ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 73
33 45.21
11 15.07
8 10.96
13 17.81
8 10.96
0 0.00
73 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนจำปี 151
16 10.60
20 13.25
14 9.27
36 23.84
34 22.52
31 20.53
120 79.47%
3  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 71
26 36.62
9 12.68
13 18.31
0 0.00
0 0.00
23 32.39
48 67.61%
4  โรงเรียนบ้านวาปี 97
5 5.15
5 5.15
19 19.59
10 10.31
24 24.74
34 35.05
63 64.95%
5  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 156
16 10.26
12 7.69
23 14.74
7 4.49
34 21.79
64 41.03
92 58.97%
6  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 62
8 12.90
13 20.97
9 14.52
5 8.06
0 0.00
27 43.55
35 56.45%
7  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 100
27 27.00
20 20.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
46 46.00
54 54.00%
8  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 174
20 11.49
18 10.34
32 18.39
11 6.32
12 6.90
81 46.55
93 53.45%
9  โรงเรียนบ้านกอก 132
20 15.15
14 10.61
17 12.88
11 8.33
7 5.30
63 47.73
69 52.27%
10  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 123
28 22.76
25 20.33
4 3.25
4 3.25
3 2.44
59 47.97
64 52.03%
11  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
5 41.67
6 50.00
6 50.00%
12  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 173
14 8.09
11 6.36
13 7.51
25 14.45
22 12.72
88 50.87
85 49.13%
13  โรงเรียนบ้านปอ 78
10 12.82
9 11.54
10 12.82
5 6.41
3 3.85
41 52.56
37 47.44%
14  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 53
17 32.08
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
15  โรงเรียนบ้านทมนางาม 212
28 13.21
23 10.85
22 10.38
11 5.19
11 5.19
117 55.19
95 44.81%
16  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 168
30 17.86
17 10.12
11 6.55
12 7.14
5 2.98
93 55.36
75 44.64%
17  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 97
28 28.87
0 0.00
8 8.25
7 7.22
0 0.00
54 55.67
43 44.33%
18  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 163
25 15.34
10 6.13
27 16.56
6 3.68
0 0.00
95 58.28
68 41.72%
19  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 84
15 17.86
12 14.29
0 0.00
8 9.52
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
20  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 44
5 11.36
5 11.36
7 15.91
1 2.27
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
21  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 44
7 15.91
5 11.36
4 9.09
1 2.27
1 2.27
26 59.09
18 40.91%
22  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132
11 8.33
19 14.39
18 13.64
6 4.55
0 0.00
78 59.09
54 40.91%
23  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
24  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 68
10 14.71
7 10.29
3 4.41
6 8.82
1 1.47
41 60.29
27 39.71%
25  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 209
24 11.48
17 8.13
18 8.61
6 2.87
17 8.13
127 60.77
82 39.23%
26  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 88
11 12.50
5 5.68
14 15.91
4 4.55
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
27  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 184
15 8.15
19 10.33
11 5.98
15 8.15
11 5.98
113 61.41
71 38.59%
28  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 62
6 9.68
6 9.68
4 6.45
3 4.84
4 6.45
39 62.90
23 37.10%
29  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 649
49 7.55
20 3.08
58 8.94
69 10.63
44 6.78
409 63.02
240 36.98%
30  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 253
23 9.09
19 7.51
45 17.79
5 1.98
1 0.40
160 63.24
93 36.76%
31  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 30
2 6.67
6 20.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
32  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 117
13 11.11
10 8.55
12 10.26
5 4.27
0 0.00
77 65.81
40 34.19%
33  โรงเรียนบ้านผือ 86
12 13.95
7 8.14
8 9.30
2 2.33
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
34  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 137
8 5.84
8 5.84
9 6.57
8 5.84
13 9.49
91 66.42
46 33.58%
35  โรงเรียนบ้านนาม่วง 78
10 12.82
0 0.00
7 8.97
5 6.41
4 5.13
52 66.67
26 33.33%
36  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 71
13 18.31
7 9.86
3 4.23
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
37  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 34
5 14.71
4 11.76
2 5.88
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
38  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 68
6 8.82
7 10.29
2 2.94
6 8.82
1 1.47
46 67.65
22 32.35%
39  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 56
3 5.36
2 3.57
11 19.64
2 3.57
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
40  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 72
2 2.78
3 4.17
6 8.33
5 6.94
7 9.72
49 68.06
23 31.94%
41  โรงเรียนบ้านเดียม 54
8 14.81
6 11.11
1 1.85
1 1.85
1 1.85
37 68.52
17 31.48%
42  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 233
28 12.02
21 9.01
5 2.15
19 8.15
0 0.00
160 68.67
73 31.33%
43  โรงเรียนบ้านคำน้อย 107
6 5.61
10 9.35
3 2.80
10 9.35
4 3.74
74 69.16
33 30.84%
44  โรงเรียนบ้านท่าลาด 26
8 30.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
45  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 288
52 18.06
9 3.13
27 9.38
0 0.00
0 0.00
200 69.44
88 30.56%
46  โรงเรียนบ้านดงน้อย 155
12 7.74
13 8.39
11 7.10
9 5.81
1 0.65
109 70.32
46 29.68%
47  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89
4 4.49
6 6.74
16 17.98
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
48  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 151
10 6.62
12 7.95
7 4.64
15 9.93
