ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.99
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านชะโนต 68
28 41.18
10 14.71
10 14.71
10 14.71
10 14.71
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 49
14 28.57
10 20.41
10 20.41
12 24.49
3 6.12
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
19 30.16
13 20.63
17 26.98
11 17.46
3 4.76
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
4 57.14
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองยาว 30
15 50.00
5 16.67
8 26.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
18 20.45
27 30.68
19 21.59
8 9.09
16 18.18
0 0.00
88 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 14
6 42.86
3 21.43
3 21.43
2 14.29
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 52
45 86.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
9  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
10  โรงเรียนบ้านดอนแดง 43
14 32.56
10 23.26
4 9.30
4 9.30
5 11.63
6 13.95
37 86.05%
11  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
56 65.88
1 1.18
11 12.94
1 1.18
0 0.00
16 18.82
69 81.18%
12  โรงเรียนบ้านคำเตย 194
48 24.74
43 22.16
9 4.64
30 15.46
19 9.79
45 23.20
149 76.80%
13  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 48
28 58.33
2 4.17
1 2.08
1 2.08
2 4.17
14 29.17
34 70.83%
14  โรงเรียนบ้านกล้วย 89
11 12.36
15 16.85
10 11.24
12 13.48
14 15.73
27 30.34
62 69.66%
15  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 39
4 10.26
4 10.26
8 20.51
3 7.69
8 20.51
12 30.77
27 69.23%
16  โรงเรียนบ้านวังสิม 55
11 20.00
4 7.27
8 14.55
7 12.73
7 12.73
18 32.73
37 67.27%
17  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 256
48 18.75
23 8.98
30 11.72
17 6.64
53 20.70
85 33.20
171 66.80%
18  โรงเรียนบ้านปากบัง 47
14 29.79
7 14.89
7 14.89
2 4.26
0 0.00
17 36.17
30 63.83%
19  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
6 18.75
1 3.13
4 12.50
1 3.13
7 21.88
13 40.63
19 59.38%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 135
32 23.70
13 9.63
4 2.96
27 20.00
4 2.96
55 40.74
80 59.26%
21  โรงเรียนบ้านศรีธน 187
19 10.16
29 15.51
21 11.23
24 12.83
17 9.09
77 41.18
110 58.82%
22  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
25 17.73
6 4.26
7 4.96
31 21.99
13 9.22
59 41.84
82 58.16%
23  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 135
32 23.70
20 14.81
14 10.37
9 6.67
3 2.22
57 42.22
78 57.78%
24  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
14 9.03
20 12.90
40 25.81
11 7.10
3 1.94
67 43.23
88 56.77%
25  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 225
61 27.11
43 19.11
11 4.89
8 3.56
2 0.89
100 44.44
125 55.56%
26  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 22
6 27.27
4 18.18
0 0.00
2 9.09
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
27  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
22 16.42
30 22.39
6 4.48
14 10.45
1 0.75
61 45.52
73 54.48%
28  โรงเรียนบ้านวังกระแส 221
45 20.36
46 20.81
18 8.14
10 4.52
1 0.45
101 45.70
120 54.30%
29  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
9 11.25
21 26.25
1 1.25
5 6.25
37 46.25
43 53.75%
30  โรงเรียนบ้านทันสมัย 34
1 2.94
1 2.94
9 26.47
0 0.00
7 20.59
16 47.06
18 52.94%
31  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 128
13 10.16
20 15.63
10 7.81
13 10.16
10 7.81
62 48.44
66 51.56%
32  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 164
21 12.80
22 13.41
12 7.32
21 12.80
6 3.66
82 50.00
82 50.00%
33  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 42
4 9.52
6 14.29
6 14.29
4 9.52
1 2.38
21 50.00
21 50.00%
34  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 142
23 16.20
13 9.15
18 12.68
10 7.04
6 4.23
72 50.70
70 49.30%
35  โรงเรียนบ้านนาคำ 37
3 8.11
7 18.92
1 2.70
6 16.22
1 2.70
19 51.35
18 48.65%
36  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
37  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 68
7 10.29
8 11.76
11 16.18
2 2.94
4 5.88
36 52.94
32 47.06%
38  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1215
140 11.52
100 8.23
160 13.17
100 8.23
65 5.35
650 53.50
565 46.50%
39  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
25 17.73
15 10.64
12 8.51
8 5.67
4 2.84
77 54.61
64 45.39%
40  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 228
22 9.65
10 4.39
24 10.53
31 13.60
15 6.58
126 55.26
102 44.74%
41  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
9 8.49
15 14.15
6 5.66
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
42  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 43
5 11.63
6 13.95
3 6.98
4 9.30
1 2.33
24 55.81
19 44.19%
43  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
4 10.81
4 10.81
2 5.41
2 5.41
4 10.81
21 56.76
16 43.24%
44  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
3 8.57
3 8.57
2 5.71
3 8.57
4 11.43
20 57.14
15 42.86%
45  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 75
11 14.67
4 5.33
8 10.67
3 4.00
6 8.00
43 57.33
32 42.67%
46  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 120
15 12.50
8 6.67
0 0.00
14 11.67
14 11.67
69 57.50
51 42.50%
47  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 117
13 11.11
13 11.11
13 11.11
10 8.55
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
48  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 114
16 14.04
15 13.16
3 2.63
10 8.77
3 2.63
67 58.77
47 41.23%
49  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 353
60 17.00
49 13.88
34 9.63
0 0.00
0 0.00
