ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 242 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.19
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านชะโนต 68
28 41.18
10 14.71
10 14.71
10 14.71
10 14.71
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 49
14 28.57
10 20.41
10 20.41
12 24.49
3 6.12
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
19 30.16
13 20.63
17 26.98
11 17.46
3 4.76
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
4 57.14
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองยาว 30
15 50.00
5 16.67
8 26.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
18 20.45
27 30.68
19 21.59
8 9.09
16 18.18
0 0.00
88 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 14
6 42.86
3 21.43
3 21.43
2 14.29
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 52
45 86.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
9  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
10  โรงเรียนบ้านดอนแดง 43
14 32.56
10 23.26
4 9.30
4 9.30
5 11.63
6 13.95
37 86.05%
11  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
56 65.88
1 1.18
11 12.94
1 1.18
0 0.00
16 18.82
69 81.18%
12  โรงเรียนบ้านคำเตย 194
48 24.74
43 22.16
9 4.64
30 15.46
19 9.79
45 23.20
149 76.80%
13  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 48
28 58.33
2 4.17
1 2.08
1 2.08
2 4.17
14 29.17
34 70.83%
14  โรงเรียนบ้านกล้วย 89
11 12.36
15 16.85
10 11.24
12 13.48
14 15.73
27 30.34
62 69.66%
15  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 39
4 10.26
4 10.26
8 20.51
3 7.69
8 20.51
12 30.77
27 69.23%
16  โรงเรียนบ้านวังสิม 55
11 20.00
4 7.27
8 14.55
7 12.73
7 12.73
18 32.73
37 67.27%
17  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 256
48 18.75
23 8.98
30 11.72
17 6.64
53 20.70
85 33.20
171 66.80%
18  โรงเรียนบ้านปากบัง 47
14 29.79
7 14.89
7 14.89
2 4.26
0 0.00
17 36.17
30 63.83%
19  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
6 18.75
1 3.13
4 12.50
1 3.13
7 21.88
13 40.63
19 59.38%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 135
32 23.70
13 9.63
4 2.96
27 20.00
4 2.96
55 40.74
80 59.26%
21  โรงเรียนบ้านศรีธน 187
19 10.16
29 15.51
21 11.23
24 12.83
17 9.09
77 41.18
110 58.82%
22  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
25 17.73
6 4.26
7 4.96
31 21.99
13 9.22
59 41.84
82 58.16%
23  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 135
32 23.70
20 14.81
14 10.37
9 6.67
3 2.22
57 42.22
78 57.78%
24  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
14 9.03
20 12.90
40 25.81
11 7.10
3 1.94
67 43.23
88 56.77%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 22
6 27.27
4 18.18
0 0.00
2 9.09
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
26  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
22 16.42
30 22.39
6 4.48
14 10.45
1 0.75
61 45.52
73 54.48%
27  โรงเรียนบ้านวังกระแส 221
45 20.36
46 20.81
18 8.14
10 4.52
1 0.45
101 45.70
120 54.30%
28  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
9 11.25
21 26.25
1 1.25
5 6.25
37 46.25
43 53.75%
29  โรงเรียนบ้านทันสมัย 34
1 2.94
1 2.94
9 26.47
0 0.00
7 20.59
16 47.06
18 52.94%
30  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 128
13 10.16
20 15.63
10 7.81
13 10.16
10 7.81
62 48.44
66 51.56%
31  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 164
21 12.80
22 13.41
12 7.32
21 12.80
6 3.66
82 50.00
82 50.00%
32  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 42
4 9.52
6 14.29
6 14.29
4 9.52
1 2.38
21 50.00
21 50.00%
33  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 142
23 16.20
13 9.15
18 12.68
10 7.04
6 4.23
72 50.70
70 49.30%
34  โรงเรียนบ้านนาคำ 37
3 8.11
7 18.92
1 2.70
6 16.22
1 2.70
19 51.35
18 48.65%
35  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
36  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 68
7 10.29
8 11.76
11 16.18
2 2.94
4 5.88
36 52.94
32 47.06%
37  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1215
140 11.52
100 8.23
160 13.17
100 8.23
65 5.35
650 53.50
565 46.50%
38  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
25 17.73
15 10.64
12 8.51
8 5.67
4 2.84
77 54.61
64 45.39%
39  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 228
22 9.65
10 4.39
24 10.53
31 13.60
15 6.58
126 55.26
102 44.74%
40  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
9 8.49
15 14.15
6 5.66
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
41  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 43
5 11.63
6 13.95
3 6.98
4 9.30
1 2.33
24 55.81
19 44.19%
42  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
4 10.81
4 10.81
2 5.41
2 5.41
4 10.81
21 56.76
16 43.24%
43  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
3 8.57
3 8.57
2 5.71
3 8.57
4 11.43
20 57.14
15 42.86%
44  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 75
11 14.67
4 5.33
8 10.67
3 4.00
6 8.00
43 57.33
32 42.67%
45  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 120
15 12.50
8 6.67
0 0.00
14 11.67
14 11.67
69 57.50
51 42.50%
46  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 117
13 11.11
13 11.11
13 11.11
10 8.55
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
47  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 114
16 14.04
15 13.16
3 2.63
10 8.77
3 2.63
67 58.77
47 41.23%
48  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 353
60 17.00
49 13.88
34 9.63
0 0.00
0 0.00
210 59.49
143 40.51%
