ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 47
13 27.66
0 0.00
14 29.79
20 42.55
0 0.00
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเยีย 76
6 7.89
4 5.26
61 80.26
3 3.95
2 2.63
0 0.00
76 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 32
2 6.25
3 9.38
23 71.88
3 9.38
1 3.13
0 0.00
32 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 48
1 2.08
2 4.17
11 22.92
0 0.00
34 70.83
0 0.00
48 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 84
47 55.95
10 11.90
12 14.29
7 8.33
7 8.33
1 1.19
83 98.81%
6  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
5 83.33%
7  โรงเรียนบ้านชัย 62
14 22.58
8 12.90
13 20.97
10 16.13
5 8.06
12 19.35
50 80.65%
8  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 56
34 60.71
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
17 30.36
39 69.64%
9  โรงเรียนบ้านสะคาม 16
10 62.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
10  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 236
30 12.71
48 20.34
37 15.68
13 5.51
19 8.05
89 37.71
147 62.29%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 175
35 20.00
19 10.86
13 7.43
22 12.57
19 10.86
67 38.29
108 61.71%
12  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 76
5 6.58
18 23.68
17 22.37
5 6.58
0 0.00
31 40.79
45 59.21%
13  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 59
7 11.86
13 22.03
4 6.78
7 11.86
2 3.39
26 44.07
33 55.93%
14  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 74
13 17.57
8 10.81
4 5.41
16 21.62
0 0.00
33 44.59
41 55.41%
15  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 105
51 48.57
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
50 47.62
55 52.38%
16  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 107
16 14.95
12 11.21
21 19.63
4 3.74
0 0.00
54 50.47
53 49.53%
17  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 141
8 5.67
9 6.38
17 12.06
17 12.06
18 12.77
72 51.06
69 48.94%
18  โรงเรียนบ้านนาจาน 363
47 12.95
33 9.09
62 17.08
13 3.58
19 5.23
189 52.07
174 47.93%
19  โรงเรียนบ้านนาทม 159
8 5.03
13 8.18
17 10.69
9 5.66
29 18.24
83 52.20
76 47.80%
20  โรงเรียนบ้านดงดารา 85
1 1.18
10 11.76
8 9.41
8 9.41
12 14.12
46 54.12
39 45.88%
21  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1350
114 8.44
91 6.74
237 17.56
56 4.15
114 8.44
738 54.67
612 45.33%
22  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 36
8 22.22
5 13.89
0 0.00
3 8.33
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
23  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 149
13 8.72
11 7.38
15 10.07
13 8.72
14 9.40
83 55.70
66 44.30%
24  โรงเรียนบ้านยา 91
15 16.48
6 6.59
11 12.09
7 7.69
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
25  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 193
21 10.88
15 7.77
13 6.74
9 4.66
22 11.40
113 58.55
80 41.45%
26  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 88
3 3.41
6 6.82
6 6.82
9 10.23
12 13.64
52 59.09
36 40.91%
27  โรงเรียนบ้านโพนงาม 154
18 11.69
18 11.69
7 4.55
13 8.44
7 4.55
91 59.09
63 40.91%
28  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 155
14 9.03
7 4.52
42 27.10
0 0.00
0 0.00
92 59.35
63 40.65%
29  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 166
16 9.64
9 5.42
26 15.66
3 1.81
13 7.83
99 59.64
67 40.36%
30  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 881
107 12.15
30 3.41
98 11.12
62 7.04
58 6.58
526 59.70
355 40.30%
31  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 83
8 9.64
7 8.43
16 19.28
1 1.20
1 1.20
50 60.24
33 39.76%
32  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 47
8 17.02
7 14.89
3 6.38
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
33  โรงเรียนบ้านดงหวาย 148
27 18.24
8 5.41
11 7.43
6 4.05
4 2.70
92 62.16
56 37.84%
34  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 127
14 11.02
5 3.94
17 13.39
8 6.30
4 3.15
79 62.20
48 37.80%
35  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 165
19 11.52
9 5.45
18 10.91
9 5.45
7 4.24
103 62.42
62 37.58%
36  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 92
9 9.78
3 3.26
3 3.26
10 10.87
8 8.70
59 64.13
33 35.87%
37  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 394
35 8.88
31 7.87
33 8.38
12 3.05
29 7.36
254 64.47
140 35.53%
38  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 360
42 11.67
17 4.72
52 14.44
13 3.61
3 0.83
233 64.72
127 35.28%
39  โรงเรียนธาตุดอนตูม 142
8 5.63
15 10.56
0 0.00
19 13.38
8 5.63
92 64.79
50 35.21%
40  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 131
23 17.56
7 5.34