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
49  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 69
4 5.80
2 2.90
5 7.25
6 8.70
3 4.35
49 71.01
20 28.99%
50  โรงเรียนบ้านโปร่ง 127
12 9.45
0 0.00
24 18.90
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
51  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 307
17 5.54
0 0.00
42 13.68
27 8.79
0 0.00
221 71.99
86 28.01%
52  โรงเรียนบ้านนกขะบา 33
1 3.03
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
53  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 135
1 0.74
19 14.07
11 8.15
2 1.48
3 2.22
99 73.33
36 26.67%
54  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 169
16 9.47
4 2.37
25 14.79
0 0.00
0 0.00
124 73.37
45 26.63%
55  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 132
15 11.36
5 3.79
15 11.36
0 0.00
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
56  โรงเรียนบ้านโนนสูง 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
3 4.41
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
57  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 145
10 6.90
7 4.83
9 6.21
5 3.45
7 4.83
107 73.79
38 26.21%
58  โรงเรียนบ้านดูนเลา 65
3 4.62
6 9.23
8 12.31
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
59  โรงเรียนบ้านโพนทอง 126
7 5.56
14 11.11
11 8.73
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
60  โรงเรียนบ้านดงเรือง 40
6 15.00
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
61  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68
1 1.47
1 1.47
15 22.06
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
62  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 16
3 18.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
12 75.00
4 25.00%
63  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองแวง 28
4 14.29
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
65  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 117
2 1.71
2 1.71
15 12.82
3 2.56
7 5.98
88 75.21
29 24.79%
66  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 73
5 6.85
13 17.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
67  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 79
8 10.13
2 2.53
9 11.39
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
68  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 155
4 2.58
14 9.03
18 11.61
0 0.00
1 0.65
118 76.13
37 23.87%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 85
5 5.88
4 4.71
0 0.00
0 0.00
11 12.94
65 76.47
20 23.53%
70  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 65
0 0.00
2 3.08
5 7.69
2 3.08
6 9.23
50 76.92
15 23.08%
71  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 58
2 3.45
3 5.17
4 6.90
2 3.45
2 3.45
45 77.59
13 22.41%
72  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 68
9 13.24
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
73  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 771
73 9.47
31 4.02
61 7.91
4 0.52
0 0.00
602 78.08
169 21.92%
74  โรงเรียนบ้านสี่แจ 143
8 5.59
6 4.20
17 11.89
0 0.00
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
75  โรงเรียนบ้านคำจวง 51
8 15.69
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
76  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 42
1 2.38
5 11.90
1 2.38
2 4.76
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
77  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 52
2 3.85
5 9.62
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
78  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57
2 3.51
1 1.75
5 8.77
4 7.02
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
79  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 157
0 0.00
5 3.18
27 17.20
0 0.00
1 0.64
124 78.98
33 21.02%
80  โรงเรียนบ้านกุดยาง 158
13 8.23
0 0.00
20 12.66
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
81  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 839
63 7.51
31 3.69
73 8.70
5 0.60
0 0.00
667 79.50
172 20.50%
82  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 122
4 3.28
6 4.92
0 0.00
9 7.38
6 4.92
97 79.51
25 20.49%
83  โรงเรียนบ้านนาแก 89
12 13.48
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
84  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 104
9 8.65
5 4.81
6 5.77
1 0.96
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
85  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 155
14 9.03
9 5.81
7 4.52
1 0.65
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
86  โรงเรียนบ้านตูม 120
6 5.00
4 3.33
14 11.67
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
87  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 160
13 8.13
0 0.00
19 11.88
0 0.00
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
88  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
89  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
90  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 51
2 3.92
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
91  โรงเรียนบ้านท่ายม 87
11 12.64
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
92  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 41
2 4.88
4 9.76
0 0.00
1 2.44
1 2.44
33 80.49
8 19.51%
93  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 118
7 5.93
4 3.39
9 7.63
3 2.54
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
94  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 67
3 4.48
2 2.99
0 0.00
2 2.99
6 8.96
54 80.60
13 19.40%
95  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 114
6 5.26
2 1.75
13 11.40
1 0.88
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
96  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 210
