห 104
9 8.65
17 16.35
7 6.73
2 1.92
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
57  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 149
9 6.04
23 15.44
17 11.41
0 0.00
0 0.00
100 67.11
49 32.89%
58  โรงเรียนบ้านควนประ 56
8 14.29
0 0.00
6 10.71
4 7.14
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
59  โรงเรียนบ้านตรัง 101
8 7.92
11 10.89
8 7.92
2 1.98
2 1.98
70 69.31
31 30.69%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 410
37 9.02
53 12.93
16 3.90
15 3.66
2 0.49
287 70.00
123 30.00%
61  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 476
35 7.35
86 18.07
17 3.57
0 0.00
0 0.00
338 71.01
138 28.99%
62  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 404
58 14.36
50 12.38
2 0.50
5 1.24
1 0.25
288 71.29
116 28.71%
63  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 119
13 10.92
15 12.61
6 5.04
0 0.00
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
64  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 116
9 7.76
6 5.17
2 1.72
15 12.93
1 0.86
83 71.55
33 28.45%
65  โรงเรียนบ้านสามยอด 181
20 11.05
20 11.05
5 2.76
5 2.76
1 0.55
130 71.82
51 28.18%
66  โรงเรียนบ้านคลองหิน 137
20 14.60
17 12.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
67  โรงเรียนบ้านมะหุด 189
19 10.05
24 12.70
5 2.65
3 1.59
0 0.00
138 73.02
51 26.98%
68  โรงเรียนบ้านควนโนรี 96
7 7.29
14 14.58
1 1.04
3 3.13
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
69  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 59
10 16.95
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
70  โรงเรียนบ้านตุปะ 95
3 3.16
18 18.95
0 0.00
1 1.05
1 1.05
72 75.79
23 24.21%
71  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 58
4 6.90
4 6.90
2 3.45
2 3.45
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
72  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 203
28 13.79
11 5.42
7 3.45
0 0.00
0 0.00
157 77.34
46 22.66%
73  โรงเรียนวัดทรายขาว 53
3 5.66
6 11.32
2 3.77
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
74  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 21.84
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
75  โรงเรียนบ้านควนลังงา 152
10 6.58
2 1.32
11 7.24
9 5.92
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
76  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 138
7 5.07
6 4.35
3 2.17
13 9.42
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
77  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 93
1 1.08
5 5.38
7 7.53
5 5.38
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
78  โรงเรียนบ้านด่าน 64
7 10.94
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
79  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 170
23 13.53
7 4.12
3 1.76
0 0.00
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
80  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 166
7 4.22
17 10.24
7 4.22
1 0.60
0 0.00
134 80.72
32 19.28%
81  โรงเรียนบ้านอินทนิล 223
9 4.04
8 3.59
5 2.24
15 6.73
6 2.69
180 80.72
43 19.28%
82  โรงเรียนบ้านสิเดะ 241
17 7.05
27 11.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
197 81.74
44 18.26%
83  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 34
2 5.88
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
84  โรงเรียนบ้านปานัน 134
10 7.46
8 5.97
5 3.73
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
85  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
86  โรงเรียนบ้านบาละแต 123
0 0.00
0 0.00
4 3.25
15 12.20
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
87  โรงเรียนบ้านคลองทราย 46
1 2.17
5 10.87
1 2.17
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
88  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 278
25 8.99
11 3.96
2 0.72
3 1.08
0 0.00
237 85.25
41 14.75%
89  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 101
6 5.94
1 0.99
7 6.93
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
90  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 123
7 5.69
4 3.25
4 3.25
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
91  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 124
7 5.65
8 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
92  โรงเรียนบ้านล้อแตก 94
4 4.26
2 2.13
0 0.00
3 3.19
1 1.06
84 89.36
10 10.64%
93  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 245
6 2.45
7 2.86
1 0.41
3 1.22
2 0.82
226 92.24
19 7.76%
94  โรงเรียนบ้านเขาวัง 245
8 3.27
0 0.00
6 2.45
4 1.63
0 0.00
227 92.65
18 7.35%
95  โรงเรียนบ้านป่าบอน 79
0 0.00
2 2.53
2 2.53
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
96  โรงเรียนบ้านกระหวะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,681 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,942 14.19
เตี้ย  1,980 14.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  742 5.42
ผอมและเตี้ย  1,019 7.45
อ้วนและเตี้ย  508 3.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,490 54.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,191 คน


45.25%


Powered By www.thaieducation.net