ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาดโตน 89
13 14.61
28 31.46
13 14.61
11 12.36
0 0.00
24 26.97
65 73.03%
2  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 65
18 27.69
9 13.85
8 12.31
6 9.23
6 9.23
18 27.69
47 72.31%
3  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 108
15 13.89
13 12.04
11 10.19
14 12.96
18 16.67
37 34.26
71 65.74%
4  โรงเรียนบ้านโนนแพง 52
5 9.62
6 11.54
10 19.23
11 21.15
2 3.85
18 34.62
34 65.38%
5  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 892
114 12.78
46 5.16
92 10.31
160 17.94
141 15.81
339 38.00
553 62.00%
6  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 54
7 12.96
3 5.56
5 9.26
10 18.52
8 14.81
21 38.89
33 61.11%
7  โรงเรียนบ้านแก้ง 101
48 47.52
8 7.92
1 0.99
4 3.96
0 0.00
40 39.60
61 60.40%
8  โรงเรียนนาข่าวิทยา 79
15 18.99
13 16.46
11 13.92
6 7.59
1 1.27
33 41.77
46 58.23%
9  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 159
26 16.35
15 9.43
2 1.26
32 20.13
17 10.69
67 42.14
92 57.86%
10  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 219
12 5.48
29 13.24
6 2.74
41 18.72
35 15.98
96 43.84
123 56.16%
11  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 341
34 9.97
47 13.78
44 12.90
49 14.37
16 4.69
151 44.28
190 55.72%
12  โรงเรียนบ้านหนองแวง 183
12 6.56
9 4.92
20 10.93
10 5.46
50 27.32
82 44.81
101 55.19%
13  โรงเรียนบ้านกุดจอก 26
3 11.54
6 23.08
3 11.54
2 7.69
0 0.00
12 46.15
14 53.85%
14  โรงเรียนบ้านบะนกทา 190
35 18.42
19 10.00
27 14.21
14 7.37
6 3.16
89 46.84
101 53.16%
15  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 72
36 50.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
16  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 203
10 4.93
11 5.42
32 15.76
21 10.34
33 16.26
96 47.29
107 52.71%
17  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 314
46 14.65
38 12.10
30 9.55
48 15.29
0 0.00
152 48.41
162 51.59%
18  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 175
28 16.00
7 4.00
3 1.71
37 21.14
14 8.00
86 49.14
89 50.86%
19  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 183
11 6.01
13 7.10
16 8.74
24 13.11
29 15.85
90 49.18
93 50.82%
20  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 63
8 12.70
7 11.11
5 7.94
6 9.52
5 7.94
32 50.79
31 49.21%
21  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 89
12 13.48
10 11.24
7 7.87
8 8.99
4 4.49
48 53.93
41 46.07%
22  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 89
6 6.74
10 11.24
10 11.24
7 7.87
7 7.87
49 55.06
40 44.94%
23  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 145
10 6.90
10 6.90
16 11.03
10 6.90
16 11.03
83 57.24
62 42.76%
24  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 75
2 2.67
11 14.67
6 8.00
13 17.33
0 0.00
43 57.33
32 42.67%
25  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1497
158 10.55
76 5.08
226 15.10
76 5.08
85 5.68
876 58.52
621 41.48%
26  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 49
8 16.33
0 0.00
3 6.12
9 18.37
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
27  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 25
2 8.00
3 12.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
28  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 258
102 39.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 60.47
102 39.53%
29  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 114
17 14.91
16 14.04
6 5.26
6 5.26
0 0.00
69 60.53
45 39.47%
30  โรงเรียนบ้านดงยาง 107
7 6.54
12 11.21
1 0.93
14 13.08
8 7.48
65 60.75
42 39.25%
31  โรงเรียนบ้านวังหว้า 182
10 5.49
8 4.40
13 7.14
18 9.89
21 11.54
112 61.54
70 38.46%
32  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 128
18 14.06
12 9.38
16 12.50
1 0.78
1 0.78
80 62.50
48 37.50%
33  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 139
27 19.42
4 2.88
8 5.76
4 2.88
9 6.47
87 62.59
52 37.41%
34  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 369
52 14.09
35 9.49
49 13.28
0 0.00
0 0.00
233 63.14
136 36.86%
35  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 132
17 12.88
14 10.61
6 4.55
9 6.82
2 1.52
84 63.64
48 36.36%
36  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 149
13 8.72
3 2.01
15 10.07
16 10.74
7 4.70
95 63.76
54 36.24%
37  โรงเรียนบ้านหนองผือ 95
9 9.47
2 2.11
5 5.26
11 11.58
7 7.37
61 64.21
34 35.79%
38  โรงเรียนบ้านคึม 126
20 15.87
16 12.70
5 3.97
4 3.17
0 0.00
81 64.29
45 35.71%
39  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 110
12 10.91
16 14.55
8 7.27
2 1.82
1 0.91
71 64.55
39 35.45%
40  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 79
8 10.13
12 15.19
4 5.06
2 2.53
2 2.53
51 64.56
28 35.44%
41  โรงเรียนบ้านบะหว้า 195
6 3.08
22 11.28
5 2.56
22 11.28
11 5.64
129 66.15
66 33.85%
42  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 99
7 7.07
9 9.09
14 14.14
2 2.02
1 1.01
66 66.67
33 33.33%
43  โรงเรียนบ้านนาหวาย 58
6 10.34
4 6.90
4 6.90
5 8.62
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
44  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
5 8.06
6 9.68
8 12.90
1 1.61
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
45  โรงเรียนบ้านนากะทาด 140
19 13.57
19 13.57
7 5.00
0 0.00
0 0.00
95 67.86
45 32.14%
46  โรงเรียนบ้านวังม่วง 85
13 15.29
11 12.94
1 1.18
2 2.35
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
