ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 53
7 13.21
9 16.98
1 1.89
14 26.42
8 15.09
14 26.42
39 73.58%
2  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 233
25 10.73
4 1.72
44 18.88
20 8.58
53 22.75
87 37.34
146 62.66%
3  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 17
9 52.94
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
7 41.18
10 58.82%
4  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 34
16 47.06
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
14 41.18
20 58.82%
5  โรงเรียนบ้านกล้วย 137
66 48.18
0 0.00
13 9.49
0 0.00
0 0.00
58 42.34
79 57.66%
6  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
11 14.86
3 4.05
12 16.22
13 17.57
3 4.05
32 43.24
42 56.76%
7  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72
6 8.33
11 15.28
19 26.39
3 4.17
0 0.00
33 45.83
39 54.17%
8  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 22
5 22.73
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
9  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 96
16 16.67
14 14.58
5 5.21
12 12.50
1 1.04
48 50.00
48 50.00%
10  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 156
9 5.77
12 7.69
50 32.05
5 3.21
0 0.00
80 51.28
76 48.72%
11  โรงเรียนบ้านหนองบัว 108
20 18.52
5 4.63
17 15.74
9 8.33
1 0.93
56 51.85
52 48.15%
12  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 400
36 9.00
23 5.75
49 12.25
12 3.00
69 17.25
211 52.75
189 47.25%
13  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 104
11 10.58
8 7.69
22 21.15
5 4.81
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
14  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 136
8 5.88
20 14.71
29 21.32
1 0.74
0 0.00
78 57.35
58 42.65%
15  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 71
8 11.27
2 2.82
17 23.94
2 2.82
1 1.41
41 57.75
30 42.25%
16  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 29
2 6.90
3 10.34
2 6.90
3 10.34
2 6.90
17 58.62
12 41.38%
17  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 133
11 8.27
8 6.02
18 13.53
5 3.76
12 9.02
79 59.40
54 40.60%
18  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 119
12 10.08
8 6.72
27 22.69
0 0.00
1 0.84
71 59.66
48 40.34%
19  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 940
89 9.47
70 7.45
87 9.26
43 4.57
85 9.04
566 60.21
374 39.79%
20  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 280
14 5.00
48 17.14
48 17.14
0 0.00
0 0.00
170 60.71
110 39.29%
21  โรงเรียนวัดหนองกก 100
8 8.00
8 8.00
23 23.00
0 0.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
22  โรงเรียนวัดศรีเมือง 40
2 5.00
1 2.50
12 30.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
23  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 100
15 15.00
2 2.00
17 17.00
3 3.00
0 0.00
63 63.00
37 37.00%
24  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 88
11 12.50
8 9.09
6 6.82
5 5.68
2 2.27
56 63.64
32 36.36%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 229
15 6.55
18 7.86
38 16.59
5 2.18
3 1.31
150 65.50
79 34.50%
26  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 102
10 9.80
10 9.80
7 6.86
7 6.86
1 0.98
67 65.69
35 34.31%
27  โรงเรียนบ้านหนองจัง 104
10 9.62
6 5.77
13 12.50
3 2.88
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
28  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 131
9 6.87
5 3.82
24 18.32
3 2.29
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
29  โรงเรียนบ้านหนองตูม 259
18 6.95
6 2.32
35 13.51
19 7.34
3 1.16
178 68.73
81 31.27%
30  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 69
3 4.35
4 5.80
12 17.39
2 2.90
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
31  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 111
12 10.81
2 1.80
17 15.32
2 1.80
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
32  โรงเรียนวัดเสาหิน 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
7 8.64
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
33  โรงเรียนบ้านวังวน 105
3 2.86
6 5.71
22 20.95
0 0.00
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
34  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 96
12 12.50
5 5.21
4 4.17
7 7.29
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
35  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 62
5 8.06
3 4.84
9 14.52
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
36  โรงเรียนวัดเต่าทอง 62
7 11.29
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
37  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 118
7 5.93
9 7.63
16 13.56
2 1.69
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
38  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 215
23 10.70
10 4.65
25 11.63
2 0.93
0 0.00
155 72.09
60 27.91%
39  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 495
36 7.27
31 6.26
22 4.44
31 6.26
18 3.64
357 72.12
138 27.88%
40  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 97
9 9.28
10 10.31
8 8.25
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
41  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 78
14 17.95
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
42  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 84
12 14.29
0 0.00
9 10.71
0 0.00
1 1.19
62 73.81
22 26.19%
43  โรงเรียนบ้านโป่งแค 50
5 10.00
2 4.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
44  โรงเรียนวัดยางเอน 74
3 4.05
0 0.00
16 21.62
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
45  โรงเรียนบ้านปากคลอง 71
4 5.63
4 5.63
9 12.68
0 0.00
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
46  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 140
12 8.57
6 4.29
11 7.86
5 3.57
1 0.71
105 75.00
35 25.00%
47  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 280
20 7.14
17 6.07
21 7.50
6 2.14
5 1.79
211 75.36
69 24.64%
48  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 69
17 24.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
49  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 118
6 5.08
5 4.24
16 13.56
1 0.85
1 0.85
89 75.42
29 24.58%
50  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1942
126 6.49
32 1.65
175 9.01
0 0.00
139 7.16
1470 75.70
472 24.30%
51  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 46
2 4.35
1 2.17
5 10.87
2 4.35
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
52  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 200
19 9.50
2 1.00
25 12.50
1 0.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
53  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
54  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 43
2 4.65
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
55  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 112
4 3.57
6 5.36
16 14.29
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
56  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 35
1 2.86
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
57  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 145
11 7.59
3 2.07
16 11.03
3 2.07
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
58  โรงเรียนบ้านนากาหลง 88
4 4.55
1 1.14
15 17.05
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
59  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 108
8 7.41
4 3.70
8 7.41
4 3.70
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
60  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 181
