ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 122 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสลก 115
78 67.83
14 12.17
12 10.43
0 0.00
0 0.00
11 9.57
104 90.43%
2  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 26
19 73.08
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
6 23.08
20 76.92%
3  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 32
5 15.63
1 3.13
8 25.00
6 18.75
4 12.50
8 25.00
24 75.00%
4  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 144
17 11.81
31 21.53
14 9.72
11 7.64
27 18.75
44 30.56
100 69.44%
5  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33
2 66.67%
6  โรงเรียนบ้านวังเลียง 100
11 11.00
14 14.00
17 17.00
10 10.00
10 10.00
38 38.00
62 62.00%
7  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 12
3 25.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
1 8.33
5 41.67
7 58.33%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 14
3 21.43
2 14.29
3 21.43
0 0.00
0 0.00
6 42.86
8 57.14%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 38
6 15.79
5 13.16
10 26.32
0 0.00
0 0.00
17 44.74
21 55.26%
10  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 31
4 12.90
4 12.90
2 6.45
7 22.58
0 0.00
14 45.16
17 54.84%
11  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 53
10 18.87
5 9.43
9 16.98
0 0.00
5 9.43
24 45.28
29 54.72%
12  โรงเรียนบ้านวังแฟน 24
4 16.67
1 4.17
1 4.17
5 20.83
2 8.33
11 45.83
13 54.17%
13  โรงเรียนบ้านวังกวาง 46
6 13.04
7 15.22
3 6.52
0 0.00
8 17.39
22 47.83
24 52.17%
14  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 96
10 10.42
10 10.42
10 10.42
10 10.42
10 10.42
46 47.92
50 52.08%
15  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 27
5 18.52
1 3.70
1 3.70
5 18.52
2 7.41
13 48.15
14 51.85%
16  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 57
6 10.53
2 3.51
13 22.81
3 5.26
4 7.02
29 50.88
28 49.12%
17  โรงเรียนบ้านนาแก 17
3 17.65
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
18  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 62
3 4.84
2 3.23
7 11.29
4 6.45
9 14.52
37 59.68
25 40.32%
19  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
20  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 73
7 9.59
2 2.74
19 26.03
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
21  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 21
0 0.00
0 0.00
8 38.10
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
22  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 37
4 10.81
0 0.00
10 27.03
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
23  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 106
5 4.72
9 8.49
13 12.26
6 5.66
6 5.66
67 63.21
39 36.79%
24  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
2 6.67
2 6.67
19 63.33
11 36.67%
25  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 138
31 22.46
5 3.62
13 9.42
0 0.00
0 0.00
89 64.49
49 35.51%
26  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 79
5 6.33
13 16.46
6 7.59
2 2.53
2 2.53
51 64.56
28 35.44%
27  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 524
54 10.31
2 0.38
90 17.18
21 4.01
13 2.48
344 65.65
180 34.35%
28  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 75
5 6.67
7 9.33
11 14.67
0 0.00
2 2.67
50 66.67
25 33.33%
29  โรงเรียนวัดสร่างโศก 60
12 20.00
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
30  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 46
4 8.70
1 2.17
6 13.04
4 8.70
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
31  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 149
7 4.70
3 2.01
17 11.41
10 6.71
11 7.38
101 67.79
48 32.21%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 175
21 12.00
9 5.14
14 8.00
6 3.43
6 3.43
119 68.00
56 32.00%
33  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
34  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 186
12 6.45
4 2.15
35 18.82
3 1.61
0 0.00
132 70.97
54 29.03%
35  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 73
4 5.48
4 5.48
9 12.33
2 2.74
2 2.74
52 71.23
21 28.77%
36  โรงเรียนบ้านปางไฮ 25
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
37  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 79
6 7.59
4 5.06
10 12.66
2 2.53
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
38  โรงเรียนปากจอกวิทยา 73
3 4.11
5 6.85
12 16.44
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
39  โรงเรียนเด่นทัพชัย 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
1 3.03
3 9.09
24 72.73
9 27.27%
40  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 67
3 4.48
2 2.99
6 8.96
1 1.49
6 8.96
49 73.13
18 26.87%
41  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 41
5 12.20
1 2.44
3 7.32
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
42  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
43  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 96
5 5.21
9 9.38
7 7.29
2 2.08
2 2.08
71 73.96
25 26.04%
44  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 89
4 4.49
2 2.25
6 6.74
7 7.87
4 4.49
66 74.16
23 25.84%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 109
0 0.00
3 2.75
10 9.17
5 4.59
10 9.17
81 74.31
28 25.69%
46  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 39
1 2.56
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
47  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
48  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
49  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
50  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
6 75.00
2 25.00%
51  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 45
3 6.67
3 6.67
2 4.44
1 2.22
2 4.44
34 75.56
11 24.44%
52  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 45
2 4.44
2 4.44
1 2.22
1 2.22
5 11.11
34 75.56
11 24.44%
53  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 41
3 7.32
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
54  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 37
1 2.70
5 13.51
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
55  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 34
2 5.88
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