47  โรงเรียนบ้านท่าควาย 123
11 8.94
3 2.44
4 3.25
14 11.38
7 5.69
84 68.29
39 31.71%
48  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 92
10 10.87
4 4.35
6 6.52
7 7.61
2 2.17
63 68.48
29 31.52%
49  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 102
11 10.78
11 10.78
9 8.82
0 0.00
1 0.98
70 68.63
32 31.37%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 154
16 10.39
9 5.84
11 7.14
7 4.55
5 3.25
106 68.83
48 31.17%
51  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 321
14 4.36
12 3.74
26 8.10
26 8.10
22 6.85
221 68.85
100 31.15%
52  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 49
6 12.24
4 8.16
5 10.20
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
53  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 122
21 17.21
6 4.92
6 4.92
4 3.28
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
54  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 192
27 14.06
11 5.73
20 10.42
0 0.00
0 0.00
134 69.79
58 30.21%
55  โรงเรียนบ้านดงเสียว 136
4 2.94
4 2.94
8 5.88
8 5.88
16 11.76
96 70.59
40 29.41%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 229
23 10.04
28 12.23
10 4.37
6 2.62
0 0.00
162 70.74
67 29.26%
57  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 226
10 4.42
11 4.87
18 7.96
15 6.64
12 5.31
160 70.80
66 29.20%
58  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 165
18 10.91
8 4.85
10 6.06
11 6.67
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
59  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 106
4 3.77
5 4.72
6 5.66
11 10.38
4 3.77
76 71.70
30 28.30%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 163
26 15.95
2 1.23
14 8.59
2 1.23
2 1.23
117 71.78
46 28.22%
61  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 159
6 3.77
8 5.03
4 2.52
14 8.81
12 7.55
115 72.33
44 27.67%
62  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 40
5 12.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
63  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 73
12 16.44
0 0.00
4 5.48
4 5.48
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
64  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 175
13 7.43
4 2.29
15 8.57
14 8.00
0 0.00
129 73.71
46 26.29%
65  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 65
1 1.54
10 15.38
5 7.69
0 0.00
1 1.54
48 73.85
17 26.15%
66  โรงเรียนบ้านเซือม 169
34 20.12
4 2.37
5 2.96
1 0.59
0 0.00
125 73.96
44 26.04%
67  โรงเรียนบ้านนาซอ 134
8 5.97
7 5.22
18 13.43
1 0.75
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
68  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 199
21 10.55
7 3.52
22 11.06
0 0.00
0 0.00
149 74.87
50 25.13%
69  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 660
28 4.24
41 6.21
33 5.00
28 4.24
35 5.30
495 75.00
165 25.00%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 200
18 9.00
4 2.00
17 8.50
11 5.50
0 0.00
150 75.00
50 25.00%
71  โรงเรียนบ้านสงเปือย 164
5 3.05
11 6.71
6 3.66
16 9.76
2 1.22
124 75.61
40 24.39%
72  โรงเรียนบ้านก่อ 145
10 6.90
3 2.07
3 2.07
13 8.97
6 4.14
110 75.86
35 24.14%
73  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 50
2 4.00
6 12.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
74  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 121
7 5.79
8 6.61
9 7.44
5 4.13
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
75  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 90
4 4.44
5 5.56
9 10.00
2 2.22
1 1.11
69 76.67
21 23.33%
76  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 121
13 10.74
8 6.61
4 3.31
2 1.65
1 0.83
93 76.86
28 23.14%
77  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
78  โรงเรียนบ้านตาด 172
12 6.98
15 8.72
8 4.65
4 2.33
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
79  โรงเรียนบ้านดอนทอย 121
17 14.05
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
80  โรงเรียนบ้านเสาวัด 131
8 6.11
5 3.82
9 6.87
4 3.05
3 2.29
102 77.86
29 22.14%
81  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 128
5 3.91
16 12.50
4 3.13
3 2.34
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
82  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 69
4 5.80
3 4.35
5 7.25
3 4.35
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
83  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 274
24 8.76
10 3.65
11 4.01
9 3.28
5 1.82
215 78.47
59 21.53%
84  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 172
17 9.88
14 8.14
4 2.33
1 0.58
1 0.58
135 78.49
37 21.51%
85  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
86  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 77
3 3.90
3 3.90
4 5.19
3 3.90
3 3.90
61 79.22
16 20.78%
87  โรงเรียนบ้านบะยาว 141
15 10.64
0 0.00
12 8.51
0 0.00
2 1.42
112 79.43
29 20.57%
88  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
2 4.55
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
89  โรงเรียนบ้านวาน้อย 89
4 4.49
8 8.99
5 5.62
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
90  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 94
5 5.32
5 5.32
8 8.51
1 1.06
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
91  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 129
7 5.43
5 3.88
8 6.20
5 3.88
1 0.78
103 79.84
26 20.16%
92  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 159
