ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 186
40 21.51
34 18.28
65 34.95
13 6.99
34 18.28
0 0.00
186 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 193
64 33.16
22 11.40
76 39.38
21 10.88
10 5.18
0 0.00
193 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 9
2 22.22
2 22.22
2 22.22
2 22.22
1 11.11
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 31
22 70.97
1 3.23
6 19.35
2 6.45
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
5  โรงเรียนบ้านสาคร 28
24 85.71
0 0.00
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
28 100.00%
6  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 27
3 11.11
2 7.41
17 62.96
1 3.70
4 14.81
0 0.00
27 100.00%
7  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 208
91 43.75
81 38.94
20 9.62
10 4.81
5 2.40
1 0.48
207 99.52%
8  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 27
6 22.22
5 18.52
4 14.81
6 22.22
3 11.11
3 11.11
24 88.89%
9  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 6
0 0.00
1 16.67
2 33.33
0 0.00
2 33.33
1 16.67
5 83.33%
10  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 92
62 67.39
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
25 27.17
67 72.83%
11  โรงเรียนบ้านปางช้าง 53
7 13.21
12 22.64
0 0.00
19 35.85
0 0.00
15 28.30
38 71.70%
12  โรงเรียนบ้านนาคา 46
7 15.22
3 6.52
4 8.70
10 21.74
7 15.22
15 32.61
31 67.39%
13  โรงเรียนบ้านปิงใน 61
4 6.56
5 8.20
10 16.39
6 9.84
16 26.23
20 32.79
41 67.21%
14  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 67
10 14.93
9 13.43
10 14.93
10 14.93
5 7.46
23 34.33
44 65.67%
15  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 8
1 12.50
2 25.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
3 37.50
5 62.50%
16  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 18
3 16.67
3 16.67
2 11.11
0 0.00
3 16.67
7 38.89
11 61.11%
17  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 56
13 23.21
6 10.71
8 14.29
7 12.50
0 0.00
22 39.29
34 60.71%
18  โรงเรียนบ้านนาบอน 10
1 10.00
1 10.00
2 20.00
1 10.00
1 10.00
4 40.00
6 60.00%
19  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 20
3 15.00
2 10.00
5 25.00
2 10.00
0 0.00
8 40.00
12 60.00%
20  โรงเรียนบ้านธงหลวง 30
5 16.67
2 6.67
8 26.67
1 3.33
1 3.33
13 43.33
17 56.67%
21  โรงเรียนศรีนาชื่น 32
4 12.50
4 12.50
4 12.50
5 15.63
1 3.13
14 43.75
18 56.25%
22  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 220
25 11.36
5 2.27
23 10.45
48 21.82
19 8.64
100 45.45
120 54.55%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 127
15 11.81
13 10.24
7 5.51
8 6.30
25 19.69
59 46.46
68 53.54%
24  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
5 31.25
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
25  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 293
13 4.44
100 34.13
22 7.51
3 1.02
5 1.71
150 51.19
143 48.81%
26  โรงเรียนบ้านผาขวาง 66
6 9.09
7 10.61
19 28.79
0 0.00
0 0.00
34 51.52
32 48.48%
27  โรงเรียนบ้านผาตูบ 36
2 5.56
4 11.11
11 30.56
0 0.00
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
28  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 32
6 18.75
4 12.50
5 15.63
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
29  โรงเรียนบ้านสบยาง 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
10 21.28
25 53.19
22 46.81%
30  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 36
13 36.11
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
31  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 34
4 11.76
2 5.88
3 8.82
5 14.71
1 2.94
19 55.88
15 44.12%
32  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 151
3 1.99
51 33.77
3 1.99
1 0.66
7 4.64
86 56.95
65 43.05%
33  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 42
8 19.05
2 4.76
8 19.05
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
34  โรงเรียนบ้านครกคำ 61
4 6.56
2 3.28
12 19.67
2 3.28
6 9.84
35 57.38
26 42.62%
35  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 87
14 16.09
5 5.75
16 18.39
2 2.30
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
36  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 86
7 8.14
5 5.81
14 16.28
4 4.65
6 6.98
50 58.14
36 41.86%
37  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 24
2 8.33
0 0.00
8 33.33
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
38  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 46
7 15.22
6 13.04
2 4.35
3 6.52
1 2.17
27 58.70
19 41.30%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 161
14 8.70
21 13.04
27 16.77
3 1.86
1 0.62
95 59.01
66 40.99%
40  โรงเรียนบ้านน้ำลี 21
3 14.29
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
41  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 586
46 7.85
37 6.31
69 11.77
21 3.58
48 8.19
365 62.29
221 37.71%
42  โรงเรียนบ้านวังหมอ 38
6 15.79
3 7.89
3 7.89
2 5.26
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
43  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 201
13 6.47
27 13.43
5 2.49
21 10.45
5 2.49
130 64.68
71 35.32%
44  โรงเรียนบ้านสถาน 60
6 10.00
5 8.33
10 16.67
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
45  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 380
42 11.05
37 9.74
18 4.74
33 8.68
3 0.79
247 65.00
133 35.00%
46  โรงเรียนบ้านคำเรือง 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
12 21.43
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
47  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 68
6 8.82
5 7.35
10 14.71
2 2.94
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
48  โรงเรียนบ้านป่าคา 12
2 16.67
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
49  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 9
2 22.22
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
50  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 65
16 24.62
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
51  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 25
