ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 96
19 19.79
0 0.00
19 19.79
19 19.79
19 19.79
20 20.83
76 79.17%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 139
8 5.76
15 10.79
10 7.19
30 21.58
39 28.06
37 26.62
102 73.38%
3  โรงเรียนบ้านผึ้ง 25
5 20.00
3 12.00
2 8.00
3 12.00
3 12.00
9 36.00
16 64.00%
4  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 62
22 35.48
0 0.00
1 1.61
4 6.45
9 14.52
26 41.94
36 58.06%
5  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 107
24 22.43
6 5.61
7 6.54
18 16.82
7 6.54
45 42.06
62 57.94%
6  โรงเรียนบ้านวังแคน 33
5 15.15
5 15.15
4 12.12
5 15.15
0 0.00
14 42.42
19 57.58%
7  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 187
49 26.20
23 12.30
22 11.76
7 3.74
2 1.07
84 44.92
103 55.08%
8  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 311
37 11.90
60 19.29
21 6.75
27 8.68
23 7.40
143 45.98
168 54.02%
9  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
9 21.95
4 9.76
5 12.20
3 7.32
1 2.44
19 46.34
22 53.66%
10  โรงเรียนประชาสามัคคี 154
36 23.38
27 17.53
10 6.49
4 2.60
5 3.25
72 46.75
82 53.25%
11  โรงเรียนบ้านเสียว 67
14 20.90
8 11.94
10 14.93
2 2.99
0 0.00
33 49.25
34 50.75%
12  โรงเรียนบ้านหินขัน 46
7 15.22
6 13.04
4 8.70
5 10.87
1 2.17
23 50.00
23 50.00%
13  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 45
7 15.56
7 15.56
0 0.00
7 15.56
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
14  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 157
17 10.83
21 13.38
33 21.02
0 0.00
0 0.00
86 54.78
71 45.22%
15  โรงเรียนบ้านคำโพน 100
19 19.00
16 16.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
56 56.00
44 44.00%
16  โรงเรียนบ้านดอนเมย 41
5 12.20
5 12.20
5 12.20
3 7.32
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
17  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 190
31 16.32
22 11.58
11 5.79
15 7.89
2 1.05
109 57.37
81 42.63%
18  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 464
25 5.39
35 7.54
21 4.53
60 12.93
56 12.07
267 57.54
197 42.46%
19  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 102
11 10.78
8 7.84
10 9.80
11 10.78
3 2.94
59 57.84
43 42.16%
20  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 31
4 12.90
4 12.90
3 9.68
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
21  โรงเรียนบ่อบุโปโล 144
31 21.53
19 13.19
9 6.25
0 0.00
0 0.00
85 59.03
59 40.97%
22  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 20
3 15.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
23  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1858
132 7.10
47 2.53
234 12.59
179 9.63
148 7.97
1118 60.17
740 39.83%
24  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 167
30 17.96
9 5.39
16 9.58
9 5.39
2 1.20
101 60.48
66 39.52%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 168
10 5.95
12 7.14
11 6.55
22 13.10
11 6.55
102 60.71
66 39.29%
26  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 120
26 21.67
0 0.00
21 17.50
0 0.00
0 0.00
73 60.83
47 39.17%
27  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 350
20 5.71
17 4.86
23 6.57
37 10.57
40 11.43
213 60.86
137 39.14%
28  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 447
21 4.70
22 4.92
30 6.71
40 8.95
54 12.08
280 62.64
167 37.36%
29  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 97
19 19.59
10 10.31
6 6.19
1 1.03
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
30  โรงเรียนบ้านโนนแคน 93
12 12.90
10 10.75
12 12.90
0 0.00
0 0.00
59 63.44
34 36.56%
31  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 170
23 13.53
0 0.00
32 18.82
7 4.12
0 0.00
108 63.53
62 36.47%
32  โรงเรียนบ้านไร่ขี 162
16 9.88
9 5.56
22 13.58
12 7.41
0 0.00
103 63.58
59 36.42%
33  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 88
10 11.36
17 19.32
3 3.41
2 2.27
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
34  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 91
8 8.79
4 4.40
9 9.89
6 6.59
6 6.59
58 63.74
33 36.26%
35  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 69
2 2.90
16 23.19
3 4.35
0 0.00
4 5.80
44 63.77
25 36.23%
36  โรงเรียนบ้านชูชาติ 56
6 10.71
8 14.29
1 1.79
1 1.79
4 7.14
36 64.29
20 35.71%
37  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 70
7 10.00
8 11.43
8 11.43
0 0.00
2 2.86
45 64.29
25 35.71%
38  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 185
17 9.19
13 7.03
6 3.24
30 16.22
0 0.00
119 64.32
66 35.68%
39  โรงเรียนบ้านดงสีโท 48
3 6.25
1 2.08
6 12.50
7 14.58
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
40  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 168
9 5.36
16 9.52
33 19.64
1 0.60
0 0.00
109 64.88
59 35.12%
41  โรงเรียนบ้านดอนแดง 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
42  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 81
5 6.17
0 0.00
9 11.11
5 6.17
9 11.11
53 65.43
28 34.57%
43  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 105
9 8.57
10 9.52
7 6.67
7 6.67
3 2.86
69 65.71
36 34.29%
44  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 53
7 13.21
6 11.32
1 1.89
4 7.55
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
45  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 77
4 5.19
4 5.19
3 3.90
8 10.39
7 9.09
51 66.23
26 33.77%
46  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 101
6 5.94
4 3.96
14 13.86
7 6.93
3 2.97
67 66.34
34 33.66%
47  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 15
3 20.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
48  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 66
10 15.15
1 1.52
10 15.15
1 1.52
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
49  โรงเรียนบ้านคำข่า 53
7 13.21
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
50  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 144
