ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 219 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 92
20 21.74
18 19.57
31 33.70
19 20.65
4 4.35
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาพัง 38
11 28.95
13 34.21
14 36.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 87
73 83.91
6 6.90
2 2.30
5 5.75
1 1.15
0 0.00
87 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองตุ 11
1 9.09
4 36.36
2 18.18
3 27.27
1 9.09
0 0.00
11 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 21
4 19.05
6 28.57
5 23.81
1 4.76
5 23.81
0 0.00
21 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกลาด 221
27 12.22
194 87.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
221 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
8  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 18
7 38.89
3 16.67
2 11.11
4 22.22
2 11.11
0 0.00
18 100.00%
9  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 154
22 14.29
44 28.57
29 18.83
21 13.64
19 12.34
19 12.34
135 87.66%
10  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 125
13 10.40
20 16.00
32 25.60
19 15.20
24 19.20
17 13.60
108 86.40%
11  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 268
31 11.57
66 24.63
61 22.76
36 13.43
36 13.43
38 14.18
230 85.82%
12  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 186
39 20.97
39 20.97
20 10.75
28 15.05
30 16.13
30 16.13
156 83.87%
13  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 65
14 21.54
15 23.08
9 13.85
9 13.85
6 9.23
12 18.46
53 81.54%
14  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 243
27 11.11
41 16.87
31 12.76
50 20.58
25 10.29
69 28.40
174 71.60%
15  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 53
6 11.32
6 11.32
9 16.98
7 13.21
8 15.09
17 32.08
36 67.92%
16  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 6
1 16.67
0 0.00
3 50.00
0 0.00
0 0.00
2 33.33
4 66.67%
17  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 110
19 17.27
19 17.27
13 11.82
12 10.91
8 7.27
39 35.45
71 64.55%
18  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3683
47 1.28
94 2.55
982 26.66
205 5.57
1015 27.56
1340 36.38
2343 63.62%
19  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2249
107 4.76
69 3.07
563 25.03
39 1.73
632 28.10
839 37.31
1410 62.69%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 131
62 47.33
0 0.00
6 4.58
6 4.58
0 0.00
57 43.51
74 56.49%
21  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 176
41 23.30
18 10.23
9 5.11
26 14.77
5 2.84
77 43.75
99 56.25%
22  โรงเรียนบ้านชาด 110
13 11.82
7 6.36
8 7.27
20 18.18
13 11.82
49 44.55
61 55.45%
23  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 437
65 14.87
42 9.61
36 8.24
24 5.49
74 16.93
196 44.85
241 55.15%
24  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 250
43 17.20
41 16.40
25 10.00
24 9.60
4 1.60
113 45.20
137 54.80%
25  โรงเรียนบ้านยวด 117
22 18.80
18 15.38
6 5.13
17 14.53
0 0.00
54 46.15
63 53.85%
26  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 137
0 0.00
0 0.00
73 53.28
0 0.00
0 0.00
64 46.72
73 53.28%
27  โรงเรียนบ้านนาดี 47
1 2.13
13 27.66
10 21.28
1 2.13
0 0.00
22 46.81
25 53.19%
28  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 106
21 19.81
11 10.38
11 10.38
9 8.49
2 1.89
52 49.06
54 50.94%
29  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 84
29 34.52
6 7.14
4 4.76
0 0.00
1 1.19
44 52.38
40 47.62%
30  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 116
21 18.10
16 13.79
18 15.52
0 0.00
0 0.00
61 52.59
55 47.41%
31  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 76
5 6.58
3 3.95
12 15.79
6 7.89
10 13.16
40 52.63
36 47.37%
32  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 75
24 32.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
33  โรงเรียนบ้านหว้าน 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
2 7.69
3 11.54
14 53.85
12 46.15%
34  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1143
124 10.85
93 8.14
158 13.82
52 4.55
84 7.35
632 55.29
511 44.71%
35  โรงเรียนบ้านหนองกุง 103
42 40.78
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
57 55.34
46 44.66%
36  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 127
16 12.60
12 9.45
5 3.94
18 14.17
5 3.94
71 55.91
56 44.09%
37  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 41
5 12.20
4 9.76
7 17.07
1 2.44
1 2.44
23 56.10
18 43.90%
38  โรงเรียนบ้านขาว 62
16 25.81
11 17.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
39  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 177
17 9.60
21 11.86
16 9.04
18 10.17
5 2.82
100 56.50
77 43.50%
40  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 89
12 13.48
5 5.62
16 17.98
4 4.49
1 1.12
51 57.30
38 42.70%
41  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 143
4 2.80
3 2.10
21 14.69
9 6.29
24 16.78
82 57.34
