ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 15
3 20.00
0 0.00
7 46.67
5 33.33
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 31
16 51.61
15 48.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 56
22 39.29
26 46.43
2 3.57
4 7.14
2 3.57
0 0.00
56 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 51
13 25.49
13 25.49
16 31.37
5 9.80
4 7.84
0 0.00
51 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 43
6 13.95
11 25.58
5 11.63
6 13.95
6 13.95
9 20.93
34 79.07%
6  โรงเรียนบ้านหินลาด 23
4 17.39
3 13.04
5 21.74
3 13.04
2 8.70
6 26.09
17 73.91%
7  โรงเรียนบ้านวังชัย 191
17 8.90
22 11.52
40 20.94
26 13.61
32 16.75
54 28.27
137 71.73%
8  โรงเรียนบ้านหม้อ 41
3 7.32
0 0.00
13 31.71
3 7.32
6 14.63
16 39.02
25 60.98%
9  โรงเรียนบ้านหนองซา 103
54 52.43
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
41 39.81
62 60.19%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 84
46 54.76
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
34 40.48
50 59.52%
11  โรงเรียนบ้านวังโพน 112
28 25.00
27 24.11
10 8.93
0 0.00
0 0.00
47 41.96
65 58.04%
12  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 98
10 10.20
13 13.27
22 22.45
5 5.10
0 0.00
48 48.98
50 51.02%
13  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 109
17 15.60
12 11.01
7 6.42
9 8.26
10 9.17
54 49.54
55 50.46%
14  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 30
4 13.33
2 6.67
6 20.00
1 3.33
2 6.67
15 50.00
15 50.00%
15  โรงเรียนศรีเมืองแอม 38
8 21.05
3 7.89
8 21.05
0 0.00
0 0.00
19 50.00
19 50.00%
16  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 103
22 21.36
14 13.59
5 4.85
5 4.85
4 3.88
53 51.46
50 48.54%
17  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 58
17 29.31
4 6.90
3 5.17
1 1.72
2 3.45
31 53.45
27 46.55%
18  โรงเรียนบ้านดงมัน 79
15 18.99
7 8.86
2 2.53
9 11.39
0 0.00
46 58.23
33 41.77%
19  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 54
12 22.22
3 5.56
4 7.41
3 5.56
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
20  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 52
7 13.46
5 9.62
2 3.85
2 3.85
5 9.62
31 59.62
21 40.38%
21  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 138
16 11.59
20 14.49
19 13.77
0 0.00
0 0.00
83 60.14
55 39.86%
22  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 38
5 13.16
3 7.89
5 13.16
2 5.26
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
23  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 218
24 11.01
16 7.34
25 11.47
9 4.13
12 5.50
132 60.55
86 39.45%
24  โรงเรียนบ้านหนองผือ 41
1 2.44
0 0.00
14 34.15
1 2.44
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
25  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 99
8 8.08
8 8.08
7 7.07
8 8.08
7 7.07
61 61.62
38 38.38%
26  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 90
23 25.56
7 7.78
4 4.44
0 0.00
0 0.00
56 62.22
34 37.78%
27  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 96
13 13.54
3 3.13
6 6.25
4 4.17
9 9.38
61 63.54
35 36.46%
28  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 48
5 10.42
5 10.42
7 14.58
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
29  โรงเรียนบ้านหนองแวง 46
7 15.22
5 10.87
4 8.70
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
30  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 130
7 5.38
7 5.38
9 6.92
7 5.38
13 10.00
87 66.92
43 33.08%
31  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 218
9 4.13
18 8.26
42 19.27
2 0.92
0 0.00
147 67.43
71 32.57%
32  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 121
5 4.13
9 7.44
15 12.40
8 6.61
1 0.83
83 68.60
38 31.40%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 141
34 24.11
0 0.00
9 6.38
0 0.00
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
34  โรงเรียนบ้านหัวบึง 79
6 7.59
4 5.06
5 6.33
5 6.33
4 5.06
55 69.62
24 30.38%
35  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 79
1 1.27
7 8.86
4 5.06
5 6.33
7 8.86
55 69.62
24 30.38%
36  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 79
20 25.32
2 2.53
2 2.53
0 0.00
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
37  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 107
8 7.48
3 2.80
17 15.89
3 2.80
1 0.93
75 70.09
32 29.91%
38  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 58
1 1.72
0 0.00
10 17.24
2 3.45
4 6.90
41 70.69
17 29.31%
39  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 41
6 14.63
0 0.00
3 7.32
0 0.00
3 7.32
29 70.73
12 29.27%
40  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 63
0 0.00
3 4.76
10 15.87
0 0.00
5 7.94
45 71.43
18 28.57%
41  โรงเรียนน้ำพอง 1027
54 5.26
20 1.95
80 7.79
74 7.21
63 6.13
736 71.67
291 28.33%
42  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 131
9 6.87
6 4.58
9 6.87
13 9.92
0 0.00
94 71.76
37 28.24%
43  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 18
0 0.00
1 5.56
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
44  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 29
4 13.79
0 0.00
2 6.90
0 0.00
2 6.90
21 72.41
8 27.59%
45  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 159
10 6.29
20 12.58
12 7.55
1 0.63
0 0.00
116 72.96
43 27.04%
46  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 82
10 12.20
2 2.44
9 10.98
1 1.22
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
47  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 195
14 7.18
3 1.54
35 17.95
0 0.00
0 0.00
143 73.33
52 26.67%
48  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 147
0 0.00
1 0.68
17 11.56
21 14.29
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
49  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
3 8.82
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
50  โรงเรียนบ้านนาเรียง 100
7 7.00
4 4.00
11 11.00
3 3.00
1 1.00
74 74.00
26 26.00%
51  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
52  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 152
15 9.87
9 5.92
15 9.87
0 0.00
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
53  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 75
5 6.67
3 4.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
54  โรงเรียนบ้านฟากพอง 36
0 0.00
4 11.11
5 13.89
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
55  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 32
0 0.00
3 9.38
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
