ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 41
7 17.07
8 19.51
10 24.39
12 29.27
4 9.76
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 7
0 0.00
1 14.29
3 42.86
3 42.86
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 69
6 8.70
14 20.29
21 30.43
13 18.84
15 21.74
0 0.00
69 100.00%
4  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 137
17 12.41
36 26.28
36 26.28
16 11.68
16 11.68
16 11.68
121 88.32%
5  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 55
20 36.36
10 18.18
9 16.36
0 0.00
6 10.91
10 18.18
45 81.82%
6  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 122
85 69.67
0 0.00
8 6.56
0 0.00
0 0.00
29 23.77
93 76.23%
7  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 118
33 27.97
22 18.64
13 11.02
11 9.32
6 5.08
33 27.97
85 72.03%
8  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 57
12 21.05
10 17.54
3 5.26
10 17.54
0 0.00
22 38.60
35 61.40%
9  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75
12 16.00
19 25.33
2 2.67
11 14.67
1 1.33
30 40.00
45 60.00%
10  โรงเรียนบ้านคำด้วง 106
26 24.53
13 12.26
11 10.38
9 8.49
4 3.77
43 40.57
63 59.43%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 166
20 12.05
25 15.06
22 13.25
22 13.25
0 0.00
77 46.39
89 53.61%
12  โรงเรียนบ้านข่า 52
1 1.92
19 36.54
3 5.77
2 3.85
1 1.92
26 50.00
26 50.00%
13  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 136
17 12.50
8 5.88
4 2.94
25 18.38
12 8.82
70 51.47
66 48.53%
14  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 192
22 11.46
17 8.85
29 15.10
9 4.69
7 3.65
108 56.25
84 43.75%
15  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 97
10 10.31
11 11.34
7 7.22
7 7.22
7 7.22
55 56.70
42 43.30%
16  โรงเรียนบ้านถิ่น 81
13 16.05
9 11.11
9 11.11
3 3.70
1 1.23
46 56.79
35 43.21%
17  โรงเรียนบ้านนาไฮ 70
5 7.14
5 7.14
5 7.14
12 17.14
2 2.86
41 58.57
29 41.43%
18  โรงเรียนบ้านวังบง 63
4 6.35
4 6.35
3 4.76
8 12.70
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
19  โรงเรียนบ้านนายูง 179
25 13.97
10 5.59
19 10.61
7 3.91
12 6.70
106 59.22
73 40.78%
20  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 200
24 12.00
24 12.00
20 10.00
12 6.00
0 0.00
120 60.00
80 40.00%
21  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 64
7 10.94
5 7.81
9 14.06
2 3.13
1 1.56
40 62.50
24 37.50%
22  โรงเรียนบ้านเทื่อม 258
20 7.75
27 10.47
10 3.88
23 8.91
16 6.20
162 62.79
96 37.21%
23  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 213
16 7.51
9 4.23
7 3.29
28 13.15
19 8.92
134 62.91
79 37.09%
24  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 101
8 7.92
4 3.96
8 7.92
4 3.96
13 12.87
64 63.37
37 36.63%
25  โรงเรียนบ้านหัวขัว 112
4 3.57
11 9.82
11 9.82
9 8.04
6 5.36
71 63.39
41 36.61%
26  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 74
10 13.51
6 8.11
5 6.76
3 4.05
3 4.05
47 63.51
27 36.49%
27  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 143
16 11.19
15 10.49
15 10.49
6 4.20
0 0.00
91 63.64
52 36.36%
28  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 58
11 18.97
4 6.90
6 10.34
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
29  โรงเรียนบ้านลาน 47
7 14.89
4 8.51
5 10.64
1 2.13
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
30  โรงเรียนบ้านสวัสดี 183
17 9.29
13 7.10
28 15.30
8 4.37
0 0.00
117 63.93
66 36.07%
31  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 218
11 5.05
38 17.43
23 10.55
1 0.46
0 0.00
145 66.51
73 33.49%
32  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 90
13 14.44
9 10.00
3 3.33
5 5.56
0 0.00
60 66.67
30 33.33%
33  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 298
15 5.03
12 4.03
31 10.40
30 10.07
8 2.68
202 67.79
96 32.21%
34  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78
13 16.67
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
35  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 222
35 15.77
18 8.11
16 7.21
1 0.45
1 0.45
151 68.02
71 31.98%
36  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 66
11 16.67
10 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 174
13 7.47
7 4.02
14 8.05
12 6.90
9 5.17
119 68.39
55 31.61%
38  โรงเรียนบ้านขอนยูง 121
9 7.44
6 4.96
7 5.79
9 7.44
7 5.79
83 68.60
38 31.40%
39  โรงเรียนบ้านหายโศก 78
8 10.26
7 8.97
3 3.85
2 2.56
3 3.85
55 70.51
23 29.49%
40  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 77
14 18.18
4 5.19
0 0.00
2 2.60
2 2.60
55 71.43
22 28.57%
41  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 148
7 4.73
0 0.00
34 22.97
0 0.00
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
42  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 125
12 9.60
8 6.40
6 4.80
8 6.40
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
43  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 126
6 4.76
7 5.56
8 6.35
7 5.56
6 4.76
92 73.02
34 26.98%
44  โรงเรียนบ้านภูดิน 110
6 5.45
4 3.64
7 6.36
8 7.27
4 3.64
81 73.64
29 26.36%
45  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 57
5 8.77
0 0.00
3 5.26
7 12.28
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
