ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 141 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.04
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 52
11 21.15
6 11.54
4 7.69
20 38.46
11 21.15
0 0.00
52 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 461
416 90.24
15 3.25
13 2.82
5 1.08
12 2.60
0 0.00
461 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังจาน 50
8 16.00
14 28.00
7 14.00
8 16.00
8 16.00
5 10.00
45 90.00%
4  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 142
8 5.63
11 7.75
3 2.11
19 13.38
42 29.58
59 41.55
83 58.45%
5  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 479
39 8.14
42 8.77
53 11.06
81 16.91
64 13.36
200 41.75
279 58.25%
6  โรงเรียนบ้านโตก 187
31 16.58
27 14.44
32 17.11
15 8.02
0 0.00
82 43.85
105 56.15%
7  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 116
15 12.93
11 9.48
20 17.24
5 4.31
10 8.62
55 47.41
61 52.59%
8  โรงเรียนบ้านขมวด 124
11 8.87
15 12.10
21 16.94
9 7.26
6 4.84
62 50.00
62 50.00%
9  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 114
4 3.51
6 5.26
15 13.16
10 8.77
21 18.42
58 50.88
56 49.12%
10  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 184
12 6.52
9 4.89
18 9.78
24 13.04
26 14.13
95 51.63
89 48.37%
11  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 81
18 22.22
6 7.41
13 16.05
1 1.23
0 0.00
43 53.09
38 46.91%
12  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 165
20 12.12
20 12.12
13 7.88
11 6.67
10 6.06
91 55.15
74 44.85%
13  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 188
27 14.36
23 12.23
24 12.77
9 4.79
0 0.00
105 55.85
83 44.15%
14  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 48
7 14.58
5 10.42
6 12.50
1 2.08
1 2.08
28 58.33
20 41.67%
15  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 92
7 7.61
2 2.17
11 11.96
9 9.78
7 7.61
56 60.87
36 39.13%
16  โรงเรียนบ้านซับขลุง 95
7 7.37
1 1.05
10 10.53
8 8.42
11 11.58
58 61.05
37 38.95%
17  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 85
9 10.59
8 9.41
11 12.94
5 5.88
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
18  โรงเรียนบ้านวังซอง 49
4 8.16
3 6.12
4 8.16
8 16.33
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
19  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 68
0 0.00
0 0.00
11 16.18
11 16.18
4 5.88
42 61.76
26 38.24%
20  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 42
10 23.81
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
21  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 50
2 4.00
4 8.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
22  โรงเรียนบ้านโคก 127
9 7.09
5 3.94
29 22.83
3 2.36
2 1.57
79 62.20
48 37.80%
23  โรงเรียนบ้านหนองตาด 67
6 8.96
4 5.97
7 10.45
4 5.97
4 5.97
42 62.69
25 37.31%
24  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 88
10 11.36
5 5.68
9 10.23
8 9.09
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
25  โรงเรียนบ้านวังขอน 44
14 31.82
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
26  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 15
3 20.00
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
27  โรงเรียนบ้านอมกง 149
13 8.72
7 4.70
15 10.07
12 8.05
2 1.34
100 67.11
49 32.89%
28  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2297
155 6.75
152 6.62
135 5.88
58 2.53
253 11.01
1544 67.22
753 32.78%
29  โรงเรียนบ้านผาทอง 58
6 10.34
2 3.45
4 6.90
4 6.90
3 5.17
39 67.24
19 32.76%
30  โรงเรียนบ้านคลองสาร 49
2 4.08
3 6.12
6 12.24
3 6.12
2 4.08
33 67.35
16 32.65%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 161
11 6.83
4 2.48
16 9.94
10 6.21
11 6.83
109 67.70
52 32.30%
32  โรงเรียนบ้านป่าแดง 126
18 14.29
1 0.79
18 14.29
2 1.59
0 0.00
87 69.05
39 30.95%
33  โรงเรียนธาราคีรี 88
10 11.36
8 9.09
9 10.23
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
34  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 46
5 10.87
3 6.52
3 6.52
3 6.52
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
35  โรงเรียนบ้านพี้ 128
10 7.81
8 6.25
15 11.72
2 1.56
1 0.78
92 71.88
36 28.13%
36  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 121
18 14.88
1 0.83
15 12.40
0 0.00
0 0.00
87 71.90
34 28.10%
37  โรงเรียนบ้านวังหิน 280
19 6.79
14 5.00
42 15.00
3 1.07
0 0.00
202 72.14
78 27.86%
38  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 120
11 9.17
11 9.17
7 5.83
3 2.50
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
39  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 137
22 16.06
6 4.38
4 2.92
4 2.92
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
40  โรงเรียนบ้านหัวนา 96
8 8.33
6 6.25
9 9.38
0 0.00
2 2.08
71 73.96
25 26.04%
41  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
0 0.00
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
