ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำม่วง 52
20 38.46
20 38.46
12 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 79
23 29.11
0 0.00
56 70.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00%
3  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 27
9 33.33
7 25.93
3 11.11
5 18.52
0 0.00
3 11.11
24 88.89%
4  โรงเรียนบ้านโซง 189
31 16.40
20 10.58
24 12.70
46 24.34
44 23.28
24 12.70
165 87.30%
5  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 159
42 26.42
44 27.67
17 10.69
28 17.61
4 2.52
24 15.09
135 84.91%
6  โรงเรียนบ้านบก 103
24 23.30
25 24.27
5 4.85
25 24.27
5 4.85
19 18.45
84 81.55%
7  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
18 28.13
16 25.00
9 14.06
4 6.25
2 3.13
15 23.44
49 76.56%
8  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 152
36 23.68
18 11.84
17 11.18
18 11.84
19 12.50
44 28.95
108 71.05%
9  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 67
31 46.27
4 5.97
5 7.46
4 5.97
3 4.48
20 29.85
47 70.15%
10  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 315
42 13.33
29 9.21
83 26.35
18 5.71
29 9.21
114 36.19
201 63.81%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 358
47 13.13
33 9.22
17 4.75
80 22.35
50 13.97
131 36.59
227 63.41%
12  โรงเรียนบ้านแก้ง 304
73 24.01
53 17.43
16 5.26
40 13.16
3 0.99
119 39.14
185 60.86%
13  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 168
26 15.48
60 35.71
16 9.52
0 0.00
0 0.00
66 39.29
102 60.71%
14  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 88
4 4.55
13 14.77
5 5.68
13 14.77
18 20.45
35 39.77
53 60.23%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 411
115 27.98
13 3.16
97 23.60
14 3.41
7 1.70
165 40.15
246 59.85%
16  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 94
5 5.32
12 12.77
5 5.32
17 18.09
17 18.09
38 40.43
56 59.57%
17  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 49
7 14.29
10 20.41
5 10.20
6 12.24
1 2.04
20 40.82
29 59.18%
18  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 46
12 26.09
7 15.22
4 8.70
4 8.70
0 0.00
19 41.30
27 58.70%
19  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 59
15 25.42
7 11.86
3 5.08
5 8.47
4 6.78
25 42.37
34 57.63%
20  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 55
12 21.82
8 14.55
5 9.09
4 7.27
2 3.64
24 43.64
31 56.36%
21  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 40
2 5.00
4 10.00
3 7.50
6 15.00
7 17.50
18 45.00
22 55.00%
22  โรงเรียนบ้านนาแคน 162
28 17.28
16 9.88
21 12.96
12 7.41
11 6.79
74 45.68
88 54.32%
23  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 83
15 18.07
11 13.25
6 7.23
9 10.84
3 3.61
39 46.99
44 53.01%
24  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 232
12 5.17
18 7.76
22 9.48
30 12.93
39 16.81
111 47.84
121 52.16%
25  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 157
11 7.01
18 11.46
8 5.10
27 17.20
16 10.19
77 49.04
80 50.96%
26  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 314
40 12.74
67 21.34
24 7.64
27 8.60
0 0.00
156 49.68
158 50.32%
27  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
14 11.48
19 15.57
17 13.93
11 9.02
0 0.00
61 50.00
61 50.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 51
8 15.69
7 13.73
2 3.92
6 11.76
2 3.92
26 50.98
25 49.02%
29  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 292
44 15.07
29 9.93
38 13.01
18 6.16
13 4.45
150 51.37
142 48.63%
30  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 157
35 22.29
28 17.83
13 8.28
0 0.00
0 0.00
81 51.59
76 48.41%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 402
46 11.44
75 18.66
13 3.23
33 8.21
13 3.23
222 55.22
180 44.78%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 188
19 10.11
24 12.77
20 10.64
15 7.98
6 3.19
104 55.32
84 44.68%
33  โรงเรียนบ้านบัวทอง 34
7 20.59
5 14.71
3 8.82
0 0.00
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
34  โรงเรียนบ้านนาอุดม 93
25 26.88
7 7.53
3 3.23
4 4.30
2 2.15
52 55.91
41 44.09%
35  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 227
37 16.30
6 2.64
4 1.76
43 18.94
10 4.41
127 55.95
100 44.05%
36  โรงเรียนบ้านยางกลาง 87
2 2.30
7 8.05
7 8.05
9 10.34
13 14.94
49 56.32
38 43.68%
37  โรงเรียนบ้านเตย 175
30 17.14
15 8.57
17 9.71
13 7.43
1 0.57
