ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 61
39 63.93
4 6.56
4 6.56
7 11.48
7 11.48
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 184
8 4.35
6 3.26
151 82.07
9 4.89
10 5.43
0 0.00
184 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 118
22 18.64
27 22.88
11 9.32
36 30.51
22 18.64
0 0.00
118 100.00%
4  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 13
3 23.08
2 15.38
4 30.77
4 30.77
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 116
33 28.45
32 27.59
22 18.97
17 14.66
1 0.86
11 9.48
105 90.52%
6  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 4
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
1 25.00
3 75.00%
7  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 288
49 17.01
50 17.36
57 19.79
15 5.21
9 3.13
108 37.50
180 62.50%
8  โรงเรียนวัดคลองตาล 91
14 15.38
14 15.38
7 7.69
13 14.29
7 7.69
36 39.56
55 60.44%
9  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 949
64 6.74
75 7.90
236 24.87
41 4.32
156 16.44
377 39.73
572 60.27%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 123
18 14.63
14 11.38
23 18.70
10 8.13
9 7.32
49 39.84
74 60.16%
11  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 181
16 8.84
32 17.68
19 10.50
16 8.84
19 10.50
79 43.65
102 56.35%
12  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 145
3 2.07
34 23.45
32 22.07
1 0.69
11 7.59
64 44.14
81 55.86%
13  โรงเรียนบ้านปลายศอก 112
15 13.39
19 16.96
14 12.50
0 0.00
12 10.71
52 46.43
60 53.57%
14  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 108
13 12.04
6 5.56
14 12.96
11 10.19
11 10.19
53 49.07
55 50.93%
15  โรงเรียนวัดเวียงสระ 98
4 4.08
4 4.08
14 14.29
13 13.27
14 14.29
49 50.00
49 50.00%
16  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 144
15 10.42
23 15.97
20 13.89
10 6.94
3 2.08
73 50.69
71 49.31%
17  โรงเรียนบ้านไสดง 218
17 7.80
13 5.96
17 7.80
30 13.76
30 13.76
111 50.92
107 49.08%
18  โรงเรียนบ้านไสท้อน 229
22 9.61
21 9.17
37 16.16
10 4.37
15 6.55
124 54.15
105 45.85%
19  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 68
5 7.35
3 4.41
8 11.76
7 10.29
8 11.76
37 54.41
31 45.59%
20  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 79
2 2.53
2 2.53
14 17.72
9 11.39
9 11.39
43 54.43
36 45.57%
21  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 135
8 5.93
5 3.70
18 13.33
13 9.63
15 11.11
76 56.30
59 43.70%
22  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 51
8 15.69
2 3.92
10 19.61
2 3.92
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
23  โรงเรียนบ้านดอนทราย 14
0 0.00
0 0.00
4 28.57
0 0.00
2 14.29
8 57.14
6 42.86%
24  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 171
27 15.79
22 12.87
12 7.02
12 7.02
0 0.00
98 57.31
73 42.69%
25  โรงเรียนบ้านคลองกา 59
6 10.17
5 8.47
8 13.56
4 6.78
2 3.39
34 57.63
25 42.37%
26  โรงเรียนบ้านควนสระ 337
26 7.72
16 4.75
49 14.54
26 7.72
18 5.34
202 59.94
135 40.06%
27  โรงเรียนบ้านยางอุง 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
1 20.00
3 60.00
2 40.00%
28  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 71
1 1.41
5 7.04
8 11.27
6 8.45
8 11.27
43 60.56
28 39.44%
29  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 173
21 12.14
10 5.78
32 18.50
2 1.16
3 1.73
105 60.69
68 39.31%
30  โรงเรียนบ้านควนสูง 341
10 2.93
6 1.76
49 14.37
17 4.99
52 15.25
207 60.70
134 39.30%
31  โรงเรียนบ้านยูงทอง 65
7 10.77
2 3.08
6 9.23
2 3.08
8 12.31
40 61.54
25 38.46%
32  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 136
9 6.62
8 5.88
5 3.68
18 13.24
12 8.82
84 61.76
52 38.24%
33  โรงเรียนนาสาร 541
62 11.46
39 7.21
36 6.65
40 7.39
26 4.81
338 62.48
203 37.52%
34  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 131
16 12.21
9 6.87
23 17.56
0 0.00
0 0.00
83 63.36
48 36.64%
35  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 253
17 6.72
32 12.65
37 14.62
6 2.37
0 0.00
161 63.64
92 36.36%
36  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 245
23 9.39
14 5.71
36 14.69
9 3.67
7 2.86
156 63.67
89 36.33%
37  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 146
6 4.11
4 2.74
5 3.42
21 14.38
17 11.64
93 63.70
53 36.30%
38  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 235
5 2.13
10 4.26
27 11.49
17 7.23
25 10.64
151 64.26
84 35.74%
39  โรงเรียนบ้านควนปราง 105
3 2.86
15 14.29
2 1.90
