ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 92
30 32.61
21 22.83
14 15.22
15 16.30
12 13.04
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 126
22 17.46
26 20.63
30 23.81
30 23.81
18 14.29
0 0.00
126 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 131
48 36.64
4 3.05
11 8.40
29 22.14
0 0.00
39 29.77
92 70.23%
4  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 63
10 15.87
12 19.05
8 12.70
6 9.52
2 3.17
25 39.68
38 60.32%
5  โรงเรียนวัดดอนสุโข 90
17 18.89
8 8.89
16 17.78
8 8.89
4 4.44
37 41.11
53 58.89%
6  โรงเรียนบ้านหัวเขา 50
13 26.00
2 4.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
7  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 150
31 20.67
18 12.00
21 14.00
0 0.00
0 0.00
80 53.33
70 46.67%
8  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 794
42 5.29
18 2.27
119 14.99
41 5.16
141 17.76
433 54.53
361 45.47%
9  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 87
21 24.14
8 9.20
10 11.49
0 0.00
0 0.00
48 55.17
39 44.83%
10  โรงเรียนบ้านหัววัง 246
73 29.67
4 1.63
30 12.20
0 0.00
0 0.00
139 56.50
107 43.50%
11  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1360
109 8.01
67 4.93
280 20.59
39 2.87
65 4.78
800 58.82
560 41.18%
12  โรงเรียนวัดท่าจัด 42
7 16.67
2 4.76
3 7.14
5 11.90
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
13  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 231
2 0.87
8 3.46
42 18.18
10 4.33
31 13.42
138 59.74
93 40.26%
14  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 328
20 6.10
23 7.01
39 11.89
23 7.01
27 8.23
196 59.76
132 40.24%
15  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 53
4 7.55
8 15.09
8 15.09
1 1.89
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
16  โรงเรียนวัดบางบอน 229
45 19.65
3 1.31
36 15.72
0 0.00
0 0.00
145 63.32
84 36.68%
17  โรงเรียนวัดสระด่าน 159
5 3.14
13 8.18
26 16.35
10 6.29
4 2.52
101 63.52
58 36.48%
18  โรงเรียนวัดรางกร่าง 150
10 6.67
30 20.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
96 64.00
54 36.00%
19  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 100
16 16.00
0 0.00
20 20.00
0 0.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
20  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 537
32 5.96
15 2.79
35 6.52
62 11.55
49 9.12
344 64.06
193 35.94%
21  โรงเรียนวัดทับกระดาน 206
9 4.37
14 6.80
35 16.99
10 4.85
2 0.97
136 66.02
70 33.98%
22  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 46
7 15.22
7 15.22
1 2.17
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
23  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 105
7 6.67
10 9.52
4 3.81
9 8.57
4 3.81
71 67.62
34 32.38%
24  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 48
2 4.17
3 6.25
7 14.58
0 0.00
3 6.25
33 68.75
15 31.25%
25  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 68
2 2.94
1 1.47
18 26.47
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
26  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 75
7 9.33
4 5.33
12 16.00
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
27  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 103
9 8.74
1 0.97
10 9.71
11 10.68
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
28  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 94
4 4.26
6 6.38
18 19.15
0 0.00
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
29  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 106
11 10.38
0 0.00
20 18.87
0 0.00
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
30  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 69
7 10.14
0 0.00
12 17.39
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
31  โรงเรียนวัดสระพังลาน 169
6 3.55
7 4.14
27 15.98
4 2.37
4 2.37
121 71.60
48 28.40%
32  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 230
31 13.48
7 3.04
25 10.87
2 0.87
0 0.00
165 71.74
65 28.26%
33  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 108
14 12.96
8 7.41
5 4.63
3 2.78
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
34  โรงเรียนบ้านนเรศ 173
14 8.09
13 7.51
18 10.40
3 1.73
0 0.00
125 72.25
48 27.75%
35  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 102
8 7.84
2 1.96
17 16.67
1 0.98
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
36  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 44
3 6.82
4 9.09
4 9.09
0 0.00
1 2.27
32 72.73
12 27.27%
37  โรงเรียนวัดบางสาม 172
17 9.88
2 1.16
22 12.79
4 2.33
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
38  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 117
8 6.84
0 0.00
12 10.26
10 8.55
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
39  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 150
3 2.00
7 4.67
21 14.00
7 4.67
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
40  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 259
4 1.54
9 3.47
14 5.41
13 5.02
23 8.88
196 75.68
63 24.32%
41  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 47
3 6.38
1 2.13
7 14.89
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
42  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 107
3 2.80
6 5.61
4 3.74
8 7.48
4 3.74
82 76.64
25 23.36%
43  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 121
5 4.13
4 3.31