210 59.49
143 40.51%
50  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 345
64 18.55
25 7.25
24 6.96
8 2.32
15 4.35
209 60.58
136 39.42%
51  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 120
21 17.50
19 15.83
7 5.83
0 0.00
0 0.00
73 60.83
47 39.17%
52  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 41
8 19.51
2 4.88
3 7.32
2 4.88
1 2.44
25 60.98
16 39.02%
53  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
11 6.63
11 6.63
12 7.23
15 9.04
15 9.04
102 61.45
64 38.55%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 73
12 16.44
7 9.59
9 12.33
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
55  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 154
16 10.39
8 5.19
14 9.09
11 7.14
10 6.49
95 61.69
59 38.31%
56  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
57  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
6 10.00
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
58  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 28
4 14.29
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
59  โรงเรียนเมืองนครพนม 70
7 10.00
9 12.86
6 8.57
3 4.29
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
60  โรงเรียนบ้านโนนหอม 48
7 14.58
6 12.50
3 6.25
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
2 5.88
0 0.00
7 20.59
0 0.00
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
62  โรงเรียนบ้านนาป่ง 41
4 9.76
4 9.76
2 4.88
4 9.76
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
63  โรงเรียนบ้านโพนแพง 94
5 5.32
4 4.26
5 5.32
9 9.57
9 9.57
62 65.96
32 34.04%
64  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
5 9.43
6 11.32
7 13.21
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
65  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
26 15.76
12 7.27
16 9.70
2 1.21
0 0.00
109 66.06
56 33.94%
66  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 524
34 6.49
34 6.49
41 7.82
34 6.49
34 6.49
347 66.22
177 33.78%
67  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 154
16 10.39
28 18.18
4 2.60
0 0.00
4 2.60
102 66.23
52 33.77%
68  โรงเรียนบ้านกอก 57
8 14.04
1 1.75
1 1.75
8 14.04
1 1.75
38 66.67
19 33.33%
69  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
70  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 106
6 5.66
6 5.66
9 8.49
6 5.66
8 7.55
71 66.98
35 33.02%
71  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 387
30 7.75
14 3.62
51 13.18
10 2.58
22 5.68
260 67.18
127 32.82%
72  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
5 11.63
3 6.98
2 4.65
2 4.65
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
73  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
74  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 709
80 11.28
5 0.71
77 10.86
46 6.49
20 2.82
481 67.84
228 32.16%
75  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
9 9.00
11 11.00
3 3.00
3 3.00
68 68.00
32 32.00%
76  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
8 11.11
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
77  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 47
5 10.64
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
78  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 141
21 14.89
6 4.26
12 8.51
5 3.55
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
79  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 122
12 9.84
14 11.48
10 8.20
2 1.64
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
80  โรงเรียนบ้านดงอินำ 122
16 13.11
12 9.84
10 8.20
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
81  โรงเรียนบ้านนาม่วง 45
5 11.11
2 4.44
6 13.33
0 0.00
1 2.22
31 68.89
14 31.11%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 29
2 6.90
0 0.00
6 20.69
0 0.00
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
83  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
12 6.25
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
133 69.27
59 30.73%
84  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 82
13 15.85
6 7.32
5 6.10
1 1.22
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
85  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 92
7 7.61
5 5.43
6 6.52
4 4.35
6 6.52
64 69.57
28 30.43%
86  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1046
83 7.93
108 10.33
59 5.64
68 6.50
0 0.00
728 69.60
318 30.40%
87  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
8 12.70
2 3.17
44 69.84
19 30.16%
88  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 213
42 19.72
19 8.92
3 1.41
0 0.00
0 0.00
149 69.95
64 30.05%
89  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
3 5.26
3 5.26
4 7.02
3 5.26
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
90  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 34
4 11.76
4 11.76
2 5.88
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
91  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 274
9 3.28
37 13.50
9 3.28
24 8.76
1 0.36
194 70.80
80 29.20%
92  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 206
14 6.80
12 5.83
22 10.68
12 5.83
0 0.00
146 70.87
60 29.13%
93  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
18 22.78
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
94  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
8 12.90
4 6.45
6 9.68
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
95  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
96  โรงเรียนบ้านนางาม 83
8 9.64
7 8.43
5 6.02
2 2.41
2 2.41
59 71.08