16 15.24
1 0.95
68 64.76
37 35.24%
40  โรงเรียนควนสุบรรณ 172
10 5.81
10 5.81
34 19.77
6 3.49
0 0.00
112 65.12
60 34.88%
41  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 130
9 6.92
5 3.85
20 15.38
0 0.00
11 8.46
85 65.38
45 34.62%
42  โรงเรียนบ้านวังหิน 108
2 1.85
5 4.63
9 8.33
7 6.48
14 12.96
71 65.74
37 34.26%
43  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 390
24 6.15
49 12.56
18 4.62
24 6.15
18 4.62
257 65.90
133 34.10%
44  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 151
13 8.61
13 8.61
22 14.57
3 1.99
0 0.00
100 66.23
51 33.77%
45  โรงเรียนวัดน้ำพุ 174
7 4.02
0 0.00
28 16.09
7 4.02
16 9.20
116 66.67
58 33.33%
46  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 224
30 13.39
23 10.27
21 9.38
0 0.00
0 0.00
150 66.96
74 33.04%
47  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 488
8 1.64
10 2.05
67 13.73
8 1.64
67 13.73
328 67.21
160 32.79%
48  โรงเรียนบ้านไสขรบ 101
5 4.95
6 5.94
22 21.78
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
49  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 109
7 6.42
6 5.50
21 19.27
1 0.92
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
50  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 123
9 7.32
6 4.88
22 17.89
2 1.63
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
51  โรงเรียนบ้านทรายทอง 82
8 9.76
3 3.66
13 15.85
0 0.00
1 1.22
57 69.51
25 30.49%
52  โรงเรียนบ้านเขาปูน 129
8 6.20
11 8.53
15 11.63
2 1.55
3 2.33
90 69.77
39 30.23%
53  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 86
9 10.47
6 6.98
2 2.33
6 6.98
3 3.49
60 69.77
26 30.23%
54  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 68
2 2.94
3 4.41
9 13.24
2 2.94
4 5.88
48 70.59
20 29.41%
55  โรงเรียนบ้านธารอารี 69
0 0.00
4 5.80
16 23.19
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
56  โรงเรียนบ้านหานเพชร 145
9 6.21
12 8.28
19 13.10
2 1.38
0 0.00
103 71.03
42 28.97%
57  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 63
3 4.76
3 4.76
5 7.94
3 4.76
4 6.35
45 71.43
18 28.57%
58  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 123
2 1.63
3 2.44
15 12.20
12 9.76
3 2.44
88 71.54
35 28.46%
59  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 218
19 8.72
13 5.96
10 4.59
4 1.83
15 6.88
157 72.02
61 27.98%
60  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 72
8 11.11
2 2.78
7 9.72
3 4.17
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
61  โรงเรียนบ้านยูงงาม 59
7 11.86
3 5.08
1 1.69
5 8.47
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
62  โรงเรียนวัดสองแพรก 218
9 4.13
13 5.96
28 12.84
9 4.13
0 0.00
159 72.94
59 27.06%
63  โรงเรียนบ้านกลาง 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
0 0.00
2 6.67
22 73.33
8 26.67%
64  โรงเรียนบ้านควนเนียง 128
1 0.78
1 0.78
17 13.28
2 1.56
13 10.16
94 73.44
34 26.56%
65  โรงเรียนมหาราช 2 80
0 0.00
0 0.00
21 26.25
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 27
2 7.41
3 11.11
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
67  โรงเรียนประชาอุทิศ 147
4 2.72
13 8.84
21 14.29
0 0.00
0 0.00
109 74.15
38 25.85%
68  โรงเรียนบ้านควนกลาง 67
6 8.96
2 2.99
9 13.43
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
69  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 105
14 13.33
0 0.00
12 11.43
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
70  โรงเรียนวัดควนศรี 78
3 3.85
4 5.13
6 7.69
2 2.56
4 5.13
59 75.64
19 24.36%
71  โรงเรียนบ้านนาควน 136
6 4.41
4 2.94
16 11.76
3 2.21
4 2.94
103 75.74
33 24.26%
72  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 136
7 5.15
15 11.03
7 5.15
2 1.47
2 1.47
103 75.74
33 24.26%
73  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 668
17 2.54
23 3.44
114 17.07
3 0.45
2 0.30
509 76.20
159 23.80%
74  โรงเรียนบ้านคลองโร 122
3 2.46
4 3.28
21 17.21
1 0.82
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
75  โรงเรียนบ้านในไร่ 59
2 3.39
2 3.39
6 10.17
1 1.69
3 5.08
45 76.27
14 23.73%
76  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 76
7 9.21
0 0.00
11 14.47
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
77  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 301
27 8.97
0 0.00
21 6.98
0 0.00
23 7.64
230 76.41
71 23.59%
78  โรงเรียนบ้านเขาตอก 102
3 2.94
7 6.86
14 13.73
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