11 8.40
5 3.82
0 0.00
85 64.89
46 35.11%
41  โรงเรียนบ้านนาฮัง 79
12 15.19
4 5.06
11 13.92
0 0.00
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
42  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 76
10 13.16
1 1.32
12 15.79
2 2.63
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
43  โรงเรียนบ้านนาโฮง 113
11 9.73
6 5.31
4 3.54
10 8.85
6 5.31
76 67.26
37 32.74%
44  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 156
19 12.18
13 8.33
11 7.05
8 5.13
0 0.00
105 67.31
51 32.69%
45  โรงเรียนชุมชนวังทอง 280
29 10.36
23 8.21
22 7.86
5 1.79
12 4.29
189 67.50
91 32.50%
46  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 219
22 10.05
11 5.02
21 9.59
17 7.76
0 0.00
148 67.58
71 32.42%
47  โรงเรียนบ้านคำยาง 28
1 3.57
0 0.00
6 21.43
1 3.57
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 343
31 9.04
19 5.54
53 15.45
7 2.04
0 0.00
233 67.93
110 32.07%
49  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 111
17 15.32
4 3.60
10 9.01
4 3.60
0 0.00
76 68.47
35 31.53%
50  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 102
18 17.65
7 6.86
7 6.86
0 0.00
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
51  โรงเรียนบ้านนาอุดม 96
9 9.38
12 12.50
7 7.29
1 1.04
1 1.04
66 68.75
30 31.25%
52  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 238
31 13.03
15 6.30
8 3.36
15 6.30
5 2.10
164 68.91
74 31.09%
53  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 129
11 8.53
6 4.65
9 6.98
7 5.43
7 5.43
89 68.99
40 31.01%
54  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 110
4 3.64
4 3.64
21 19.09
4 3.64
1 0.91
76 69.09
34 30.91%
55  โรงเรียนบ้านสะแบง 244
10 4.10
8 3.28
14 5.74
18 7.38
22 9.02
172 70.49
72 29.51%
56  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 129
7 5.43
16 12.40
6 4.65
7 5.43
2 1.55
91 70.54
38 29.46%
57  โรงเรียนบ้านนามั่ง 51
7 13.73
6 11.76
2 3.92
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
58  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 114
11 9.65
9 7.89
8 7.02
5 4.39
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
59  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 476
35 7.35
17 3.57
23 4.83
27 5.67
32 6.72
342 71.85
134 28.15%
60  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 153
11 7.19
29 18.95
3 1.96
0 0.00
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
61  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 93
2 2.15
10 10.75
12 12.90
0 0.00
2 2.15
67 72.04
26 27.96%
62  โรงเรียนบ้านวังชมภู 108
4 3.70
18 16.67
3 2.78
3 2.78
2 1.85
78 72.22
30 27.78%
63  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 130
5 3.85
5 3.85
7 5.38
3 2.31
16 12.31
94 72.31
36 27.69%
64  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 189
24 12.70
8 4.23
14 7.41
6 3.17
0 0.00
137 72.49
52 27.51%
65  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 73
9 12.33
6 8.22
5 6.85
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
66  โรงเรียนบ้านตูม 279
19 6.81
18 6.45
23 8.24
5 1.79
11 3.94
203 72.76
76 27.24%
67  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 84
8 9.52
9 10.71
5 5.95
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
68  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 264
27 10.23
17 6.44
8 3.03
11 4.17
6 2.27
195 73.86
69 26.14%
69  โรงเรียนบ้านสมวิไล 85
12 14.12
8 9.41
2 2.35
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
70  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 62
3 4.84
2 3.23
7 11.29
2 3.23
2 3.23
46 74.19
16 25.81%
71  โรงเรียนบ้านขาวัว 66
7 10.61
7 10.61
3 4.55
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
72  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 191
10 5.24
20 10.47
2 1.05
1 0.52
16 8.38
142 74.35
49 25.65%
73  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 116
12 10.34
11 9.48
6 5.17
0 0.00
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
74  โรงเรียนบ้านศาลา 125
6 4.80
6 4.80
11 8.80
8 6.40
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
75  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 93
7 7.53
6 6.45
5 5.38
4 4.30
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
76  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 183
17 9.29
13 7.10
2 1.09
12 6.56
1 0.55
138 75.41
45 24.59%
77  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 305
21 6.89
31 10.16
21 6.89
0 0.00
0 0.00
232 76.07
73 23.93%
78  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 63
5 7.94
2 3.17
6 9.52
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
