ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาดอย 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 33
19 57.58
12 36.36
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่หาร 7
1 14.29
2 28.57
3 42.86
0 0.00
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 42
10 23.81
10 23.81
6 14.29
7 16.67
5 11.90
4 9.52
38 90.48%
5  โรงเรียนบ้านสันติสุข 47
13 27.66
12 25.53
2 4.26
8 17.02
2 4.26
10 21.28
37 78.72%
6  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 103
68 66.02
0 0.00
2 1.94
0 0.00
0 0.00
33 32.04
70 67.96%
7  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 54
18 33.33
3 5.56
5 9.26
5 9.26
3 5.56
20 37.04
34 62.96%
8  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 77
7 9.09
16 20.78
6 7.79
3 3.90
16 20.78
29 37.66
48 62.34%
9  โรงเรียนบ้านสบเมย 219
33 15.07
54 24.66
9 4.11
32 14.61
7 3.20
84 38.36
135 61.64%
10  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 22
4 18.18
3 13.64
2 9.09
3 13.64
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
11  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82
13 15.85
13 15.85
0 0.00
13 15.85
0 0.00
43 52.44
39 47.56%
12  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 90
19 21.11
6 6.67
6 6.67
8 8.89
3 3.33
48 53.33
42 46.67%
13  โรงเรียนบ้านขุนวง 24
7 29.17
3 12.50
1 4.17
0 0.00
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
14  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 58
12 20.69
5 8.62
9 15.52
0 0.00
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27
3 11.11
5 18.52
4 14.81
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
16  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 71
1 1.41
11 15.49
10 14.08
8 11.27
1 1.41
40 56.34
31 43.66%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 195
6 3.08
21 10.77
13 6.67
21 10.77
21 10.77
113 57.95
82 42.05%
18  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 12
3 25.00
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
19  โรงเรียนบ้านแม่จอ 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
1 4.17
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
20  โรงเรียนบ้านกะริคี 33
2 6.06
1 3.03
8 24.24
2 6.06
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
21  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23
1 4.35
0 0.00
8 34.78
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
22  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 53
6 11.32
5 9.43
6 11.32
2 3.77
1 1.89
33 62.26
20 37.74%
23  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 61
8 13.11
5 8.20
1 1.64
6 9.84
3 4.92
38 62.30
23 37.70%
24  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 98
9 9.18
7 7.14
8 8.16
7 7.14
5 5.10
62 63.27
36 36.73%
25  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 69
2 2.90
15 21.74
5 7.25
3 4.35
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
26  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 64
4 6.25
9 14.06
1 1.56
8 12.50
1 1.56
41 64.06
23 35.94%
27  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 255
33 12.94
28 10.98
0 0.00
28 10.98
0 0.00
166 65.10
89 34.90%
28  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 49
4 8.16
6 12.24
3 6.12
4 8.16
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
29  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 56
5 8.93
6 10.71
5 8.93
1 1.79
2 3.57
37 66.07
19 33.93%
30  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 49
1 2.04
2 4.08
5 10.20
3 6.12
5 10.20
33 67.35
16 32.65%
31  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 65
2 3.08
4 6.15
4 6.15
6 9.23
5 7.69
44 67.69
21 32.31%
32  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 19
3 15.79
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
33  โรงเรียนบ้านแม่สุ 77
6 7.79
2 2.60
5 6.49
6 7.79
5 6.49
53 68.83
24 31.17%
34  โรงเรียนบ้านแม่หาด 138
17 12.32
3 2.17
17 12.32
2 1.45
1 0.72
98 71.01
40 28.99%
35  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 38
4 10.53
2 5.26
1 2.63
3 7.89
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
36  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 70
0 0.00
16 22.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
37  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
38  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81
12 14.81
9 11.11
0 0.00
1 1.23
1 1.23
58 71.60
23 28.40%
39  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 60
7 11.67
5 8.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
40  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 71
2 2.82
8 11.27
8 11.27
2 2.82
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
41  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 86
8 9.30
8 9.30
0 0.00
8 9.30
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
42  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 72
0 0.00
17 23.61
3 4.17
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
43  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 74
7 9.46
7 9.46
0 0.00
6 8.11
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
44  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 65
3 4.62
5 7.69
8 12.31
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
45  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 121
17 14.05
9 7.44
5 4.13
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
46  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 43
4 9.30
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
47  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 143
8 5.59
10 6.99
6 4.20
8 5.59
4 2.80
107 74.83
36 25.17%
48  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
49  โรงเรียนบ้านหัวลา 57
5 8.77
4 7.02
3 5.26
1 1.75
1 1.75
43 75.44
14 24.56%
50  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 45
1 2.22
4 8.89
4 8.89
1 2.22
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
51  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 66
4 6.06
10 15.15
2 3.03
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
52  โรงเรียนบ้านสบหาร 29
0 0.00
2 6.90
2 6.90
2 6.90
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
53  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
54  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 63
