ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 35
23 65.71
6 17.14
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 22
5 22.73
7 31.82
3 13.64
4 18.18
3 13.64
0 0.00
22 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองผำ 139
9 6.47
8 5.76
96 69.06
20 14.39
6 4.32
0 0.00
139 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 129
14 10.85
12 9.30
15 11.63
26 20.16
27 20.93
35 27.13
94 72.87%
5  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 93
14 15.05
13 13.98
20 21.51
10 10.75
5 5.38
31 33.33
62 66.67%
6  โรงเรียนเมืองเลย 2105
152 7.22
118 5.61
473 22.47
66 3.14
591 28.08
705 33.49
1400 66.51%
7  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 158
11 6.96
17 10.76
16 10.13
28 17.72
33 20.89
53 33.54
105 66.46%
8  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 480
61 12.71
27 5.63
82 17.08
15 3.13
112 23.33
183 38.13
297 61.88%
9  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 76
15 19.74
10 13.16
7 9.21
6 7.89
6 7.89
32 42.11
44 57.89%
10  โรงเรียนบ้านบุฮม 128
10 7.81
7 5.47
16 12.50
17 13.28
23 17.97
55 42.97
73 57.03%
11  โรงเรียนบ้านใหม่ 89
13 14.61
7 7.87
8 8.99
13 14.61
9 10.11
39 43.82
50 56.18%
12  โรงเรียนบ้านวังยาว 75
20 26.67
18 24.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 49.33
38 50.67%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 567
17 3.00
46 8.11
56 9.88
63 11.11
105 18.52
280 49.38
287 50.62%
14  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 243
23 9.47
13 5.35
36 14.81
31 12.76
20 8.23
120 49.38
123 50.62%
15  โรงเรียนบ้านวังขาม 15
2 13.33
2 13.33
3 20.00
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
16  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 115
5 4.35
8 6.96
15 13.04
10 8.70
15 13.04
62 53.91
53 46.09%
17  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 46
6 13.04
5 10.87
7 15.22
3 6.52
0 0.00
25 54.35
21 45.65%
18  โรงเรียนบ้านก้างปลา 103
22 21.36
7 6.80
16 15.53
0 0.00
0 0.00
58 56.31
45 43.69%
19  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 108
8 7.41
7 6.48
5 4.63
15 13.89
12 11.11
61 56.48
47 43.52%
20  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 82
9 10.98
0 0.00
9 10.98
17 20.73
0 0.00
47 57.32
35 42.68%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 126
12 9.52
9 7.14
15 11.90
7 5.56
10 7.94
73 57.94
53 42.06%
22  โรงเรียนบ้านโพนทอง 99
13 13.13
1 1.01
10 10.10
10 10.10
7 7.07
58 58.59
41 41.41%
23  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 64
0 0.00
8 12.50
7 10.94
3 4.69
8 12.50
38 59.38
26 40.63%
24  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 107
6 5.61
4 3.74
23 21.50
4 3.74
4 3.74
66 61.68
41 38.32%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 520
49 9.42
27 5.19
35 6.73
49 9.42
35 6.73
325 62.50
195 37.50%
26  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 56
9 16.07
4 7.14
3 5.36
4 7.14
1 1.79
35 62.50
21 37.50%
27  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 100
6 6.00
7 7.00
6 6.00
7 7.00
11 11.00
63 63.00
37 37.00%
28  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 30
5 16.67
4 13.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
29  โรงเรียนบ้านคกมาด 44
3 6.82
2 4.55
8 18.18
2 4.55
1 2.27
28 63.64
16 36.36%
30  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 22
4 18.18
1 4.55
1 4.55
2 9.09
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
31  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 80
6 7.50
5 6.25
8 10.00
7 8.75
3 3.75
51 63.75
29 36.25%
32  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 148
16 10.81
7 4.73
4 2.70
17 11.49
8 5.41
96 64.86
52 35.14%
33  โรงเรียนบ้านปากเนียม 40
6 15.00
7 17.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
34  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 23
1 4.35
3 13.04
1 4.35
3 13.04
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 266
10 3.76
65 24.44
6 2.26
5 1.88
3 1.13
177 66.54
89 33.46%
36  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
3 14.29
14 66.67
7 33.33%
37  โรงเรียนบ้านสงเปือย 91
9 9.89
11 12.09
7 7.69
3 3.30
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
38  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 53
7 13.21
4 7.55
6 11.32
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
39  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 93
4 4.30
5 5.38
20 21.51
0 0.00
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
40  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135
13 9.63
21 15.56
7 5.19
0 0.00
1 0.74
93 68.89
42 31.11%
41  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 72
2 2.78
3 4.17
3 4.17
12 16.67
2 2.78
50 69.44
22 30.56%
42  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 66
7 10.61
4 6.06
5 7.58
2 3.03
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
43  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 60
5 8.33
5 8.33
6 10.00
0 0.00
1 1.67
43 71.67
17 28.33%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 262
19 7.25
16 6.11
7 2.67
22 8.40