79  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1089
57 5.23
52 4.78
72 6.61
35 3.21
41 3.76
832 76.40
257 23.60%
80  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 85
1 1.18
2 2.35
17 20.00
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 81
7 8.64
0 0.00
7 8.64
3 3.70
2 2.47
62 76.54
19 23.46%
82  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 127
6 4.72
5 3.94
7 5.51
6 4.72
5 3.94
98 77.17
29 22.83%
83  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 180
14 7.78
15 8.33
12 6.67
0 0.00
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
84  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 164
14 8.54
5 3.05
17 10.37
0 0.00
0 0.00
128 78.05
36 21.95%
85  โรงเรียนบ้านโสกหมู 106
6 5.66
0 0.00
13 12.26
4 3.77
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
1 1.67
2 3.33
9 15.00
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
87  โรงเรียนบ้านฝาง 148
7 4.73
7 4.73
6 4.05
6 4.05
6 4.05
116 78.38
32 21.62%
88  โรงเรียนบ้านดงคำ 153
9 5.88
9 5.88
13 8.50
1 0.65
1 0.65
120 78.43
33 21.57%
89  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
1 1.54
4 6.15
8 12.31
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
90  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 800
31 3.88
31 3.88
110 13.75
0 0.00
0 0.00
628 78.50
172 21.50%
91  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 196
11 5.61
13 6.63
12 6.12
2 1.02
4 2.04
154 78.57
42 21.43%
92  โรงเรียนบ้านปากดง 173
12 6.94
23 13.29
2 1.16
0 0.00
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
93  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 61
3 4.92
3 4.92
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
94  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 66
2 3.03
1 1.52
5 7.58
2 3.03
4 6.06
52 78.79
14 21.21%
95  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 110
7 6.36
1 0.91
12 10.91
3 2.73
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
96  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 141
9 6.38
7 4.96
6 4.26
4 2.84
3 2.13
112 79.43
29 20.57%
97  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 228
13 5.70
10 4.39
8 3.51
7 3.07
8 3.51
182 79.82
46 20.18%
98  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 111
5 4.50
4 3.60
6 5.41
5 4.50
2 1.80
89 80.18
22 19.82%
99  โรงเรียนบ้านพังงู 91
8 8.79
2 2.20
4 4.40
3 3.30
1 1.10
73 80.22
18 19.78%
100  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 81
4 4.94
3 3.70
3 3.70
3 3.70
3 3.70
65 80.25
16 19.75%
101  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
8 9.76
66 80.49
16 19.51%
102  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 226
6 2.65
10 4.42
0 0.00
16 7.08
12 5.31
182 80.53
44 19.47%
103  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 72
4 5.56
4 5.56
4 5.56
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
104  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 63
4 6.35
1 1.59
4 6.35
3 4.76
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
105  โรงเรียนบ้านโพนสูง 95
2 2.11
5 5.26
6 6.32
2 2.11
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
106  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 133
5 3.76
4 3.01
12 9.02
2 1.50
1 0.75
109 81.95
24 18.05%
107  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 79
4 5.06
5 6.33
3 3.80
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
108  โรงเรียนบ้านหนองลาด 187
19 10.16
0 0.00
14 7.49
0 0.00
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
109  โรงเรียนชุมชนสะงวย 149
9 6.04
5 3.36
6 4.03
6 4.03
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
110  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
3 5.66
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
111  โรงเรียนสยามกลการ 3 107
3 2.80
8 7.48
4 3.74
3 2.80
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
112  โรงเรียนบ้านดงยาง 30
0 0.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
113  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 66
1 1.52
1 1.52
8 12.12
1 1.52
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
114  โรงเรียนร่มเกล้า 2 639
27 4.23
12 1.88
8 1.25
39 6.10
20 3.13
533 83.41
106 16.59%
115  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
5 7.35
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
116  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 100
1 1.00
2 2.00
6 6.00
2 2.00
5 5.00
84 84.00
16 16.00%
117  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 71
3 4.23
2 2.82
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
