ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 187 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.60
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 114
64 56.14
10 8.77
22 19.30
9 7.89
9 7.89
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 14
13 92.86
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 24
0 0.00
23 95.83
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 16
5 31.25
0 0.00
3 18.75
6 37.50
2 12.50
0 0.00
16 100.00%
5  โรงเรียนบ้านทรายงาม 63
47 74.60
2 3.17
14 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 45
4 8.89
41 91.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 85
8 9.41
77 90.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00%
8  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 26
10 38.46
4 15.38
3 11.54
6 23.08
2 7.69
1 3.85
25 96.15%
9  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 28
23 82.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 17.86
23 82.14%
10  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 36
9 25.00
0 0.00
20 55.56
0 0.00
0 0.00
7 19.44
29 80.56%
11  โรงเรียนบ้านกุดกง 21
13 61.90
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
5 23.81
16 76.19%
12  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 925
124 13.41
104 11.24
133 14.38
120 12.97
92 9.95
352 38.05
573 61.95%
13  โรงเรียนบ้านหนองเทา 28
7 25.00
0 0.00
3 10.71
5 17.86
1 3.57
12 42.86
16 57.14%
14  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 144
36 25.00
26 18.06
15 10.42
0 0.00
0 0.00
67 46.53
77 53.47%
15  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 32
4 12.50
3 9.38
6 18.75
4 12.50
0 0.00
15 46.88
17 53.13%
16  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 121
23 19.01
8 6.61
28 23.14
3 2.48
0 0.00
59 48.76
62 51.24%
17  โรงเรียนบ้านยางเครือ 79
22 27.85
3 3.80
2 2.53
11 13.92
2 2.53
39 49.37
40 50.63%
18  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 55
10 18.18
5 9.09
12 21.82
0 0.00
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
19  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 133
34 25.56
16 12.03
3 2.26
12 9.02
0 0.00
68 51.13
65 48.87%
20  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 113
19 16.81
10 8.85
15 13.27
8 7.08
0 0.00
61 53.98
52 46.02%
21  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 49
10 20.41
3 6.12
8 16.33
1 2.04
0 0.00
27 55.10
22 44.90%
22  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 182
17 9.34
27 14.84
19 10.44
17 9.34
0 0.00
102 56.04
80 43.96%
23  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 62
9 14.52
6 9.68
6 9.68
4 6.45
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
24  โรงเรียนบ้านหนองยาง 105
8 7.62
17 16.19
5 4.76
11 10.48
1 0.95
63 60.00
42 40.00%
25  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 33
6 18.18
2 6.06
3 9.09
2 6.06
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
26  โรงเรียนบ้านซำ 41
5 12.20
5 12.20
3 7.32
2 4.88
1 2.44
25 60.98
16 39.02%
27  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 90
14 15.56
9 10.00
11 12.22
0 0.00
1 1.11
55 61.11
35 38.89%
28  โรงเรียนบ้านสำโรง 26
4 15.38
0 0.00
2 7.69
4 15.38
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
29  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 171
4 2.34
6 3.51
20 11.70
10 5.85
25 14.62
106 61.99
65 38.01%
30  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
31  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 192
10 5.21
10 5.21
38 19.79
13 6.77
0 0.00
121 63.02
71 36.98%
32  โรงเรียนบ้านคุ้ม 122
25 20.49
0 0.00
20 16.39
0 0.00
0 0.00
77 63.11
45 36.89%
33  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 100
5 5.00
8 8.00
3 3.00
7 7.00
10 10.00
67 67.00
33 33.00%
34  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 94
12 12.77
4 4.26
8 8.51
0 0.00
6 6.38
64 68.09
30 31.91%
35  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 202
4 1.98
8 3.96
50 24.75
2 0.99
0 0.00
138 68.32
64 31.68%
36  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 76
8 10.53
6 7.89
9 11.84
1 1.32
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
37  โรงเรียนบ้านผือฮี 108
11 10.19
7 6.48
16 14.81
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
38  โรงเรียนบ้านขาม 54
6 11.11
5 9.26
5 9.26
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
39  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
5 23.81
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
40  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 324
5 1.54
20 6.17
35 10.80
15 4.63
17 5.25
232 71.60
92 28.40%
41  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 222
21 9.46
10 4.50
22 9.91
7 3.15
3 1.35
159 71.62
63 28.38%
42  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 141
17 12.06
3 2.13
18 12.77
2 1.42
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
43  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 96
9 9.38
0 0.00
8 8.33
0 0.00
10 10.42
69 71.88
27 28.13%
44  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1932
124 6.42
116 6.00
250 12.94
49 2.54
4 0.21
1389 71.89
543 28.11%
45  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 132
18 13.64
1 0.76
11 8.33
3 2.27
4 3.03
95 71.97
37 28.03%
46  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 499
40 8.02
15 3.01
63 12.63
20 4.01
0 0.00
361 72.34
138 27.66%
47  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 107
5 4.67
3 2.80
18 16.82
2 1.87
1 0.93
78 72.90
29 27.10%
48  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 52
9 17.31
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
49  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 85
5 5.88
2 2.35
15 17.65
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
50  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 101
