ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 13
3 23.08
3 23.08
1 7.69
3 23.08
0 0.00
3 23.08
10 76.92%
2  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 126
17 13.49
14 11.11
17 13.49
14 11.11
29 23.02
35 27.78
91 72.22%
3  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 28.57
22 34.92
23 36.51
40 63.49%
4  โรงเรียนบ้านวังแท่น 164
37 22.56
35 21.34
17 10.37
12 7.32
0 0.00
63 38.41
101 61.59%
5  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 75
12 16.00
9 12.00
12 16.00
5 6.67
3 4.00
34 45.33
41 54.67%
6  โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 51
0 0.00
15 29.41
10 19.61
0 0.00
0 0.00
26 50.98
25 49.02%
7  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 63
4 6.35
15 23.81
1 1.59
3 4.76
7 11.11
33 52.38
30 47.62%
8  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 171
18 10.53
28 16.37
13 7.60
14 8.19
8 4.68
90 52.63
81 47.37%
9  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 53
4 7.55
1 1.89
7 13.21
5 9.43
8 15.09
28 52.83
25 47.17%
10  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 53
13 24.53
9 16.98
1 1.89
2 3.77
0 0.00
28 52.83
25 47.17%
11  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 153
9 5.88
11 7.19
9 5.88
20 13.07
20 13.07
84 54.90
69 45.10%
12  โรงเรียนบ้านขอนยาง 60
10 16.67
11 18.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
13  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 115
16 13.91
9 7.83
10 8.70
16 13.91
0 0.00
64 55.65
51 44.35%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 176
31 17.61
30 17.05
16 9.09
0 0.00
0 0.00
99 56.25
77 43.75%
15  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 160
21 13.13
11 6.88
37 23.13
0 0.00
0 0.00
91 56.88
69 43.13%
16  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 31
2 6.45
5 16.13
6 19.35
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
17  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 109
15 13.76
11 10.09
12 11.01
6 5.50
1 0.92
64 58.72
45 41.28%
18  โรงเรียนวังน้ำพุ 27
8 29.63
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
19  โรงเรียนบ้านตาดข่า 133
17 12.78
13 9.77
9 6.77
8 6.02
7 5.26
79 59.40
54 40.60%
20  โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 71
0 0.00
6 8.45
2 2.82
12 16.90
8 11.27
43 60.56
28 39.44%
21  โรงเรียนบ้านวังม่วง 280
19 6.79
14 5.00
20 7.14
26 9.29
30 10.71
171 61.07
109 38.93%
22  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 211
23 10.90
12 5.69
25 11.85
11 5.21
11 5.21
129 61.14
82 38.86%
23  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 42
2 4.76
5 11.90
4 9.52
4 9.52
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 180
19 10.56
9 5.00
7 3.89
19 10.56
12 6.67
114 63.33
66 36.67%
25  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 147
8 5.44
8 5.44
23 15.65
2 1.36
12 8.16
94 63.95
53 36.05%
26  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 90
7 7.78
7 7.78
6 6.67
7 7.78
5 5.56
58 64.44
32 35.56%
27  โรงเรียนบ้านหนองบัว 274
8 2.92
11 4.01
24 8.76
19 6.93
35 12.77
177 64.60
97 35.40%
28  โรงเรียนบ้านนาอุดม 44
7 15.91
7 15.91
1 2.27
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
29  โรงเรียนบ้านดงน้อย 100
9 9.00
9 9.00
9 9.00
6 6.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 130
8 6.15
17 13.08
8 6.15
6 4.62
5 3.85
86 66.15
44 33.85%
31  โรงเรียนบ้านนาวัว 158
28 17.72
6 3.80
13 8.23
4 2.53
2 1.27
105 66.46
53 33.54%
32  โรงเรียนบ้านปากปวน 222
25 11.26
16 7.21
32 14.41
1 0.45
0 0.00
148 66.67
74 33.33%
33  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 30
2 6.67
2 6.67
2 6.67
2 6.67
2 6.67
20 66.67
10 33.33%
34  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 229
21 9.17
24 10.48
21 9.17
7 3.06
3 1.31
153 66.81
76 33.19%
35  โรงเรียนบ้านซำไฮ 58
12 20.69
0 0.00
3 5.17
4 6.90
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
36  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 464
32 6.90
50 10.78
17 3.66
37 7.97
15 3.23
313 67.46
151 32.54%
37  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 170
15 8.82
10 5.88
25 14.71
5 2.94
0 0.00
115 67.65
55 32.35%
38  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 214
19 8.88
18 8.41
21 9.81
9 4.21
0 0.00
147 68.69
67 31.31%
39  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 101
9 8.91
7 6.93
10 9.90
4 3.96
1 0.99
70 69.31
31 30.69%
40  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1014
53 5.23
35 3.45
190 18.74
15 1.48
0 0.00
721 71.10
293 28.90%
41  โรงเรียนบ้านนาล้อม 57
8 14.04
7 12.28
1 1.75
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
42  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 44
0 0.00
5 11.36
6 13.64
0 0.00
1 2.27
32 72.73
12 27.27%
43  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 214
0 0.00
12 5.61
22 10.28
20 9.35
3 1.40
157 73.36
57 26.64%
44  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 34
1 2.94
4 11.76
3 8.82
0 0.00
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
45  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 57
13 22.81
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 324
46 14.20
15 4.63
18 5.56
3 0.93
0 0.00
242 74.69
82 25.31%
47  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 120
2 1.67
4 3.33
12 10.00
5 4.17
7 5.83
90 75.00
30 25.00%
48  โรงเรียนบ้านผาหวาย 114
10 8.77
6 5.26
12 10.53
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
49  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 53
0 0.00
4 7.55
2 3.77
7 13.21
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
50  โรงเรียนบ้านหนองตานา 99
13 13.13
5 5.05
1 1.01
3 3.03
2 2.02
75 75.76
24 24.24%
51  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 62
3 4.84
4 6.45
8 12.90
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