46  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 88
11 12.50
4 4.55
4 4.55
4 4.55
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
47  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 241
29 12.03
0 0.00
30 12.45
3 1.24
0 0.00
179 74.27
62 25.73%
48  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 663
71 10.71
43 6.49
31 4.68
15 2.26
10 1.51
493 74.36
170 25.64%
49  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 162
13 8.02
9 5.56
12 7.41
7 4.32
0 0.00
121 74.69
41 25.31%
50  โรงเรียนบ้านนาแค 124
17 13.71
2 1.61
8 6.45
1 0.81
3 2.42
93 75.00
31 25.00%
51  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 207
7 3.38
6 2.90
14 6.76
13 6.28
11 5.31
156 75.36
51 24.64%
52  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 147
3 2.04
5 3.40
9 6.12
9 6.12
9 6.12
112 76.19
35 23.81%
54  โรงเรียนบ้านวังแข้ 81
9 11.11
2 2.47
4 4.94
3 3.70
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
55  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 113
4 3.54
3 2.65
16 14.16
2 1.77
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
56  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 65
7 10.77
4 6.15
2 3.08
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
57  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 850
36 4.24
27 3.18
99 11.65
20 2.35
0 0.00
668 78.59
182 21.41%
58  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 150
7 4.67
5 3.33
9 6.00
11 7.33
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
59  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 216
9 4.17
4 1.85
8 3.70
13 6.02
12 5.56
170 78.70
46 21.30%
60  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 133
8 6.02
6 4.51
7 5.26
5 3.76
2 1.50
105 78.95
28 21.05%
61  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 105
7 6.67
3 2.86
8 7.62
3 2.86
1 0.95
83 79.05
22 20.95%
62  โรงเรียนบ้านใหม่ 129
7 5.43
10 7.75
7 5.43
1 0.78
2 1.55
102 79.07
27 20.93%
63  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 361
30 8.31
8 2.22
25 6.93
6 1.66
6 1.66
286 79.22
75 20.78%
64  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 332
41 12.35
17 5.12
8 2.41
3 0.90
0 0.00
263 79.22
69 20.78%
65  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 135
2 1.48
7 5.19
8 5.93
11 8.15
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
66  โรงเรียนบ้านดงหวาย 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
1 2.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
67  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 113
0 0.00
1 0.88
12 10.62
1 0.88
8 7.08
91 80.53
22 19.47%
68  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 144
6 4.17
6 4.17
11 7.64
3 2.08
2 1.39
116 80.56
28 19.44%
69  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 251
15 5.98
1 0.40
25 9.96
5 1.99
2 0.80
203 80.88
48 19.12%
70  โรงเรียนบ้านม่วง 84
10 11.90
3 3.57
2 2.38
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
71  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 728
39 5.36
21 2.88
74 10.16
4 0.55
0 0.00
590 81.04
138 18.96%
72  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 67
4 5.97
2 2.99
3 4.48
2 2.99
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
73  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 541
25 4.62
27 4.99
33 6.10
8 1.48
2 0.37
446 82.44
95 17.56%
74  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 127
9 7.09
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
75  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52
6 11.54
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
76  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 93
3 3.23
7 7.53
6 6.45
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
77  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 134
14 10.45
7 5.22
2 1.49
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
78  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 53
4 7.55
2 3.77
0 0.00
1 1.89
2 3.77
44 83.02
9 16.98%
79  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 130
1 0.77
14 10.77
6 4.62
1 0.77
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
80  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 122
9 7.38
5 4.10
5 4.10
1 0.82
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
81  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 84
6 7.14
1 1.19
5 5.95
1 1.19
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
82  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 304
15 4.93
10 3.29
0 0.00
10 3.29
12 3.95
257 84.54
47 15.46%
83  โรงเรียนบ้านกาลึม 124
3 2.42
3 2.42
9 7.26
3 2.42
1 0.81
105 84.68
19 15.32%
84  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 125
4 3.20
1 0.80
11 8.80
3 2.40
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
85  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 117
2 1.71
2 1.71
12 10.26
1 0.85
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
86  โรงเรียนบ้านนาคูณ 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
87  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
43 86.00
7 14.00%