7 4.86
13 9.03
8 5.56
11 7.64
6 4.17
99 68.75
45 31.25%
51  โรงเรียนบ้านชาด 62
10 16.13
7 11.29
2 3.23
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
52  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 73
11 15.07
3 4.11
5 6.85
3 4.11
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
53  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 97
18 18.56
6 6.19
1 1.03
4 4.12
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
54  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
55  โรงเรียนมิ่งมงคล 103
12 11.65
4 3.88
13 12.62
1 0.97
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
56  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 56
15 26.79
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
57  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 134
18 13.43
11 8.21
9 6.72
0 0.00
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
58  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 138
4 2.90
21 15.22
14 10.14
0 0.00
0 0.00
99 71.74
39 28.26%
59  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 32
5 15.63
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
60  โรงเรียนบ้านโพนทอง 292
34 11.64
4 1.37
24 8.22
11 3.77
9 3.08
210 71.92
82 28.08%
61  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 68
11 16.18
4 5.88
4 5.88
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
62  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 122
7 5.74
2 1.64
10 8.20
9 7.38
5 4.10
89 72.95
33 27.05%
63  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 37
4 10.81
1 2.70
4 10.81
1 2.70
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
64  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 52
2 3.85
2 3.85
2 3.85
4 7.69
4 7.69
38 73.08
14 26.92%
65  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 68
3 4.41
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
66  โรงเรียนบ้านชะแงะ 65
4 6.15
2 3.08
5 7.69
3 4.62
3 4.62
48 73.85
17 26.15%
67  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 39
2 5.13
2 5.13
2 5.13
2 5.13
2 5.13
29 74.36
10 25.64%
68  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
4 8.33
3 6.25
36 75.00
12 25.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 136
2 1.47
6 4.41
6 4.41
8 5.88
12 8.82
102 75.00
34 25.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 386
12 3.11
24 6.22
28 7.25
32 8.29
0 0.00
290 75.13
96 24.87%
71  โรงเรียนบ้านจิก 29
2 6.90
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
72  โรงเรียนบ้านโนนสูง 80
1 1.25
1 1.25
3 3.75
2 2.50
12 15.00
61 76.25
19 23.75%
73  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 157
7 4.46
2 1.27
15 9.55
6 3.82
7 4.46
120 76.43
37 23.57%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
3 8.82
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
75  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 47
2 4.26
2 4.26
6 12.77
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
76  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 249
33 13.25
0 0.00
25 10.04
0 0.00
0 0.00
191 76.71
58 23.29%
77  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 121
16 13.22
3 2.48
9 7.44
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
78  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 48
4 8.33
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
79  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 149
2 1.34
16 10.74
12 8.05
0 0.00
4 2.68
115 77.18
34 22.82%
80  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 44
3 6.82
2 4.55
3 6.82
2 4.55
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
81  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 104
4 3.85
5 4.81
14 13.46
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
82  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 95
2 2.11
1 1.05
7 7.37
3 3.16
8 8.42
74 77.89
21 22.11%
83  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 136
9 6.62
3 2.21
5 3.68
5 3.68
8 5.88
106 77.94
30 22.06%
84  โรงเรียนบ้านศรีราชา 41
4 9.76
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
85  โรงเรียนบ้านหนองเทา 41
1 2.44
4 9.76
3 7.32
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
86  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 96
5 5.21
6 6.25
10 10.42
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
87  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 124
2 1.61
5 4.03
20 16.13
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
88  โรงเรียนบ้านบก 88
8 9.09
2 2.27
4 4.55
5 5.68
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
89  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 42
5 11.90
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
90  โรงเรียนบ้านห่องเตย 42
8 19.05
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
91  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 42
4 9.52
1 2.38
3 7.14
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
92  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 94
7 7.45
4 4.26
8 8.51
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
93  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 80
5 6.25
4 5.00
7 8.75
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
94  โรงเรียนบ้านจานลาน 147
13 8.84
2 1.36
11 7.48
5 3.40
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
95  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 106
3 2.83
7 6.60
10 9.43
1 0.94
1 0.94
84 79.25
22 20.75%
96  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 87
4 4.60
6 6.90
8 9.20
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
97  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 73
0 0.00
2 2.74
9 12.33
2 2.74
2 2.74
58 79.45
15 20.55%
98  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