79  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 209
7 3.35
6 2.87
32 15.31
3 1.44
1 0.48
160 76.56
49 23.44%
80  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 65
8 12.31
4 6.15
0 0.00
1 1.54
2 3.08
50 76.92
15 23.08%
81  โรงเรียนวัดบางพา 122
0 0.00
2 1.64
11 9.02
2 1.64
13 10.66
94 77.05
28 22.95%
82  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 170
9 5.29
12 7.06
17 10.00
0 0.00
1 0.59
131 77.06
39 22.94%
83  โรงเรียนวัดวิเวการาม 133
8 6.02
13 9.77
8 6.02
1 0.75
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
84  โรงเรียนบ้านควนยอ 126
10 7.94
4 3.17
14 11.11
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
85  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 72
1 1.39
3 4.17
10 13.89
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
86  โรงเรียนบ้านหนองโสน 128
5 3.91
18 14.06
5 3.91
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
87  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 322
14 4.35
13 4.04
26 8.07
7 2.17
9 2.80
253 78.57
69 21.43%
88  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 94
6 6.38
5 5.32
9 9.57
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
89  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 151
12 7.95
4 2.65
15 9.93
1 0.66
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
90  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 313
12 3.83
21 6.71
12 3.83
20 6.39
1 0.32
247 78.91
66 21.09%
91  โรงเรียนบ้านพรุแชง 212
7 3.30
6 2.83
20 9.43
5 2.36
6 2.83
168 79.25
44 20.75%
92  โรงเรียนบ้านคลองจัน 103
3 2.91
4 3.88
3 2.91
3 2.91
8 7.77
82 79.61
21 20.39%
93  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 238
4 1.68
9 3.78
35 14.71
0 0.00
0 0.00
190 79.83
48 20.17%
94  โรงเรียนบ้านบางดี 110
0 0.00
0 0.00
21 19.09
1 0.91
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
95  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 176
11 6.25
7 3.98
17 9.66
0 0.00
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
96  โรงเรียนบ้านดอนงาม 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
0 0.00
5 6.94
58 80.56
14 19.44%
97  โรงเรียนศึกษาประชาคม 62
3 4.84
3 4.84
2 3.23
2 3.23
2 3.23
50 80.65
12 19.35%
98  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 96
6 6.25
5 5.21
7 7.29
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
99  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 43
2 4.65
2 4.65
3 6.98
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
100  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 229
10 4.37
10 4.37
9 3.93
8 3.49
5 2.18
187 81.66
42 18.34%
101  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 138
9 6.52
2 1.45
12 8.70
2 1.45
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
102  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 157
2 1.27
8 5.10
6 3.82
4 2.55
8 5.10
129 82.17
28 17.83%
103  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
104  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 263
8 3.04
5 1.90
23 8.75
5 1.90
5 1.90
217 82.51
46 17.49%
105  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 89
1 1.12
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
106  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 121
3 2.48
2 1.65
15 12.40
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
107  โรงเรียนบ้านหมาก 104
5 4.81
4 3.85
4 3.85
0 0.00
4 3.85
87 83.65
17 16.35%
108  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 205
9 4.39
2 0.98
7 3.41
12 5.85
1 0.49
174 84.88
31 15.12%
109  โรงเรียนทรัพย์ทวี 108
8 7.41
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
110  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
4 6.56
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
111  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 197
7 3.55
7 3.55
9 4.57
6 3.05
0 0.00
168 85.28
29 14.72%
112  โรงเรียนบ้านยูงงาม 48
1 2.08
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
113  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 412
22 5.34
7 1.70
31 7.52
0 0.00
0 0.00
352 85.44
60 14.56%
114  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 42
1 2.38
1 2.38
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
115  โรงเรียนบ้านบางรูป 269
19 7.06
0 0.00
19 7.06
0 0.00
0 0.00
231 85.87
38 14.13%
116  โรงเรียนวัดดอนพยอม 93