1 4.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
52  โรงเรียนบ้านนาไลย 44
0 0.00
4 9.09
7 15.91
2 4.55
1 2.27
30 68.18
14 31.82%
53  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 38
0 0.00
2 5.26
6 15.79
0 0.00
4 10.53
26 68.42
12 31.58%
54  โรงเรียนบ้านสะเลียม 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
3 8.57
4 11.43
24 68.57
11 31.43%
55  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 97
4 4.12
8 8.25
16 16.49
0 0.00
2 2.06
67 69.07
30 30.93%
56  โรงเรียนบ้านป่าแดด 65
4 6.15
2 3.08
12 18.46
0 0.00
2 3.08
45 69.23
20 30.77%
57  โรงเรียนบ้านวังยาว 217
10 4.61
16 7.37
15 6.91
10 4.61
15 6.91
151 69.59
66 30.41%
58  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 70
2 2.86
11 15.71
5 7.14
3 4.29
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
59  โรงเรียนบ้านกาใส 37
2 5.41
1 2.70
5 13.51
1 2.70
2 5.41
26 70.27
11 29.73%
60  โรงเรียนบ้านสองแคว 317
7 2.21
27 8.52
14 4.42
27 8.52
19 5.99
223 70.35
94 29.65%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 85
3 3.53
7 8.24
13 15.29
2 2.35
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
62  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 83
11 13.25
2 2.41
9 10.84
2 2.41
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
63  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
5 10.00
2 4.00
36 72.00
14 28.00%
64  โรงเรียนบ้านนา 172
12 6.98
13 7.56
22 12.79
1 0.58
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 154
14 9.09
0 0.00
17 11.04
11 7.14
0 0.00
112 72.73
42 27.27%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 214
11 5.14
10 4.67
24 11.21
11 5.14
1 0.47
157 73.36
57 26.64%
67  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 114
8 7.02
3 2.63
15 13.16
3 2.63
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
68  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
69  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
70  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 12
0 0.00
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
71  โรงเรียนบ้านวัวแดง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00
1 25.00%
72  โรงเรียนบ้านสาลีก 57
4 7.02
2 3.51
8 14.04
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
73  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 33
5 15.15
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
74  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 58
3 5.17
2 3.45
9 15.52
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
75  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 46
3 6.52
3 6.52
5 10.87
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
76  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 88
2 2.27
4 4.55
5 5.68
3 3.41
7 7.95
67 76.14
21 23.86%
77  โรงเรียนบ้านวังตาว 21
0 0.00
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
78  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 81
13 16.05
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
79  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
2 3.77
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
80  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 71
3 4.23
11 15.49
2 2.82
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
81  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 89
7 7.87
3 3.37
6 6.74
2 2.25
2 2.25
69 77.53
20 22.47%
82  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 94
2 2.13
16 17.02
3 3.19
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
83  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 94
3 3.19
4 4.26
13 13.83
1 1.06
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
84  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 121
4 3.31
3 2.48
20 16.53
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
85  โรงเรียนบ้านน้ำหก 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
86  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
14 77.78
4 22.22%
87  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 18
0 0.00
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
88  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 54
0 0.00
0 0.00
12 22.22
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
89  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 114
2 1.75
1 0.88
22 19.30
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
90  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 60
4 6.67
4 6.67
0 0.00
3 5.00
2 3.33
47 78.33
13 21.67%
91  โรงเรียนบ้านก้อ 75
3 4.00
4 5.33
3 4.00
3 4.00
3 4.00
59 78.67
16 21.33%
92  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 118
11 9.32
8 6.78
6 5.08
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัว 76
2 2.63
3 3.95
11 14.47
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
94  โรงเรียนราชานุบาล 1339
58 4.33
21 1.57
70 5.23
58 4.33
70 5.23
1062 79.31
277 20.69%
95  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
96  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 83
9 10.84
5 6.02
3 3.61
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
97  โรงเรียนบ้านนาซาว 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
98  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
4 13.33
24 80.00
6 20.00%
99  โรงเรียนบ้านนายาง 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
7 8.64
4 4.94
65 80.25
16 19.75%
100  โรงเรียนไตรธารวิทยา 42
3 7.14
5 11.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
101  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
102  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 86
3 3.49
4 4.65
9 10.47
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
103  โรงเรียนบ้านศาลา 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
2 4.55
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
104  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 97
4 4.12
8 8.25
5 5.15
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
105  โรงเรียนบ้านพรหม 40