3 7.69
31 79.49
8 20.51%
99  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 59
4 6.78
1 1.69
3 5.08
4 6.78
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
100  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 99
5 5.05
2 2.02
3 3.03
5 5.05
5 5.05
79 79.80
20 20.20%
101  โรงเรียนบ้านห้วยทม 151
8 5.30
5 3.31
9 5.96
4 2.65
4 2.65
121 80.13
30 19.87%
102  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 156
11 7.05
10 6.41
3 1.92
7 4.49
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
103  โรงเรียนบ้านดอนชาด 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
0 0.00
1 2.17
37 80.43
9 19.57%
104  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 46
6 13.04
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
105  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 31
5 16.13
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
106  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 26
2 7.69
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
107  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 52
7 13.46
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
108  โรงเรียนบ้านยางช้า 74
3 4.05
11 14.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
109  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 37
0 0.00
2 5.41
3 8.11
2 5.41
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
110  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 53
5 9.43
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
111  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 38
1 2.63
2 5.26
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
112  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 49
6 12.24
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
113  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 44
5 11.36
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
114  โรงเรียนบ้านนาเรือง 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
115  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 72
4 5.56
3 4.17
2 2.78
4 5.56
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
116  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 100
8 8.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
117  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 85
3 3.53
4 4.71
3 3.53
4 4.71
1 1.18
70 82.35
15 17.65%
118  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 153
20 13.07
1 0.65
6 3.92
0 0.00
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
119  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 51
3 5.88
2 3.92
3 5.88
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
120  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 98
5 5.10
1 1.02
11 11.22
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
121  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 163
13 7.98
2 1.23
13 7.98
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
122  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 41
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
123  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 88
3 3.41
0 0.00
12 13.64
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
124  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 100
4 4.00
8 8.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
125  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 124
4 3.23
0 0.00
14 11.29
0 0.00
3 2.42
103 83.06
21 16.94%
126  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 922
64 6.94
32 3.47
60 6.51
0 0.00
0 0.00
766 83.08
156 16.92%
127  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
128  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 156
5 3.21
10 6.41
6 3.85
2 1.28
3 1.92
130 83.33
26 16.67%
129  โรงเรียนบ้านดอนหมู 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
2 3.64
2 3.64
46 83.64
9 16.36%
130  โรงเรียนบ้านนางาม 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 14.14
2 2.02
83 83.84
16 16.16%
131  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
132  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 83
3 3.61
2 2.41
4 4.82
4 4.82
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
133  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 32
4 12.50
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
134  โรงเรียนบ้านโนนจาน 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
135  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 52
1 1.92
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
136  โรงเรียนบ้านคันสูง 91
5 5.49
6 6.59
2 2.20
1 1.10
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
137  โรงเรียนบ้านโนนกุง 111
14 12.61
3 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
138  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 191
10 5.24
5 2.62
13 6.81
1 0.52
0 0.00
162 84.82
29 15.18%
139  โรงเรียนบ้านนาเมือง 33
1 3.03
1 3.03
1 3.03
1 3.03
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
140  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 106
6 5.66
4 3.77
6 5.66
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
141  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 60
1 1.67
2 3.33
1 1.67
4 6.67
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
142  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 128
6 4.69
3 2.34
10 7.81
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
143  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 81
5 6.17
5 6.17
2 2.47
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 163
16 9.82
0 0.00
8 4.91
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
145  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 41
0 0.00
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
