ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 214
49 22.90
144 67.29
21 9.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
214 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 41
4 9.76
0 0.00
9 21.95
6 14.63
22 53.66
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 21
6 28.57
7 33.33
8 38.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
4  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 75
13 17.33
7 9.33
13 17.33
14 18.67
20 26.67
8 10.67
67 89.33%
5  โรงเรียนบ้านพะโค 78
8 10.26
12 15.38
12 15.38
18 23.08
18 23.08
10 12.82
68 87.18%
6  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 255
24 9.41
54 21.18
73 28.63
37 14.51
29 11.37
38 14.90
217 85.10%
7  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 178
9 5.06
25 14.04
29 16.29
32 17.98
56 31.46
27 15.17
151 84.83%
8  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 106
12 11.32
17 16.04
11 10.38
24 22.64
23 21.70
19 17.92
87 82.08%
9  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 427
58 13.58
55 12.88
73 17.10
20 4.68
107 25.06
114 26.70
313 73.30%
10  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 103
8 7.77
17 16.50
4 3.88
40 38.83
0 0.00
34 33.01
69 66.99%
11  โรงเรียนบ้านโนนกุง 189
48 25.40
28 14.81
18 9.52
27 14.29
4 2.12
64 33.86
125 66.14%
12  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 218
126 57.80
5 2.29
13 5.96
0 0.00
0 0.00
74 33.94
144 66.06%
13  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 530
29 5.47
39 7.36
64 12.08
67 12.64
103 19.43
228 43.02
302 56.98%
14  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 209
58 27.75
24 11.48
20 9.57
16 7.66
0 0.00
91 43.54
118 56.46%
15  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 155
24 15.48
5 3.23
15 9.68
24 15.48
16 10.32
71 45.81
84 54.19%
16  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 85
19 22.35
11 12.94
5 5.88
9 10.59
1 1.18
40 47.06
45 52.94%
17  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 60
11 18.33
9 15.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
29 48.33
31 51.67%
18  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 246
49 19.92
34 13.82
17 6.91
23 9.35
4 1.63
119 48.37
127 51.63%
19  โรงเรียนบ้านป่าผาง 192
30 15.63
42 21.88
5 2.60
21 10.94
0 0.00
94 48.96
98 51.04%
20  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 126
20 15.87
14 11.11
16 12.70
8 6.35
6 4.76
62 49.21
64 50.79%
21  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 108
7 6.48
6 5.56
16 14.81
3 2.78
22 20.37
54 50.00
54 50.00%
22  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 179
34 18.99
30 16.76
6 3.35
18 10.06
1 0.56
90 50.28
89 49.72%
23  โรงเรียนบ้านตองโขบ 147
18 12.24
19 12.93
2 1.36
12 8.16
21 14.29
75 51.02
72 48.98%
24  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 45
5 11.11
7 15.56
3 6.67
5 11.11
2 4.44
23 51.11
22 48.89%
25  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 54
12 22.22
6 11.11
3 5.56
5 9.26
0 0.00
28 51.85
26 48.15%
26  โรงเรียนบ้านดงหลวง 282
51 18.09
30 10.64
27 9.57
24 8.51
0 0.00
150 53.19
132 46.81%
27  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 107
16 14.95
12 11.21
14 13.08
8 7.48
0 0.00
57 53.27
50 46.73%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 179
19 10.61
8 4.47
10 5.59
27 15.08
18 10.06
97 54.19
82 45.81%
29  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 110
16 14.55
15 13.64
8 7.27
10 9.09
0 0.00
61 55.45
49 44.55%
30  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 290
39 13.45
23 7.93
24 8.28
19 6.55
23 7.93
162 55.86
128 44.14%
31  โรงเรียนนายอวัฒนา 204
32 15.69
14 6.86
24 11.76
20 9.80
0 0.00
114 55.88
90 44.12%
32  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 66
15 22.73
4 6.06
4 6.06
6 9.09
0 0.00
37 56.06
29 43.94%
33  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 141
11 7.80
15 10.64
3 2.13
24 17.02
7 4.96
81 57.45
60 42.55%
34  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 236
28 11.86
8 3.39
10 4.24
36 15.25
18 7.63
136 57.63
100 42.37%
35  โรงเรียนไพศาลวิทยา 170
10 5.88
11 6.47
9 5.29
21 12.35
20 11.76
99 58.24
71 41.76%
36  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 120
9 7.50
12 10.00
3 2.50
3 2.50
23 19.17
70 58.33
50 41.67%
37  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 148
12 8.11
13 8.78
12 8.11
16 10.81
8 5.41
87 58.78
61 41.22%
38  โรงเรียนบ้านนาขาม 183
24 13.11
26 14.21
3 1.64
20 10.93
0 0.00
110 60.11
73 39.89%
39  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 234
45 19.23
36 15.38
8 3.42
3 1.28
1 0.43
141 60.26
93 39.74%
40  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 121
10 8.26
24 19.83
10 8.26
2 1.65
1 0.83
74 61.16
47 38.84%
41  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 124
11 8.87
8 6.45
1 0.81
19 15.32
9 7.26
76 61.29
48 38.71%
42  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 123
11 8.94
12 9.76
6 4.88
12 9.76
6 4.88
76 61.79
47 38.21%
43  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1967
127 6.46
55 2.80
238 12.10
142 7.22
181 9.20
1224 62.23
743 37.77%
44  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 476
40 8.40
15 3.15
28 5.88
55 11.55
33 6.93
305 64.08
171 35.92%
45  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 745
31 4.16
18 2.42
75 10.07
68 9.13
73 9.80
480 64.43