9 5.66
0 0.00
16 10.06
7 4.40
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
93  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
5 4.55
0 0.00
11 10.00
3 2.73
3 2.73
88 80.00
22 20.00%
94  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 85
4 4.71
2 2.35
8 9.41
0 0.00
3 3.53
68 80.00
17 20.00%
95  โรงเรียนบ้านท่างาม 131
5 3.82
6 4.58
6 4.58
5 3.82
4 3.05
105 80.15
26 19.85%
96  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 86
7 8.14
1 1.16
9 10.47
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 371
20 5.39
29 7.82
22 5.93
2 0.54
0 0.00
298 80.32
73 19.68%
98  โรงเรียนบ้านนาจาร 107
7 6.54
2 1.87
12 11.21
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 169
13 7.69
6 3.55
13 7.69
0 0.00
1 0.59
136 80.47
33 19.53%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 182
5 2.75
13 7.14
14 7.69
3 1.65
0 0.00
147 80.77
35 19.23%
101  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
9 8.57
1 0.95
10 9.52
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
102  โรงเรียนบ้านนาเมือง 149
8 5.37
5 3.36
11 7.38
4 2.68
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
103  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 171
6 3.51
0 0.00
14 8.19
12 7.02
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
104  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 91
0 0.00
0 0.00
9 9.89
8 8.79
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
105  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 177
24 13.56
2 1.13
5 2.82
2 1.13
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
106  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 86
5 5.81
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
107  โรงเรียนบ้านโคกแสง 87
10 11.49
4 4.60
1 1.15
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
108  โรงเรียนบ้านโนนไทย 60
0 0.00
9 15.00
1 1.67
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
109  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 93
14 15.05
2 2.15
1 1.08
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
110  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143
11 7.69
9 6.29
6 4.20
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
111  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 162
9 5.56
14 8.64
6 3.70
0 0.00
0 0.00
133 82.10
29 17.90%
112  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 286
7 2.45
7 2.45
8 2.80
14 4.90
15 5.24
235 82.17
51 17.83%
113  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 231
19 8.23
10 4.33
7 3.03
1 0.43
4 1.73
190 82.25
41 17.75%
114  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
3 3.75
2 2.50
66 82.50
14 17.50%
115  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 75
0 0.00
2 2.67
7 9.33
0 0.00
4 5.33
62 82.67
13 17.33%
116  โรงเรียนบ้านกุดจิก 70
8 11.43
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
117  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 135
9 6.67
7 5.19
5 3.70
2 1.48
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
118  โรงเรียนบ้านลึมบอง 85
13 15.29
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
119  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 92
6 6.52
4 4.35
4 4.35
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
120  โรงเรียนบ้านดอนคำ 68
2 2.94
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
121  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
3 3.66
4 4.88
69 84.15
13 15.85%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 318
30 9.43
7 2.20
13 4.09
0 0.00
0 0.00
268 84.28
50 15.72%
123  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 93
5 5.38
5 5.38
4 4.30
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
124  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 202
7 3.47
7 3.47
12 5.94
4 1.98
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
125  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 105
9 8.57
2 1.90
2 1.90
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
126  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 238
17 7.14
7 2.94
6 2.52
4 1.68
0 0.00
204 85.71
34 14.29%
127  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 91
0 0.00
1 1.10
5 5.49
1 1.10
6 6.59
78 85.71
13 14.29%
128  โรงเรียนบ้านนายม 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
1 1.56
55 85.94
9 14.06%
129  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 108
6 5.56
5 4.63
4 3.70
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
130  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 147
9 6.12
6 4.08
3 2.04
1 0.68
1 0.68
127 86.39
20 13.61%
131  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 81
1 1.23
6 7.41
4 4.94
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
132  โรงเรียนบ้านอากาศ 1455
62 4.26
36 2.47
73 5.02
16 1.10
10 0.69
1258 86.46
197 13.54%
133  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 193
17 8.81
6 3.11
3 1.55
0 0.00
0 0.00
167 86.53
26 13.47%
134  โรงเรียนบ้านจำปาดง 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
135  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 90
7 7.78
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
136  โรงเรียนบ้านนาบัว 113
6 5.31
9 7.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
137  โรงเรียนบ้านกุดจาน 168
14 8.33
0 0.00