19 15.70
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
44  โรงเรียนบ้านทะเลบก 139
7 5.04
0 0.00
23 16.55
2 1.44
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
45  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 328
29 8.84
10 3.05
33 10.06
3 0.91
0 0.00
253 77.13
75 22.87%
46  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 40
4 10.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
47  โรงเรียนวัดจันทราวาส 90
3 3.33
3 3.33
9 10.00
3 3.33
2 2.22
70 77.78
20 22.22%
48  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 113
4 3.54
6 5.31
15 13.27
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
49  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 172
17 9.88
7 4.07
14 8.14
0 0.00
0 0.00
134 77.91
38 22.09%
50  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 139
10 7.19
1 0.72
18 12.95
1 0.72
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
51  โรงเรียนวัดคอกวัว 42
1 2.38
3 7.14
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
52  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 140
9 6.43
5 3.57
14 10.00
2 1.43
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
53  โรงเรียนวัดกกม่วง 94
7 7.45
6 6.38
7 7.45
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
54  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 579
30 5.18
20 3.45
72 12.44
1 0.17
0 0.00
456 78.76
123 21.24%
55  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
1 1.52
3 4.55
52 78.79
14 21.21%
56  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 156
11 7.05
2 1.28
20 12.82
0 0.00
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
57  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 38
1 2.63
0 0.00
6 15.79
0 0.00
1 2.63
30 78.95
8 21.05%
58  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 157
10 6.37
0 0.00
23 14.65
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
59  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 91
2 2.20
3 3.30
14 15.38
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
60  โรงเรียนวัดชีธาราม 93
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
15 16.13
74 79.57
19 20.43%
61  โรงเรียนวัดจำปา 192
11 5.73
7 3.65
19 9.90
2 1.04
0 0.00
153 79.69
39 20.31%
62  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 178
4 2.25
2 1.12
30 16.85
0 0.00
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
63  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 298
25 8.39
12 4.03
17 5.70
4 1.34
1 0.34
239 80.20
59 19.80%
64  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 56
3 5.36
0 0.00
5 8.93
2 3.57
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
65  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 97
3 3.09
2 2.06
13 13.40
1 1.03
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
66  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 41
4 9.76
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
67  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 72
3 4.17
2 2.78
6 8.33
2 2.78
1 1.39
58 80.56
14 19.44%
68  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 124
12 9.68
0 0.00
12 9.68
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
69  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1123
44 3.92
32 2.85
49 4.36
51 4.54
41 3.65
906 80.68
217 19.32%
70  โรงเรียนวัดดอนสงวน 37
1 2.70
1 2.70
4 10.81
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
71  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 112
4 3.57
3 2.68
6 5.36
5 4.46
3 2.68
91 81.25
21 18.75%
72  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 70
7 10.00
1 1.43
3 4.29
1 1.43
1 1.43
57 81.43
13 18.57%
73  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 261
8 3.07
16 6.13
24 9.20
0 0.00
0 0.00
213 81.61
48 18.39%
74  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 71
2 2.82
4 5.63
5 7.04
0 0.00
2 2.82
58 81.69
13 18.31%
75  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 110
5 4.55
4 3.64
11 10.00
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
76  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 155
7 4.52
3 1.94
16 10.32
1 0.65
1 0.65
127 81.94
28 18.06%
77  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 35
3 8.57
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
78  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 224
15 6.70
6 2.68
9 4.02
4 1.79
4 1.79
186 83.04
38 16.96%
79  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 61
2 3.28
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
80  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 99
5 5.05
6 6.06
5 5.05
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
81  โรงเรียนบ้านบัวขาว 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
82  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
4 7.14
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
83  โรงเรียนวัดคณฑี 108
9 8.33
3 2.78
1 0.93
0 0.00
4 3.70
91 84.26
17 15.74%
84  โรงเรียนบ้านยมเบือ 91
0 0.00
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
85  โรงเรียนวัดนันทวัน 94
0 0.00
1 1.06
13 13.83
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
86  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 150
3 2.00
3 2.00
7 4.67
1 0.67
8 5.33
128 85.33