61 42.66%
42  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 349
37 10.60
44 12.61
57 16.33
5 1.43
5 1.43
201 57.59
148 42.41%
43  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 61
8 13.11
4 6.56
9 14.75
4 6.56
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
44  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 122
11 9.02
17 13.93
10 8.20
8 6.56
4 3.28
72 59.02
50 40.98%
45  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 213
24 11.27
20 9.39
27 12.68
16 7.51
0 0.00
126 59.15
87 40.85%
46  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 97
17 17.53
8 8.25
9 9.28
3 3.09
2 2.06
58 59.79
39 40.21%
47  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 103
7 6.80
6 5.83
15 14.56
6 5.83
7 6.80
62 60.19
41 39.81%
48  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 53
13 24.53
0 0.00
2 3.77
6 11.32
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
49  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 416
36 8.65
26 6.25
29 6.97
15 3.61
58 13.94
252 60.58
164 39.42%
50  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 457
40 8.75
50 10.94
15 3.28
70 15.32
5 1.09
277 60.61
180 39.39%
51  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 87
8 9.20
6 6.90
4 4.60
8 9.20
8 9.20
53 60.92
34 39.08%
52  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164
19 11.59
23 14.02
13 7.93
7 4.27
2 1.22
100 60.98
64 39.02%
53  โรงเรียนบ้านหนองตูม 124
29 23.39
0 0.00
19 15.32
0 0.00
0 0.00
76 61.29
48 38.71%
54  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 89
12 13.48
13 14.61
8 8.99
1 1.12
0 0.00
55 61.80
34 38.20%
55  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 207
26 12.56
21 10.14
22 10.63
10 4.83
0 0.00
128 61.84
79 38.16%
56  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 156
22 14.10
13 8.33
5 3.21
11 7.05
8 5.13
97 62.18
59 37.82%
57  โรงเรียนบ้านตาด 345
8 2.32
31 8.99
91 26.38
0 0.00
0 0.00
215 62.32
130 37.68%
58  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 134
19 14.18
5 3.73
17 12.69
4 2.99
5 3.73
84 62.69
50 37.31%
59  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 100
11 11.00
11 11.00
11 11.00
3 3.00
1 1.00
63 63.00
37 37.00%
60  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 46
6 13.04
3 6.52
0 0.00
4 8.70
4 8.70
29 63.04
17 36.96%
61  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 187
16 8.56
14 7.49
12 6.42
15 8.02
12 6.42
118 63.10
69 36.90%
62  โรงเรียนบ้านอูบมุง 141
30 21.28
0 0.00
10 7.09
0 0.00
12 8.51
89 63.12
52 36.88%
63  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 60
5 8.33
11 18.33
2 3.33
3 5.00
1 1.67
38 63.33
22 36.67%
64  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
0 0.00
4 18.18
14 63.64
8 36.36%
65  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 128
18 14.06
0 0.00
28 21.88
0 0.00
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
66  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 136
14 10.29
17 12.50
15 11.03
1 0.74
1 0.74
88 64.71
48 35.29%
67  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 172
23 13.37
12 6.98
23 13.37
0 0.00
2 1.16
112 65.12
60 34.88%
68  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 95
13 13.68
12 12.63
8 8.42
0 0.00
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
69  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 113
19 16.81
3 2.65
13 11.50
1 0.88
3 2.65
74 65.49
39 34.51%
70  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 94
10 10.64
4 4.26
7 7.45
11 11.70
0 0.00
62 65.96
32 34.04%
71  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 153
15 9.80
8 5.23
15 9.80
4 2.61
10 6.54
101 66.01
52 33.99%
72  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 103
15 14.56
8 7.77
5 4.85
3 2.91
2 1.94
70 67.96
33 32.04%
73  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 125
17 13.60
5 4.00
12 9.60
1 0.80
5 4.00
85 68.00
40 32.00%
74  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 182
25 13.74
5 2.75
25 13.74
3 1.65
0 0.00
124 68.13
58 31.87%
75  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 179
16 8.94
16 8.94
9 5.03
11 6.15
5 2.79
122 68.16
57 31.84%
76  โรงเรียนบ้านยางซอง 120
7 5.83
7 5.83
18 15.00
5 4.17
1 0.83
82 68.33
38 31.67%
77  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 48
10 20.83
2 4.17
0 0.00
2 4.17
1 2.08
33 68.75
15 31.25%
78  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 90
12 13.33
2 2.22
4 4.44
5 5.56
5 5.56
62 68.89
28 31.11%
79  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 46
2 4.35
4 8.70
5 10.87
3 6.52
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
80  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 125
12 9.60
17 13.60
8 6.40
1 0.80
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
81  โรงเรียนบ้านนาพู่ 193
6 3.11
10 5.18
8 4.15
16 8.29
