ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 200 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.50
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคอกวัว 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาทม 16
5 31.25
2 12.50
6 37.50
2 12.50
1 6.25
0 0.00
16 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 105
74 70.48
0 0.00
22 20.95
9 8.57
0 0.00
0 0.00
105 100.00%
4  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 81
20 24.69
13 16.05
26 32.10
13 16.05
9 11.11
0 0.00
81 100.00%
5  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 261
29 11.11
28 10.73
9 3.45
11 4.21
184 70.50
0 0.00
261 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 73
14 19.18
12 16.44
9 12.33
16 21.92
11 15.07
11 15.07
62 84.93%
7  โรงเรียนบ้านลาด 134
5 3.73
18 13.43
24 17.91
23 17.16
40 29.85
24 17.91
110 82.09%
8  โรงเรียนบ้านดอนหัน 41
12 29.27
10 24.39
4 9.76
2 4.88
3 7.32
10 24.39
31 75.61%
9  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 137
14 10.22
31 22.63
17 12.41
10 7.30
20 14.60
45 32.85
92 67.15%
10  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 1054
107 10.15
106 10.06
87 8.25
208 19.73
193 18.31
353 33.49
701 66.51%
11  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 148
22 14.86
17 11.49
13 8.78
20 13.51
19 12.84
57 38.51
91 61.49%
12  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 70
16 22.86
0 0.00
4 5.71
16 22.86
4 5.71
30 42.86
40 57.14%
13  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 581
50 8.61
34 5.85
114 19.62
56 9.64
35 6.02
292 50.26
289 49.74%
14  โรงเรียนบ้านโนนตาล 81
16 19.75
24 29.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 50.62
40 49.38%
15  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 51
3 5.88
12 23.53
2 3.92
5 9.80
2 3.92
27 52.94
24 47.06%
16  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 26
0 0.00
6 23.08
4 15.38
0 0.00
2 7.69
14 53.85
12 46.15%
17  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 112
12 10.71
11 9.82
26 23.21
1 0.89
1 0.89
61 54.46
51 45.54%
18  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 40
5 12.50
3 7.50
1 2.50
5 12.50
4 10.00
22 55.00
18 45.00%
19  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 197
13 6.60
15 7.61
8 4.06
28 14.21
23 11.68
110 55.84
87 44.16%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 66
7 10.61
8 12.12
12 18.18
0 0.00
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
21  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 64
6 9.38
4 6.25
13 20.31
2 3.13
1 1.56
38 59.38
26 40.63%
22  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 255
11 4.31
12 4.71
26 10.20
23 9.02
30 11.76
153 60.00
102 40.00%
23  โรงเรียนบ้านวังไฮ 87
15 17.24
11 12.64
6 6.90
0 0.00
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
24  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 166
13 7.83
1 0.60
16 9.64
14 8.43
17 10.24
105 63.25
61 36.75%
25  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1515
118 7.79
113 7.46
116 7.66
100 6.60
104 6.86
964 63.63
551 36.37%
26  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 88
1 1.14
5 5.68
8 9.09
6 6.82
12 13.64
56 63.64
32 36.36%
27  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 226
10 4.42
10 4.42
14 6.19
15 6.64
30 13.27
147 65.04
79 34.96%
28  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 147
25 17.01
10 6.80
14 9.52
2 1.36
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
29  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 84
5 5.95
10 11.90
9 10.71
5 5.95
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
30  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 33
2 6.06
1 3.03
6 18.18
2 6.06
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
31  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 15
0 0.00
3 20.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
32  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 42
3 7.14
3 7.14
1 2.38
3 7.14
4 9.52
28 66.67
14 33.33%
33  โรงเรียนบ้านโสกจาน 63
13 20.63
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
34  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 80
14 17.50
2 2.50
10 12.50
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
35  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 213
15 7.04
6 2.82
10 4.69
19 8.92
17 7.98
146 68.54
67 31.46%
36  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 216
14 6.48
13 6.02
20 9.26
5 2.31
14 6.48
150 69.44
66 30.56%
37  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 201
27 13.43
0 0.00
34 16.92
0 0.00
0 0.00
140 69.65
61 30.35%
38  โรงเรียนบ้านหนองแตง 70
7 10.00
4 5.71
7 10.00
2 2.86
1 1.43
49 70.00
21 30.00%
39  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 45
3 6.67
4 8.89
5 11.11
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
40  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 118
6 5.08
7 5.93
9 7.63
7 5.93
4 3.39
85 72.03
33 27.97%
41  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 61
6 9.84
3 4.92
4 6.56
3 4.92
1 1.64
44 72.13
17 27.87%
42  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 122
13 10.66
4 3.28
14 11.48
1 0.82
2 1.64
88 72.13
34 27.87%
43  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 135
8 5.93
7 5.19
7 5.19
9 6.67
6 4.44
98 72.59
37 27.41%
44  โรงเรียนปรางค์กู่ 66
3 4.55
3 4.55
4 6.06
3 4.55
5 7.58
48 72.73
18 27.27%
45  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
7 14.29
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
46  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
47  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 111
4 3.60
13 11.71
12 10.81
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
48  โรงเรียนบ้านหัวขัว 142
4 2.82
4 2.82
20 14.08
3 2.11
6 4.23
105 73.94
37 26.06%
49  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 97
1 1.03
0 0.00
0 0.00
14 14.43
10 10.31
72 74.23
25 25.77%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 180
4 2.22
3 1.67
10 5.56
4 2.22
25 13.89
134 74.44
46 25.56%
51  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
52  โรงเรียนบ้านวังคูณ 57
4 7.02
4 7.02
4 7.02
2 3.51
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
53  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 121
4 3.31
10 8.26
11 9.09
1 0.83
3 2.48
92 76.03
29 23.97%
54  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 71
0 0.00
6 8.45
6 8.45
5 7.04
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
55  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 119
16 13.45
4 3.36
4 3.36
4 3.36
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
56  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 166
17 10.24
13 7.83
9 5.42
0 0.00
0 0.00
127 76.51
39 23.49%
57  โรงเรียนบ้านท่าลาด 162
7 4.32
6 3.70
12 7.41
13 8.02
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
58  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 161
14 8.70
6 3.73
7 4.35
7 4.35
3 1.86
124 77.02
37 22.98%
59  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 135
3 2.22
3 2.22
9 6.67
3 2.22
13 9.63
104 77.04
31 22.96%
60  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 75
4 5.33
2 2.67
3 4.00
6 8.00
2 2.67
58 77.33
17 22.67%