49  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 345
64 18.55
25 7.25
24 6.96
8 2.32
15 4.35
209 60.58
136 39.42%
50  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 120
21 17.50
19 15.83
7 5.83
0 0.00
0 0.00
73 60.83
47 39.17%
51  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 41
8 19.51
2 4.88
3 7.32
2 4.88
1 2.44
25 60.98
16 39.02%
52  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
11 6.63
11 6.63
12 7.23
15 9.04
15 9.04
102 61.45
64 38.55%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 73
12 16.44
7 9.59
9 12.33
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
54  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 154
16 10.39
8 5.19
14 9.09
11 7.14
10 6.49
95 61.69
59 38.31%
55  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
56  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
6 10.00
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
57  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 28
4 14.29
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
58  โรงเรียนเมืองนครพนม 70
7 10.00
9 12.86
6 8.57
3 4.29
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
59  โรงเรียนบ้านโนนหอม 48
7 14.58
6 12.50
3 6.25
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
60  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
2 5.88
0 0.00
7 20.59
0 0.00
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
61  โรงเรียนบ้านนาป่ง 41
4 9.76
4 9.76
2 4.88
4 9.76
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
62  โรงเรียนบ้านโพนแพง 94
5 5.32
4 4.26
5 5.32
9 9.57
9 9.57
62 65.96
32 34.04%
63  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
5 9.43
6 11.32
7 13.21
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
64  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
26 15.76
12 7.27
16 9.70
2 1.21
0 0.00
109 66.06
56 33.94%
65  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 524
34 6.49
34 6.49
41 7.82
34 6.49
34 6.49
347 66.22
177 33.78%
66  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 154
16 10.39
28 18.18
4 2.60
0 0.00
4 2.60
102 66.23
52 33.77%
67  โรงเรียนบ้านกอก 57
8 14.04
1 1.75
1 1.75
8 14.04
1 1.75
38 66.67
19 33.33%
68  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
69  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 106
6 5.66
6 5.66
9 8.49
6 5.66
8 7.55
71 66.98
35 33.02%
70  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 387
30 7.75
14 3.62
51 13.18
10 2.58
22 5.68
260 67.18
127 32.82%
71  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
5 11.63
3 6.98
2 4.65
2 4.65
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
72  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
73  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 709
80 11.28
5 0.71
77 10.86
46 6.49
20 2.82
481 67.84
228 32.16%
74  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
9 9.00
11 11.00
3 3.00
3 3.00
68 68.00
32 32.00%
75  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
8 11.11
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
76  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 47
5 10.64
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
77  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 141
21 14.89
6 4.26
12 8.51
5 3.55
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
78  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 122
12 9.84
14 11.48
10 8.20
2 1.64
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
79  โรงเรียนบ้านดงอินำ 122
16 13.11
12 9.84
10 8.20
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
80  โรงเรียนบ้านนาม่วง 45
5 11.11
2 4.44
6 13.33
0 0.00
1 2.22
31 68.89
14 31.11%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 29
2 6.90
0 0.00
6 20.69
0 0.00
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
82  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
12 6.25
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
133 69.27
59 30.73%
83  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 82
13 15.85
6 7.32
5 6.10
1 1.22
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
84  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 92
7 7.61
5 5.43
6 6.52
4 4.35
6 6.52
64 69.57
28 30.43%
85  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1046
83 7.93
108 10.33
59 5.64
68 6.50
0 0.00
728 69.60
318 30.40%
86  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
8 12.70
2 3.17
44 69.84
19 30.16%
87  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 213
42 19.72
19 8.92
3 1.41
0 0.00
0 0.00
149 69.95
64 30.05%
88  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
3 5.26
3 5.26
4 7.02
3 5.26
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
89  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 34
4 11.76
4 11.76
2 5.88
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
90  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 274
9 3.28
37 13.50
9 3.28
24 8.76
1 0.36
194 70.80
80 29.20%
91  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 206
14 6.80
12 5.83
22 10.68
12 5.83
0 0.00
146 70.87
60 29.13%
92  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
18 22.78
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
93  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
8 12.90
4 6.45
6 9.68
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
94  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