15 7.14
9 4.29
10 4.76
5 2.38
1 0.48
170 80.95
40 19.05%
97  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
98  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 48
6 12.50
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
99  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 64
5 7.81
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
100  โรงเรียนบ้านหนองโก 59
2 3.39
0 0.00
8 13.56
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
101  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 38
6 15.79
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัว 44
4 9.09
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
103  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
104  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 138
10 7.25
8 5.80
7 5.07
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
105  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 144
1 0.69
4 2.78
18 12.50
1 0.69
2 1.39
118 81.94
26 18.06%
106  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 227
9 3.96
1 0.44
17 7.49
5 2.20
9 3.96
186 81.94
41 18.06%
107  โรงเรียนบ้านกงพาน 61
7 11.48
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
108  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 130
10 7.69
3 2.31
10 7.69
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
109  โรงเรียนบ้านปะโค 213
14 6.57
5 2.35
17 7.98
0 0.00
0 0.00
177 83.10
36 16.90%
110  โรงเรียนบ้านพันดอน 101
0 0.00
0 0.00
14 13.86
3 2.97
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
111  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 48
1 2.08
3 6.25
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
112  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 156
0 0.00
9 5.77
17 10.90
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
113  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 443
32 7.22
2 0.45
39 8.80
0 0.00
0 0.00
370 83.52
73 16.48%
114  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 196
5 2.55
1 0.51
20 10.20
6 3.06
0 0.00
164 83.67
32 16.33%
115  โรงเรียนบ้านหนองแดง 86
2 2.33
2 2.33
0 0.00
4 4.65
6 6.98
72 83.72
14 16.28%
116  โรงเรียนบ้านสมดี 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
117  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 143
11 7.69
8 5.59
3 2.10
1 0.70
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
118  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 230
16 6.96
0 0.00
12 5.22
0 0.00
8 3.48
194 84.35
36 15.65%
119  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 129
9 6.98
5 3.88
6 4.65
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
120  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 194
5 2.58
3 1.55
14 7.22
8 4.12
0 0.00
164 84.54
30 15.46%
121  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 87
6 6.90
0 0.00
6 6.90
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
122  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 81
2 2.47
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
123  โรงเรียนบ้านเซียบ 129
4 3.10
5 3.88
10 7.75
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
124  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 224
10 4.46
6 2.68
17 7.59
0 0.00
0 0.00
191 85.27
33 14.73%
125  โรงเรียนบ้านโนนสา 129
6 4.65
2 1.55
7 5.43
4 3.10
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
126  โรงเรียนบ้านทับไฮ 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
1 1.47
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
127  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 157
7 4.46
7 4.46
9 5.73
0 0.00
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
128  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 41
4 9.76
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
129  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 117
8 6.84
0 0.00
6 5.13
3 2.56
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
130  โรงเรียนบ้านคำม่วง 62
1 1.61
6 9.68
2 3.23
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
131  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
132  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 198
9 4.55
6 3.03
0 0.00
5 2.53
8 4.04
170 85.86
28 14.14%
133  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209
17 8.13
6 2.87
3 1.44
3 1.44
0 0.00
180 86.12
29 13.88%
134  โรงเรียนบ้านบะยาว 65
7 10.77
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
135  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 102
0 0.00
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
136  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 102
1 0.98
10 9.80
1 0.98
2 1.96
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
137  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 118
3 2.54
0 0.00
13 11.02
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
138  โรงเรียนบ้านท่าสัง 37
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
139  โรงเรียนบ้านนาแบก 119
3 2.52
2 1.68
9 7.56
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
140  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 227
5 2.20
8 3.52
17 7.49
0 0.00
0 0.00
197 86.78
30 13.22%
141  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 54
1 1.85
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
142  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 94
2 2.13
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
143  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 79
2 2.53
1 1.27
4 5.06
3 3.80
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
144  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 127
