ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 88
8 9.09
3 3.41
18 20.45
11 12.50
21 23.86
27 30.68
61 69.32%
3  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 118
23 19.49
17 14.41
10 8.47
17 14.41
10 8.47
41 34.75
77 65.25%
4  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 146
26 17.81
14 9.59
13 8.90
29 19.86
13 8.90
51 34.93
95 65.07%
5  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 139
7 5.04
11 7.91
20 14.39
18 12.95
31 22.30
52 37.41
87 62.59%
6  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 5
1 20.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 166
31 18.67
0 0.00
15 9.04
14 8.43
38 22.89
68 40.96
98 59.04%
8  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 193
13 6.74
12 6.22
23 11.92
25 12.95
23 11.92
97 50.26
96 49.74%
10  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1388
114 8.21
25 1.80
228 16.43
142 10.23
147 10.59
732 52.74
656 47.26%
11  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 30
3 10.00
4 13.33
7 23.33
0 0.00
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
12  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 37
5 13.51
0 0.00
5 13.51
5 13.51
2 5.41
20 54.05
17 45.95%
13  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 35
5 14.29
5 14.29
6 17.14
0 0.00
0 0.00
19 54.29
16 45.71%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 77
7 9.09
9 11.69
19 24.68
0 0.00
0 0.00
42 54.55
35 45.45%
15  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 9
1 11.11
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
16  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 119
15 12.61
6 5.04
15 12.61
13 10.92
3 2.52
67 56.30
52 43.70%
17  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 28
3 10.71
0 0.00
5 17.86
3 10.71
1 3.57
16 57.14
12 42.86%
18  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 24
3 12.50
1 4.17
2 8.33
2 8.33
2 8.33
14 58.33
10 41.67%
19  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 27
6 22.22
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 98
4 4.08
10 10.20
22 22.45
0 0.00
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
21  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 52
1 1.92
7 13.46
11 21.15
0 0.00
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
22  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 25
3 12.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
23  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 14
3 21.43
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
24  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 14
1 7.14
1 7.14
2 14.29
1 7.14
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
25  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 40
4 10.00
1 2.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
26  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 44
0 0.00
3 6.82
12 27.27
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
27  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 43
2 4.65
1 2.33
7 16.28
0 0.00
4 9.30
29 67.44
14 32.56%
28  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 37
3 8.11
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
29  โรงเรียนบ้านแม่แคม 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
30  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 57
6 10.53
0 0.00
10 17.54
2 3.51
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
31  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
5 31.25
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 58
5 8.62
2 3.45
8 13.79
3 5.17
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
33  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 60
6 10.00
1 1.67
10 16.67
1 1.67
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
34  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 24
1 4.17
1 4.17
4 16.67
1 4.17
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
35  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 166
15 9.04
7 4.22
12 7.23
7 4.22
7 4.22
118 71.08
48 28.92%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 85
3 3.53
1 1.18
18 21.18
0 0.00
2 2.35
61 71.76
24 28.24%
37  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 89
9 10.11
2 2.25
14 15.73
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
38  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 111
8 7.21
11 9.91
7 6.31
3 2.70
2 1.80
80 72.07
31 27.93%
39  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 148
7 4.73
11 7.43
18 12.16
2 1.35
2 1.35
108 72.97
40 27.03%
40  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 120
14 11.67
6 5.00
0 0.00
0 0.00
12 10.00
88 73.33
32 26.67%
41  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 45
7 15.56
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
42  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 34
0 0.00
0 0.00
9 26.47
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
43  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
44  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1741
33 1.90
22 1.26
202 11.60
54 3.10
143 8.21
1287 73.92
454 26.08%
45  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 43
2 4.65
3 6.98
1 2.33
3 6.98
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
46  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 63
3 4.76
1 1.59
12 19.05
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
47  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 74
7 9.46
3 4.05
8 10.81
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
49  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 21
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
50  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
3 5.45
3 5.45
42 76.36
13 23.64%
51  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 68
3 4.41
1 1.47
7 10.29
2 2.94
3 4.41
52 76.47
16 23.53%
52  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 43
3 6.98
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
53  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
1 3.23
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
54  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 124
1 0.81
1 0.81
17 13.71
9 7.26
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
55  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 62
2 3.23
4 6.45
5 8.06
3 4.84
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
56  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 58
6 10.34
1 1.72
0 0.00
1 1.72
5 8.62
45 77.59
13 22.41%
57  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 33
1 3.03
1 3.03
2 6.06
1 3.03
2 6.06
26 78.79
7 21.21%
58  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 118
13 11.02
4 3.39
8 6.78
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 90
4 4.44
6 6.67
9 10.00
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
60  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
61  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 143
5 3.50
20 13.99
4 2.80
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
62  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
63  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 10
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
8 80.00
2 20.00%
64  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 61
5 8.20
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
65  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 73
0 0.00
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
66  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 73
7 9.59
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
67  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 79
1 1.27
1 1.27
13 16.46
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
68  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
1 1.27
2 2.53
64 81.01
15 18.99%
69  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 406
6 1.48
8 1.97
60 14.78
1 0.25
0 0.00
331 81.53
75 18.47%
70  โรงเรียนบ้านแม่แรม 289
4 1.38
39 13.49
10 3.46
0 0.00
0 0.00
236 81.66
53 18.34%
71  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 273
16 5.86
3 1.10
31 11.36
0 0.00
0 0.00
223 81.68
50 18.32%
72  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 44
2 4.55
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
73  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
74  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 39
2 5.13
1 2.56
1 2.56
2 5.13
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
75  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 189
3 1.59
2 1.06
28 14.81
0 0.00
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
76  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 63
3 4.76
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
77  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 70
3 4.29
2 2.86
5 7.14
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
78  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 68
1 1.47
2 2.94
8 11.76
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
79  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
80  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
81  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
82  โรงเรียนบ้านนาคูหา 29
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
83  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
84  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 71
1 1.41
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
85  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
86  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 154
9 5.84
0 0.00
7 4.55
0 0.00
3 1.95
135 87.66
19 12.34%
87  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
88  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
89  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 85
3 3.53
5 5.88
2 2.35
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
90  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 686
22 3.21
14 2.04
42 6.12
0 0.00
1 0.15
607 88.48
79 11.52%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
4 7.55
47 88.68
6 11.32%
92  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
93  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
16 88.89
2 11.11%
94  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 45
0 0.00
1 2.22
3 6.67
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
95  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
96  โรงเรียนบ้านในเวียง 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
97  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
98  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
99  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
100  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
101  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
103  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
104  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 37
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
105  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
106  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
107  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  576 5.46
เตี้ย  351 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,190 11.28
ผอมและเตี้ย  390 3.70
อ้วนและเตี้ย  493 4.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,547 71.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,000 คน


28.44%


Powered By www.thaieducation.net