ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 66
19 28.79
13 19.70
7 10.61
12 18.18
15 22.73
0 0.00
66 100.00%
2  โรงเรียนธงชัยวิทยา 95
5 5.26
10 10.53
19 20.00
15 15.79
20 21.05
26 27.37
69 72.63%
3  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 77
12 15.58
4 5.19
13 16.88
11 14.29
10 12.99
27 35.06
50 64.94%
4  โรงเรียนวัดบ้านแลง 26
4 15.38
5 19.23
4 15.38
0 0.00
3 11.54
10 38.46
16 61.54%
5  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 89
12 13.48
13 14.61
17 19.10
5 5.62
7 7.87
35 39.33
54 60.67%
6  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 45
9 20.00
8 17.78
2 4.44
7 15.56
1 2.22
18 40.00
27 60.00%
7  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 98
19 19.39
22 22.45
13 13.27
0 0.00
0 0.00
44 44.90
54 55.10%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 206
30 14.56
21 10.19
21 10.19
15 7.28
17 8.25
102 49.51
104 50.49%
9  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 43
2 4.65
2 4.65
4 9.30
4 9.30
6 13.95
25 58.14
18 41.86%
10  โรงเรียนวัดเสด็จ 197
31 15.74
11 5.58
17 8.63
6 3.05
17 8.63
115 58.38
82 41.62%
11  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 39
2 5.13
7 17.95
5 12.82
2 5.13
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
12  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 153
17 11.11
11 7.19
14 9.15
11 7.19
4 2.61
96 62.75
57 37.25%
13  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2098
102 4.86
49 2.34
294 14.01
151 7.20
185 8.82
1317 62.77
781 37.23%
14  โรงเรียนบ้านหวด 63
3 4.76
2 3.17
10 15.87
0 0.00
8 12.70
40 63.49
23 36.51%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 58
4 6.90
8 13.79
9 15.52
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
16  โรงเรียนบ้านทุ่ง 88
13 14.77
2 2.27
9 10.23
2 2.27
4 4.55
58 65.91
30 34.09%
17  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 107
15 14.02
0 0.00
20 18.69
1 0.93
0 0.00
71 66.36
36 33.64%
18  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 852
80 9.39
25 2.93
55 6.46
61 7.16
57 6.69
574 67.37
278 32.63%
19  โรงเรียนบ้านปงวัง 42
2 4.76
0 0.00
6 14.29
2 4.76
3 7.14
29 69.05
13 30.95%
20  โรงเรียนบ้านจำค่า 60
3 5.00
0 0.00
13 21.67
0 0.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
21  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1136
105 9.24
71 6.25
148 13.03
3 0.26
4 0.35
805 70.86
331 29.14%
22  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 55
7 12.73
1 1.82
6 10.91
1 1.82
1 1.82
39 70.91
16 29.09%
23  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 97
7 7.22
6 6.19
5 5.15
5 5.15
5 5.15
69 71.13
28 28.87%
24  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
3 4.48
8 11.94
48 71.64
19 28.36%
25  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 158
9 5.70
10 6.33
21 13.29
2 1.27
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
26  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 219
15 6.85
23 10.50
20 9.13
0 0.00
0 0.00
161 73.52
58 26.48%
27  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 50
3 6.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 62
4 6.45
4 6.45
8 12.90
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
29  โรงเรียนบ้านนาสัก 104
7 6.73
4 3.85
14 13.46
1 0.96
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
30  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 108
7 6.48
12 11.11
3 2.78
5 4.63
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
31  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 148
1 0.68
0 0.00
36 24.32
0 0.00
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
32  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 172
7 4.07
5 2.91
29 16.86
1 0.58
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
33  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 24.32
28 75.68
9 24.32%
34  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 112
6 5.36
7 6.25
7 6.25
4 3.57
3 2.68
85 75.89
27 24.11%
35  โรงเรียนบ้านสบค่อม 54
1 1.85
1 1.85
9 16.67
1 1.85
1 1.85
41 75.93
13 24.07%
36  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 54
1 1.85
4 7.41
8 14.81
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 100
4 4.00
3 3.00
11 11.00
6 6.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
38  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3172
67 2.11
168 5.30
67 2.11
258 8.13
196 6.18
2416 76.17
756 23.83%
39  โรงเรียนบ้านอ้อน 177
4 2.26
11 6.21
25 14.12
1 0.56
1 0.56
135 76.27
42 23.73%
40  โรงเรียนบ้านนาแช่ 58
3 5.17
1 1.72
8 13.79
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
41  โรงเรียนวัดบ้านแขม 216
9 4.17
4 1.85
31 14.35
2 0.93
0 0.00
170 78.70
46 21.30%
42  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 33
4 12.12
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
43  โรงเรียนบ้านแม่อาง 81
4 4.94
4 4.94
2 2.47
3 3.70
4 4.94
64 79.01
17 20.99%
44  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 86
1 1.16
2 2.33
8 9.30
3 3.49
4 4.65
68 79.07
18 20.93%
45  โรงเรียนบ้านบุญนาค 48