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
3 4.76
48 76.19
15 23.81%
55  โรงเรียนบ้านคะปวง 114
2 1.75
8 7.02
17 14.91
0 0.00
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 98
5 5.10
4 4.08
12 12.24
2 2.04
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
57  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 31
4 12.90
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
58  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 112
8 7.14
8 7.14
1 0.89
8 7.14
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
59  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 59
1 1.69
11 18.64
1 1.69
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
60  โรงเรียนบ้านละอูบ 100
8 8.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
61  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 46
3 6.52
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
62  โรงเรียนบ้านผาเยอ 129
8 6.20
10 7.75
0 0.00
10 7.75
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
63  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 29
5 17.24
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
64  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 98
3 3.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 17.35
78 79.59
20 20.41%
65  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 59
6 10.17
5 8.47
0 0.00
1 1.69
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
66  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 315
19 6.03
13 4.13
19 6.03
13 4.13
0 0.00
251 79.68
64 20.32%
67  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
68  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 55
4 7.27
3 5.45
3 5.45
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
69  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 40
4 10.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
70  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
71  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 757
37 4.89
23 3.04
90 11.89
0 0.00
0 0.00
607 80.18
150 19.82%
72  โรงเรียนบ้านดอยงาม 81
3 3.70
6 7.41
7 8.64
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
73  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 128
3 2.34
10 7.81
10 7.81
2 1.56
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
74  โรงเรียนบ้านป่าโปง 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
75  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 37
1 2.70
3 8.11
2 5.41
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
76  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 74
2 2.70
7 9.46
4 5.41
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
77  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
8 16.67
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
78  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 77
8 10.39
5 6.49
1 1.30
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
79  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 139
0 0.00
0 0.00
14 10.07
8 5.76
3 2.16
114 82.01
25 17.99%
80  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 56
2 3.57
3 5.36
1 1.79
3 5.36
1 1.79
46 82.14
10 17.86%
81  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 79
3 3.80
7 8.86
3 3.80
1 1.27
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
82  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 109
14 12.84
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
83  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 24
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
84  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 86
2 2.33
2 2.33
4 4.65
6 6.98
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
85  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 100
6 6.00
1 1.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
86  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 126
5 3.97
6 4.76
4 3.17
5 3.97
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
87  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 76
2 2.63
1 1.32
7 9.21
1 1.32
1 1.32
64 84.21
12 15.79%
88  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 89
5 5.62
5 5.62
4 4.49
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
89  โรงเรียนบ้านดงกู่ 39
4 10.26
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
90  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 79
3 3.80
4 5.06
5 6.33
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
91  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 66
1 1.52
4 6.06
3 4.55
1 1.52
1 1.52
56 84.85
10 15.15%
92  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
93  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 81
3 3.70
2 2.47
4 4.94
2 2.47
1 1.23
69 85.19
12 14.81%
94  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71
2 2.82
2 2.82
1 1.41
4 5.63
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
95  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
96  โรงเรียนบ้านอมพาย 86
5 5.81
3 3.49
2 2.33
2 2.33
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
97  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 29
2 6.90
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
98  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
99  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 51
-2 -3.92
3 5.88
3 5.88
3 5.88
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
100  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111
4 3.60
4 3.60
5 4.50
2 1.80
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
101  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 83
6 7.23
0 0.00
3 3.61
2 2.41
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
102  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
103  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
104  โรงเรียนบ้านแม่สวด 86
2 2.33
3 3.49
3 3.49
1 1.16
2 2.33
75 87.21
11 12.79%
105  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 55
3 5.45
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
106  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
107  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
108  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 57
4 7.02
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