52  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 104
0 0.00
5 4.81
16 15.38
4 3.85
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
53  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
54  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 117
7 5.98
4 3.42
11 9.40
4 3.42
1 0.85
90 76.92
27 23.08%
55  โรงเรียนบ้านนาซำแซง 65
1 1.54
1 1.54
0 0.00
5 7.69
8 12.31
50 76.92
15 23.08%
56  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 227
23 10.13
18 7.93
11 4.85
0 0.00
0 0.00
175 77.09
52 22.91%
57  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 97
5 5.15
3 3.09
14 14.43
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
58  โรงเรียนบ้านกกบก 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
3 5.17
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
59  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 54
3 5.56
5 9.26
4 7.41
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
60  โรงเรียนบ้านนาแก 124
4 3.23
15 12.10
7 5.65
0 0.00
1 0.81
97 78.23
27 21.77%
61  โรงเรียนบ้านปวนพุ 156
5 3.21
8 5.13
9 5.77
5 3.21
6 3.85
123 78.85
33 21.15%
62  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
0 0.00
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
63  โรงเรียนบ้านลาด 188
25 13.30
0 0.00
14 7.45
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
64  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 25
4 16.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
65  โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 15
1 6.67
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
66  โรงเรียนบ้านผาน้อย 71
0 0.00
0 0.00
14 19.72
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
67  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 117
7 5.98
7 5.98
4 3.42
3 2.56
2 1.71
94 80.34
23 19.66%
68  โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
4 15.38
21 80.77
5 19.23%
69  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 104
2 1.92
4 3.85
12 11.54
2 1.92
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
70  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 229
6 2.62
4 1.75
12 5.24
9 3.93
13 5.68
185 80.79
44 19.21%
71  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
72  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
5 7.35
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
73  โรงเรียนบ้านโพนทอง 42
0 0.00
7 16.67
1 2.38
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
74  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 771
20 2.59
40 5.19
60 7.78
26 3.37
0 0.00
625 81.06
146 18.94%
75  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 81
9 11.11
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
76  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
77  โรงเรียนบ้านโคกมน 222
11 4.95
0 0.00
29 13.06
0 0.00
0 0.00
182 81.98
40 18.02%
78  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 191
9 4.71
8 4.19
17 8.90
0 0.00
0 0.00
157 82.20
34 17.80%
79  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 203
2 0.99
25 12.32
7 3.45
0 0.00
2 0.99
167 82.27
36 17.73%
80  โรงเรียนบ้านนาโก 164
5 3.05
9 5.49
14 8.54
0 0.00
1 0.61
135 82.32
29 17.68%
81  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 109
2 1.83
0 0.00
14 12.84
2 1.83
1 0.92
90 82.57
19 17.43%
82  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
2 4.35
2 4.35
38 82.61
8 17.39%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 87
5 5.75
2 2.30
2 2.30
4 4.60
2 2.30
72 82.76
15 17.24%
84  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 279
11 3.94
8 2.87
15 5.38
13 4.66
1 0.36
231 82.80
48 17.20%
85  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 53
5 9.43
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
86  โรงเรียนบ้านป่าบง 136
12 8.82
0 0.00
7 5.15
4 2.94
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
87  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 142
8 5.63
7 4.93
5 3.52
3 2.11
1 0.70
118 83.10
24 16.90%
88  โรงเรียนบ้านกุดแก 131
3 2.29
3 2.29
16 12.21
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
89  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
90  โรงเรียนบ้านอุ่ม 146
6 4.11
0 0.00
18 12.33
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
91  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 74
7 9.46
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
92  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 50
4 8.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
93  โรงเรียนบ้านโนน 69
2 2.90
2 2.90
2 2.90
2 2.90
3 4.35
58 84.06
11 15.94%
94  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 116
13 11.21
5 4.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
95  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 118
6 5.08
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
96  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 286
10 3.50
12 4.20
21 7.34
0 0.00
0 0.00
243 84.97
43 15.03%
97  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 60
2 3.33
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
99  โรงเรียนบ้านนาแปน 161
11 6.83
7 4.35
6 3.73
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
100  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 47
2 4.26
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
101  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 256
7 2.73
6 2.34
20 7.81
5 1.95
0 0.00
218 85.16
38 14.84%
102  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
103  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 63
4 6.35
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
104  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 198
10 5.05
0 0.00
12 6.06
6 3.03
0 0.00
170 85.86
28 14.14%
105  โรงเรียนบ้านเล้า 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองนอ 86