56  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 60
4 6.67
2 3.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
57  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 135
6 4.44
5 3.70
20 14.81
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
58  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 22
0 0.00
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
59  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 22.22
7 77.78
2 22.22%
60  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 73
6 8.22
5 6.85
5 6.85
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
61  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 382
18 4.71
15 3.93
38 9.95
5 1.31
5 1.31
301 78.80
81 21.20%
62  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
63  โรงเรียนบ้านหัวดง 148
2 1.35
10 6.76
3 2.03
15 10.14
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
64  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 20
0 0.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
65  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
12 80.00
3 20.00%
66  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 41
2 4.88
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
67  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
68  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 44
2 4.55
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
69  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 73
0 0.00
0 0.00
12 16.44
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
70  โรงเรียนบ้านแม่สิน 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
71  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
2 3.77
2 3.77
44 83.02
9 16.98%
72  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 36
4 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.56
30 83.33
6 16.67%
73  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 102
5 4.90
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
74  โรงเรียนบ้านสองแคว 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
75  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 104
6 5.77
3 2.88
8 7.69
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
76  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
77  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 141
6 4.26
0 0.00
17 12.06
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
78  โรงเรียนบ้านบ่อ 51
3 5.88
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
79  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 155
4 2.58
3 1.94
15 9.68
2 1.29
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
80  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 39
2 5.13
1 2.56
1 2.56
2 5.13
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
81  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
82  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 82
0 0.00
0 0.00
11 13.41
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
83  โรงเรียนบ้านค้างใจ 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 96
2 2.08
2 2.08
9 9.38
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
85  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
86  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
87  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
88  โรงเรียนบ้านนาพูน 156
4 2.56
6 3.85
3 1.92
5 3.21
2 1.28
136 87.18
20 12.82%
89  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 111
0 0.00
0 0.00
12 10.81
1 0.90
1 0.90
97 87.39
14 12.61%
90  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
91  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 89
3 3.37
5 5.62
2 2.25
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
92  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
38 88.37
5 11.63%
93  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 95
1 1.05
3 3.16
7 7.37
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
94  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
95  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 78
0 0.00
4 5.13
5 6.41
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
96  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 186
4 2.15
3 1.61
14 7.53
0 0.00
0 0.00
165 88.71
21 11.29%
97  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
98  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
99  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
100  โรงเรียนบ้านสบป้าก 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
101  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
102  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 32
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
103  โรงเรียนบ้านวังลึก 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
2 2.94
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
104  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 98
3 3.06
2 2.04
3 3.06
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
105  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
107  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
1 3.33
28 93.33
2 6.67%
108  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 46
-1 -2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
109  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 582
12 2.06
9 1.55
8 1.37
5 0.86
3 0.52
545 93.64
37 6.36%
110  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 95
4 4.21
1 1.05
1 1.05
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
111  โรงเรียนบ้านแม่แปง 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
112  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 165
2 1.21
0 0.00
3 1.82
0 0.00
0 0.00
160 96.97
5 3.03%
113  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านแม่จอก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,718 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  552 6.33
เตี้ย  289 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  812 9.31
ผอมและเตี้ย  185 2.12
อ้วนและเตี้ย  185 2.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,695 76.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,023 คน


23.20%


Powered By www.thaieducation.net