0 0.00
2 4.17
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
46  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
6 8.22
5 6.85
58 79.45
15 20.55%
47  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 577
36 6.24
17 2.95
63 10.92
0 0.00
0 0.00
461 79.90
116 20.10%
48  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 15
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
49  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 62
3 4.84
3 4.84
4 6.45
2 3.23
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
50  โรงเรียนบ้านเหล่า 155
0 0.00
6 3.87
8 5.16
0 0.00
16 10.32
125 80.65
30 19.35%
51  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 57
2 3.51
1 1.75
6 10.53
2 3.51
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 121
2 1.65
4 3.31
14 11.57
3 2.48
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
53  โรงเรียนวัดหัวฝาย 70
5 7.14
3 4.29
3 4.29
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 92
6 6.52
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
55  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 110
3 2.73
6 5.45
5 4.55
2 1.82
4 3.64
90 81.82
20 18.18%
56  โรงเรียนบ้านสันทราย 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
58  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 116
4 3.45
2 1.72
13 11.21
1 0.86
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 392
23 5.87
9 2.30
33 8.42
2 0.51
0 0.00
325 82.91
67 17.09%
60  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 102
7 6.86
2 1.96
8 7.84
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
61  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 73
1 1.37
1 1.37
9 12.33
1 1.37
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
62  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 68
0 0.00
1 1.47
10 14.71
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
63  โรงเรียนบ้านสัน 50
0 0.00
3 6.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
64  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
17 85.00
3 15.00%
65  โรงเรียนบ้านปันง้าว 70
0 0.00
1 1.43
9 12.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
66  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 168
5 2.98
6 3.57
5 2.98
4 2.38
3 1.79
145 86.31
23 13.69%
67  โรงเรียนวัดสบจาง 61
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
2 3.28
53 86.89
8 13.11%
68  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
4 5.63
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
69  โรงเรียนบ้านจำปุย 68
1 1.47
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
70  โรงเรียนบ้านแม่จาง 64
2 3.13
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
71  โรงเรียนบ้านวังตม 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
3 6.52
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
72  โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 129
3 2.33
2 1.55
6 4.65
3 2.33
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
73  โรงเรียนบ้านทรายมูล 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 61
0 0.00
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
75  โรงเรียนวัดค่ากลาง 72
7 9.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
76  โรงเรียนบ้านใหม่ 76
4 5.26
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
77  โรงเรียนวัดท่าสี 76
2 2.63
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
78  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
79  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 121
6 4.96
0 0.00
0 0.00
1 0.83
4 3.31
110 90.91
11 9.09%
80  โรงเรียนบ้านทาน 151
8 5.30
2 1.32
1 0.66
1 0.66
1 0.66
138 91.39
13 8.61%
81  โรงเรียนบ้านสบพลึง 117
0 0.00
1 0.85
4 3.42
0 0.00
5 4.27
107 91.45
10 8.55%
82  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 72
4 5.56
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
83  โรงเรียนผาแดงวิทยา 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.95
81 92.05
7 7.95%
84  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 129
6 4.65
0 0.00
3 2.33
0 0.00
1 0.78
119 92.25
10 7.75%
85  โรงเรียนบ้านท่าโทก 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
86  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 103
2 1.94
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
87  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
88  โรงเรียนบ้านสำเภา 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
89  โรงเรียนวัดบ้านสัก 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
90  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
91  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
92  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,564 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  816 5.24
เตี้ย  645 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,318 8.47
ผอมและเตี้ย  650 4.18
อ้วนและเตี้ย  646 4.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,489 73.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,075 คน


26.18%


Powered By www.thaieducation.net