18 9.33
135 69.95
58 30.05%
82  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 200
31 15.50
7 3.50
14 7.00
7 3.50
1 0.50
140 70.00
60 30.00%
83  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 184
30 16.30
15 8.15
10 5.43
0 0.00
0 0.00
129 70.11
55 29.89%
84  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 212
7 3.30
13 6.13
5 2.36
20 9.43
18 8.49
149 70.28
63 29.72%
85  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 48
6 12.50
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
86  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 31
3 9.68
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
87  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 407
38 9.34
11 2.70
37 9.09
29 7.13
2 0.49
290 71.25
117 28.75%
88  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 178
19 10.67
0 0.00
24 13.48
8 4.49
0 0.00
127 71.35
51 28.65%
89  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 46
6 13.04
0 0.00
6 13.04
1 2.17
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
90  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 158
12 7.59
7 4.43
21 13.29
3 1.90
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
91  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 56
8 14.29
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
92  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
1 6.67
1 6.67
11 73.33
4 26.67%
93  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 30
0 0.00
1 3.33
4 13.33
3 10.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
94  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 46
3 6.52
2 4.35
3 6.52
2 4.35
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
95  โรงเรียนบ้านเตาไห 69
5 7.25
2 2.90
11 15.94
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
96  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 81
8 9.88
5 6.17
2 2.47
3 3.70
3 3.70
60 74.07
21 25.93%
97  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 176
23 13.07
10 5.68
2 1.14
5 2.84
5 2.84
131 74.43
45 25.57%
98  โรงเรียนบ้านหม้อ 93
5 5.38
5 5.38
5 5.38
7 7.53
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
99  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 90
4 4.44
5 5.56
5 5.56
6 6.67
2 2.22
68 75.56
22 24.44%
100  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 54
6 11.11
1 1.85
5 9.26
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
101  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 221
15 6.79
13 5.88
25 11.31
0 0.00
0 0.00
168 76.02
53 23.98%
102  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 88
4 4.55
8 9.09
9 10.23
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
103  โรงเรียนบ้านเชียงดา 139
24 17.27
2 1.44
3 2.16
3 2.16
1 0.72
106 76.26
33 23.74%
104  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 51
3 5.88
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
105  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 68
2 2.94
0 0.00
14 20.59
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
106  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 268
13 4.85
12 4.48
32 11.94
4 1.49
2 0.75
205 76.49
63 23.51%
107  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 180
16 8.89
11 6.11
2 1.11
11 6.11
2 1.11
138 76.67
42 23.33%
108  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 193
14 7.25
18 9.33
13 6.74
0 0.00
0 0.00
148 76.68
45 23.32%
109  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 140
18 12.86
5 3.57
9 6.43
0 0.00
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
110  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 92
10 10.87
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
111  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 72
12 16.67
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
112  โรงเรียนบ้านหนองบัว 223
8 3.59
16 7.17
22 9.87
3 1.35
0 0.00
174 78.03
49 21.97%
113  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 55
3 5.45
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
114  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 46
3 6.52
6 13.04
0 0.00
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
115  โรงเรียนบ้านหนองแก 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
4 8.70
36 78.26
10 21.74%
116  โรงเรียนบ้านหนองผง 37
0 0.00
0 0.00
7 18.92
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
117  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 74
0 0.00
10 13.51
6 8.11
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
118  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 125
14 11.20
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
119  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 51
2 3.92
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
120  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 759