95  โรงเรียนบ้านนางาม 83
8 9.64
7 8.43
5 6.02
2 2.41
2 2.41
59 71.08
24 28.92%
96  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 135
5 3.70
10 7.41
17 12.59
5 3.70
2 1.48
96 71.11
39 28.89%
97  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 45
5 11.11
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
98  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
4 5.19
4 5.19
3 3.90
8 10.39
3 3.90
55 71.43
22 28.57%
99  โรงเรียนบ้านหนองแสง 158
19 12.03
12 7.59
14 8.86
0 0.00
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
100  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
6 10.53
2 3.51
5 8.77
2 3.51
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
101  โรงเรียนบ้านจำปา 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
1 1.85
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
102  โรงเรียนบ้านผึ้ง 253
25 9.88
37 14.62
8 3.16
0 0.00
0 0.00
183 72.33
70 27.67%
103  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 364
37 10.16
20 5.49
10 2.75
30 8.24
3 0.82
264 72.53
100 27.47%
104  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114
7 6.14
6 5.26
4 3.51
9 7.89
5 4.39
83 72.81
31 27.19%
105  โรงเรียนบ้านเหิบ 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
2 3.85
3 5.77
38 73.08
14 26.92%
106  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
0 0.00
5 12.20
3 7.32
3 7.32
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
107  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
4 6.25
4 6.25
9 14.06
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
10 13.89
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
109  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
110  โรงเรียนบ้านนาเชือก 112
8 7.14
8 7.14
3 2.68
6 5.36
4 3.57
83 74.11
29 25.89%
111  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
3 1.84
12 7.36
0 0.00
0 0.00
27 16.56
121 74.23
42 25.77%
112  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
113  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 80
6 7.50
6 7.50
4 5.00
3 3.75
1 1.25
60 75.00
20 25.00%
114  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 72
7 9.72
5 6.94
6 8.33
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 68
6 8.82
3 4.41
4 5.88
3 4.41
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
116  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 101
7 6.93
5 4.95
3 2.97
7 6.93
3 2.97
76 75.25
25 24.75%
117  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
7 6.31
6 5.41
4 3.60
5 4.50
5 4.50
84 75.68
27 24.32%
118  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
20 13.51
9 6.08
7 4.73
0 0.00
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
119  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
4 4.21
4 4.21
5 5.26
5 5.26
5 5.26
72 75.79
23 24.21%
120  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
3 5.17
4 6.90
3 5.17
2 3.45
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
121  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 79
10 12.66
3 3.80
2 2.53
0 0.00
4 5.06
60 75.95
19 24.05%
122  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
123  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 213
27 12.68
8 3.76
16 7.51
0 0.00
0 0.00
162 76.06
51 23.94%
124  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
4 10.53
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
125  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
6 15.79
2 5.26
1 2.63
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
126  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 130
16 12.31
6 4.62
5 3.85
2 1.54
1 0.77
100 76.92
30 23.08%
127  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 74
8 10.81
5 6.76
0 0.00
4 5.41
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
128  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 138
12 8.70
6 4.35
9 6.52
3 2.17
1 0.72
107 77.54
31 22.46%
129  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 67
4 5.97
6 8.96
2 2.99
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
130  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 67
3 4.48
5 7.46
2 2.99
5 7.46
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
131  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 95
7 7.37
5 5.26
0 0.00
8 8.42
1 1.05
74 77.89
21 22.11%
132  โรงเรียนบ้านนาโสก 77
5 6.49
0 0.00
10 12.99
2 2.60
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
133  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
5 15.63
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
134  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
5 7.25
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
135  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
12 5.91
8 3.94
10 4.93
7 3.45
7 3.45
159 78.33
44 21.67%
136  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 191
20 10.47
6 3.14
14 7.33
0 0.00
1 0.52
150 78.53
41 21.47%
137  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 70
5 7.14
3 4.29
3 4.29
3 4.29
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
138  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
1 1.92
1 1.92
7 13.46
2 3.85
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
139  โรงเรียนบ้านคับพวง 58
2 3.45
6 10.34
4 6.90
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
140  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
141  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