24 28.92%
97  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 135
5 3.70
10 7.41
17 12.59
5 3.70
2 1.48
96 71.11
39 28.89%
98  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 45
5 11.11
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
99  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
4 5.19
4 5.19
3 3.90
8 10.39
3 3.90
55 71.43
22 28.57%
100  โรงเรียนบ้านหนองแสง 158
19 12.03
12 7.59
14 8.86
0 0.00
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
101  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
6 10.53
2 3.51
5 8.77
2 3.51
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
102  โรงเรียนบ้านจำปา 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
1 1.85
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
103  โรงเรียนบ้านผึ้ง 253
25 9.88
37 14.62
8 3.16
0 0.00
0 0.00
183 72.33
70 27.67%
104  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 364
37 10.16
20 5.49
10 2.75
30 8.24
3 0.82
264 72.53
100 27.47%
105  โรงเรียนบ้านนาเลียง 110
10 9.09
6 5.45
14 12.73
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
106  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114
7 6.14
6 5.26
4 3.51
9 7.89
5 4.39
83 72.81
31 27.19%
107  โรงเรียนบ้านเหิบ 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
2 3.85
3 5.77
38 73.08
14 26.92%
108  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
0 0.00
5 12.20
3 7.32
3 7.32
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
109  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
4 6.25
4 6.25
9 14.06
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
10 13.89
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
111  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
112  โรงเรียนบ้านนาเชือก 112
8 7.14
8 7.14
3 2.68
6 5.36
4 3.57
83 74.11
29 25.89%
113  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
3 1.84
12 7.36
0 0.00
0 0.00
27 16.56
121 74.23
42 25.77%
114  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
115  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 80
6 7.50
6 7.50
4 5.00
3 3.75
1 1.25
60 75.00
20 25.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 72
7 9.72
5 6.94
6 8.33
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 68
6 8.82
3 4.41
4 5.88
3 4.41
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
118  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 101
7 6.93
5 4.95
3 2.97
7 6.93
3 2.97
76 75.25
25 24.75%
119  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
7 6.31
6 5.41
4 3.60
5 4.50
5 4.50
84 75.68
27 24.32%
120  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
20 13.51
9 6.08
7 4.73
0 0.00
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
121  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
4 4.21
4 4.21
5 5.26
5 5.26
5 5.26
72 75.79
23 24.21%
122  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
3 5.17
4 6.90
3 5.17
2 3.45
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
123  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 79
10 12.66
3 3.80
2 2.53
0 0.00
4 5.06
60 75.95
19 24.05%
124  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
125  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 213
27 12.68
8 3.76
16 7.51
0 0.00
0 0.00
162 76.06
51 23.94%
126  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
4 10.53
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
127  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
6 15.79
2 5.26
1 2.63
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
128  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 130
16 12.31
6 4.62
5 3.85
2 1.54
1 0.77
100 76.92
30 23.08%
129  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 74
8 10.81
5 6.76
0 0.00
4 5.41
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
130  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 138
12 8.70
6 4.35
9 6.52
3 2.17
1 0.72
107 77.54
31 22.46%
131  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 67
4 5.97
6 8.96
2 2.99
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 67
3 4.48
5 7.46
2 2.99
5 7.46
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
133  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 95
7 7.37
5 5.26
0 0.00
8 8.42
1 1.05
74 77.89
21 22.11%
134  โรงเรียนบ้านนาโสก 77
5 6.49
0 0.00
10 12.99
2 2.60
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
135  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
5 15.63
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
136  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
5 7.25
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
137  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
12 5.91
8 3.94
10 4.93
7 3.45
7 3.45
159 78.33
44 21.67%
138  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 191
20 10.47
6 3.14
14 7.33
0 0.00
1 0.52
150 78.53
41 21.47%
139  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 70
5 7.14
3 4.29
3 4.29
3 4.29
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
140  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
1 1.92
1 1.92
7 13.46
2 3.85
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
141  โรงเรียนบ้านคับพวง 58
2 3.45
6 10.34
4 6.90
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
142  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
143  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
7 6.80
0 0.00
12 11.65
0 0.00
2 1.94
82 79.61
21 20.39%