118  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 97
4 4.12
5 5.15
6 6.19
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
119  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 40
4 10.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
120  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 47
2 4.26
2 4.26
1 2.13
2 4.26
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
121  โรงเรียนบ้านปอพาน 110
4 3.64
3 2.73
5 4.55
3 2.73
1 0.91
94 85.45
16 14.55%
122  โรงเรียนบ้านจันทน์ 43
1 2.33
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
123  โรงเรียนบ้านทรายมูล 130
8 6.15
0 0.00
9 6.92
0 0.00
1 0.77
112 86.15
18 13.85%
124  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 102
8 7.84
0 0.00
5 4.90
1 0.98
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
125  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 82
5 6.10
4 4.88
2 2.44
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
126  โรงเรียนบ้านกล้วย 91
3 3.30
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
127  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 62
0 0.00
3 4.84
3 4.84
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
128  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 78
1 1.28
0 0.00
6 7.69
0 0.00
3 3.85
68 87.18
10 12.82%
129  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 125
0 0.00
10 8.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
130  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 94
3 3.19
3 3.19
2 2.13
4 4.26
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
131  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 102
5 4.90
4 3.92
4 3.92
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
132  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 87
2 2.30
3 3.45
6 6.90
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
133  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 56
0 0.00
2 3.57
3 5.36
2 3.57
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
134  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 217
4 1.84
6 2.76
16 7.37
0 0.00
0 0.00
191 88.02
26 11.98%
135  โรงเรียนบ้านโนนหอม 185
5 2.70
5 2.70
4 2.16
5 2.70
3 1.62
163 88.11
22 11.89%
136  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 173
8 4.62
4 2.31
7 4.05
1 0.58
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
137  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 122
9 7.38
1 0.82
4 3.28
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
138  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
139  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
1 2.27
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
140  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 44
5 11.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
141  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 234
17 7.26
3 1.28
6 2.56
0 0.00
0 0.00
208 88.89
26 11.11%
142  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
143  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
144  โรงเรียนบ้านไทย 45
0 0.00
1 2.22
3 6.67
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
145  โรงเรียนบ้านหนองแซง 128
3 2.34
3 2.34
5 3.91
3 2.34
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
146  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 128
7 5.47
1 0.78
6 4.69
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
148  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
149  โรงเรียนบ้านปูลู 123
3 2.44
4 3.25
6 4.88
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
150  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 191
8 4.19
5 2.62
7 3.66
0 0.00
0 0.00
171 89.53
20 10.47%
151  โรงเรียนบ้านช้าง 147
7 4.76
4 2.72
1 0.68
3 2.04
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
152  โรงเรียนบ้านวังฮาง 109
4 3.67
5 4.59
1 0.92
0 0.00
1 0.92
98 89.91
11 10.09%
153  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 172
1 0.58
5 2.91
6 3.49
1 0.58
4 2.33
155 90.12
17 9.88%
154  โรงเรียนบ้านคำม่วง 61
2 3.28
1 1.64
2 3.28
0 0.00
1 1.64
55 90.16
6 9.84%
155  โรงเรียนบ้านวังแข้ 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
0 0.00
1 1.96
46 90.20
5 9.80%
156  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 125
1 0.80
2 1.60
6 4.80
0 0.00
3 2.40
113 90.40
12 9.60%
157  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 96
3 3.13
3 3.13
3 3.13
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
158  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 125
4 3.20
2 1.60
3 2.40
2 1.60
