ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 5
2 40.00
2 40.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
-1 -20.00
6 120.00%
2  โรงเรียนบ้านคอกม้า 92
33 35.87
11 11.96
20 21.74
6 6.52
22 23.91
0 0.00
92 100.00%
3  โรงเรียนบ้านปอแดง 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 128
13 10.16
18 14.06
11 8.59
31 24.22
29 22.66
26 20.31
102 79.69%
6  โรงเรียนบ้านโคกกุง 47
3 6.38
15 31.91
1 2.13
10 21.28
8 17.02
10 21.28
37 78.72%
7  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 17
4 23.53
3 17.65
5 29.41
1 5.88
0 0.00
4 23.53
13 76.47%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 194
22 11.34
22 11.34
25 12.89
44 22.68
25 12.89
56 28.87
138 71.13%
9  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 111
22 19.82
23 20.72
6 5.41
22 19.82
0 0.00
38 34.23
73 65.77%
10  โรงเรียนบ้านบรบือ 1355
160 11.81
92 6.79
135 9.96
252 18.60
227 16.75
489 36.09
866 63.91%
11  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 127
15 11.81
27 21.26
19 14.96
12 9.45
4 3.15
50 39.37
77 60.63%
12  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 46
11 23.91
7 15.22
4 8.70
5 10.87
0 0.00
19 41.30
27 58.70%
13  โรงเรียนบ้านหินลาด 68
8 11.76
6 8.82
9 13.24
14 20.59
1 1.47
30 44.12
38 55.88%
14  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 84
15 17.86
13 15.48
5 5.95
10 11.90
0 0.00
41 48.81
43 51.19%
15  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 43
6 13.95
4 9.30
2 4.65
7 16.28
3 6.98
21 48.84
22 51.16%
16  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 89
10 11.24
10 11.24
15 16.85
6 6.74
4 4.49
44 49.44
45 50.56%
17  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
18  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 85
9 10.59
3 3.53
7 8.24
12 14.12
10 11.76
44 51.76
41 48.24%
19  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 88
20 22.73
8 9.09
6 6.82
4 4.55
3 3.41
47 53.41
41 46.59%
20  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 102
9 8.82
5 4.90
20 19.61
3 2.94
10 9.80
55 53.92
47 46.08%
21  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 135
9 6.67
4 2.96
16 11.85
13 9.63
20 14.81
73 54.07
62 45.93%
22  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 142
20 14.08
9 6.34
23 16.20
0 0.00
13 9.15
77 54.23
65 45.77%
23  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 161
23 14.29
28 17.39
20 12.42
0 0.00
0 0.00
90 55.90
71 44.10%
24  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 93
16 17.20
12 12.90
9 9.68
3 3.23
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
25  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 110
5 4.55
14 12.73
20 18.18
5 4.55
3 2.73
63 57.27
47 42.73%
26  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2221
209 9.41
188 8.46
356 16.03
106 4.77
78 3.51
1284 57.81
937 42.19%
27  โรงเรียนบ้านโสกภารา 136
11 8.09
1 0.74
16 11.76
12 8.82
17 12.50
79 58.09
57 41.91%
28  โรงเรียนบ้านโพนละออม 68
5 7.35
6 8.82
17 25.00
0 0.00
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
29  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 149
14 9.40
4 2.68
10 6.71
18 12.08
14 9.40
89 59.73
60 40.27%
30  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 85
14 16.47
5 5.88
15 17.65
0 0.00
0 0.00
51 60.00
34 40.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 25
4 16.00
2 8.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
32  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1045
91 8.71
50 4.78
100 9.57
68 6.51
100 9.57
636 60.86
409 39.14%
33  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 82
13 15.85
5 6.10
11 13.41
3 3.66
0 0.00
50 60.98
32 39.02%
34  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 123
13 10.57
15 12.20
11 8.94
5 4.07
3 2.44
76 61.79
47 38.21%
35  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 55
4 7.27
4 7.27
3 5.45
10 18.18
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
36  โรงเรียนบ้านหนองจิก 168
8 4.76
8 4.76
48 28.57
0 0.00
0 0.00
104 61.90
64 38.10%
37  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 42
4 9.52
4 9.52
6 14.29
2 4.76
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
38  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 98
7 7.14
10 10.20
8 8.16
6 6.12
6 6.12
61 62.24
37 37.76%
39  โรงเรียนบ้านดอนงัว 89
2 2.25
3 3.37
10 11.24
5 5.62
13 14.61
56 62.92
33 37.08%
40  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 87
6 6.90
4 4.60
22 25.29
0 0.00
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
41  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 83
10 12.05
7 8.43
10 12.05
3 3.61
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 138
22 15.94
7 5.07
15 10.87
5 3.62
0 0.00
89 64.49
49 35.51%
43  โรงเรียนบ้านวังแสง 113
11 9.73
2 1.77
6 5.31
13 11.50
8 7.08
73 64.60
40 35.40%
44  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 165
7 4.24
0 0.00
31 18.79
3 1.82
15 9.09
109 66.06
56 33.94%
45  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 97
4 4.12
4 4.12
7 7.22
14 14.43
3 3.09
65 67.01
32 32.99%
46  โรงเรียนวันครู 2502 75
6 8.00
0 0.00
18 24.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
47  โรงเรียนบ้านโนนทอง 136
8 5.88
8 5.88
20 14.71
6 4.41
0 0.00
94 69.12
42 30.88%
48  โรงเรียนบ้านเอียด 95
6 6.32
7 7.37
10 10.53
3 3.16
3 3.16
66 69.47
29 30.53%
49  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 143
10 6.99
18 12.59
6 4.20
8 5.59
1 0.70
100 69.93
43 30.07%
50  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 75
5 6.67
3 4.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
51  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 65
7 10.77
4 6.15
5 7.69
3 4.62
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
52  โรงเรียนบ้านดงมัน 178
12 6.74
8 4.49
27 15.17
0 0.00
5 2.81
126 70.79
52 29.21%
53  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 76
7 9.21
3 3.95
4 5.26
5 6.58
3 3.95
54 71.05
22 28.95%
54  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 38
4 10.53
3 7.89
1 2.63
3 7.89
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
55  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 59
7 11.86
2 3.39
5 8.47
3 5.08
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
56  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 125
11 8.80
5 4.00
10 8.00
4 3.20
6 4.80
89 71.20
36 28.80%
57  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 21
1 4.76
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
58  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 156
10 6.41
9 5.77
5 3.21
9 5.77
11 7.05
112 71.79
44 28.21%
59  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 78
7 8.97
7 8.97
1 1.28
6 7.69
1 1.28
56 71.79
22 28.21%
60  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 125
11 8.80