6 5.94
9 8.91
11 10.89
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
51  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 78
12 15.38
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 172
31 18.02
0 0.00
12 6.98
0 0.00
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
53  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 32
1 3.13
4 12.50
3 9.38
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
54  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 109
5 4.59
11 10.09
10 9.17
1 0.92
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 101
4 3.96
0 0.00
16 15.84
4 3.96
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
56  โรงเรียนมหาชนะชัย 203
7 3.45
9 4.43
31 15.27
2 0.99
0 0.00
154 75.86
49 24.14%
57  โรงเรียนหนองแสง 38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
2 5.26
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
58  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 153
18 11.76
10 6.54
7 4.58
1 0.65
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 70
5 7.14
0 0.00
8 11.43
3 4.29
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
60  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 120
9 7.50
9 7.50
5 4.17
3 2.50
1 0.83
93 77.50
27 22.50%
61  โรงเรียนบ้านดงบัง 98
7 7.14
1 1.02
14 14.29
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
62  โรงเรียนบ้านคำแหลม 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
3 13.04
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
63  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 286
16 5.59
18 6.29
13 4.55
12 4.20
2 0.70
225 78.67
61 21.33%
64  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 75
8 10.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
65  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 62
5 8.06
6 9.68
2 3.23
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
66  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 82
1 1.22
1 1.22
8 9.76
7 8.54
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
67  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
5 10.20
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
68  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 69
6 8.70
3 4.35
3 4.35
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
4 5.06
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 110
8 7.27
4 3.64
10 9.09
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
71  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 60
4 6.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
72  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 55
1 1.82
3 5.45
2 3.64
0 0.00
5 9.09
44 80.00
11 20.00%
73  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 91
5 5.49
0 0.00
4 4.40
1 1.10
8 8.79
73 80.22
18 19.78%
74  โรงเรียนบ้านหนองหิน 61
7 11.48
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
75  โรงเรียนบ้านหัวดง 56
2 3.57
2 3.57
5 8.93
1 1.79
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
76  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 56
4 7.14
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
77  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 37
0 0.00
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
78  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 101
7 6.93
1 0.99
11 10.89
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
79  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 64
9 14.06
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
80  โรงเรียนบ้านสงยาง 134
9 6.72
6 4.48
3 2.24
5 3.73
2 1.49
109 81.34
25 18.66%
81  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
82  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 95
4 4.21
4 4.21
4 4.21
4 4.21
1 1.05
78 82.11
17 17.89%
83  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
23 82.14
5 17.86%
84  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 84
6 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 10.71
69 82.14
15 17.86%
85  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
86  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
87  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 92
5 5.43
5 5.43
6 6.52
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
88  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
1 2.86
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
89  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 94
4 4.26
3 3.19
7 7.45
2 2.13
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
90  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 100
8 8.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
1 1.00
83 83.00
17 17.00%
91  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 53
4 7.55
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
92  โรงเรียนบ้านโนนยาง 71
2 2.82
4 5.63
4 5.63
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
93  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 42
2 4.76
3 7.14
1 2.38
0 0.00
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
94  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 181
12 6.63
7 3.87
11 6.08
0 0.00
0 0.00
151 83.43
30 16.57%
95  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 116
7 6.03
5 4.31
2 1.72
3 2.59
2 1.72
97 83.62
19 16.38%
96  โรงเรียนบ้านบาก 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
97  โรงเรียนบ้านบัวขาว 65
1 1.54
0 0.00
7 10.77
0 0.00
2 3.08
55 84.62
10 15.38%
98  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
99  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 53
0 0.00
3 5.66
3 5.66
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
100  โรงเรียนบ้านหัวดอน 54
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
2 3.70
46 85.19
8 14.81%
101  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 55