144  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
7 7.45
0 0.00
5 5.32
0 0.00
7 7.45
75 79.79
19 20.21%
145  โรงเรียนบ้านดงโชค 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
2 4.44
2 4.44
36 80.00
9 20.00%
146  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
72 8.16
31 3.51
62 7.03
10 1.13
0 0.00
707 80.16
175 19.84%
147  โรงเรียนบ้านวังตามัว 205
12 5.85
9 4.39
8 3.90
9 4.39
2 0.98
165 80.49
40 19.51%
148  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2246
69 3.07
106 4.72
184 8.19
72 3.21
0 0.00
1815 80.81
431 19.19%
149  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
7 14.89
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
150  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 58
0 0.00
5 8.62
5 8.62
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
151  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 143
13 9.09
0 0.00
3 2.10
1 0.70
10 6.99
116 81.12
27 18.88%
152  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 158
0 0.00
1 0.63
15 9.49
13 8.23
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
153  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
154  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
2 2.44
7 8.54
67 81.71
15 18.29%
155  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
3 3.66
5 6.10
6 7.32
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
156  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
157  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 354
31 8.76
9 2.54
18 5.08
5 1.41
1 0.28
290 81.92
64 18.08%
158  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 218
10 4.59
10 4.59
3 1.38
1 0.46
15 6.88
179 82.11
39 17.89%
159  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
7 3.47
8 3.96
11 5.45
10 4.95
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
160  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
8 6.72
4 3.36
9 7.56
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
161  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 87
4 4.60
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
162  โรงเรียนบ้านดงบาก 135
8 5.93
2 1.48
13 9.63
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
163  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 288
12 4.17
10 3.47
15 5.21
11 3.82
1 0.35
239 82.99
49 17.01%
164  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 59
0 0.00
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
165  โรงเรียนมรุกขนคร 118
5 4.24
5 4.24
5 4.24
2 1.69
3 2.54
98 83.05
20 16.95%
166  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
14 10.22
1 0.73
8 5.84
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
167  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 175
8 4.57
4 2.29
9 5.14
5 2.86
3 1.71
146 83.43
29 16.57%
168  โรงเรียนบ้านหนองบึง 74
5 6.76
4 5.41
2 2.70
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
169  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
7 10.29
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
170  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
8 7.92
4 3.96
2 1.98
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
171  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 237
6 2.53
13 5.49
6 2.53
8 3.38
4 1.69
200 84.39
37 15.61%
172  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
5 3.68
3 2.21
4 2.94
6 4.41
3 2.21
115 84.56
21 15.44%
173  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
174  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
175  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
3 4.55
3 4.55
1 1.52
2 3.03
1 1.52
56 84.85
10 15.15%
176  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
177  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
5 4.17
7 5.83
6 5.00
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
179  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 147
5 3.40
5 3.40
4 2.72
3 2.04
5 3.40
125 85.03
22 14.97%
180  โรงเรียนบ้านกกไฮ 54
4 7.41
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
181  โรงเรียนบ้านโสกแมว 153
16 10.46
3 1.96
3 1.96
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
182  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
183  โรงเรียนบ้านม่วง 70
2 2.86
4 5.71
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
184  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 156
1 0.64
6 3.85
0 0.00
0 0.00
15 9.62
134 85.90
22 14.10%
185  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 328
11 3.35
8 2.44
19 5.79
5 1.52
3 0.91
282 85.98
46 14.02%
186  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 115
0 0.00
6 5.22
9 7.83
0 0.00
1 0.87
99 86.09
16 13.91%
187  โรงเรียนบ้านนาดี 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
3 4.62
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
188  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 127
5 3.94
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
189  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 153
4 2.61
3 1.96
10 6.54
0 0.00
3 1.96
133 86.93
20 13.07%
190  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
2 1.71
4 3.42
6 5.13
3 2.56
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
191  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 55
2 3.64
4 7.27
1 1.82
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
192  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
2 2.70
1 1.35
4 5.41