8 6.40
6 4.80
8 6.40
1 0.80
91 72.80
34 27.20%
61  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 173
12 6.94
3 1.73
16 9.25
8 4.62
8 4.62
126 72.83
47 27.17%
62  โรงเรียนบ้านหนองแวง 56
3 5.36
7 12.50
5 8.93
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
63  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 139
16 11.51
0 0.00
20 14.39
0 0.00
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
64  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
2 6.45
2 6.45
23 74.19
8 25.81%
65  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 110
7 6.36
6 5.45
6 5.45
7 6.36
2 1.82
82 74.55
28 25.45%
66  โรงเรียนบ้านเหล่า 59
1 1.69
0 0.00
14 23.73
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
67  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 79
7 8.86
4 5.06
9 11.39
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
68  โรงเรียนบ้านพงโพด 91
0 0.00
0 0.00
11 12.09
0 0.00
12 13.19
68 74.73
23 25.27%
69  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 130
6 4.62
7 5.38
11 8.46
5 3.85
3 2.31
98 75.38
32 24.62%
71  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 90
6 6.67
6 6.67
10 11.11
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
72  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 115
6 5.22
1 0.87
21 18.26
0 0.00
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
73  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 137
11 8.03
6 4.38
9 6.57
7 5.11
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
74  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 93
14 15.05
8 8.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
75  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 73
9 12.33
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
76  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 39
2 5.13
1 2.56
1 2.56
1 2.56
4 10.26
30 76.92
9 23.08%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 126
9 7.14
0 0.00
20 15.87
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
78  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 85
7 8.24
9 10.59
2 2.35
1 1.18
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
79  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
2 5.56
2 5.56
28 77.78
8 22.22%
80  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2370
121 5.11
115 4.85
247 10.42
43 1.81
0 0.00
1844 77.81
526 22.19%
81  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 191
16 8.38
9 4.71
12 6.28
4 2.09
0 0.00
150 78.53
41 21.47%
82  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 150
3 2.00
6 4.00
23 15.33
0 0.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
83  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 47
6 12.77
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
84  โรงเรียนบ้านโสกแดง 91
11 12.09
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
85  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 154
10 6.49
5 3.25
6 3.90
9 5.84
2 1.30
122 79.22
32 20.78%
86  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 82
3 3.66
8 9.76
5 6.10
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
87  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 112
6 5.36
2 1.79
15 13.39
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
88  โรงเรียนบ้านแดง 78
6 7.69
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
89  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 69
3 4.35
1 1.45
8 11.59
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
90  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 50
4 8.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
91  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 70
4 5.71
5 7.14
3 4.29
2 2.86
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
92  โรงเรียนบ้านสมศรี 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
93  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
94  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 101
10 9.90
6 5.94
4 3.96
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
95  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 46
5 10.87
0 0.00
1 2.17
1 2.17
2 4.35
37 80.43
9 19.57%
96  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 77
4 5.19
11 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
97  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
98  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 31
3 9.68
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
99  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 99
0 0.00
5 5.05
2 2.02
5 5.05
7 7.07
80 80.81
19 19.19%
100  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 58
4 6.90
4 6.90
3 5.17
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
101  โรงเรียนบ้านทัน 48
5 10.42
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
102  โรงเรียนบ้านหนองโก 198
32 16.16
0 0.00
5 2.53
0 0.00
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
103  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 105
6 5.71
9 8.57
1 0.95
3 2.86
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
104  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 133
6 4.51
8 6.02
5 3.76
4 3.01
1 0.75
109 81.95
24 18.05%
105  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 117
6 5.13
1 0.85
12 10.26
2 1.71
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
106  โรงเรียนบ้านดอนบม 56
4 7.14
4 7.14
2 3.57
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
107  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 107
6 5.61
6 5.61
5 4.67
1 0.93
1 0.93
88 82.24
19 17.76%
108  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
109  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 69
2 2.90
2 2.90
3 4.35
2 2.90
3 4.35
57 82.61
12 17.39%
110  โรงเรียนบ้านหัวนา 170
12 7.06
7 4.12
7 4.12
0 0.00
3 1.76
141 82.94
29 17.06%
111  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 94
10 10.64
0 0.00
2 2.13
4 4.26
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
112  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 61
0 0.00
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
113  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 178
2 1.12
4 2.25
23 12.92
0 0.00
0 0.00
149 83.71
29 16.29%
114  โรงเรียนบ้านหนองหิน 93
6 6.45
0 0.00
4 4.30
5 5.38
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
115  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 87
1 1.15
8 9.20
4 4.60
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
116  โรงเรียนบ้านจำนัก 63
3 4.76
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
117  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 114
4 3.51
6 5.26
8 7.02
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
118  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 32