22 14.67%
87  โรงเรียนวัดเขาพระ 154
5 3.25
1 0.65
13 8.44
0 0.00
3 1.95
132 85.71
22 14.29%
88  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 222
18 8.11
6 2.70
7 3.15
0 0.00
0 0.00
191 86.04
31 13.96%
89  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 73
0 0.00
0 0.00
9 12.33
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
90  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 111
2 1.80
2 1.80
10 9.01
1 0.90
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
91  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 112
0 0.00
0 0.00
15 13.39
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
92  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 119
1 0.84
0 0.00
8 6.72
1 0.84
5 4.20
104 87.39
15 12.61%
93  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 175
0 0.00
0 0.00
9 5.14
0 0.00
13 7.43
153 87.43
22 12.57%
94  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
95  โรงเรียนวัดยางยี่แส 188
5 2.66
5 2.66
5 2.66
5 2.66
2 1.06
166 88.30
22 11.70%
96  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 208
6 2.88
6 2.88
10 4.81
2 0.96
0 0.00
184 88.46
24 11.54%
97  โรงเรียนพลับพลาไชย 233
6 2.58
1 0.43
19 8.15
0 0.00
0 0.00
207 88.84
26 11.16%
98  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 287
16 5.57
1 0.35
15 5.23
0 0.00
0 0.00
255 88.85
32 11.15%
99  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 145
4 2.76
4 2.76
8 5.52
0 0.00
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
100  โรงเรียนวัดหัวกลับ 146
4 2.74
4 2.74
8 5.48
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
101  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 141
4 2.84
0 0.00
9 6.38
2 1.42
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
102  โรงเรียนวัดท่าข้าม 165
4 2.42
2 1.21
8 4.85
3 1.82
0 0.00
148 89.70
17 10.30%
103  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 89
2 2.25
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
104  โรงเรียนวัดหนองแจง 161
2 1.24
0 0.00
14 8.70
0 0.00
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 121
3 2.48
2 1.65
7 5.79
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
106  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
107  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
108  โรงเรียนวัดหนองหลุม 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
1 1.15
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
109  โรงเรียนบ้านหนองจิก 132
9 6.82
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
110  โรงเรียนวัดคลองตัน 132
0 0.00
0 0.00
11 8.33
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
111  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 84
2 2.38
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
112  โรงเรียนบ้านหนองแขม 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
113  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 40
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
114  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 68
0 0.00
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
115  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
116  โรงเรียนบ้านหนองแหน 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
117  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 133
2 1.50
2 1.50
3 2.26
2 1.50
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
118  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 91
1 1.10
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
119  โรงเรียนวัดสระยายโสม 167
1 0.60
0 0.00
8 4.79
2 1.20
0 0.00
156 93.41
11 6.59%
120  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
2 2.50
75 93.75
5 6.25%
121  โรงเรียนวัดหนองหลอด 99
3 3.03
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
122  โรงเรียนวัดโภคาราม 203
0 0.00
0 0.00
11 5.42
0 0.00
1 0.49
191 94.09
12 5.91%
123  โรงเรียนบ้านโป่ง 89
2 2.25
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
124  โรงเรียนบ้านสระหลวง 90
2 2.22
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
125  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
126  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 147
3 2.04
0 0.00
4 2.72
0 0.00
0 0.00
140 95.24
7 4.76%
127  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 102
1 0.98
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
128  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
129  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 170
0 0.00
2 1.18
3 1.76
0 0.00
1 0.59
164 96.47
6 3.53%
130  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 94
1 1.06
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
131  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 346
4 1.16
0 0.00
5 1.45
0 0.00
0 0.00
337 97.40
9 2.60%
132  โรงเรียนวัดช่องลม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนสองพี่น้อง 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,034 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,197 5.97
เตี้ย  638 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,950 9.73
ผอมและเตี้ย  483 2.41
อ้วนและเตี้ย  510 2.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,256 76.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,778 คน


23.85%


Powered By www.thaieducation.net