109  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
110  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 58
2 3.45
3 5.17
0 0.00
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
111  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 58
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
112  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 50
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
113  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 96
5 5.21
6 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
114  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 70
4 5.71
3 4.29
1 1.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
115  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 132
0 0.00
0 0.00
7 5.30
8 6.06
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
116  โรงเรียนบ้านแม่งะ 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
117  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 94
7 7.45
2 2.13
1 1.06
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
118  โรงเรียนบ้านโพซอ 188
5 2.66
14 7.45
1 0.53
0 0.00
0 0.00
168 89.36
20 10.64%
119  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 29
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
120  โรงเรียนบ้านเสาหิน 90
3 3.33
4 4.44
0 0.00
2 2.22
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
121  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 131
11 8.40
0 0.00
0 0.00
2 1.53
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
122  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 61
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
123  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 173
7 4.05
4 2.31
3 1.73
2 1.16
1 0.58
156 90.17
17 9.83%
124  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 55
2 3.64
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
125  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 90
2 2.22
0 0.00
3 3.33
2 2.22
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
126  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
127  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 34
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
128  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 69
1 1.45
2 2.90
1 1.45
1 1.45
1 1.45
63 91.30
6 8.70%
129  โรงเรียนบ้านแม่โถ 73
0 0.00
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
130  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 75
2 2.67
2 2.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
131  โรงเรียนบ้านแม่เงา 108
1 0.93
2 1.85
3 2.78
2 1.85
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
132  โรงเรียนบ้านเลโคะ 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
133  โรงเรียนบ้านแม่ละ 42
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
134  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 196
5 2.55
0 0.00
5 2.55
0 0.00
4 2.04
182 92.86
14 7.14%
135  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 141
5 3.55
0 0.00
5 3.55
0 0.00
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
136  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
137  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 222
3 1.35
1 0.45
7 3.15
0 0.00
4 1.80
207 93.24
15 6.76%
138  โรงเรียนบ้านสาม 30
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 138
4 2.90
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
140  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 77
1 1.30
2 2.60
2 2.60
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
141  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
142  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
143  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 63
3 4.76
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
144  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 84
1 1.19
2 2.38
1 1.19
1 1.19
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
145  โรงเรียนบ้านแม่และ 51
1 1.96
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
146  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
2 1.90
1 0.95
99 94.29
6 5.71%
147  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 128
2 1.56
1 0.78
2 1.56
2 1.56
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
148  โรงเรียนล่องแพวิทยา 336
4 1.19
2 0.60
5 1.49
2 0.60
3 0.89
320 95.24
16 4.76%
149  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
150  โรงเรียนบ้านแม่แพ 121
2 1.65
3 2.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
151  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 78
2 2.56
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
152  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
52 96.30
2 3.70%
153  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 82
3 3.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
154  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 145
2 1.38
0 0.00
2 1.38
1 0.69
0 0.00
140 96.55
5 3.45%
155  โรงเรียนบ้านแม่ออก 33
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
156  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 41
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
157  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
158  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 100
1 1.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
159  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
160  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 144
0 0.00
0 0.00
2 1.39
0 0.00
0 0.00
142 98.61
2 1.39%
161  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 81
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
162  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 87
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
163  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านฟักทอง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,628 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  757 5.55
เตี้ย  688 5.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  595 4.37
ผอมและเตี้ย  357 2.62
อ้วนและเตี้ย  143 1.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,088 81.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,540 คน


18.64%


Powered By www.thaieducation.net