6 10.91
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
102  โรงเรียนบ้านพลไว 108
0 0.00
0 0.00
15 13.89
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
103  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 95
5 5.26
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
104  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 30
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
105  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
8 7.62
0 0.00
5 4.76
1 0.95
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
106  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 60
3 5.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
107  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 70
5 7.14
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
108  โรงเรียนบ้านนาห่อม 73
2 2.74
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
109  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 125
8 6.40
7 5.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
110  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
111  โรงเรียนบ้านหนองตุ 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
5 9.62
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
112  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 104
2 1.92
0 0.00
7 6.73
3 2.88
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
113  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
114  โรงเรียนบ้านหมากมาย 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
115  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 83
1 1.20
2 2.41
2 2.41
4 4.82
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
116  โรงเรียนบ้านตาดทอง 181
12 6.63
4 2.21
3 1.66
0 0.00
0 0.00
162 89.50
19 10.50%
117  โรงเรียนบ้านแดง 41
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
118  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
119  โรงเรียนบ้านคูเมือง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.52
19 90.48
2 9.52%
120  โรงเรียนบ้านคำฮี 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
121  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 109
2 1.83
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
122  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 89
1 1.12
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
123  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 78
1 1.28
0 0.00
5 6.41
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 159
7 4.40
2 1.26
3 1.89
1 0.63
1 0.63
145 91.19
14 8.81%
125  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
126  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
1 2.86
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
127  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
128  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
2 2.30
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
129  โรงเรียนกุดพันเขียว 90
3 3.33
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
130  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
131  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 121
6 4.96
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
132  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.41
50 92.59
4 7.41%
133  โรงเรียนบ้านยางน้อย 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
134  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 128
2 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.69
120 93.75
8 6.25%
135  โรงเรียนคูสองชั้น 51
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
136  โรงเรียนบ้านสำราญ 102
2 1.96
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
137  โรงเรียนบ้านบากเรือ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
138  โรงเรียนบ้านหัวขัว 52
0 0.00
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
139  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
140  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
141  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
142  โรงเรียนบ้านสงเปือย 90
1 1.11
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
143  โรงเรียนบ้านตับเต่า 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
144  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
145  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
146  โรงเรียนบ้านดงยาง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
147  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
148  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
149  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
151  โรงเรียนบ้านกุดกุง 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
152  โรงเรียนบ้านเดิด 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%
153  โรงเรียนบ้านคำม่วง 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.87
105 98.13
2 1.87%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านดงขวาง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านปลาอีด 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านยางกลาง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านราชมุนี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านสิงห์ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านเชือก 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านเลียบ 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านโพนทัน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านโพนแบง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,579 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,272 7.24
เตี้ย  814 4.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,412 8.03
ผอมและเตี้ย  448 2.55
อ้วนและเตี้ย  250 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,383 76.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,196 คน


23.87%


Powered By www.thaieducation.net