146  โรงเรียนบ้านกุงชัย 124
6 4.84
4 3.23
5 4.03
3 2.42
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
147  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
3 4.84
53 85.48
9 14.52%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 83
0 0.00
1 1.20
11 13.25
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
149  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 83
1 1.20
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
150  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 97
7 7.22
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
151  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 111
7 6.31
6 5.41
3 2.70
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 223
11 4.93
0 0.00
21 9.42
0 0.00
0 0.00
191 85.65
32 14.35%
153  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 279
15 5.38
8 2.87
5 1.79
5 1.79
7 2.51
239 85.66
40 14.34%
154  โรงเรียนบ้านทับเมย 98
2 2.04
0 0.00
1 1.02
6 6.12
5 5.10
84 85.71
14 14.29%
155  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 21
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
156  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
157  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 77
1 1.30
0 0.00
9 11.69
1 1.30
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
158  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
159  โรงเรียนบ้านคึมข่า 85
7 8.24
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
160  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 128
6 4.69
4 3.13
4 3.13
4 3.13
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
161  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 272
9 3.31
8 2.94
19 6.99
2 0.74
0 0.00
234 86.03
38 13.97%
162  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 159
0 0.00
8 5.03
14 8.81
0 0.00
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
163  โรงเรียนบ้านนายูง 51
2 3.92
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
164  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 184
9 4.89
3 1.63
8 4.35
5 2.72
0 0.00
159 86.41
25 13.59%
165  โรงเรียนบ้านกุดสิม 96
2 2.08
1 1.04
3 3.13
1 1.04
6 6.25
83 86.46
13 13.54%
166  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 74
4 5.41
1 1.35
3 4.05
2 2.70
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
167  โรงเรียนบ้านหัวภู 52
3 5.77
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
168  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 104
5 4.81
6 5.77
0 0.00
3 2.88
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
169  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 142
5 3.52
4 2.82
7 4.93
3 2.11
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
170  โรงเรียนบ้านเชือก 45
2 4.44
1 2.22
0 0.00
2 4.44
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
171  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 90
7 7.78
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
172  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 45
5 11.11
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
173  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 459
12 2.61
8 1.74
36 7.84
5 1.09
0 0.00
398 86.71
61 13.29%
174  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 98
7 7.14
3 3.06
3 3.06
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
175  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 219
12 5.48
9 4.11
8 3.65
0 0.00
0 0.00
190 86.76
29 13.24%
176  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
4 8.70
40 86.96
6 13.04%
177  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 92
3 3.26
1 1.09
8 8.70
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
178  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
179  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 62
2 3.23
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
180  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 55
2 3.64
2 3.64
1 1.82
1 1.82
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
181  โรงเรียนบ้านนิคม 103
3 2.91
6 5.83
4 3.88
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
182  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 88
8 9.09
3 3.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
183  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 64
1 1.56
4 6.25
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
184  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 603
12 1.99
10 1.66
27 4.48
12 1.99
14 2.32
528 87.56
75 12.44%
185  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
186  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 115
10 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.48
101 87.83
14 12.17%
187  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
188  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 92
2 2.17
3 3.26
0 0.00
3 3.26
3 3.26
81 88.04
11 11.96%
189  โรงเรียนบ้านดงสวาง 34
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
190  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
9 8.82
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
191  โรงเรียนบ้านนาเยีย 138
4 2.90
1 0.72
11 7.97
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
192  โรงเรียนบ้านตาด 88
1 1.14
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
193  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 72
2 2.78
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
194  โรงเรียนบ้านเป้า 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
2 5.56
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
195  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
196  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 84
1 1.19
1 1.19
6 7.14
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