265 35.57%
46  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 105
13 12.38
14 13.33
9 8.57
1 0.95
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
47  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 218
23 10.55
27 12.39
7 3.21
19 8.72
0 0.00
142 65.14
76 34.86%
48  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 227
30 13.22
45 19.82
4 1.76
0 0.00
0 0.00
148 65.20
79 34.80%
49  โรงเรียนบ้านอีกุด 248
29 11.69
21 8.47
4 1.61
25 10.08
7 2.82
162 65.32
86 34.68%
50  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 75
3 4.00
4 5.33
14 18.67
5 6.67
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
51  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 133
13 9.77
13 9.77
12 9.02
8 6.02
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
52  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 73
12 16.44
7 9.59
6 8.22
0 0.00
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
53  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 149
6 4.03
14 9.40
9 6.04
13 8.72
8 5.37
99 66.44
50 33.56%
54  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 227
25 11.01
21 9.25
9 3.96
19 8.37
1 0.44
152 66.96
75 33.04%
55  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 755
37 4.90
49 6.49
63 8.34
43 5.70
56 7.42
507 67.15
248 32.85%
56  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 64
11 17.19
7 10.94
3 4.69
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
57  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 112
20 17.86
0 0.00
2 1.79
14 12.50
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
58  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 88
6 6.82
8 9.09
11 12.50
3 3.41
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
59  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 148
18 12.16
14 9.46
0 0.00
6 4.05
9 6.08
101 68.24
47 31.76%
60  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 165
20 12.12
12 7.27
10 6.06
10 6.06
0 0.00
113 68.48
52 31.52%
61  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 199
31 15.58
5 2.51
20 10.05
6 3.02
0 0.00
137 68.84
62 31.16%
62  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 296
45 15.20
16 5.41
16 5.41
11 3.72
4 1.35
204 68.92
92 31.08%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 309
8 2.59
17 5.50
20 6.47
19 6.15
32 10.36
213 68.93
96 31.07%
64  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 149
22 14.77
0 0.00
22 14.77
0 0.00
0 0.00
105 70.47
44 29.53%
65  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 116
9 7.76
10 8.62
7 6.03
6 5.17
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
66  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 116
16 13.79
3 2.59
13 11.21
0 0.00
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
67  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 532
75 14.10
0 0.00
57 10.71
0 0.00
13 2.44
387 72.74
145 27.26%
68  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 111
5 4.50
8 7.21
6 5.41
5 4.50
6 5.41
81 72.97
30 27.03%
69  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 185
16 8.65
15 8.11
16 8.65
3 1.62
0 0.00
135 72.97
50 27.03%
70  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 134
10 7.46
12 8.96
5 3.73
9 6.72
0 0.00
98 73.13
36 26.87%
71  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 156
13 8.33
19 12.18
3 1.92
6 3.85
0 0.00
115 73.72
41 26.28%
72  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 46
3 6.52
3 6.52
3 6.52
3 6.52
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
73  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 146
15 10.27
12 8.22
9 6.16
2 1.37
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
74  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 198
11 5.56
4 2.02
32 16.16
4 2.02
0 0.00
147 74.24
51 25.76%
75  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 43
4 9.30
2 4.65
4 9.30
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
76  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 312
14 4.49
21 6.73
12 3.85
23 7.37
9 2.88
233 74.68
79 25.32%
77  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 121
8 6.61
6 4.96
15 12.40
1 0.83
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
78  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 33
1 3.03
1 3.03
2 6.06
4 12.12
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
79  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 54
2 3.70
6 11.11
3 5.56
2 3.70
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
80  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 225
17 7.56
19 8.44
14 6.22
4 1.78
0 0.00
171 76.00
54 24.00%
81  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2194
27 1.23
407 18.55
92 4.19
0 0.00
0 0.00
1668 76.03
526 23.97%
82  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 88
7 7.95
5 5.68
5 5.68
3 3.41
1 1.14
67 76.14
21 23.86%
83  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 148
15 10.14
15 10.14
2 1.35
2 1.35
1 0.68
113 76.35
35 23.65%
84  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 140
17 12.14
2 1.43
8 5.71
3 2.14
3 2.14
107 76.43
33 23.57%
85  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 73
4 5.48
5 6.85
3 4.11
3 4.11
2 2.74
56 76.71
17 23.29%
86  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 164
24 14.63
6 3.66
4 2.44