5 2.76
3 1.66
31 17.13
1 0.55
0 0.00
141 77.90
40 22.10%
61  โรงเรียนบ้านวังแดด 96
7 7.29
4 4.17
8 8.33
1 1.04
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
62  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124
8 6.45
3 2.42
15 12.10
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
63  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 210
4 1.90
8 3.81
32 15.24
0 0.00
0 0.00
166 79.05
44 20.95%
64  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 76
2 2.63
2 2.63
7 9.21
3 3.95
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
65  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 83
0 0.00
3 3.61
8 9.64
4 4.82
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
66  โรงเรียนวัดปรักรัก 105
3 2.86
1 0.95
15 14.29
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
67  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 100
6 6.00
1 1.00
7 7.00
3 3.00
2 2.00
81 81.00
19 19.00%
68  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 113
3 2.65
2 1.77
15 13.27
1 0.88
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
69  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 203
6 2.96
6 2.96
19 9.36
6 2.96
0 0.00
166 81.77
37 18.23%
70  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 121
8 6.61
3 2.48
11 9.09
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
71  โรงเรียนบ้านเนินยาง 66
2 3.03
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
72  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
73  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 184
9 4.89
8 4.35
11 5.98
4 2.17
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
74  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 184
11 5.98
9 4.89
12 6.52
0 0.00
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
75  โรงเรียนบ้านวังหิน 93
4 4.30
3 3.23
9 9.68
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
76  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
5 6.10
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
77  โรงเรียนบ้านสำนัก 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
78  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 116
2 1.72
2 1.72
14 12.07
1 0.86
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
79  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 110
5 4.55
4 3.64
3 2.73
4 3.64
2 1.82
92 83.64
18 16.36%
80  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 213
8 3.76
4 1.88
20 9.39
0 0.00
2 0.94
179 84.04
34 15.96%
81  โรงเรียนบ้านวังไทร 138
3 2.17
12 8.70
7 5.07
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
82  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
2 10.53
16 84.21
3 15.79%
83  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 164
13 7.93
0 0.00
11 6.71
1 0.61
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
84  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 99
5 5.05
1 1.01
8 8.08
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
85  โรงเรียนบ้านลานทอง 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
86  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 126
3 2.38
4 3.17
12 9.52
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
87  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 110
7 6.36
8 7.27
0 0.00
1 0.91
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
88  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 139
7 5.04
8 5.76
4 2.88
1 0.72
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
89  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1039
22 2.12
51 4.91
32 3.08
24 2.31
18 1.73
892 85.85
147 14.15%
90  โรงเรียนวัดหางตลาด 165
4 2.42
6 3.64
13 7.88
0 0.00
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
91  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 104
5 4.81
4 3.85
3 2.88
2 1.92
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
92  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 91
1 1.10
1 1.10
9 9.89
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
93  โรงเรียนวัดเชตุพน 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
94  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 99
8 8.08
4 4.04
0 0.00
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
95  โรงเรียนวัดทุ่ง 72
0 0.00
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
96  โรงเรียนวัดสงฆาราม 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
97  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 377
16 4.24
13 3.45
11 2.92
3 0.80
1 0.27
333 88.33
44 11.67%
98  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 148
0 0.00
2 1.35
9 6.08
6 4.05
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
99  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 163
3 1.84
2 1.23
3 1.84
0 0.00
9 5.52
146 89.57
17 10.43%
100  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
101  โรงเรียนบ้านด่าน 135
4 2.96
4 2.96
5 3.70
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
102  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 52
5 9.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
103  โรงเรียนบ้านวังลึก 171
7 4.09
2 1.17
5 2.92
2 1.17
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
104  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 133
1 0.75
3 2.26
2 1.50
1 0.75
5 3.76
121 90.98
12 9.02%
105  โรงเรียนบ้านยางแดน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
106  โรงเรียนวัดกกแรต 151
6 3.97
1 0.66
3 1.99
0 0.00
1 0.66
140 92.72
11 7.28%
107  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 97
0 0.00
0 0.00
1 1.03
3 3.09
3 3.09
90 92.78
7 7.22%
108  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 134
0 0.00
2 1.49
5 3.73
2 1.49
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
109  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 83
0 0.00
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
110  โรงเรียนวัดดงยาง 86
2 2.33
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
111  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
112  โรงเรียนวัดปากพระ 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
4 1.98
191 94.55
11 5.45%
113  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
114  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 147
4 2.72
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
115  โรงเรียนบ้านปากแคว 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
116  โรงเรียนบ้านดงเดือย 121
0 0.00
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
117 96.69
4 3.31%
117  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
118  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 302
2 0.66
1 0.33
2 0.66
0 0.00
0 0.00
297 98.34
5 1.66%
119  โรงเรียนบ้านวังหาด 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
120  โรงเรียนบ้านยางเมือง 154
1 0.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 99.35
1 0.65%
121  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองตม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,155 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,117 6.15
เตี้ย  683 3.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,644 9.06
ผอมและเตี้ย  351 1.93
อ้วนและเตี้ย  465 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,895 76.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,260 คน


23.46%


Powered By www.thaieducation.net