ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบ่อขม 70
24 34.29
1 1.43
34 48.57
0 0.00
11 15.71
0 0.00
70 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 53
45 84.91
3 5.66
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 122
0 0.00
0 0.00
60 49.18
33 27.05
29 23.77
0 0.00
122 100.00%
4  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 70
5 7.14
5 7.14
10 14.29
48 68.57
2 2.86
0 0.00
70 100.00%
5  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 32
0 0.00
0 0.00
17 53.13
8 25.00
7 21.88
0 0.00
32 100.00%
6  โรงเรียนวัดบางลำภู 48
12 25.00
13 27.08
6 12.50
9 18.75
0 0.00
8 16.67
40 83.33%
7  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 26
18 69.23
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
6 23.08
20 76.92%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 29
14 48.28
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
9 31.03
20 68.97%
9  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 80
18 22.50
18 22.50
14 17.50
4 5.00
0 0.00
26 32.50
54 67.50%
10  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 37
20 54.05
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
16 43.24
21 56.76%
11  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 48
15 31.25
3 6.25
4 8.33
2 4.17
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
12  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1641
36 2.19
55 3.35
283 17.25
91 5.55
338 20.60
838 51.07
803 48.93%
13  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 36
8 22.22
2 5.56
2 5.56
1 2.78
4 11.11
19 52.78
17 47.22%
14  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 313
28 8.95
22 7.03
77 24.60
6 1.92
0 0.00
180 57.51
133 42.49%
15  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 146
2 1.37
0 0.00
29 19.86
2 1.37
29 19.86
84 57.53
62 42.47%
16  โรงเรียนบ้านสามแพรก 41
4 9.76
1 2.44
5 12.20
5 12.20
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
17  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 18
4 22.22
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
18  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 63
5 7.94
9 14.29
1 1.59
4 6.35
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
19  โรงเรียนบ้านแหลม 568
41 7.22
0 0.00
128 22.54
0 0.00
0 0.00
399 70.25
169 29.75%
20  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 129
9 6.98
6 4.65
16 12.40
4 3.10
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
21  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 52
4 7.69
3 5.77
5 9.62
2 3.85
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
22  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 70
1 1.43
0 0.00
17 24.29
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
23  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 135
8 5.93
4 2.96
3 2.22
12 8.89
7 5.19
101 74.81
34 25.19%
24  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 40
1 2.50
4 10.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
25  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 98
5 5.10
3 3.06
15 15.31
0 0.00
1 1.02
74 75.51
24 24.49%
26  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101
8 7.92
2 1.98
14 13.86
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
27  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 187
18 9.63
5 2.67
15 8.02
2 1.07
3 1.60
144 77.01
43 22.99%
28  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 35
1 2.86
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
29  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 217
11 5.07
12 5.53
26 11.98
0 0.00
0 0.00
168 77.42
49 22.58%
30  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
1 3.70
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
31  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 207
23 11.11
0 0.00
21 10.14
2 0.97
0 0.00
161 77.78
46 22.22%
32  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 130
6 4.62
6 4.62
10 7.69
6 4.62
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
33  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 236
13 5.51
9 3.81
24 10.17
4 1.69
0 0.00
186 78.81
50 21.19%
34  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 81
1 1.23
5 6.17
2 2.47
9 11.11
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
35  โรงเรียนบ้านหนองรี 109
11 10.09
0 0.00
10 9.17
0 0.00
1 0.92
87 79.82
22 20.18%
36  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
2 6.67
24 80.00
6 20.00%
37  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 202
7 3.47
4 1.98
25 12.38
4 1.98
0 0.00
162 80.20
40 19.80%
38  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2280
10 0.44
410 17.98
15 0.66
0 0.00
0 0.00
1845 80.92
435 19.08%
39  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 79
2 2.53
5 6.33
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
40  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
2 9.09
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
41  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 127
12 9.45
2 1.57
9 7.09
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
42  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 108
3 2.78
2 1.85
14 12.96
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
43  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 108
5 4.63
4 3.70
5 4.63
4 3.70
1 0.93
89 82.41
19 17.59%
44  โรงเรียนบ้านจะโปรง 66
3 4.55
2 3.03
4 6.06
0 0.00
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
45  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
0 0.00
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
46  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
47  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 201
9 4.48
4 1.99
19 9.45
1 0.50
0 0.00
168 83.58
33 16.42%
48  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 95
2 2.11
3 3.16
10 10.53
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
49  โรงเรียนบ้านดอนยาง 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
50  โรงเรียนบ้านเนินรัก 184
6 3.26
3 1.63
18 9.78
0 0.00
1 0.54
156 84.78
28 15.22%
51  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 33
1 3.03
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
52  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
4 6.45
53 85.48
9 14.52%
53  โรงเรียนบ้านสามเรือน 62
6 9.68
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
54  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 83
1 1.20
3 3.61
8 9.64
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
55  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
56  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 53
2 3.77
1 1.89
3 5.66
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
57  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 46
0 0.00
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
58  โรงเรียนวัดหนองส้ม 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
5 5.10
6 6.12
86 87.76
12 12.24%
59  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 87
2 2.30
1 1.15
6 6.90
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
60  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 67
0 0.00
1 1.49
4 5.97
2 2.99
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 67
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
62  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
3 4.92
55 90.16
6 9.84%
63  โรงเรียนบ้านพุพลู 112
6 5.36
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
64  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 114
8 7.02
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
65  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
66  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
67  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
68  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 96
2 2.08
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
69  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
70  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 178
4 2.25
3 1.69
5 2.81
0 0.00
0 0.00
166 93.26
12 6.74%
71  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
72  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
73  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 130
7 5.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
74  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.36
53 94.64
3 5.36%
75  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
76  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 158
3 1.90
0 0.00
2 1.27
3 1.90
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
77  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.45
28 96.55
1 3.45%
78  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 250
1 0.40
0 0.00
6 2.40
0 0.00
0 0.00
243 97.20
7 2.80%
79  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 127
1 0.79
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
80  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
81  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
82  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
61 98.39
1 1.61%
83  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
84  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
85  โรงเรียนบ้านสระพัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
86  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนวัดทรงธรรม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
88  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
90  โรงเรียนวัดในกลาง 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,056 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  538 4.46
เตี้ย  652 5.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,118 9.27
ผอมและเตี้ย  284 2.36
อ้วนและเตี้ย  461 3.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,003 74.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,053 คน


25.32%


Powered By www.thaieducation.net