0 0.00
2 5.00
1 2.50
1 2.50
3 7.50
33 82.50
7 17.50%
106  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 63
3 4.76
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
107  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 211
5 2.37
14 6.64
4 1.90
10 4.74
3 1.42
175 82.94
36 17.06%
108  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 603
15 2.49
26 4.31
51 8.46
7 1.16
1 0.17
503 83.42
100 16.58%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 169
4 2.37
5 2.96
17 10.06
2 1.18
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
110  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
111  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
112  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
113  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
114  โรงเรียนบ้านถืมตอง 72
5 6.94
4 5.56
2 2.78
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
115  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 60
2 3.33
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
116  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 15.00
17 85.00
3 15.00%
117  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 232
16 6.90
0 0.00
12 5.17
0 0.00
6 2.59
198 85.34
34 14.66%
118  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
3 7.32
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
119  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
120  โรงเรียนบ้านฟ้า 97
4 4.12
3 3.09
6 6.19
1 1.03
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
121  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 64
2 3.13
1 1.56
5 7.81
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
122  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
123  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
124  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 85
0 0.00
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
125  โรงเรียนบ้านใหม่ 142
8 5.63
0 0.00
10 7.04
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
126  โรงเรียนบ้านนาก้า 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
127  โรงเรียนบ้านนาผา 64
5 7.81
1 1.56
2 3.13
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
128  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
129  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 92
1 1.09
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
130  โรงเรียนบ้านบุ้ง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
131  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
132  โรงเรียนบ้านนาสา 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
133  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
134  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
135  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 84
7 8.33
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
136  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 77
3 3.90
3 3.90
1 1.30
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
137  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
138  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 109
3 2.75
4 3.67
4 3.67
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
139  โรงเรียนบ้านนาไค้ 92
7 7.61
1 1.09
1 1.09
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
140  โรงเรียนบ้านนาเคียน 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
141  โรงเรียนบ้านห้วยบง 54
1 1.85
1 1.85
2 3.70
0 0.00
1 1.85
49 90.74
5 9.26%
142  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
143  โรงเรียนบ้านนากอก 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
20 90.91
2 9.09%
144  โรงเรียนบ้านตอง 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
146  โรงเรียนบ้านส้าน 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 139
1 0.72
5 3.60
3 2.16
2 1.44
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
148  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
149  โรงเรียนบ้านเชียงของ 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
150  โรงเรียนบ้านปางสา 27
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
151  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
152  โรงเรียนบ้านเชตวัน 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
153  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 128
3 2.34
0 0.00
4 3.13
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
154  โรงเรียนบ้านเปา 136
1 0.74
2 1.47
2 1.47
0 0.00
2 1.47
129 94.85
7 5.15%
155  โรงเรียนบ้านต้าม 65
1 1.54
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
156  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 66
2 3.03
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
157  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
158  โรงเรียนบ้านแคว้ง 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
159  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
160  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1746
27 1.55
0 0.00
4 0.23
13 0.74
1 0.06
1701 97.42
45 2.58%
161  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
162  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
163  โรงเรียนบ้านเรือง 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
164  โรงเรียนบ้านชมพู 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านปงสนุก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านพะเยา 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านสาลี่ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านสันทะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเป้า 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,030 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,069 6.67
เตี้ย  858 5.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,266 7.90
ผอมและเตี้ย  504 3.14
อ้วนและเตี้ย  400 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,933 74.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,097 คน


25.56%


Powered By www.thaieducation.net