ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 230
3 1.30
227 98.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
230 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 62
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 81
14 17.28
13 16.05
14 17.28
20 24.69
20 24.69
0 0.00
81 100.00%
4  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 187
45 24.06
40 21.39
35 18.72
25 13.37
42 22.46
0 0.00
187 100.00%
5  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 62
0 0.00
16 25.81
4 6.45
16 25.81
18 29.03
8 12.90
54 87.10%
6  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 187
17 9.09
14 7.49
21 11.23
31 16.58
35 18.72
69 36.90
118 63.10%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 240
22 9.17
13 5.42
43 17.92
35 14.58
32 13.33
95 39.58
145 60.42%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 111
10 9.01
12 10.81
9 8.11
22 19.82
13 11.71
45 40.54
66 59.46%
9  โรงเรียนเสรีวิทยา 101
8 7.92
8 7.92
10 9.90
16 15.84
18 17.82
41 40.59
60 59.41%
10  โรงเรียนขุนยวม 357
15 4.20
34 9.52
47 13.17
53 14.85
63 17.65
145 40.62
212 59.38%
11  โรงเรียนบ้านสบสอย 34
2 5.88
4 11.76
4 11.76
5 14.71
5 14.71
14 41.18
20 58.82%
12  โรงเรียนบ้านปางคาม 217
36 16.59
47 21.66
10 4.61
7 3.23
16 7.37
101 46.54
116 53.46%
13  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 151
8 5.30
10 6.62
17 11.26
18 11.92
27 17.88
71 47.02
80 52.98%
14  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 23
4 17.39
1 4.35
6 26.09
0 0.00
1 4.35
11 47.83
12 52.17%
15  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 184
17 9.24
22 11.96
3 1.63
39 21.20
9 4.89
94 51.09
90 48.91%
16  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 147
18 12.24
27 18.37
3 2.04
19 12.93
2 1.36
78 53.06
69 46.94%
17  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 182
4 2.20
24 13.19
6 3.30
29 15.93
22 12.09
97 53.30
85 46.70%
18  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 44
4 9.09
12 27.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
19  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 70
23 32.86
3 4.29
5 7.14
0 0.00
0 0.00
39 55.71
31 44.29%
20  โรงเรียนบ้านใหม่ 114
7 6.14
0 0.00
18 15.79
7 6.14
18 15.79
64 56.14
50 43.86%
21  โรงเรียนบ้านสบแพม 28
3 10.71
3 10.71
5 17.86
1 3.57
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
22  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 45
1 2.22
0 0.00
12 26.67
1 2.22
5 11.11
26 57.78
19 42.22%
23  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 31
5 16.13
4 12.90
4 12.90
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
24  โรงเรียนบ้านผามอน 55
7 12.73
7 12.73
4 7.27
4 7.27
1 1.82
32 58.18
23 41.82%
25  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 219
20 9.13
12 5.48
57 26.03
0 0.00
2 0.91
128 58.45
91 41.55%
26  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 82
6 7.32
9 10.98
18 21.95
0 0.00
0 0.00
49 59.76
33 40.24%
27  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 15
2 13.33
3 20.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
28  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 15
2 13.33
3 20.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
29  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 25
2 8.00
1 4.00
4 16.00
2 8.00
1 4.00
15 60.00
10 40.00%
30  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 88
2 2.27
22 25.00
8 9.09
3 3.41
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
31  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 88
25 28.41
4 4.55
4 4.55
1 1.14
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
32  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 62
4 6.45
8 12.90
6 9.68
1 1.61
4 6.45
39 62.90
23 37.10%
33  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 458
37 8.08
33 7.21
34 7.42
33 7.21
32 6.99
289 63.10
169 36.90%
34  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 50
1 2.00
4 8.00
2 4.00
5 10.00
6 12.00
32 64.00
18 36.00%
35  โรงเรียนบ้านหมอแปง 125
6 4.80
9 7.20
11 8.80
9 7.20
10 8.00
80 64.00
45 36.00%
36  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 274
6 2.19
9 3.28
44 16.06
15 5.47
24 8.76
176 64.23
98 35.77%
37  โรงเรียนบ้านหัวปอน 14
3 21.43
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
38  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
1 3.23
5 16.13
20 64.52
11 35.48%
39  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 99
9 9.09
15 15.15
5 5.05
6 6.06
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 167
6 3.59
5 2.99
21 12.57
11 6.59
16 9.58
108 64.67
59 35.33%
41  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 17
6 35.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
42  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 83
4 4.82
2 2.41
12 14.46
6 7.23
5 6.02
54 65.06
29 34.94%
43  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 115
10 8.70
26 22.61
2 1.74
2 1.74
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
44  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 41
7 17.07