3 9.38
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
119  โรงเรียนบ้านแสนสุข 45
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
120  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 72
0 0.00
5 6.94
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
121  โรงเรียนบ้านหนองแก 80
5 6.25
2 2.50
4 5.00
1 1.25
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
122  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 94
5 5.32
2 2.13
7 7.45
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
123  โรงเรียนบ้านกุดแคน 55
3 5.45
3 5.45
1 1.82
0 0.00
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
124  โรงเรียนบ้านภูดิน 90
8 8.89
4 4.44
1 1.11
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
125  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 56
5 8.93
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
126  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 65
2 3.08
1 1.54
4 6.15
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
127  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 94
8 8.51
1 1.06
4 4.26
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
128  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
129  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 124
8 6.45
6 4.84
3 2.42
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
130  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 59
1 1.69
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
131  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 67
2 2.99
3 4.48
0 0.00
1 1.49
3 4.48
58 86.57
9 13.43%
132  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
133  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 99
3 3.03
0 0.00
9 9.09
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
134  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 133
1 0.75
0 0.00
12 9.02
2 1.50
2 1.50
116 87.22
17 12.78%
135  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 87
3 3.45
1 1.15
6 6.90
0 0.00
1 1.15
76 87.36
11 12.64%
136  โรงเรียนบ้านกุดซุย 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
137  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 170
0 0.00
0 0.00
21 12.35
0 0.00
0 0.00
149 87.65
21 12.35%
138  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 17
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
139  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 120
9 7.50
0 0.00
5 4.17
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
140  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 61
5 8.20
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
141  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
142  โรงเรียนบ้านโพนงาม 18
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
143  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
144  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 113
2 1.77
1 0.88
5 4.42
4 3.54
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
145  โรงเรียนบ้านหนองสิม 95
3 3.16
4 4.21
3 3.16
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
146  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 186
6 3.23
2 1.08
8 4.30
2 1.08
1 0.54
167 89.78
19 10.22%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 139
4 2.88
2 1.44
5 3.60
2 1.44
1 0.72
125 89.93
14 10.07%
148  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 30
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
149  โรงเรียนบ้านซองแมว 83
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
150  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
151  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 87
4 4.60
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
152  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
153  โรงเรียนบ้านโคกศรี 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
154  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 134
1 0.75
0 0.00
2 1.49
9 6.72
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
155  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
156  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
33 91.67
3 8.33%
157  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
158  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 85
0 0.00
3 3.53
4 4.71
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
159  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
160  โรงเรียนบ้านหนองบัว 123
8 6.50
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
161  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
162  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
163  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
164  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 56
1 1.79
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
165  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 85
1 1.18
3 3.53
1 1.18
0 0.00
1 1.18
79 92.94
6 7.06%
166  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
167  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
168  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
169  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
170  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
171  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
172  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
173  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 83
1 1.20
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
174  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
175  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
176  โรงเรียนบ้านหนองคู 156
4 2.56
2 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
177  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 145
2 1.38
0 0.00
1 0.69
1 0.69
1 0.69
140 96.55
5 3.45%
178  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
179  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 123
2 1.63
2 1.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 96.75
4 3.25%
180  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
181  โรงเรียนบ้านศาลา 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
182  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
183  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองโพด 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 107
7 6.54
0 0.00
-11 -10.28
0 0.00
0 0.00
111 103.74
-4 -3.74%

 

จำนวนนักเรียน  22,189 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,603 7.22
เตี้ย  1,114 5.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,046 9.22
ผอมและเตี้ย  951 4.29
อ้วนและเตี้ย  741 3.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,734 70.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,455 คน


29.09%


Powered By www.thaieducation.net