10 3.82
188 71.76
74 28.24%
45  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 932
25 2.68
27 2.90
66 7.08
52 5.58
93 9.98
669 71.78
263 28.22%
46  โรงเรียนบ้านนาแขม 93
9 9.68
3 3.23
13 13.98
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
47  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 18
2 11.11
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
48  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 201
30 14.93
8 3.98
16 7.96
0 0.00
1 0.50
146 72.64
55 27.36%
49  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
4 12.12
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
50  โรงเรียนบ้านโป่ง 123
9 7.32
7 5.69
1 0.81
10 8.13
6 4.88
90 73.17
33 26.83%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
11 73.33
4 26.67%
52  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 64
8 12.50
3 4.69
5 7.81
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 112
5 4.46
3 2.68
5 4.46
8 7.14
8 7.14
83 74.11
29 25.89%
54  โรงเรียนบ้านปากปัด 66
4 6.06
4 6.06
7 10.61
2 3.03
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
55  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 67
3 4.48
4 5.97
3 4.48
5 7.46
2 2.99
50 74.63
17 25.37%
56  โรงเรียนบ้านปางคอม 147
6 4.08
12 8.16
10 6.80
8 5.44
1 0.68
110 74.83
37 25.17%
57  โรงเรียนบ้านกำพี้ 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
58  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 108
3 2.78
3 2.78
18 16.67
1 0.93
2 1.85
81 75.00
27 25.00%
59  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
19 76.00
6 24.00%
60  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 154
12 7.79
8 5.19
12 7.79
4 2.60
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
61  โรงเรียนเพียงหลวง 18 121
10 8.26
7 5.79
11 9.09
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
62  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 44
3 6.82
3 6.82
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
63  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 227
24 10.57
4 1.76
9 3.96
7 3.08
7 3.08
176 77.53
51 22.47%
64  โรงเรียนบ้านชมน้อย 51
2 3.92
5 9.80
4 7.84
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
65  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 56
7 12.50
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
66  โรงเรียนบ้านคกเว้า 19
1 5.26
2 10.53
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
67  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 38
2 5.26
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
68  โรงเรียนบ้านกกดู่ 177
0 0.00
25 14.12
10 5.65
0 0.00
2 1.13
140 79.10
37 20.90%
69  โรงเรียนบ้านน้ำภู 202
13 6.44
6 2.97
16 7.92
5 2.48
2 0.99
160 79.21
42 20.79%
70  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 266
22 8.27
5 1.88
25 9.40
3 1.13
0 0.00
211 79.32
55 20.68%
71  โรงเรียนอนุบาลเลย 1427
25 1.75
150 10.51
115 8.06
0 0.00
0 0.00
1137 79.68
290 20.32%
72  โรงเรียนบ้านอุมุง 80
2 2.50
5 6.25
7 8.75
2 2.50
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
73  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 81
6 7.41
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 56
1 1.79
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
75  โรงเรียนบ้านนาค้อ 280
24 8.57
18 6.43
2 0.71
10 3.57
0 0.00
226 80.71
54 19.29%
76  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 52
0 0.00
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
77  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 86
4 4.65
4 4.65
6 6.98
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
78  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 87
1 1.15
3 3.45
5 5.75
1 1.15
6 6.90
71 81.61
16 18.39%
79  โรงเรียนบ้านวังแคน 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
1 5.88
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 225
5 2.22
3 1.33
18 8.00
13 5.78
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
81  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 122
6 4.92
4 3.28
10 8.20
1 0.82
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
82  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 83
4 4.82
2 2.41
8 9.64
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
83  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
84  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
85  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 157
4 2.55
7 4.46
6 3.82
5 3.18
4 2.55
131 83.44
26 16.56%
86  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 56
5 8.93
1 1.79
1 1.79
2 3.57
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
87  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
2 6.25
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
88  โรงเรียนบ้านนาเบน 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
89  โรงเรียนบ้านท่าบม 75
3 4.00
3 4.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
90  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 75
4 5.33
2 2.67
3 4.00
2 2.67
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
