ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 145
8 5.52
7 4.83
29 20.00
3 2.07
48 33.10
50 34.48
95 65.52%
2  โรงเรียนวัดคลองครุ 554
75 13.54
43 7.76
71 12.82
30 5.42
134 24.19
201 36.28
353 63.72%
3  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 420
56 13.33
10 2.38
53 12.62
66 15.71
39 9.29
196 46.67
224 53.33%
4  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2113
117 5.54
105 4.97
499 23.62
226 10.70
0 0.00
1166 55.18
947 44.82%
5  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 395
18 4.56
19 4.81
41 10.38
38 9.62
60 15.19
219 55.44
176 44.56%
6  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1466
105 7.16
222 15.14
101 6.89
128 8.73
75 5.12
835 56.96
631 43.04%
7  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 696
63 9.05
41 5.89
75 10.78
69 9.91
49 7.04
399 57.33
297 42.67%
8  โรงเรียนวัดนางสาว 953
94 9.86
76 7.97
207 21.72
10 1.05
3 0.31
563 59.08
390 40.92%
9  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 207
13 6.28
4 1.93
23 11.11
17 8.21
27 13.04
123 59.42
84 40.58%
10  โรงเรียนเอกชัย 1389
98 7.06
84 6.05
287 20.66
26 1.87
57 4.10
837 60.26
552 39.74%
11  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 991
27 2.72
34 3.43
145 14.63
64 6.46
113 11.40
608 61.35
383 38.65%
12  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 900
20 2.22
28 3.11
118 13.11
60 6.67
100 11.11
574 63.78
326 36.22%
13  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 606
38 6.27
36 5.94
48 7.92
43 7.10
53 8.75
388 64.03
218 35.97%
14  โรงเรียนวัดบางพลี 84
9 10.71
9 10.71
12 14.29
0 0.00
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
15  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 202
17 8.42
10 4.95
36 17.82
5 2.48
4 1.98
130 64.36
72 35.64%
16  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 366
23 6.28
23 6.28
61 16.67
23 6.28
0 0.00
236 64.48
130 35.52%
17  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 315
16 5.08
8 2.54
35 11.11
28 8.89
22 6.98
206 65.40
109 34.60%
18  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 142
18 12.68
1 0.70
0 0.00
25 17.61
4 2.82
94 66.20
48 33.80%
19  โรงเรียนบ้านรางสายบัว 74
4 5.41
6 8.11
14 18.92
1 1.35
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
20  โรงเรียนวัดศรีเมือง 719
61 8.48
53 7.37
83 11.54
15 2.09
24 3.34
483 67.18
236 32.82%
21  โรงเรียนวัดบางปลา 766
28 3.66
3 0.39
110 14.36
60 7.83
50 6.53
515 67.23
251 32.77%
22  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 165
7 4.24
11 6.67
30 18.18
3 1.82
3 1.82
111 67.27
54 32.73%
23  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 176
12 6.82
12 6.82
30 17.05
3 1.70
0 0.00
119 67.61
57 32.39%
24  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
4 8.00
1 2.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
25  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 492
24 4.88
18 3.66
87 17.68
7 1.42
20 4.07
336 68.29
156 31.71%
26  โรงเรียนทํานบแพ้ว 79
4 5.06
5 6.33
15 18.99
1 1.27
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
27  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 632
18 2.85
27 4.27
62 9.81
45 7.12
47 7.44
433 68.51
199 31.49%
28  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 409
36 8.80
22 5.38
51 12.47
14 3.42
0 0.00
286 69.93
123 30.07%
29  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 690
22 3.19
24 3.48
93 13.48
18 2.61
48 6.96
485 70.29
205 29.71%
30  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 91
5 5.49
6 6.59
13 14.29
3 3.30
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
31  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 90
3 3.33
1 1.11
9 10.00
4 4.44
9 10.00
64 71.11
26 28.89%
32  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 215
8 3.72
10 4.65
28 13.02
7 3.26
9 4.19
153 71.16
62 28.84%
33  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 93
9 9.68
3 3.23
14 15.05
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
34  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 140
8 5.71
5 3.57
9 6.43
8 5.71
9 6.43
101 72.14
39 27.86%
35  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 123
7 5.69
5 4.07
17 13.82
5 4.07
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
36  โรงเรียนบ้านคลองแค 543
32 5.89
33 6.08
81 14.92
0 0.00
4 0.74
393 72.38
150 27.62%
37  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 316
12 3.80
19 6.01
29 9.18
11 3.48
15 4.75
230 72.78
86 27.22%
38  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 263
9 3.42
13 4.94
34 12.93
13 4.94
0 0.00
194 73.76
69 26.24%
39  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 116
3 2.59
5 4.31
20 17.24
2 1.72
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
40  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 133
9 6.77
14 10.53
9 6.77
1 0.75
1 0.75
99 74.44
34 25.56%
41  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 157
14 8.92
1 0.64
22 14.01
3 1.91
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
42  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 312
17 5.45
7 2.24
49 15.71
3 0.96
0 0.00
236 75.64
76 24.36%
43  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 170
11 6.47
10 5.88
10 5.88
8 4.71
2 1.18
129 75.88
41 24.12%
44  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 117
0 0.00
0 0.00
24 20.51
4 3.42
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
45  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 171
1 0.58
4 2.34
11 6.43
12 7.02
12 7.02
131 76.61
40 23.39%
46  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 77
2 2.60
4 5.19
4 5.19
4 5.19
4 5.19
59 76.62
18 23.38%
47  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 446
18 4.04
12 2.69
71 15.92
0 0.00
0 0.00
345 77.35
101 22.65%
48  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 139
4 2.88
9 6.47
13 9.35
0 0.00
5 3.60
108 77.70
31 22.30%
49  โรงเรียนบ้านคลองตัน 234
13 5.56
8 3.42
29 12.39
1 0.43
0 0.00
183 78.21
51 21.79%
50  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 147
1 0.68
6 4.08
17 11.56
8 5.44
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
51  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 447
37 8.28
2 0.45
58 12.98
0 0.00
0 0.00
350 78.30
97 21.70%
52  โรงเรียนวัดหนองบัว 74
0 0.00
3 4.05
13 17.57