88  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 193
8 4.15
0 0.00
13 6.74
0 0.00
6 3.11
166 86.01
27 13.99%
89  โรงเรียนบ้านดงบัง 111
4 3.60
0 0.00
9 8.11
0 0.00
2 1.80
96 86.49
15 13.51%
90  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 148
6 4.05
6 4.05
7 4.73
1 0.68
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
91  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 136
8 5.88
1 0.74
9 6.62
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
92  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 116
4 3.45
5 4.31
6 5.17
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
93  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 214
10 4.67
9 4.21
7 3.27
1 0.47
0 0.00
187 87.38
27 12.62%
94  โรงเรียนบ้านหยวก 255
15 5.88
4 1.57
10 3.92
2 0.78
1 0.39
223 87.45
32 12.55%
95  โรงเรียนบ้านนาหลวง 105
8 7.62
2 1.90
1 0.95
2 1.90
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
96  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
97  โรงเรียนบ้านนางาม 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
3 2.97
1 0.99
89 88.12
12 11.88%
98  โรงเรียนบ้านนาสี 94
6 6.38
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
99  โรงเรียนบ้านเม็ก 137
0 0.00
0 0.00
15 10.95
0 0.00
1 0.73
121 88.32
16 11.68%
100  โรงเรียนบ้านลำภู 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
101  โรงเรียนบ้านนาคำ 53
1 1.89
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
102  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 128
2 1.56
3 2.34
4 3.13
3 2.34
2 1.56
114 89.06
14 10.94%
103  โรงเรียนบ้านติ้ว 76
0 0.00
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
104  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 128
4 3.13
1 0.78
4 3.13
1 0.78
3 2.34
115 89.84
13 10.16%
105  โรงเรียนบ้านนาเก็น 151
4 2.65
4 2.65
1 0.66
5 3.31
1 0.66
136 90.07
15 9.93%
106  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143
5 3.50
2 1.40
7 4.90
0 0.00
0 0.00
129 90.21
14 9.79%
108  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 240
13 5.42
4 1.67
5 2.08
0 0.00
0 0.00
218 90.83
22 9.17%
109  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 102
6 5.88
3 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
110  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
111  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 72
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
112  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 158
5 3.16
0 0.00
4 2.53
0 0.00
4 2.53
145 91.77
13 8.23%
113  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
114  โรงเรียนบ้านโนนแดง 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
115  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
116  โรงเรียนบ้านดงน้อย 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
117  โรงเรียนบ้านนางัว 332
6 1.81
0 0.00
19 5.72
0 0.00
0 0.00
307 92.47
25 7.53%
118  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
119  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 81
1 1.23
2 2.47
4 4.94
-1 -1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
120  โรงเรียนบ้านนาเตย 129
0 0.00
1 0.78
6 4.65
1 0.78
1 0.78
120 93.02
9 6.98%
121  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
122  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 47
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
123  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 144
3 2.08
1 0.69
4 2.78
0 0.00
1 0.69
135 93.75
9 6.25%
124  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 242
1 0.41
4 1.65
6 2.48
1 0.41
1 0.41
229 94.63
13 5.37%
126  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 149
2 1.34
0 0.00
6 4.03
0 0.00
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
127  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
128  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 104
0 0.00
0 0.00
2 1.92
2 1.92
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
129  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
1 1.59
61 96.83
2 3.17%
130  โรงเรียนบ้านสามัคคี 255
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 3.14
247 96.86
8 3.14%
131  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
132  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 88
2 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
133  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157
2 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 98.73
2 1.27%
134  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1408
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1408 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านนาตูม 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านนาล้อม 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านแดง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 6.31
เตี้ย  834 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,275 6.21
ผอมและเตี้ย  571 2.78
อ้วนและเตี้ย  322 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,222 79.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,297 คน


20.94%


Powered By www.thaieducation.net