ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่บอน 28
5 17.86
6 21.43
11 39.29
2 7.14
0 0.00
4 14.29
24 85.71%
2  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 53
8 15.09
13 24.53
2 3.77
8 15.09
2 3.77
20 37.74
33 62.26%
3  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 114
8 7.02
7 6.14
15 13.16
14 12.28
22 19.30
48 42.11
66 57.89%
4  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 127
6 4.72
8 6.30
38 29.92
8 6.30
10 7.87
57 44.88
70 55.12%
5  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 134
24 17.91
12 8.96
23 17.16
7 5.22
5 3.73
63 47.01
71 52.99%
6  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 75
7 9.33
7 9.33
3 4.00
14 18.67
6 8.00
38 50.67
37 49.33%
7  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 490
31 6.33
40 8.16
66 13.47
31 6.33
66 13.47
256 52.24
234 47.76%
8  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 89
9 10.11
16 17.98
13 14.61
2 2.25
1 1.12
48 53.93
41 46.07%
9  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 191
17 8.90
28 14.66
10 5.24
17 8.90
10 5.24
109 57.07
82 42.93%
10  โรงเรียนบ้านป่าคา 41
5 12.20
2 4.88
4 9.76
3 7.32
3 7.32
24 58.54
17 41.46%
11  โรงเรียนบ้านดอยแดน 74
7 9.46
5 6.76
13 17.57
5 6.76
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
12  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 243
38 15.64
18 7.41
14 5.76
24 9.88
4 1.65
145 59.67
98 40.33%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 142
23 16.20
13 9.15
16 11.27
2 1.41
1 0.70
87 61.27
55 38.73%
14  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 126
12 9.52
5 3.97
16 12.70
12 9.52
0 0.00
81 64.29
45 35.71%
15  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 38
4 10.53
0 0.00
6 15.79
2 5.26
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
16  โรงเรียนวัดวังสะแกง 47
1 2.13
1 2.13
11 23.40
1 2.13
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
17  โรงเรียนวัดหนองยวง 47
6 12.77
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
18  โรงเรียนบ้านแม่แนต 52
7 13.46
1 1.92
3 5.77
4 7.69
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
19  โรงเรียนบ้านวังมน 34
7 20.59
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
20  โรงเรียนวัดร้องธาร 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
21  โรงเรียนบ้านหนองสูน 69
5 7.25
3 4.35
9 13.04
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
22  โรงเรียนวัดวังหลวง 126
2 1.59
7 5.56
3 2.38
9 7.14
10 7.94
95 75.40
31 24.60%
23  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 102
6 5.88
3 2.94
2 1.96
9 8.82
5 4.90
77 75.49
25 24.51%
24  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
25  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 89
5 5.62
5 5.62
11 12.36
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
26  โรงเรียนบ้านฮั่ว 65
7 10.77
0 0.00
1 1.54
0 0.00
7 10.77
50 76.92
15 23.08%
27  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 101
9 8.91
4 3.96
5 4.95
5 4.95
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
28  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 71
1 1.41
7 9.86
8 11.27
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
29  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 182
16 8.79
10 5.49
0 0.00
1 0.55
13 7.14
142 78.02
40 21.98%
30  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 92
1 1.09
5 5.43
14 15.22
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
31  โรงเรียนบ้านแม่เทย 187
8 4.28
6 3.21
8 4.28
8 4.28
8 4.28
149 79.68
38 20.32%
32  โรงเรียนบ้านปวง 20
0 0.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
33  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 190
28 14.74
0 0.00
10 5.26
0 0.00
0 0.00
152 80.00
38 20.00%
34  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 76
3 3.95
5 6.58
6 7.89
0 0.00
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 78
4 5.13
3 3.85
5 6.41
3 3.85
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
36  โรงเรียนบ้านห้วยบง 70
2 2.86
2 2.86
5 7.14
4 5.71
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
37  โรงเรียนบ้านดง 188
0 0.00
15 7.98
0 0.00
9 4.79
10 5.32
154 81.91
34 18.09%
38  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 412
28 6.80
16 3.88
13 3.16
9 2.18
8 1.94
338 82.04
74 17.96%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 195
10 5.13
7 3.59
12 6.15
2 1.03
3 1.54
161 82.56
34 17.44%
40  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 107
18 16.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
41  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 197
8 4.06
7 3.55
15 7.61
2 1.02
1 0.51
164 83.25
33 16.75%
42  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 60
2 3.33
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
43  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 91
2 2.20
3 3.30
6 6.59
4 4.40
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
44  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 25
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
45  โรงเรียนบ้านแม่แสม 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
4 8.00
42 84.00
8 16.00%
46  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
47  โรงเรียนบ้านไม้สลี 82
4 4.88
1 1.22
8 9.76
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
48  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 78
3 3.85
0 0.00
7 8.97
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
49  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 61
2 3.28
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
50  โรงเรียนบ้านนากลาง 121
3 2.48
8 6.61
6 4.96
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
51  โรงเรียนบ้านผาต้าย 57
0 0.00
2 3.51
5 8.77
1 1.75
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
52  โรงเรียนบ้านดอนมูล 173
4 2.31
2 1.16
18 10.40
0 0.00
0 0.00
149 86.13
24 13.87%
53  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
3 5.66
46 86.79
7 13.21%
54  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 107
2 1.87
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
55  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
56  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 139
5 3.60
3 2.16
7 5.04
3 2.16
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
57  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 72
4 5.56
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
58  โรงเรียนบ้านนาทราย 24
0 0.00
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
59  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 74
4 5.41
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 108
6 5.56
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
61  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 125
2 1.60
4 3.20
8 6.40
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
62  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 121
4 3.31
3 2.48
6 4.96
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
63  โรงเรียนบ้านปางส้าน 76
3 3.95
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
64  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 57
0 0.00
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
65  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.56
4 4.44
81 90.00
9 10.00%
66  โรงเรียนบ้านสันวิไล 105
4 3.81
4 3.81
2 1.90
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
67  โรงเรียนบ้านป่าพลู 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
68  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
69  โรงเรียนบ้านผาลาด 141
3 2.13
2 1.42
0 0.00
2 1.42
3 2.13
131 92.91
10 7.09%
70  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
71  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
72  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1400
33 2.36
16 1.14
14 1.00
15 1.07
10 0.71
1312 93.71
88 6.29%
73  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
2 2.47
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
74  โรงเรียนบ้านปาง 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
75  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 92
1 1.09
0 0.00
1 1.09
3 3.26
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
76  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
77  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
78  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
79  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
80  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
170 100.00
0 0.00%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,373 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  494 5.27
เตี้ย  352 3.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  585 6.24
ผอมและเตี้ย  260 2.77
อ้วนและเตี้ย  220 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,462 79.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,911 คน


20.39%


Powered By www.thaieducation.net