7 8.14
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
107  โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
108  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 86
4 4.65
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
109  โรงเรียนโคกสง่า 115
0 0.00
1 0.87
7 6.09
8 6.96
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
110  โรงเรียนบ้านห้วยผุก 36
1 2.78
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
111  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
112  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 75
4 5.33
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
113  โรงเรียนบ้านผาสะนา 39
0 0.00
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
114  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 120
4 3.33
3 2.50
3 2.50
4 3.33
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
115  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 67
8 11.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
116  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 101
2 1.98
3 2.97
6 5.94
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
117  โรงเรียนบ้านกกซ้อ 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
118  โรงเรียนบ้านหนองขาม 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
119  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 87
5 5.75
3 3.45
0 0.00
2 2.30
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
120  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 97
2 2.06
6 6.19
3 3.09
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
121  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 101
5 4.95
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
122  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 48
1 2.08
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
123  โรงเรียนบ้านผาขาว 184
0 0.00
1 0.54
16 8.70
2 1.09
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
124  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 97
0 0.00
0 0.00
4 4.12
6 6.19
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
125  โรงเรียนบ้านหัวขัว 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
126  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 170
2 1.18
3 1.76
12 7.06
0 0.00
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
127  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
128  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 157
0 0.00
3 1.91
12 7.64
0 0.00
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
129  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 85
0 0.00
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
130  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 108
0 0.00
2 1.85
8 7.41
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
131  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 66
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.55
60 90.91
6 9.09%
132  โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 24
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
133  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 101
3 2.97
2 1.98
2 1.98
0 0.00
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
134  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 135
2 1.48
2 1.48
2 1.48
2 1.48
2 1.48
125 92.59
10 7.41%
135  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
136  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 152
3 1.97
3 1.97
1 0.66
3 1.97
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
137  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
138  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 63
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
139  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
140  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
1 1.19
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
141  โรงเรียนบ้านหนองตูม 72
1 1.39
1 1.39
0 0.00
2 2.78
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
142  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
143  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
1 1.11
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
144  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 92
1 1.09
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
145  โรงเรียนบ้านสวนปอ 96
0 0.00
2 2.08
2 2.08
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
146  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 418
14 3.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
404 96.65
14 3.35%
147  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 94
1 1.06
1 1.06
1 1.06
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
148  โรงเรียนบ้านแสนสุข 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
149  โรงเรียนบ้านวังยาง 64
0 0.00
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
150  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 133
2 1.50
0 0.00
1 0.75
0 0.00
0 0.00
130 97.74
3 2.26%
151  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
152  โรงเรียนบ้านนายาง 60
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
153  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 722
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
722 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านซำม่วง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,742 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,040 5.55
เตี้ย  848 4.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,380 7.36
ผอมและเตี้ย  513 2.74
อ้วนและเตี้ย  319 1.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,642 78.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,100 คน


21.88%


Powered By www.thaieducation.net