159 20.95
0 0.00
3 0.40
0 0.00
0 0.00
597 78.66
162 21.34%
121  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 669
44 6.58
34 5.08
48 7.17
9 1.35
0 0.00
534 79.82
135 20.18%
122  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 194
15 7.73
0 0.00
22 11.34
1 0.52
1 0.52
155 79.90
39 20.10%
123  โรงเรียนประชาสามัคคี 132
6 4.55
3 2.27
17 12.88
0 0.00
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
124  โรงเรียนบ้านดงอุดม 103
4 3.88
2 1.94
7 6.80
5 4.85
2 1.94
83 80.58
20 19.42%
125  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 31
6 19.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
126  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 100
8 8.00
4 4.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
127  โรงเรียนบ้านดงปอ 85
6 7.06
1 1.18
5 5.88
3 3.53
1 1.18
69 81.18
16 18.82%
128  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 88
4 4.55
6 6.82
5 5.68
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
129  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 194
7 3.61
11 5.67
16 8.25
1 0.52
0 0.00
159 81.96
35 18.04%
130  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 122
13 10.66
7 5.74
2 1.64
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
131  โรงเรียนบ้านแพงศรี 39
4 10.26
0 0.00
1 2.56
0 0.00
2 5.13
32 82.05
7 17.95%
132  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 134
9 6.72
3 2.24
10 7.46
2 1.49
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
133  โรงเรียนบ้านเลา 68
6 8.82
6 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
134  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 136
8 5.88
2 1.47
8 5.88
4 2.94
2 1.47
112 82.35
24 17.65%
135  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 63
2 3.17
3 4.76
6 9.52
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
136  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 149
7 4.70
8 5.37
4 2.68
6 4.03
1 0.67
123 82.55
26 17.45%
137  โรงเรียนบ้านจอมศรี 92
7 7.61
4 4.35
5 5.43
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
138  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 167
11 6.59
4 2.40
14 8.38
0 0.00
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
139  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 77
4 5.19
1 1.30
6 7.79
0 0.00
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
140  โรงเรียนบ้านดอนบาก 77
3 3.90
1 1.30
5 6.49
4 5.19
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
141  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 196
15 7.65
8 4.08
10 5.10
0 0.00
0 0.00
163 83.16
33 16.84%
142  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 230
16 6.96
11 4.78
9 3.91
0 0.00
2 0.87
192 83.48
38 16.52%
143  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 61
2 3.28
3 4.92
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
144  โรงเรียนมิตรภาพ 6 142
3 2.11
0 0.00
20 14.08
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
145  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 125
1 0.80
6 4.80
13 10.40
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
146  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 138
16 11.59
0 0.00
6 4.35
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
147  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 117
3 2.56
5 4.27
10 8.55
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
148  โรงเรียนบ้านดงบัง 59
1 1.69
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
149  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 165
4 2.42
11 6.67
5 3.03
4 2.42
1 0.61
140 84.85
25 15.15%
150  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 73
3 4.11
2 2.74
5 6.85
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
151  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 47
4 8.51
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
152  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 82
4 4.88
3 3.66
4 4.88
0 0.00
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
153  โรงเรียนบ้านเม่น 94
3 3.19
5 5.32
3 3.19
0 0.00
2 2.13
81 86.17
13 13.83%
154  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 87
5 5.75
0 0.00
3 3.45
0 0.00
4 4.60
75 86.21
12 13.79%
155  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 59
2 3.39
1 1.69
4 6.78
1 1.69
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
156  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 89
4 4.49
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
157  โรงเรียนบ้านนาแอง 84
2 2.38
2 2.38
4 4.76
1 1.19
2 2.38
73 86.90
11 13.10%
158  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 69
2 2.90
1 1.45
6 8.70
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
159  โรงเรียนรัฐประชา 509 126
8 6.35
3 2.38
5 3.97
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
160  โรงเรียนบ้านนามั่ง 150