56  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 535
20 3.74
32 5.98
35 6.54
30 5.61
12 2.24
406 75.89
129 24.11%
57  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 142
6 4.23
4 2.82
19 13.38
0 0.00
5 3.52
108 76.06
34 23.94%
58  โรงเรียนบ้านโนน 189
11 5.82
6 3.17
21 11.11
6 3.17
1 0.53
144 76.19
45 23.81%
59  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 400
43 10.75
0 0.00
52 13.00
0 0.00
0 0.00
305 76.25
95 23.75%
60  โรงเรียนชุมชนกระนวน 310
19 6.13
22 7.10
32 10.32
0 0.00
0 0.00
237 76.45
73 23.55%
61  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 128
8 6.25
10 7.81
6 4.69
0 0.00
6 4.69
98 76.56
30 23.44%
62  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 633
27 4.27
11 1.74
40 6.32
38 6.00
32 5.06
485 76.62
148 23.38%
63  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 78
3 3.85
4 5.13
11 14.10
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
64  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 119
5 4.20
0 0.00
14 11.76
5 4.20
2 1.68
93 78.15
26 21.85%
65  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 107
7 6.54
1 0.93
15 14.02
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
66  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 112
14 12.50
5 4.46
0 0.00
5 4.46
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
67  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 104
6 5.77
6 5.77
3 2.88
6 5.77
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
68  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 72
4 5.56
2 2.78
9 12.50
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
69  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 231
13 5.63
4 1.73
10 4.33
7 3.03
13 5.63
184 79.65
47 20.35%
70  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 525
41 7.81
14 2.67
24 4.57
10 1.90
16 3.05
420 80.00
105 20.00%
71  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 100
4 4.00
8 8.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
72  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 186
11 5.91
6 3.23
19 10.22
0 0.00
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
73  โรงเรียนบ้านบะแต้ 88
6 6.82
3 3.41
3 3.41
3 3.41
2 2.27
71 80.68
17 19.32%
74  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 52
0 0.00
2 3.85
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
75  โรงเรียนบ้านคำบง 344
23 6.69
5 1.45
33 9.59
4 1.16
1 0.29
278 80.81
66 19.19%
76  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 73
6 8.22
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
77  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 53
4 7.55
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
78  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 102
14 13.73
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
79  โรงเรียนบ้านคำม่วง 103
4 3.88
4 3.88
4 3.88
2 1.94
5 4.85
84 81.55
19 18.45%
80  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 44
3 6.82
3 6.82
2 4.55
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
81  โรงเรียนบ้านหนองคู 44
1 2.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
2 4.55
36 81.82
8 18.18%
82  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 144
4 2.78
5 3.47
17 11.81
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
83  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 61
6 9.84
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
84  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 195
11 5.64
6 3.08
8 4.10
4 2.05
6 3.08
160 82.05
35 17.95%
85  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 110
7 6.36
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
86  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 35
1 2.86
1 2.86
2 5.71
1 2.86
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
87  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 89
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
9 10.11
74 83.15
15 16.85%
88  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 42
3 7.14
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
89  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 84
0 0.00
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
90  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 103
4 3.88
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
91  โรงเรียนบ้านบ่อ 85
3 3.53
3 3.53
6 7.06
2 2.35
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
92  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
93  โรงเรียนบ้านผักหนาม 149
12 8.05
0 0.00
10 6.71
2 1.34
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
94  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 307
23 7.49
11 3.58
15 4.89
0 0.00
0 0.00
258 84.04
49 15.96%
95  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 89
7 7.87
2 2.25
5 5.62
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
96  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 148
4 2.70
3 2.03
13 8.78
2 1.35
1 0.68
125 84.46
23 15.54%
97  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 208
9 4.33
4 1.92
18 8.65
1 0.48
0 0.00
176 84.62
32 15.38%
98  โรงเรียนบ้านหัวดง 73
3 4.11
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
99  โรงเรียนบ้านสำโรง 150
8 5.33
7 4.67
7 4.67
0 0.00
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
100  โรงเรียนบ้านหนองแสง 105
3 2.86
3 2.86
4 3.81
5 4.76
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
101  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 49
1 2.04
4 8.16
0 0.00
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
102  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 92
3 3.26
1 1.09
7 7.61
0 0.00
2 2.17
79 85.87
13 14.13%
103  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
104  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
105  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 74
4 5.41
3 4.05
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
106  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 141
12 8.51
1 0.71
6 4.26
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
107  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 119
1 0.84
1 0.84
11 9.24
3 2.52
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
108  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 238
10 4.20
11 4.62
8 3.36
2 0.84
1 0.42
206 86.55
32 13.45%
109  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 67