0 0.00
1 1.08
5 5.38
1 1.08
6 6.45
80 86.02
13 13.98%
117  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 78
3 3.85
3 3.85
3 3.85
0 0.00
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
118  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1207
30 2.49
20 1.66
101 8.37
0 0.00
0 0.00
1056 87.49
151 12.51%
119  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 139
3 2.16
3 2.16
5 3.60
3 2.16
3 2.16
122 87.77
17 12.23%
120  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 182
4 2.20
6 3.30
0 0.00
6 3.30
6 3.30
160 87.91
22 12.09%
121  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 201
8 3.98
2 1.00
12 5.97
0 0.00
2 1.00
177 88.06
24 11.94%
122  โรงเรียนบ้านบางปาน 136
2 1.47
0 0.00
8 5.88
2 1.47
4 2.94
120 88.24
16 11.76%
123  โรงเรียนบ้านสวยศรี 102
4 3.92
4 3.92
1 0.98
3 2.94
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
124  โรงเรียนบ้านลานเข้ 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
125  โรงเรียนวัดสามพัน 131
5 3.82
2 1.53
4 3.05
3 2.29
1 0.76
116 88.55
15 11.45%
126  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1266
25 1.97
25 1.97
34 2.69
21 1.66
36 2.84
1125 88.86
141 11.14%
127  โรงเรียนบ้านไสดง 55
3 5.45
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
128  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
129  โรงเรียนบ้านปากด่าน 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.33
43 89.58
5 10.42%
130  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 68
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
131  โรงเรียนบ้านปลายสาย 107
1 0.93
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
132  โรงเรียนบ้านส้อง 118
0 0.00
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
133  โรงเรียนบ้านปากสาย 78
3 3.85
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
134  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 101
1 0.99
5 4.95
1 0.99
1 0.99
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
135  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 178
5 2.81
2 1.12
4 2.25
1 0.56
2 1.12
164 92.13
14 7.87%
136  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
137  โรงเรียนบ้านเมรัย 231
4 1.73
8 3.46
5 2.16
0 0.00
0 0.00
214 92.64
17 7.36%
138  โรงเรียนบ้านควนนิยม 150
6 4.00
2 1.33
3 2.00
0 0.00
0 0.00
139 92.67
11 7.33%
139  โรงเรียนบ้านปากหาน 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
140  โรงเรียนบ้านบางหอย 167
1 0.60
3 1.80
5 2.99
1 0.60
0 0.00
157 94.01
10 5.99%
141  โรงเรียนบ้านบางหยด 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
142  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 105
2 1.90
1 0.95
0 0.00
2 1.90
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
143  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
144  โรงเรียนบ้านคลองยา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.48
64 95.52
3 4.48%
145  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 68
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
146  โรงเรียนวัดอินทการาม 160
0 0.00
0 0.00
7 4.38
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
147  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 94
1 1.06
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
148  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
1 1.67
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
149  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 334
2 0.60
2 0.60
6 1.80
1 0.30
0 0.00
323 96.71
11 3.29%
150  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
151  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.13
0 0.00
124 96.88
4 3.13%
152  โรงเรียนบ้านยวนปลา 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
153  โรงเรียนวัดบางกำยาน 106
1 0.94
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
154  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 128
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 99.22
1 0.78%

 

จำนวนนักเรียน  24,399 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,291 5.29
เตี้ย  1,169 4.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,495 10.23
ผอมและเตี้ย  731 3.00
อ้วนและเตี้ย  906 3.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,807 72.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,592 คน


27.02%


Powered By www.thaieducation.net