7 4.67
0 0.00
9 6.00
1 0.67
2 1.33
131 87.33
19 12.67%
161  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 143
4 2.80
2 1.40
7 4.90
2 1.40
3 2.10
125 87.41
18 12.59%
162  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 82
3 3.66
0 0.00
6 7.32
0 0.00
1 1.22
72 87.80
10 12.20%
163  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 149
1 0.67
0 0.00
8 5.37
1 0.67
8 5.37
131 87.92
18 12.08%
164  โรงเรียนบ้านโก่ย 93
2 2.15
0 0.00
7 7.53
0 0.00
2 2.15
82 88.17
11 11.83%
165  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 93
5 5.38
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
166  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 943
71 7.53
17 1.80
4 0.42
8 0.85
0 0.00
843 89.40
100 10.60%
167  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 127
2 1.57
3 2.36
4 3.15
2 1.57
2 1.57
114 89.76
13 10.24%
168  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 119
2 1.68
2 1.68
6 5.04
0 0.00
2 1.68
107 89.92
12 10.08%
169  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 219
9 4.11
3 1.37
10 4.57
0 0.00
0 0.00
197 89.95
22 10.05%
170  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
171  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 90
3 3.33
3 3.33
0 0.00
0 0.00
3 3.33
81 90.00
9 10.00%
172  โรงเรียนบ้านนาทาม 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
173  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 200
6 3.00
6 3.00
6 3.00
0 0.00
0 0.00
182 91.00
18 9.00%
174  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
175  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 134
1 0.75
0 0.00
9 6.72
0 0.00
1 0.75
123 91.79
11 8.21%
176  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 90
3 3.33
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
177  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 104
1 0.96
0 0.00
6 5.77
0 0.00
1 0.96
96 92.31
8 7.69%
178  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 132
2 1.52
0 0.00
6 4.55
2 1.52
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
179  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 87
3 3.45
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
180  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
181  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
1 1.67
56 93.33
4 6.67%
182  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 60
1 1.67
1 1.67
1 1.67
0 0.00
1 1.67
56 93.33
4 6.67%
183  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 215
2 0.93
0 0.00
12 5.58
0 0.00
0 0.00
201 93.49
14 6.51%
184  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.70
70 94.59
4 5.41%
185  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 170
3 1.76
3 1.76
3 1.76
0 0.00
0 0.00
161 94.71
9 5.29%
186  โรงเรียนบ้านด่าน 78
0 0.00
3 3.85
1 1.28
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
187  โรงเรียนบ้านเลื่อม 212
0 0.00
0 0.00
10 4.72
0 0.00
0 0.00
202 95.28
10 4.72%
188  โรงเรียนบ้านใหม่ 46
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
189  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 70
2 2.86
1 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
190  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 100
3 3.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
191  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 271
2 0.74
2 0.74
5 1.85
1 0.37
0 0.00
261 96.31
10 3.69%
192  โรงเรียนบ้านดงยาง 171
2 1.17
2 1.17
2 1.17
0 0.00
0 0.00
165 96.49
6 3.51%
193  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
194  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 129
0 0.00
2 1.55
2 1.55
0 0.00
0 0.00
125 96.90
4 3.10%
195  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
196  โรงเรียนบ้านนาเยีย 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
197  โรงเรียนบ้านจำปา 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
198  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 102
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
199  โรงเรียนบ้านดู่ 104
1 0.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 99.04
1 0.96%
200  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 233
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
233 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านหัวบึง 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านหินโงม 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านแมด 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,744 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,653 7.86
เตี้ย  1,858 5.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,686 10.92
ผอมและเตี้ย  1,150 3.41
อ้วนและเตี้ย  2,335 6.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,062 65.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,682 คน


34.62%


Powered By www.thaieducation.net