3 4.48
2 2.99
3 4.48
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
110  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 82
2 2.44
0 0.00
6 7.32
2 2.44
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
111  โรงเรียนบ้านโนนจิก 23
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
112  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
113  โรงเรียนบ้านคำแมด 78
3 3.85
3 3.85
4 5.13
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
114  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 87
4 4.60
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
115  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 80
3 3.75
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
116  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 106
0 0.00
1 0.94
6 5.66
0 0.00
6 5.66
93 87.74
13 12.26%
117  โรงเรียนบ้านหนองโอง 82
1 1.22
1 1.22
6 7.32
1 1.22
1 1.22
72 87.80
10 12.20%
118  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 76
3 3.95
2 2.63
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
119  โรงเรียนบ้านหนองโก 196
7 3.57
3 1.53
4 2.04
6 3.06
3 1.53
173 88.27
23 11.73%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 61
1 1.64
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
121  โรงเรียนบ้านแห้ว 140
0 0.00
3 2.14
13 9.29
0 0.00
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
122  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 167
3 1.80
2 1.20
14 8.38
0 0.00
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
124  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
125  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 86
3 3.49
2 2.33
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
126  โรงเรียนบ้านทรายมูล 163
6 3.68
5 3.07
3 1.84
3 1.84
0 0.00
146 89.57
17 10.43%
127  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 48
0 0.00
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
128  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 303
6 1.98
6 1.98
19 6.27
0 0.00
0 0.00
272 89.77
31 10.23%
129  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 30
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
130  โรงเรียนบ้านนาค้อ 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
131  โรงเรียนคำบอนวิทยา 53
0 0.00
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
132  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
133  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 120
5 4.17
1 0.83
4 3.33
1 0.83
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
134  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 88
0 0.00
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
135  โรงเรียนบ้านโสกแสง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
136  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
137  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 145
5 3.45
7 4.83
0 0.00
1 0.69
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
138  โรงเรียนบ้านนาคู 46
0 0.00
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
139  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 70
0 0.00
4 5.71
1 1.43
0 0.00
1 1.43
64 91.43
6 8.57%
140  โรงเรียนบ้านนาขาม 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
141  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 25
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
142  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
143  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 89
6 6.74
0 0.00
0 0.00
1 1.12
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
144  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
145  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 81
0 0.00
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
146  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 204
6 2.94
5 2.45
4 1.96
0 0.00
0 0.00
189 92.65
15 7.35%
147  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.76
78 92.86
6 7.14%
148  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 44
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
149  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 74
0 0.00
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
150  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 77
2 2.60
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
151  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 191
2 1.05
3 1.57
6 3.14
0 0.00
1 0.52
179 93.72
12 6.28%
152  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
153  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
154  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 196
0 0.00
0 0.00
11 5.61
0 0.00
0 0.00
185 94.39
11 5.61%
155  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 110
2 1.82
2 1.82
2 1.82
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
156  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 110
4 3.64
0 0.00
1 0.91
0 0.00
1 0.91
104 94.55
6 5.45%
157  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
158  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
1 1.08
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
159  โรงเรียนบ้านสระกุด 151
3 1.99
1 0.66
1 0.66
0 0.00
3 1.99
143 94.70
8 5.30%
160  โรงเรียนบ้านดงเย็น 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 87
3 3.45
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
162  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
163  โรงเรียนบ้านนาฝาย 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
164  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 73
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
165  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 107
2 1.87
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
166  โรงเรียนบ้านนาง้อง 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
167  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
168  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.86
34 97.14
1 2.86%
169  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
170  โรงเรียนบ้านคำมืด 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,206 6.39
เตี้ย  681 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,414 7.49
ผอมและเตี้ย  424 2.25
อ้วนและเตี้ย  349 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,802 78.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,074 คน


21.58%


Powered By www.thaieducation.net