7 17.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
45  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 708
32 4.52
22 3.11
73 10.31
54 7.63
59 8.33
468 66.10
240 33.90%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 125
18 14.40
6 4.80
15 12.00
2 1.60
1 0.80
83 66.40
42 33.60%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 94
1 1.06
2 2.13
15 15.96
3 3.19
10 10.64
63 67.02
31 32.98%
48  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 52
5 9.62
12 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
49  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 46
2 4.35
1 2.17
1 2.17
6 13.04
5 10.87
31 67.39
15 32.61%
50  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 89
8 8.99
15 16.85
4 4.49
2 2.25
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
51  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
5 16.13
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
52  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 128
3 2.34
7 5.47
12 9.38
10 7.81
9 7.03
87 67.97
41 32.03%
53  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 22
0 0.00
3 13.64
1 4.55
1 4.55
2 9.09
15 68.18
7 31.82%
54  โรงเรียนบ้านคาหาน 101
3 2.97
8 7.92
19 18.81
2 1.98
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
55  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 139
11 7.91
27 19.42
6 4.32
0 0.00
0 0.00
95 68.35
44 31.65%
56  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 118
1 0.85
36 30.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 68.64
37 31.36%
57  โรงเรียนบ้านปางแปก 116
7 6.03
12 10.34
17 14.66
0 0.00
0 0.00
80 68.97
36 31.03%
58  โรงเรียนบ้านไทรงาม 59
5 8.47
8 13.56
5 8.47
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
59  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 46
3 6.52
9 19.57
2 4.35
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
60  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 57
3 5.26
5 8.77
3 5.26
4 7.02
2 3.51
40 70.18
17 29.82%
61  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 81
4 4.94
9 11.11
5 6.17
3 3.70
3 3.70
57 70.37
24 29.63%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 99
5 5.05
1 1.01
6 6.06
1 1.01
15 15.15
71 71.72
28 28.28%
63  โรงเรียนบ้านห้วยนา 54
3 5.56
3 5.56
6 11.11
3 5.56
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
64  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 148
11 7.43
11 7.43
17 11.49
1 0.68
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
65  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 156
2 1.28
29 18.59
9 5.77
0 0.00
0 0.00
116 74.36
40 25.64%
66  โรงเรียนบ้านซอแบะ 91
2 2.20
15 16.48
5 5.49
0 0.00
1 1.10
68 74.73
23 25.27%
67  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 95
6 6.32
9 9.47
4 4.21
5 5.26
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
68  โรงเรียนบ้านกลาง 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
69  โรงเรียนบ้านสบสา 24
2 8.33
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 143
4 2.80
10 6.99
19 13.29
2 1.40
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
71  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 45
2 4.44
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
72  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 72
3 4.17
5 6.94
8 11.11
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
73  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 98
4 4.08
13 13.27
5 5.10
1 1.02
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
74  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 39
4 10.26
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
75  โรงเรียนบ้านป่ายาง 67
6 8.96
2 2.99
3 4.48
2 2.99
2 2.99
52 77.61
15 22.39%
76  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 18
3 16.67
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
77  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 65
2 3.08
2 3.08
2 3.08
4 6.15
4 6.15
51 78.46
14 21.54%
78  โรงเรียนบ้านหว่าโน 53
0 0.00
6 11.32
5 9.43
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
79  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 39
3 7.69
2 5.13
2 5.13
0 0.00
1 2.56
31 79.49
8 20.51%
80  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 44
2 4.55
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 105
16 15.24
4 3.81
1 0.95
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
82  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 87
1 1.15
4 4.60
12 13.79
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
83  โรงเรียนบ้านน้ำริน 77
0 0.00
5 6.49
10 12.99
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
84  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 67
1 1.49
0 0.00
5 7.46
5 7.46
2 2.99
54 80.60
13 19.40%
85  โรงเรียนบ้านสบป่อง 101
4 3.96
7 6.93
8 7.92
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
86  โรงเรียนบ้านห้วยผา 86
9 10.47
0 0.00
5 5.81
0 0.00
2 2.33
70 81.40
16 18.60%
87  โรงเรียนบ้านโป่งสา 82
1 1.22
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