9 7.09
2 1.57
5 3.94
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
145  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
146  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 97
9 9.28
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
147  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 241
0 0.00
18 7.47
11 4.56
0 0.00
0 0.00
212 87.97
29 12.03%
148  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 50
2 4.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
149  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 75
0 0.00
2 2.67
5 6.67
0 0.00
2 2.67
66 88.00
9 12.00%
150  โรงเรียนบ้านหนองแสง 119
3 2.52
5 4.20
6 5.04
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
151  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86
6 6.98
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
152  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 44
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
153  โรงเรียนบ้านสามขา 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
154  โรงเรียนบ้านหนองกุง 115
6 5.22
4 3.48
3 2.61
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
155  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 107
6 5.61
4 3.74
2 1.87
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
156  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 81
5 6.17
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
157  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 128
6 4.69
5 3.91
2 1.56
1 0.78
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
158  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
4 7.14
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
159  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 128
2 1.56
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
160  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 109
4 3.67
2 1.83
3 2.75
2 1.83
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
161  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
162  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 144
0 0.00
1 0.69
6 4.17
1 0.69
6 4.17
130 90.28
14 9.72%
163  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
164  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
165  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 139
7 5.04
1 0.72
0 0.00
5 3.60
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
166  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 57
1 1.75
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
167  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 119
0 0.00
3 2.52
6 5.04
0 0.00
1 0.84
109 91.60
10 8.40%
168  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 98
0 0.00
0 0.00
4 4.08
0 0.00
4 4.08
90 91.84
8 8.16%
169  โรงเรียนบ้านคำบอน 86
1 1.16
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
170  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.25
1 1.56
59 92.19
5 7.81%
171  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 160
2 1.25
3 1.88
6 3.75
1 0.63
0 0.00
148 92.50
12 7.50%
172  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 111
3 2.70
3 2.70
1 0.90
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
173  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 75
0 0.00
4 5.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
174  โรงเรียนบ้านนาฝาย 170
4 2.35
4 2.35
2 1.18
1 0.59
0 0.00
159 93.53
11 6.47%
175  โรงเรียนบ้านคำยาง 217
4 1.84
5 2.30
5 2.30
0 0.00
0 0.00
203 93.55
14 6.45%
176  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 111
1 0.90
3 2.70
1 0.90
1 0.90
1 0.90
104 93.69
7 6.31%
177  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 146
4 2.74
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
178  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
179  โรงเรียนบ้านนายูง 119
2 1.68
2 1.68
0 0.00
0 0.00
3 2.52
112 94.12
7 5.88%
180  โรงเรียนบ้านวังทอง 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
181  โรงเรียนบ้านผาทอง 96
0 0.00
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
182  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 139
2 1.44
2 1.44
3 2.16
0 0.00
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
183  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 83
1 1.20
1 1.20
1 1.20
0 0.00
1 1.20
79 95.18
4 4.82%
184  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
185  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 291
3 1.03
2 0.69
7 2.41
0 0.00
1 0.34
278 95.53
13 4.47%
186  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 73
2 2.74
1 1.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
187  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 84
1 1.19
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
188  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 132
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
2 1.52
128 96.97
4 3.03%
189  โรงเรียนบ้านดงกลาง 188
0 0.00
0 0.00
5 2.66
0 0.00
0 0.00
183 97.34
5 2.66%
190  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
191  โรงเรียนดงง่ามนางาม 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านม่วงดง 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านโคกศรี 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,443 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,511 6.73
เตี้ย  948 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,635 7.29
ผอมและเตี้ย  548 2.44
อ้วนและเตี้ย  390 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,411 77.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,032 คน


22.42%


Powered By www.thaieducation.net