7 6.80
0 0.00
12 11.65
0 0.00
2 1.94
82 79.61
21 20.39%
142  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
7 7.45
0 0.00
5 5.32
0 0.00
7 7.45
75 79.79
19 20.21%
143  โรงเรียนบ้านดงโชค 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
2 4.44
2 4.44
36 80.00
9 20.00%
144  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
72 8.16
31 3.51
62 7.03
10 1.13
0 0.00
707 80.16
175 19.84%
145  โรงเรียนบ้านวังตามัว 205
12 5.85
9 4.39
8 3.90
9 4.39
2 0.98
165 80.49
40 19.51%
146  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2246
69 3.07
106 4.72
184 8.19
72 3.21
0 0.00
1815 80.81
431 19.19%
147  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
7 14.89
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
148  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 58
0 0.00
5 8.62
5 8.62
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
149  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 143
13 9.09
0 0.00
3 2.10
1 0.70
10 6.99
116 81.12
27 18.88%
150  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 158
0 0.00
1 0.63
15 9.49
13 8.23
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
151  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
152  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
2 2.44
7 8.54
67 81.71
15 18.29%
153  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
3 3.66
5 6.10
6 7.32
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
154  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
155  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 354
31 8.76
9 2.54
18 5.08
5 1.41
1 0.28
290 81.92
64 18.08%
156  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 218
10 4.59
10 4.59
3 1.38
1 0.46
15 6.88
179 82.11
39 17.89%
157  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
7 3.47
8 3.96
11 5.45
10 4.95
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
158  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
8 6.72
4 3.36
9 7.56
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
159  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 87
4 4.60
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
160  โรงเรียนบ้านดงบาก 135
8 5.93
2 1.48
13 9.63
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
161  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 288
12 4.17
10 3.47
15 5.21
11 3.82
1 0.35
239 82.99
49 17.01%
162  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 59
0 0.00
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
163  โรงเรียนมรุกขนคร 118
5 4.24
5 4.24
5 4.24
2 1.69
3 2.54
98 83.05
20 16.95%
164  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
14 10.22
1 0.73
8 5.84
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
165  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 175
8 4.57
4 2.29
9 5.14
5 2.86
3 1.71
146 83.43
29 16.57%
166  โรงเรียนบ้านหนองบึง 74
5 6.76
4 5.41
2 2.70
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
167  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
7 10.29
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
168  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
8 7.92
4 3.96
2 1.98
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
169  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 237
6 2.53
13 5.49
6 2.53
8 3.38
4 1.69
200 84.39
37 15.61%
170  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
5 3.68
3 2.21
4 2.94
6 4.41
3 2.21
115 84.56
21 15.44%
171  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
173  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
3 4.55
3 4.55
1 1.52
2 3.03
1 1.52
56 84.85
10 15.15%
174  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
175  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
5 4.17
7 5.83
6 5.00
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
177  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 147
5 3.40
5 3.40
4 2.72
3 2.04
5 3.40
125 85.03
22 14.97%
178  โรงเรียนบ้านกกไฮ 54
4 7.41
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
179  โรงเรียนบ้านโสกแมว 153
16 10.46
3 1.96
3 1.96
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
180  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
181  โรงเรียนบ้านม่วง 70
2 2.86
4 5.71
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
182  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 156
1 0.64
6 3.85
0 0.00
0 0.00
15 9.62
134 85.90
22 14.10%
183  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 328
11 3.35
8 2.44
19 5.79
5 1.52
3 0.91
282 85.98
46 14.02%
184  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 115
0 0.00
6 5.22
9 7.83
0 0.00
1 0.87
99 86.09
16 13.91%
185  โรงเรียนบ้านนาดี 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
3 4.62
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 127
5 3.94
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
187  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 153
4 2.61
3 1.96
10 6.54
0 0.00
3 1.96
133 86.93
20 13.07%
188  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
2 1.71
4 3.42
6 5.13
3 2.56
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
189  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 55
2 3.64
4 7.27
1 1.82
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
190  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
2 2.70
1 1.35
4 5.41
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