91  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
92  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
93  โรงเรียนบ้านส้าน 14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
94  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 49
0 0.00
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
95  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 157
0 0.00
3 1.91
17 10.83
2 1.27
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
96  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
97  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 136
5 3.68
8 5.88
3 2.21
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
98  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 78
4 5.13
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
99  โรงเรียนบ้านคอนสา 191
8 4.19
8 4.19
6 3.14
0 0.00
0 0.00
169 88.48
22 11.52%
100  โรงเรียนบ้านนาโคก 238
9 3.78
2 0.84
16 6.72
0 0.00
0 0.00
211 88.66
27 11.34%
101  โรงเรียนบ้านนาโม้ 62
3 4.84
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
102  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 224
4 1.79
0 0.00
21 9.38
0 0.00
0 0.00
199 88.84
25 11.16%
103  โรงเรียนบ้านสูบ 130
7 5.38
1 0.77
3 2.31
0 0.00
3 2.31
116 89.23
14 10.77%
104  โรงเรียนบ้านห้วยนา 104
2 1.92
2 1.92
1 0.96
0 0.00
6 5.77
93 89.42
11 10.58%
105  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 48
3 6.25
1 2.08
1 2.08
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
106  โรงเรียนบ้านเลิง 89
3 3.37
2 2.25
1 1.12
2 2.25
1 1.12
80 89.89
9 10.11%
107  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 40
3 7.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
108  โรงเรียนบ้านวังผา 121
2 1.65
3 2.48
1 0.83
3 2.48
3 2.48
109 90.08
12 9.92%
109  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 106
5 4.72
1 0.94
0 0.00
0 0.00
4 3.77
96 90.57
10 9.43%
111  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71
3 4.23
0 0.00
1 1.41
2 2.82
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
112  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 124
1 0.81
2 1.61
6 4.84
1 0.81
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
113  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 263
9 3.42
9 3.42
3 1.14
0 0.00
0 0.00
242 92.02
21 7.98%
114  โรงเรียนบ้านน้ำมี 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
115  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
116  โรงเรียนบ้านกลาง 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
1 2.38
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
117  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 84
3 3.57
0 0.00
2 2.38
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
118  โรงเรียนบ้านปากหมาก 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
119  โรงเรียนบ้านผาพอด 62
3 4.84
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
120  โรงเรียนบ้านกกทอง 111
3 2.70
1 0.90
3 2.70
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
121  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
122  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178
7 3.93
0 0.00
4 2.25
0 0.00
0 0.00
167 93.82
11 6.18%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
124  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
125  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 114
1 0.88
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
126  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 116
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
3 2.59
110 94.83
6 5.17%
127  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
128  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
129  โรงเรียนบ้านยาง 174
5 2.87
1 0.57
2 1.15
0 0.00
0 0.00
166 95.40
8 4.60%
130  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 141
1 0.71
0 0.00
3 2.13
2 1.42
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
131  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 54
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
1 1.85
52 96.30
2 3.70%
132  โรงเรียนบ้านคกเลา 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
1 1.64
59 96.72
2 3.28%
133  โรงเรียนบ้านสงาว 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.20
121 96.80
4 3.20%
134  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
135  โรงเรียนบ้านปากยาง 111
0 0.00
0 0.00
1 0.90
1 0.90
0 0.00
109 98.20
2 1.80%
136  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านน้ำพร 152
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านหนองบง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองผือ 31
-3 -9.68
-1 -3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 112.90
-4 -12.90%

 

จำนวนนักเรียน  18,325 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,060 5.78
เตี้ย  971 5.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,691 9.23
ผอมและเตี้ย  678 3.70
อ้วนและเตี้ย  1,243 6.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,682 69.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,643 คน


30.79%


Powered By www.thaieducation.net