88  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 33
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
89  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 123
5 4.07
10 8.13
6 4.88
0 0.00
1 0.81
101 82.11
22 17.89%
90  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 104
4 3.85
8 7.69
4 3.85
1 0.96
1 0.96
86 82.69
18 17.31%
91  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 71
0 0.00
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
92  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 151
6 3.97
3 1.99
10 6.62
4 2.65
2 1.32
126 83.44
25 16.56%
93  โรงเรียนบ้านแพมบก 37
2 5.41
3 8.11
1 2.70
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
94  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 90
3 3.33
6 6.67
5 5.56
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
95  โรงเรียนบ้านรักไทย 202
8 3.96
9 4.46
7 3.47
7 3.47
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
96  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 67
0 0.00
8 11.94
2 2.99
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
97  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 47
2 4.26
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
98  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 81
4 4.94
4 4.94
4 4.94
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
99  โรงเรียนบ้านแกงหอม 34
2 5.88
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
100  โรงเรียนบ้านแม่หาด 14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
101  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 73
2 2.74
4 5.48
4 5.48
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
102  โรงเรียนบ้านป่าลาน 127
7 5.51
3 2.36
7 5.51
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
103  โรงเรียนบ้านในสอย 219
2 0.91
10 4.57
17 7.76
0 0.00
0 0.00
190 86.76
29 13.24%
104  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 91
0 0.00
3 3.30
6 6.59
2 2.20
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
105  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 39
1 2.56
1 2.56
2 5.13
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
106  โรงเรียนบ้านแม่ออ 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
107  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
108  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 62
0 0.00
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 90
6 6.67
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 182
8 4.40
1 0.55
11 6.04
0 0.00
0 0.00
162 89.01
20 10.99%
111  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 82
1 1.22
4 4.88
3 3.66
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
112  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 194
14 7.22
5 2.58
2 1.03
0 0.00
0 0.00
173 89.18
21 10.82%
113  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 72
1 1.39
1 1.39
1 1.39
3 4.17
1 1.39
65 90.28
7 9.72%
114  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 646
18 2.79
16 2.48
24 3.72
0 0.00
0 0.00
588 91.02
58 8.98%
115  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
116  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 58
3 5.17
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
117  โรงเรียนบ้านพัฒนา 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
118  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 89
1 1.12
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
119  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 157
6 3.82
3 1.91
1 0.64
2 1.27
0 0.00
145 92.36
12 7.64%
120  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
121  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
122  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 67
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
123  โรงเรียนบ้านคำสุข 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
124  โรงเรียนบ้านปางตอง 139
0 0.00
4 2.88
3 2.16
0 0.00
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
125  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.95
96 95.05
5 4.95%
126  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 235
2 0.85
2 0.85
3 1.28
0 0.00
2 0.85
226 96.17
9 3.83%
127  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 59
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
128  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 40
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
129  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 56
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
130  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 57
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
131  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,334 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  757 5.68
เตี้ย  1,182 8.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,072 8.04
ผอมและเตี้ย  585 4.39
อ้วนและเตี้ย  584 4.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,154 68.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,180 คน


31.35%


Powered By www.thaieducation.net