4 2.44
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
87  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 135
14 10.37
11 8.15
6 4.44
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
88  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 109
5 4.59
8 7.34
7 6.42
5 4.59
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
89  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 213
9 4.23
20 9.39
18 8.45
0 0.00
0 0.00
166 77.93
47 22.07%
90  โรงเรียนบ้านนาจาน 141
12 8.51
13 9.22
6 4.26
0 0.00
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
91  โรงเรียนบ้านหนองสระ 73
4 5.48
3 4.11
8 10.96
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
92  โรงเรียนบ้านกลาง 235
25 10.64
8 3.40
17 7.23
1 0.43
0 0.00
184 78.30
51 21.70%
93  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 177
2 1.13
7 3.95
21 11.86
4 2.26
4 2.26
139 78.53
38 21.47%
94  โรงเรียนบ้านโคกภู 178
33 18.54
3 1.69
2 1.12
0 0.00
0 0.00
140 78.65
38 21.35%
95  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 258
16 6.20
8 3.10
23 8.91
8 3.10
0 0.00
203 78.68
55 21.32%
96  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 80
5 6.25
2 2.50
9 11.25
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
97  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 194
9 4.64
4 2.06
28 14.43
0 0.00
0 0.00
153 78.87
41 21.13%
98  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 242
25 10.33
13 5.37
10 4.13
3 1.24
0 0.00
191 78.93
51 21.07%
99  โรงเรียนบ้านดงขวาง 57
6 10.53
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
100  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 67
9 13.43
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
101  โรงเรียนบ้านกุดฮู 158
9 5.70
16 10.13
8 5.06
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
102  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 139
8 5.76
6 4.32
10 7.19
5 3.60
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
103  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 197
17 8.63
9 4.57
9 4.57
6 3.05
0 0.00
156 79.19
41 20.81%
104  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 53
4 7.55
2 3.77
0 0.00
4 7.55
1 1.89
42 79.25
11 20.75%
105  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 102
10 9.80
6 5.88
5 4.90
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
106  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 152
13 8.55
8 5.26
10 6.58
0 0.00
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
107  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 247
29 11.74
13 5.26
8 3.24
0 0.00
0 0.00
197 79.76
50 20.24%
108  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 306
17 5.56
0 0.00
36 11.76
7 2.29
0 0.00
246 80.39
60 19.61%
109  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 253
13 5.14
5 1.98
23 9.09
8 3.16
0 0.00
204 80.63
49 19.37%
110  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
1 3.85
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
111  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 145
20 13.79
4 2.76
2 1.38
1 0.69
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
112  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 97
8 8.25
3 3.09
7 7.22
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
113  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 60
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
114  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 194
14 7.22
7 3.61
14 7.22
0 0.00
0 0.00
159 81.96
35 18.04%
115  โรงเรียนบ้านหนองหอย 294
14 4.76
14 4.76
7 2.38
17 5.78
1 0.34
241 81.97
53 18.03%
116  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 140
12 8.57
0 0.00
9 6.43
4 2.86
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
117  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 124
4 3.23
6 4.84
10 8.06
2 1.61
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
118  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 74
2 2.70
2 2.70
3 4.05
3 4.05
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 253
25 9.88
7 2.77
9 3.56
3 1.19
0 0.00
209 82.61
44 17.39%
120  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 203
10 4.93
9 4.43
16 7.88
0 0.00
0 0.00
168 82.76
35 17.24%
121  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 181
4 2.21
10 5.52
15 8.29
1 0.55
1 0.55
150 82.87
31 17.13%
122  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 152
7 4.61
11 7.24
6 3.95
2 1.32
0 0.00
126 82.89
26 17.11%
123  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 96
5 5.21
1 1.04
7 7.29
3 3.13
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
124  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 61
2 3.28
4 6.56
1 1.64
2 3.28
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
125  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 222
10 4.50
8 3.60
16 7.21
0 0.00
0 0.00
188 84.68
34 15.32%
126  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 98
0 0.00
8 8.16
7 7.14
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
127  โรงเรียนบ้านนาดี 106
2 1.89
8 7.55
6 5.66
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
128  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 227
12 5.29
5 2.20
17 7.49
0 0.00
0 0.00
193 85.02
34 14.98%
129  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 214
6 2.80
9 4.21