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
159  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 276
7 2.54
7 2.54
6 2.17
4 1.45
0 0.00
252 91.30
24 8.70%
160  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
161  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 92
3 3.26
3 3.26
2 2.17
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
162  โรงเรียนบ้านทุ่ง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
163  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 191
1 0.52
4 2.09
7 3.66
3 1.57
0 0.00
176 92.15
15 7.85%
164  โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 204
7 3.43
7 3.43
2 0.98
0 0.00
0 0.00
188 92.16
16 7.84%
165  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 233
3 1.29
3 1.29
12 5.15
0 0.00
0 0.00
215 92.27
18 7.73%
166  โรงเรียนบ้านหันน้อย 121
3 2.48
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
167  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
168  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 58
1 1.72
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
169  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 118
3 2.54
0 0.00
3 2.54
0 0.00
2 1.69
110 93.22
8 6.78%
170  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
171  โรงเรียนบ้านนายม 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
172  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
173  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
3 2.94
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
174  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 155
1 0.65
0 0.00
7 4.52
1 0.65
0 0.00
146 94.19
9 5.81%
175  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
176  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 323
4 1.24
4 1.24
7 2.17
3 0.93
0 0.00
305 94.43
18 5.57%
177  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
178  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 186
4 2.15
3 1.61
2 1.08
1 0.54
0 0.00
176 94.62
10 5.38%
179  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 98
0 0.00
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
180  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 162
0 0.00
2 1.23
6 3.70
0 0.00
0 0.00
154 95.06
8 4.94%
181  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
182  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
183  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 130
0 0.00
0 0.00
4 3.08
2 1.54
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
184  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 220
2 0.91
3 1.36
3 1.36
1 0.45
0 0.00
211 95.91
9 4.09%
185  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
186  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 176
3 1.70
1 0.57
2 1.14
1 0.57
0 0.00
169 96.02
7 3.98%
187  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 177
0 0.00
0 0.00
5 2.82
0 0.00
2 1.13
170 96.05
7 3.95%
188  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
1 1.92
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
189  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 131
0 0.00
2 1.53
2 1.53
1 0.76
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
190  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
191  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 193
2 1.04
1 0.52
4 2.07
0 0.00
0 0.00
186 96.37
7 3.63%
192  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 157
1 0.64
2 1.27
1 0.64
1 0.64
0 0.00
152 96.82
5 3.18%
193  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 497
0 0.00
2 0.40
12 2.41
0 0.00
0 0.00
483 97.18
14 2.82%
194  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
195  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 132
0 0.00
2 1.52
1 0.76
0 0.00
0 0.00
129 97.73
3 2.27%
196  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 238
0 0.00
0 0.00
3 1.26
0 0.00
0 0.00
235 98.74
3 1.26%
197  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 179
0 0.00
1 0.56
1 0.56
0 0.00
0 0.00
177 98.88
2 1.12%
198  โรงเรียนบ้านคำบอน 93
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 98.92
1 1.08%
199  โรงเรียนบ้านนาไหม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,100 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,894 6.51
เตี้ย  1,343 4.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,133 7.33
ผอมและเตี้ย  838 2.88
อ้วนและเตี้ย  770 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,122 76.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,978 คน


23.98%


Powered By www.thaieducation.net