61  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 85
4 4.71
2 2.35
10 11.76
0 0.00
3 3.53
66 77.65
19 22.35%
62  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 103
0 0.00
3 2.91
8 7.77
5 4.85
7 6.80
80 77.67
23 22.33%
63  โรงเรียนร่มเกล้า 328
19 5.79
8 2.44
35 10.67
11 3.35
0 0.00
255 77.74
73 22.26%
64  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 88
7 7.95
5 5.68
3 3.41
4 4.55
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
65  โรงเรียนบ้านวังมน 89
7 7.87
6 6.74
2 2.25
3 3.37
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
66  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 368
13 3.53
22 5.98
14 3.80
13 3.53
14 3.80
292 79.35
76 20.65%
67  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
68  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 93
3 3.23
3 3.23
7 7.53
3 3.23
3 3.23
74 79.57
19 20.43%
69  โรงเรียนบ้านโนนทัน 103
4 3.88
5 4.85
6 5.83
4 3.88
2 1.94
82 79.61
21 20.39%
70  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 143
5 3.50
9 6.29
14 9.79
1 0.70
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
71  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 66
2 3.03
2 3.03
7 10.61
1 1.52
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 112
0 0.00
2 1.79
12 10.71
6 5.36
2 1.79
90 80.36
22 19.64%
74  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 46
3 6.52
4 8.70
2 4.35
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
75  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 58
4 6.90
1 1.72
2 3.45
3 5.17
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
76  โรงเรียนบ้านโคกกุง 197
5 2.54
10 5.08
22 11.17
0 0.00
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
77  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 134
5 3.73
4 2.99
16 11.94
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
78  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 110
2 1.82
6 5.45
8 7.27
4 3.64
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
79  โรงเรียนบ้านทรายงาม 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
2 2.78
3 4.17
59 81.94
13 18.06%
80  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 129
14 10.85
0 0.00
9 6.98
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
81  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 131
10 7.63
5 3.82
2 1.53
3 2.29
3 2.29
108 82.44
23 17.56%
82  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 57
1 1.75
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
83  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 76
6 7.89
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
84  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 48
3 6.25
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
85  โรงเรียนบ้านหนองแวง 158
6 3.80
6 3.80
4 2.53
6 3.80
4 2.53
132 83.54
26 16.46%
86  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 92
7 7.61
3 3.26
5 5.43
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
87  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 603
27 4.48
8 1.33
56 9.29
5 0.83
1 0.17
506 83.91
97 16.09%
88  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 101
7 6.93
3 2.97
6 5.94
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
89  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
90  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 127
3 2.36
3 2.36
5 3.94
9 7.09
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
91  โรงเรียนบ้านดอนข่า 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
92  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 78
4 5.13
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
93  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 52
4 7.69
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
94  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 46
2 4.35
2 4.35
2 4.35
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
95  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 79
2 2.53
4 5.06
5 6.33
1 1.27
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
96  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 86
3 3.49
2 2.33
8 9.30
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
97  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 100
3 3.00
2 2.00
9 9.00
1 1.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
98  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 213
16 7.51
11 5.16
4 1.88
0 0.00
0 0.00
182 85.45
31 14.55%
99  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 69
6 8.70
2 2.90
1 1.45
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
100  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 271
6 2.21
10 3.69
7 2.58
8 2.95
8 2.95
232 85.61
39 14.39%
101  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
2 2.86
60 85.71
10 14.29%
102  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 71
0 0.00
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
103  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 114
2 1.75
5 4.39
9 7.89
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
104  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
105  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 72
2 2.78
5 6.94
3 4.17
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
106  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 146
8 5.48
3 2.05
9 6.16
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
107  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 227
16 7.05
0 0.00
15 6.61
0 0.00
0 0.00
196 86.34
31 13.66%
108  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 104
2 1.92
5 4.81
6 5.77
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
109  โรงเรียนบ้านกุดจิก 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.85
5 9.62
45 86.54
7 13.46%
110  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 187
9 4.81
7 3.74
2 1.07
6 3.21
1 0.53
162 86.63
25 13.37%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 113
7 6.19
1 0.88
7 6.19
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
112  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 98
8 8.16
2 2.04
3 3.06
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
113  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 46
0 0.00
3 6.52
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
114  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 160
8 5.00
8 5.00
4 2.50
0 0.00
0 0.00
140 87.50
20 12.50%
115  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 97
4 4.12
2 2.06
5 5.15
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
116  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 51
1 1.96
2 3.92
2 3.92
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
117  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 106
3 2.83
3 2.83
6 5.66
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
118  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 106
5 4.72
4 3.77
1 0.94
0 0.00
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
119  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 53
5 9.43
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
120  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 62
4 6.45
1 1.61
1 1.61
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