4 1.87
12 5.61
1 0.47
182 85.05
32 14.95%
130  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 224
11 4.91
9 4.02
12 5.36
0 0.00
0 0.00
192 85.71
32 14.29%
131  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
1 1.43
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
132  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 107
6 5.61
8 7.48
1 0.93
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
133  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 224
5 2.23
5 2.23
11 4.91
10 4.46
0 0.00
193 86.16
31 13.84%
134  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 176
8 4.55
13 7.39
0 0.00
3 1.70
0 0.00
152 86.36
24 13.64%
135  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 187
2 1.07
2 1.07
15 8.02
5 2.67
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
136  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 142
8 5.63
3 2.11
7 4.93
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
137  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 564
21 3.72
14 2.48
27 4.79
9 1.60
0 0.00
493 87.41
71 12.59%
138  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 106
3 2.83
4 3.77
3 2.83
2 1.89
1 0.94
93 87.74
13 12.26%
139  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.32
2 4.88
36 87.80
5 12.20%
140  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 223
12 5.38
6 2.69
9 4.04
0 0.00
0 0.00
196 87.89
27 12.11%
141  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.41
10 7.35
120 88.24
16 11.76%
142  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 145
8 5.52
4 2.76
2 1.38
3 2.07
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
143  โรงเรียนบ้านกุงศรี 121
5 4.13
3 2.48
5 4.13
1 0.83
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
144  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 113
5 4.42
6 5.31
2 1.77
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
145  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
146  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
147  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 81
3 3.70
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
148  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 175
7 4.00
6 3.43
4 2.29
0 0.00
0 0.00
158 90.29
17 9.71%
149  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
150  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 73
2 2.74
2 2.74
0 0.00
2 2.74
1 1.37
66 90.41
7 9.59%
151  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 361
8 2.22
0 0.00
26 7.20
0 0.00
0 0.00
327 90.58
34 9.42%
152  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 87
3 3.45
2 2.30
3 3.45
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
153  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 120
7 5.83
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
154  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
155  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 156
5 3.21
0 0.00
9 5.77
0 0.00
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
156  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 68
2 2.94
1 1.47
0 0.00
2 2.94
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
157  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 190
4 2.11
5 2.63
6 3.16
0 0.00
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
158  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
159  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 209
0 0.00
9 4.31
1 0.48
0 0.00
2 0.96
197 94.26
12 5.74%
160  โรงเรียนบ้านสนามบิน 38
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
161  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 133
4 3.01
0 0.00
2 1.50
0 0.00
1 0.75
126 94.74
7 5.26%
162  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 118
1 0.85
3 2.54
2 1.69
0 0.00
0 0.00
112 94.92
6 5.08%
163  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
164  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 130
2 1.54
4 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
165  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 65
1 1.54
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
166  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 138
2 1.45
1 0.72
1 0.72
2 1.45
0 0.00
132 95.65
6 4.35%
167  โรงเรียนบ้านนาแก 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
168  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
1 0.88
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
169  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
170  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 128
0 0.00
0 0.00
1 0.78
1 0.78
0 0.00
126 98.44
2 1.56%
171  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 97
0 0.00
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
96 98.97
1 1.03%
172  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 220
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
220 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,948 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,528 7.91
เตี้ย  2,251 7.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,163 6.77
ผอมและเตี้ย  1,423 4.45
อ้วนและเตี้ย  1,060 3.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,523 70.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,425 คน


29.50%


Powered By www.thaieducation.net