ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินสอ 21
2 9.52
5 23.81
2 9.52
6 28.57
3 14.29
3 14.29
18 85.71%
2  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 29
3 10.34
3 10.34
5 17.24
3 10.34
5 17.24
10 34.48
19 65.52%
3  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 36
7 19.44
3 8.33
2 5.56
7 19.44
1 2.78
16 44.44
20 55.56%
4  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 13
1 7.69
4 30.77
2 15.38
0 0.00
0 0.00
6 46.15
7 53.85%
5  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 48
5 10.42
6 12.50
8 16.67
5 10.42
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
6  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 58
10 17.24
7 12.07
4 6.90
4 6.90
3 5.17
30 51.72
28 48.28%
7  โรงเรียนบ้านร่องจิก 65
12 18.46
5 7.69
12 18.46
2 3.08
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
8  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11
2 18.18
3 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
9  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 215
29 13.49
21 9.77
29 13.49
6 2.79
8 3.72
122 56.74
93 43.26%
10  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 19
2 10.53
2 10.53
2 10.53
2 10.53
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 67
16 23.88
5 7.46
6 8.96
1 1.49
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
12  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 60
15 25.00
2 3.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
35 58.33
25 41.67%
13  โรงเรียนบ้านหนองแซง 12
1 8.33
2 16.67
0 0.00
1 8.33
1 8.33
7 58.33
5 41.67%
14  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 917
32 3.49
88 9.60
55 6.00
125 13.63
66 7.20
551 60.09
366 39.91%
15  โรงเรียนบ้านนาทอง 49
7 14.29
4 8.16
3 6.12
4 8.16
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
16  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 79
9 11.39
7 8.86
6 7.59
6 7.59
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
17  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 77
6 7.79
8 10.39
10 12.99
2 2.60
1 1.30
50 64.94
27 35.06%
18  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 32
5 15.63
1 3.13
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
19  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 34
0 0.00
2 5.88
8 23.53
1 2.94
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
20  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 22
4 18.18
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
21  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
22  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 62
9 14.52
4 6.45
6 9.68
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
23  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 17
2 11.76
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
24  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
3 7.32
3 7.32
29 70.73
12 29.27%
25  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 28
3 10.71
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
26  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 119
11 9.24
6 5.04
6 5.04
7 5.88
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
27  โรงเรียนบ้านหนองบง 235
33 14.04
1 0.43
25 10.64
0 0.00
0 0.00
176 74.89
59 25.11%
28  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
29  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 29
4 13.79
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
30  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
31  โรงเรียนบ้านท่อน 25
4 16.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
32  โรงเรียนบ้านโพนสูง 77
4 5.19
5 6.49
1 1.30
0 0.00
8 10.39
59 76.62
18 23.38%
33  โรงเรียนบ้านวังเวิน 60
4 6.67
3 5.00
5 8.33
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
34  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
35  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 65
7 10.77
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
36  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 22
1 4.55
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
37  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 82
5 6.10
4 4.88
3 3.66
6 7.32
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
38  โรงเรียนบ้านโคกงาม 267
14 5.24
15 5.62
9 3.37
9 3.37
11 4.12
209 78.28
58 21.72%
39  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 107
1 0.93
10 9.35
8 7.48
4 3.74
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
40  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 49
8 16.33
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
41  โรงเรียนบ้านกกสะตี 74
3 4.05
5 6.76
5 6.76
2 2.70
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
42  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
43  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 35
0 0.00
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
44  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 336
15 4.46
12 3.57
38 11.31
0 0.00
1 0.30
270 80.36
66 19.64%
45  โรงเรียนบ้านหนองผือ 56
4 7.14
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
46  โรงเรียนบ้านไฮตาก 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 94
2 2.13
5 5.32
10 10.64
0 0.00
1 1.06
76 80.85
18 19.15%
48  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 79
4 5.06
3 3.80
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
49  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 64
3 4.69
2 3.13
3 4.69
2 3.13
2 3.13
52 81.25
12 18.75%
50  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
51  โรงเรียนบ้านผึ้ง 49
2 4.08
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
52  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 78
8 10.26
0 0.00
5 6.41
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
53  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
54  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
55  โรงเรียนบ้านแสงภา 65
4 6.15
2 3.08
2 3.08
2 3.08
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
56  โรงเรียนบ้านโคก 71
0 0.00
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
57  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 106
4 3.77
3 2.83
10 9.43
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
58  โรงเรียนบ้านแก่งครก 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
59  โรงเรียนบ้านปากแดง 109
6 5.50
5 4.59
6 5.50
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
60  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
61  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
62  โรงเรียนบ้านซำทอง 42
1 2.38
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
63  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 35
1 2.86
1 2.86
2 5.71
0 0.00
1 2.86
30 85.71
5 14.29%
64  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
65  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 78
0 0.00
5 6.41
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
66  โรงเรียนบ้านนาเจียง 79
2 2.53
5 6.33
3 3.80
0 0.00
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
67  โรงเรียนบ้านโป่งชี 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
5 6.85
1 1.37
63 86.30
10 13.70%
68  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
69  โรงเรียนบ้านปากหมัน 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
70  โรงเรียนบ้านนาคูณ 46
3 6.52
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
71  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
72  โรงเรียนบ้านแก่ง 88
1 1.14
0 0.00
7 7.95
2 2.27
1 1.14
77 87.50
11 12.50%
73  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
74  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
75  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 170
6 3.53
3 1.76
11 6.47
0 0.00
0 0.00
150 88.24
20 11.76%
76  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
77  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
78  โรงเรียนด่านซ้าย 204
6 2.94
6 2.94
9 4.41
0 0.00
0 0.00
183 89.71
21 10.29%
79  โรงเรียนบ้านโป่ง 30
2 6.67
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
80  โรงเรียนบ้านบง 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
81  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
82  โรงเรียนบ้านทับกี่ 124
3 2.42
1 0.81
2 1.61
2 1.61
3 2.42
113 91.13
11 8.87%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 35
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
84  โรงเรียนบ้านนาข่า 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
85  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
86  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
87  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 47
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
88  โรงเรียนบ้านสองคอน 34
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
89  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 92
0 0.00
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
90  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
91  โรงเรียนบ้านโคนผง 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
92  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 21
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
93  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
94  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 49
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
95  โรงเรียนบ้านวังยาว 51
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
96  โรงเรียนบ้านปางคอม 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
97  โรงเรียนบ้านหินแลบ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
98  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
99  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 155
0 0.00
0 0.00
1 0.65
0 0.00
1 0.65
153 98.71
2 1.29%
100  โรงเรียนบ้านกกจาน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านนาดี 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านนามาลา 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านวังบอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,860 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  388 5.66
เตี้ย  312 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  483 7.04
ผอมและเตี้ย  233 3.40
อ้วนและเตี้ย  123 1.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,321 77.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,539 คน


22.43%


Powered By www.thaieducation.net