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
193  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
4 4.35
4 4.35
2 2.17
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
194  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 34
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
195  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
7 8.14
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
196  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
2 2.56
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
197  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
2 2.08
6 6.25
1 1.04
2 2.08
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
198  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
2 2.53
1 1.27
4 5.06
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
199  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
200  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
0 0.00
10 7.87
0 0.00
2 1.57
113 88.98
14 11.02%
201  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 75
3 4.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
202  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
203  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
204  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 145
0 0.00
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
205  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
206  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 126
6 4.76
1 0.79
5 3.97
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
207  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 504
3 0.60
4 0.79
33 6.55
3 0.60
4 0.79
457 90.67
47 9.33%
208  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 55
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
209  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 46
1 2.17
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
210  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
1 0.95
3 2.86
1 0.95
4 3.81
96 91.43
9 8.57%
211  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
1 0.78
3 2.33
4 3.10
1 0.78
2 1.55
118 91.47
11 8.53%
212  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
1 0.86
0 0.00
8 6.90
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
213  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
214  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 95
3 3.16
3 3.16
1 1.05
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
215  โรงเรียนบ้านกุงโกน 109
3 2.75
0 0.00
2 1.83
0 0.00
3 2.75
101 92.66
8 7.34%
216  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 109
4 3.67
1 0.92
2 1.83
1 0.92
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
217  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
2 3.39
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
218  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 61
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
219  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
220  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
221  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 80
0 0.00
1 1.25
3 3.75
1 1.25
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
222  โรงเรียนบ้านสําราญ 113
3 2.65
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
223  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
4 4.04
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
224  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
225  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 58
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
226  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
227  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
2 2.50
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
228  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
229  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 87
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
230  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
231  โรงเรียนบ้านนายอ 134
2 1.49
2 1.49
1 0.75
0 0.00
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
232  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 188
4 2.13
0 0.00
3 1.60
0 0.00
0 0.00
181 96.28
7 3.72%
233  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 83
2 2.41
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
234  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 153
0 0.00
0 0.00
5 3.27
0 0.00
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
235  โรงเรียนบ้านหนองแคน 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
1 1.05
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
236  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
237  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 75
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
238  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านนาบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 181
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
181 100.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,183 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,747 8.81
เตี้ย  1,907 6.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,198 7.05
ผอมและเตี้ย  1,231 3.95
อ้วนและเตี้ย  767 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,333 71.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,850 คน


28.38%


Powered By www.thaieducation.net