121  โรงเรียนบ้านหนองกุง 80
1 1.25
2 2.50
1 1.25
4 5.00
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
122  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 125
3 2.40
2 1.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
123  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 90
1 1.11
1 1.11
7 7.78
1 1.11
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
124  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
125  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 145
4 2.76
5 3.45
7 4.83
0 0.00
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
126  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 109
5 4.59
2 1.83
5 4.59
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
127  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
128  โรงเรียนบ้านค้อ 122
12 9.84
0 0.00
1 0.82
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
129  โรงเรียนบ้านโนนงาม 133
4 3.01
5 3.76
5 3.76
0 0.00
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
130  โรงเรียนดอนปอวิทยา 251
8 3.19
3 1.20
9 3.59
6 2.39
0 0.00
225 89.64
26 10.36%
131  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 118
2 1.69
4 3.39
5 4.24
0 0.00
1 0.85
106 89.83
12 10.17%
132  โรงเรียนบ้านทรายมูล 80
1 1.25
2 2.50
2 2.50
2 2.50
1 1.25
72 90.00
8 10.00%
133  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
134  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 73
1 1.37
2 2.74
4 5.48
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
135  โรงเรียนบ้านป่าคา 94
4 4.26
1 1.06
2 2.13
1 1.06
1 1.06
85 90.43
9 9.57%
136  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 95
2 2.11
4 4.21
3 3.16
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
137  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 67
1 1.49
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
138  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
3 4.48
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
139  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
140  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
1 1.45
2 2.90
2 2.90
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
141  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 131
4 3.05
3 2.29
0 0.00
1 0.76
3 2.29
120 91.60
11 8.40%
142  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
143  โรงเรียนบ้านหนองอุ 61
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
144  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 98
0 0.00
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
145  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 112
5 4.46
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
146  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 75
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
3 4.00
69 92.00
6 8.00%
147  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
148  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 52
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
2 3.85
48 92.31
4 7.69%
149  โรงเรียนบ้านถิ่น 92
3 3.26
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
150  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 79
2 2.53
0 0.00
2 2.53
1 1.27
1 1.27
73 92.41
6 7.59%
151  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 95
2 2.11
0 0.00
4 4.21
1 1.05
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
152  โรงเรียนบ้านหนองโน 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
153  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 125
4 3.20
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
154  โรงเรียนบ้านนาเลิง 238
3 1.26
0 0.00
4 1.68
0 0.00
10 4.20
221 92.86
17 7.14%
155  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
156  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 43
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
157  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 120
4 3.33
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
158  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 76
2 2.63
1 1.32
2 2.63
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
159  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
160  โรงเรียนบ้านลำภู 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
161  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 113
1 0.88
0 0.00
6 5.31
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
162  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 197
2 1.02
1 0.51
8 4.06
0 0.00
1 0.51
185 93.91
12 6.09%
163  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 116
1 0.86
2 1.72
1 0.86
2 1.72
1 0.86
109 93.97
7 6.03%
164  โรงเรียนบ้านหนองตานา 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
0 0.00
1 1.20
78 93.98
5 6.02%
165  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
166  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 36
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
34 94.44
2 5.56%
167  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
168  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
169  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
170  โรงเรียนบ้านดงบาก 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
171  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 105
0 0.00
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
172  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 128
6 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
173  โรงเรียนบ้านมอใต้ 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
174  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
2 2.08
92 95.83
4 4.17%
175  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.33
87 96.67
3 3.33%
176  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 62
1 1.61
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
177  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
178  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 97
3 3.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
179  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 36
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
180  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 86
1 1.16
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
181  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
46 97.87
1 2.13%
182  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 163
0 0.00
0 0.00
3 1.84
0 0.00
0 0.00
160 98.16
3 1.84%
183  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
184  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านตำแย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านนาแพง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านพร้าว 197
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
197 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านผาสุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,289 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,273 5.71
เตี้ย  935 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,471 6.60
ผอมและเตี้ย  857 3.84
อ้วนและเตี้ย  958 4.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,795 75.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,494 คน


24.65%


Powered By www.thaieducation.net