197  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 132
4 3.03
6 4.55
4 3.03
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
198  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 190
20 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
170 89.47
20 10.53%
199  โรงเรียนบ้านสามัคคี 67
2 2.99
4 5.97
1 1.49
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
200  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
201  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 89
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
8 8.99
80 89.89
9 10.11%
202  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
203  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 72
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
6 8.33
65 90.28
7 9.72%
204  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
205  โรงเรียนบ้านโนนงาม 109
5 4.59
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
206  โรงเรียนบ้านคำเดือย 230
12 5.22
5 2.17
3 1.30
1 0.43
0 0.00
209 90.87
21 9.13%
207  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 132
4 3.03
1 0.76
0 0.00
7 5.30
0 0.00
120 90.91
12 9.09%
208  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 89
0 0.00
1 1.12
5 5.62
2 2.25
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
209  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 79
4 5.06
1 1.27
0 0.00
2 2.53
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
210  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 79
3 3.80
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
211  โรงเรียนบ้านไก่คำ 137
6 4.38
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
212  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
213  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 35
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
214  โรงเรียนบ้านนาสีดา 153
4 2.61
0 0.00
9 5.88
0 0.00
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
215  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 107
7 6.54
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
216  โรงเรียนบ้านแสนสุข 61
1 1.64
1 1.64
2 3.28
0 0.00
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
217  โรงเรียนบ้านนายม 148
4 2.70
4 2.70
4 2.70
0 0.00
0 0.00
136 91.89
12 8.11%
218  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 140
0 0.00
0 0.00
6 4.29
5 3.57
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
219  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.66
49 92.45
4 7.55%
220  โรงเรียนบ้านทวีผล 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
221  โรงเรียนบ้านนาคำ 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
222  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
223  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
224  โรงเรียนบ้านหนองแคน 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
225  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
226  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 137
0 0.00
2 1.46
7 5.11
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
227  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 77
0 0.00
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
228  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
229  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 111
4 3.60
2 1.80
1 0.90
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
230  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 48
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
2 4.17
45 93.75
3 6.25%
231  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 137
4 2.92
0 0.00
0 0.00
4 2.92
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
232  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 35
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
233  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 74
0 0.00
1 1.35
2 2.70
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
234  โรงเรียนบ้านบาก 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
235  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
236  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
43 95.56
2 4.44%
237  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
238  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
2 2.15
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
239  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 318
0 0.00
5 1.57
2 0.63
0 0.00
6 1.89
305 95.91
13 4.09%
240  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 156
2 1.28
0 0.00
3 1.92
1 0.64
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
241  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 108
2 1.85
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
242  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 109
1 0.92
1 0.92
0 0.00
2 1.83
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
243  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 102
2 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.98
99 97.06
3 2.94%
244  โรงเรียนบ้านหนองยาง 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
245  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 140
2 1.43
2 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
246  โรงเรียนนาผือโคกกอก 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านหนองขอน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านโคกสูง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,127 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,768 6.52
เตี้ย  1,048 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,784 6.58
ผอมและเตี้ย  918 3.38
อ้วนและเตี้ย  652 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,957 77.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,170 คน


22.74%


Powered By www.thaieducation.net