42  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
1 2.50
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
43  โรงเรียนบ้านซับข่อย 56
9 16.07
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
44  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 113
8 7.08
6 5.31
6 5.31
3 2.65
5 4.42
85 75.22
28 24.78%
45  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 29
4 13.79
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
46  โรงเรียนบ้านกกไทร 175
12 6.86
8 4.57
22 12.57
0 0.00
0 0.00
133 76.00
42 24.00%
47  โรงเรียนบ้านวังพลับ 55
6 10.91
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
48  โรงเรียนบ้านระวิง 242
5 2.07
11 4.55
20 8.26
9 3.72
11 4.55
186 76.86
56 23.14%
49  โรงเรียนบ้าน กม.28 149
8 5.37
13 8.72
13 8.72
0 0.00
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
50  โรงเรียนบ้านสะเดียง 150
6 4.00
5 3.33
21 14.00
1 0.67
1 0.67
116 77.33
34 22.67%
51  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 195
15 7.69
2 1.03
27 13.85
0 0.00
0 0.00
151 77.44
44 22.56%
52  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 40
5 12.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
53  โรงเรียนบ้านป่าเลา 67
7 10.45
1 1.49
6 8.96
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
54  โรงเรียนบ้านวังทอง 45
8 17.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
55  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 140
10 7.14
5 3.57
13 9.29
3 2.14
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
56  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 105
5 4.76
3 2.86
14 13.33
1 0.95
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
57  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 157
5 3.18
3 1.91
20 12.74
5 3.18
1 0.64
123 78.34
34 21.66%
58  โรงเรียนบ้านนายม 96
10 10.42
6 6.25
3 3.13
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
59  โรงเรียนบ้านโคกยาว 137
6 4.38
7 5.11
12 8.76
2 1.46
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
60  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 66
5 7.58
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
61  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 122
6 4.92
0 0.00
10 8.20
8 6.56
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
62  โรงเรียนบ้านดงขุย 372
16 4.30
17 4.57
9 2.42
15 4.03
15 4.03
300 80.65
72 19.35%
63  โรงเรียนบ้านนาป่า 62
3 4.84
4 6.45
2 3.23
2 3.23
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
64  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 109
5 4.59
1 0.92
13 11.93
2 1.83
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
65  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 63
3 4.76
3 4.76
3 4.76
3 4.76
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
66  โรงเรียนบ้านยางลาด 127
9 7.09
0 0.00
13 10.24
2 1.57
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
67  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 78
7 8.97
0 0.00
6 7.69
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
68  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 192
3 1.56
6 3.13
24 12.50
0 0.00
1 0.52
158 82.29
34 17.71%
69  โรงเรียนบ้านเขาขาด 68
5 7.35
4 5.88
1 1.47
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
70  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 332
27 8.13
11 3.31
18 5.42
0 0.00
0 0.00
276 83.13
56 16.87%
71  โรงเรียนบ้านป่าบง 119
1 0.84
0 0.00
8 6.72
11 9.24
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
72  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 485
10 2.06
10 2.06
25 5.15
25 5.15
10 2.06
405 83.51
80 16.49%
73  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 292
21 7.19
5 1.71
14 4.79
5 1.71
3 1.03
244 83.56
48 16.44%
74  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 61
1 1.64
0 0.00
6 9.84
1 1.64
2 3.28
51 83.61
10 16.39%
75  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
76  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 94
8 8.51
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
77  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 63
3 4.76
2 3.17
3 4.76
1 1.59
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
78  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 103
2 1.94
4 3.88
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
79  โรงเรียนบ้านชอนไพร 58
1 1.72
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
80  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 84
2 2.38
1 1.19
6 7.14
2 2.38
2 2.38
71 84.52
13 15.48%
81  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 126
4 3.17
5 3.97
10 7.94
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
82  โรงเรียนบ้าน กม.2 255
15 5.88
0 0.00
23 9.02
0 0.00
0 0.00
217 85.10
38 14.90%
83  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 55