7 4.17
1 0.60
0 0.00
146 86.90
22 13.10%
138  โรงเรียนบ้านคำยาง 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
3 4.84
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
139  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
1 0.80
7 5.60
8 6.40
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
140  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 205
10 4.88
0 0.00
14 6.83
0 0.00
2 0.98
179 87.32
26 12.68%
141  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 151
4 2.65
5 3.31
10 6.62
0 0.00
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
142  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 120
4 3.33
2 1.67
5 4.17
4 3.33
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
143  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 57
1 1.75
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
144  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 135
2 1.48
12 8.89
2 1.48
0 0.00
0 0.00
119 88.15
16 11.85%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 145
5 3.45
4 2.76
4 2.76
4 2.76
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
146  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 131
5 3.82
2 1.53
6 4.58
2 1.53
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
147  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 206
5 2.43
7 3.40
7 3.40
4 1.94
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
148  โรงเรียนบ้านวังโพน 73
1 1.37
6 8.22
1 1.37
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
149  โรงเรียนบ้านโพนแพง 137
3 2.19
1 0.73
10 7.30
1 0.73
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
150  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 149
7 4.70
7 4.70
1 0.67
1 0.67
0 0.00
133 89.26
16 10.74%
151  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 113
4 3.54
0 0.00
6 5.31
2 1.77
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
152  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 179
6 3.35
3 1.68
6 3.35
2 1.12
2 1.12
160 89.39
19 10.61%
153  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 153
2 1.31
1 0.65
12 7.84
1 0.65
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
154  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 106
7 6.60
1 0.94
3 2.83
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
155  โรงเรียนบ้านดงบัง 146
10 6.85
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
156  โรงเรียนบ้านดงสาร 182
7 3.85
3 1.65
4 2.20
2 1.10
2 1.10
164 90.11
18 9.89%
157  โรงเรียนบ้านนาคอย 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
158  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 279
6 2.15
8 2.87
3 1.08
9 3.23
1 0.36
252 90.32
27 9.68%
159  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 52
3 5.77
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
160  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
161  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 135
5 3.70
1 0.74
4 2.96
1 0.74
1 0.74
123 91.11
12 8.89%
162  โรงเรียนบ้านนายอ 81
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
163  โรงเรียนบ้านสรศรี 94
1 1.06
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
164  โรงเรียนบ้านวังบง 294
7 2.38
8 2.72
10 3.40
0 0.00
0 0.00
269 91.50
25 8.50%
165  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
8 5.44
1 0.68
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
166  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
167  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 134
4 2.99
0 0.00
5 3.73
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
168  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 164
2 1.22
5 3.05
4 2.44
0 0.00
0 0.00
153 93.29
11 6.71%
169  โรงเรียนบ้านหนองลาด 159
3 1.89
3 1.89
4 2.52
0 0.00
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
170  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
3 3.03
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
171  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 102
3 2.94
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
172  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 141
5 3.55
0 0.00
3 2.13
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
173  โรงเรียนบ้านนาแต้ 148
2 1.35
0 0.00
2 1.35
3 2.03
1 0.68
140 94.59
8 5.41%
174  โรงเรียนบ้านขาม 227
6 2.64
5 2.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
216 95.15
11 4.85%
175  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 146
1 0.68
2 1.37
2 1.37
2 1.37
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
176  โรงเรียนบ้านนาฮี 107
1 0.93
1 0.93
1 0.93
0 0.00
2 1.87
102 95.33
5 4.67%
177  โรงเรียนบ้านจาร 88
0 0.00
3 3.41
1 1.14
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
178  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
179  โรงเรียนบ้านหนองสนม 87
0 0.00
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านยางคำ 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,863 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,156 7.74
เตี้ย  1,355 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,758 6.31
ผอมและเตี้ย  1,161 4.17
อ้วนและเตี้ย  779 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,654 74.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,209 คน


25.87%


Powered By www.thaieducation.net