191  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
4 4.35
4 4.35
2 2.17
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
192  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 34
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
193  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
7 8.14
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
194  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
2 2.56
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
195  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
2 2.08
6 6.25
1 1.04
2 2.08
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
196  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
2 2.53
1 1.27
4 5.06
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
197  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
198  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
0 0.00
10 7.87
0 0.00
2 1.57
113 88.98
14 11.02%
199  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 75
3 4.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
200  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
201  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
202  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 145
0 0.00
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
203  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
204  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 126
6 4.76
1 0.79
5 3.97
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
205  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 504
3 0.60
4 0.79
33 6.55
3 0.60
4 0.79
457 90.67
47 9.33%
206  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 55
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
207  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 46
1 2.17
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
208  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
1 0.95
3 2.86
1 0.95
4 3.81
96 91.43
9 8.57%
209  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
1 0.78
3 2.33
4 3.10
1 0.78
2 1.55
118 91.47
11 8.53%
210  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
1 0.86
0 0.00
8 6.90
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
211  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
212  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 95
3 3.16
3 3.16
1 1.05
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
213  โรงเรียนบ้านกุงโกน 109
3 2.75
0 0.00
2 1.83
0 0.00
3 2.75
101 92.66
8 7.34%
214  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 109
4 3.67
1 0.92
2 1.83
1 0.92
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
215  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
2 3.39
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
216  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 61
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
217  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
218  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
219  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 80
0 0.00
1 1.25
3 3.75
1 1.25
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
220  โรงเรียนบ้านสําราญ 113
3 2.65
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
221  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
4 4.04
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
222  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
223  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 58
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
224  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
225  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
2 2.50
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
226  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
227  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 87
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
228  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
229  โรงเรียนบ้านนายอ 134
2 1.49
2 1.49
1 0.75
0 0.00
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
230  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 188
4 2.13
0 0.00
3 1.60
0 0.00
0 0.00
181 96.28
7 3.72%
231  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 83
2 2.41
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
232  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 153
0 0.00
0 0.00
5 3.27
0 0.00
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
233  โรงเรียนบ้านหนองแคน 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
1 1.05
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
234  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
235  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 75
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
236  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านนาบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 181
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
181 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,848 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,676 8.67
เตี้ย  1,858 6.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,173 7.04
ผอมและเตี้ย  1,223 3.96
อ้วนและเตี้ย  765 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,153 71.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,695 คน


28.19%


Powered By www.thaieducation.net