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
53  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 480
38 7.92
0 0.00
37 7.71
0 0.00
28 5.83
377 78.54
103 21.46%
54  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 61
0 0.00
0 0.00
12 19.67
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
55  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 218
14 6.42
0 0.00
11 5.05
13 5.96
8 3.67
172 78.90
46 21.10%
56  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1395
88 6.31
8 0.57
101 7.24
96 6.88
0 0.00
1102 79.00
293 21.00%
57  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1354
79 5.83
56 4.14
147 10.86
0 0.00
0 0.00
1072 79.17
282 20.83%
58  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
1 1.59
6 9.52
50 79.37
13 20.63%
59  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 160
7 4.38
3 1.88
23 14.38
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
60  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 339
21 6.19
7 2.06
27 7.96
12 3.54
1 0.29
271 79.94
68 20.06%
61  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 875
51 5.83
48 5.49
71 8.11
4 0.46
0 0.00
701 80.11
174 19.89%
62  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 134
10 7.46
11 8.21
4 2.99
1 0.75
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
63  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 375
24 6.40
13 3.47
18 4.80
8 2.13
6 1.60
306 81.60
69 18.40%
64  โรงเรียนวัดโรงเข้ 112
1 0.89
2 1.79
16 14.29
1 0.89
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
65  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 243
12 4.94
9 3.70
17 7.00
4 1.65
1 0.41
200 82.30
43 17.70%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 127
5 3.94
4 3.15
5 3.94
6 4.72
2 1.57
105 82.68
22 17.32%
67  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 187
0 0.00
2 1.07
28 14.97
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
68  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 214
10 4.67
7 3.27
2 0.93
13 6.07
2 0.93
180 84.11
34 15.89%
69  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 158
4 2.53
3 1.90
11 6.96
0 0.00
6 3.80
134 84.81
24 15.19%
70  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
0 0.00
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
71  โรงเรียนวัดนาขวาง 76
4 5.26
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
72  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 244
10 4.10
7 2.87
7 2.87
6 2.46
5 2.05
209 85.66
35 14.34%
73  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 96
7 7.29
2 2.08
4 4.17
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
74  โรงเรียนบ้านโคก 245
8 3.27
5 2.04
9 3.67
7 2.86
3 1.22
213 86.94
32 13.06%
75  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 117
2 1.71
2 1.71
5 4.27
5 4.27
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
76  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 59
0 0.00
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
77  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 179
7 3.91
0 0.00
14 7.82
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
78  โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 275
20 7.27
4 1.45
5 1.82
3 1.09
0 0.00
243 88.36
32 11.64%
79  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 156
5 3.21
2 1.28
6 3.85
3 1.92
2 1.28
138 88.46
18 11.54%
80  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 123
3 2.44
4 3.25
3 2.44
4 3.25
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
81  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 217
2 0.92
3 1.38
19 8.76
0 0.00
0 0.00
193 88.94
24 11.06%
82  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 56
2 3.57
0 0.00
2 3.57
2 3.57
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
83  โรงเรียนวัดชัยมงคล 135
2 1.48
0 0.00
5 3.70
7 5.19
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
84  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 87
3 3.45
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
85  โรงเรียนบ้านสันดาบ 79
1 1.27
1 1.27
5 6.33
1 1.27
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
86  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 347
11 3.17
3 0.86
19 5.48
0 0.00
2 0.58
312 89.91
35 10.09%
87  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 121
3 2.48
0 0.00
4 3.31
5 4.13
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
88  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 188
5 2.66
0 0.00
13 6.91
0 0.00
0 0.00
170 90.43
18 9.57%
89  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 170
8 4.71
5 2.94
3 1.76
0 0.00
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
90  โรงเรียนวังนกไข่ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
91  โรงเรียน วัดศิริมงคล 150
3 2.00
3 2.00
7 4.67
0 0.00
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
92  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 369
14 3.79
8 2.17
4 1.08
4 1.08
1 0.27
338 91.60
31 8.40%
93  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 145
5 3.45
0 0.00
5 3.45
2 1.38
0 0.00
133 91.72
12 8.28%
94  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 153
4 2.61
3 1.96
4 2.61
0 0.00
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
95  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 418
3 0.72
3 0.72
19 4.55
2 0.48
0 0.00
391 93.54
27 6.46%
96  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 504
5 0.99
5 0.99
11 2.18
3 0.60
3 0.60
477 94.64
27 5.36%
97  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
98  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 547
8 1.46
3 0.55
10 1.83
0 0.00
4 0.73
522 95.43
25 4.57%
99  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 119
0 0.00
0 0.00
1 0.84
0 0.00
4 3.36
114 95.80
5 4.20%
100  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 736
3 0.41
0 0.00
1 0.14
1 0.14
2 0.27
729 99.05
7 0.95%
101  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,777 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,773 5.25
เตี้ย  1,361 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,759 11.13
ผอมและเตี้ย  1,341 3.97
อ้วนและเตี้ย  1,137 3.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,406 72.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,371 คน


27.74%


Powered By www.thaieducation.net