1 1.82
4 7.27
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
84  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 130
4 3.08
2 1.54
3 2.31
8 6.15
1 0.77
112 86.15
18 13.85%
86  โรงเรียนบ้านดงหลง 29
1 3.45
2 6.90
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
87  โรงเรียนบ้านกล้วย 73
7 9.59
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
88  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
89  โรงเรียนบ้านท่าพล 192
2 1.04
4 2.08
17 8.85
3 1.56
0 0.00
166 86.46
26 13.54%
90  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 45
2 4.44
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
91  โรงเรียนบ้านกกจั่น 106
2 1.89
6 5.66
3 2.83
2 1.89
1 0.94
92 86.79
14 13.21%
92  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 54
0 0.00
3 5.56
1 1.85
0 0.00
3 5.56
47 87.04
7 12.96%
93  โรงเรียนบ้านทางข้าม 47
0 0.00
1 2.13
4 8.51
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
94  โรงเรียนบ้านยางกุด 87
2 2.30
3 3.45
4 4.60
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
95  โรงเรียนบ้านดงลึก 64
0 0.00
4 6.25
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
96  โรงเรียนบ้านวังรวก 72
2 2.78
1 1.39
5 6.94
1 1.39
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
97  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 64
4 6.25
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
98  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 125
3 2.40
2 1.60
5 4.00
0 0.00
5 4.00
110 88.00
15 12.00%
99  โรงเรียนบ้านนางั่ว 205
5 2.44
2 0.98
17 8.29
0 0.00
0 0.00
181 88.29
24 11.71%
100  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 151
0 0.00
0 0.00
2 1.32
15 9.93
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
101  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
102  โรงเรียนบ้านวังศาล 112
4 3.57
4 3.57
3 2.68
1 0.89
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
103  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 89
0 0.00
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
104  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 42
0 0.00
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
105  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
106  โรงเรียนบ้านลาดแค 122
0 0.00
1 0.82
10 8.20
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
107  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 45
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
108  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
109  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
110  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
111  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
112  โรงเรียนบ้านบง 129
2 1.55
4 3.10
1 0.78
1 0.78
2 1.55
119 92.25
10 7.75%
113  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 288
6 2.08
5 1.74
6 2.08
2 0.69
1 0.35
268 93.06
20 6.94%
114  โรงเรียนบ้านดง 128
0 0.00
0 0.00
7 5.47
0 0.00
1 0.78
120 93.75
8 6.25%
115  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 72
1 1.39
1 1.39
1 1.39
1 1.39
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
116  โรงเรียนสายสมร 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
117  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 94
1 1.06
1 1.06
0 0.00
2 2.13
1 1.06
89 94.68
5 5.32%
118  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 120
3 2.50
2 1.67
0 0.00
1 0.83
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
119  โรงเรียนบ้านโนนตูม 126
0 0.00
2 1.59
1 0.79
2 1.59
1 0.79
120 95.24
6 4.76%
120  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 94
1 1.06
1 1.06
2 2.13
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
121  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 167
0 0.00
0 0.00
6 3.59
1 0.60
0 0.00
160 95.81
7 4.19%
122  โรงเรียนบ้านดงลาน 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
123  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 99
1 1.01
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
124  โรงเรียนบ้านคลองบง 125
0 0.00
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
126  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.56
63 98.44
1 1.56%
127  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 64
-1 -1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
128  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านเขาสัก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,013 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,370 8.05
เตี้ย  698 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,249 7.34
ผอมและเตี้ย  537 3.16
อ้วนและเตี้ย  585 3.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,574 73.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,439 คน


26.09%


Powered By www.thaieducation.net