99 56.57
76 43.43%
38  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 56
4 7.14
4 7.14
2 3.57
11 19.64
3 5.36
32 57.14
24 42.86%
39  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 276
31 11.23
15 5.43
35 12.68
14 5.07
23 8.33
158 57.25
118 42.75%
40  โรงเรียนบ้านห่องเตย 51
6 11.76
4 7.84
3 5.88
5 9.80
3 5.88
30 58.82
21 41.18%
41  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 171
13 7.60
25 14.62
16 9.36
8 4.68
8 4.68
101 59.06
70 40.94%
42  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 769
62 8.06
97 12.61
56 7.28
62 8.06
36 4.68
456 59.30
313 40.70%
43  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 119
12 10.08
14 11.76
18 15.13
3 2.52
1 0.84
71 59.66
48 40.34%
44  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 219
42 19.18
3 1.37
30 13.70
12 5.48
0 0.00
132 60.27
87 39.73%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 97
13 13.40
14 14.43
11 11.34
0 0.00
0 0.00
59 60.82
38 39.18%
46  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 95
14 14.74
12 12.63
9 9.47
2 2.11
0 0.00
58 61.05
37 38.95%
47  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 220
25 11.36
19 8.64
22 10.00
19 8.64
0 0.00
135 61.36
85 38.64%
48  โรงเรียนบ้านหนองกบ 126
17 13.49
9 7.14
17 13.49
5 3.97
0 0.00
78 61.90
48 38.10%
49  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 58
10 17.24
7 12.07
5 8.62
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
50  โรงเรียนเวตวันวิทยา 132
10 7.58
4 3.03
9 6.82
14 10.61
13 9.85
82 62.12
50 37.88%
51  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 119
17 14.29
9 7.56
17 14.29
2 1.68
0 0.00
74 62.18
45 37.82%
52  โรงเรียนบ้านบัวงาม 387
35 9.04
29 7.49
50 12.92
15 3.88
17 4.39
241 62.27
146 37.73%
53  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 122
17 13.93
2 1.64
24 19.67
1 0.82
2 1.64
76 62.30
46 37.70%
54  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 107
9 8.41
20 18.69
11 10.28
0 0.00
0 0.00
67 62.62
40 37.38%
55  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 79
7 8.86
5 6.33
10 12.66
2 2.53
5 6.33
50 63.29
29 36.71%
56  โรงเรียนบ้านหนองโด 90
14 15.56
4 4.44
9 10.00
6 6.67
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
57  โรงเรียนบ้านประหูต 135
14 10.37
12 8.89
8 5.93
11 8.15
4 2.96
86 63.70
49 36.30%
58  โรงเรียนบ้านโนนสูง 103
28 27.18
5 4.85
4 3.88
0 0.00
0 0.00
66 64.08
37 35.92%
59  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 117
14 11.97
7 5.98
8 6.84
7 5.98
6 5.13
75 64.10
42 35.90%
60  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 92
8 8.70
10 10.87
8 8.70
5 5.43
2 2.17
59 64.13
33 35.87%
61  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 155
15 9.68
14 9.03
11 7.10
10 6.45
5 3.23
100 64.52
55 35.48%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 216
27 12.50
12 5.56
31 14.35
6 2.78
0 0.00
140 64.81
76 35.19%
63  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 57
10 17.54
0 0.00
2 3.51
0 0.00
8 14.04
37 64.91
20 35.09%
64  โรงเรียนบ้านนากระแซง 274
26 9.49
21 7.66
18 6.57
12 4.38
18 6.57
179 65.33
95 34.67%
65  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 326
40 12.27
33 10.12
24 7.36
10 3.07
5 1.53
214 65.64
112 34.36%
66  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 53
7 13.21
3 5.66
4 7.55
1 1.89
3 5.66
35 66.04
18 33.96%
67  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 314
20 6.37
10 3.18
21 6.69
30 9.55
25 7.96
208 66.24
106 33.76%
68  โรงเรียนบ้านแมด 119
12 10.08
4 3.36
14 11.76
4 3.36
5 4.20
80 67.23
39 32.77%
69  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 145
7 4.83
7 4.83
6 4.14
14 9.66
13 8.97
98 67.59
47 32.41%
70  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 62
7 11.29
4 6.45
3 4.84
4 6.45
2 3.23
42 67.74
20 32.26%
71  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 143
24 16.78
11 7.69
6 4.20
5 3.50
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
72  โรงเรียนเมืองเดช 137
17 12.41
9 6.57
18 13.14
0 0.00
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
73  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 75
7 9.33
9 12.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
74  โรงเรียนบ้านโนนขาม 210
18 8.57
22 10.48
17 8.10
10 4.76
0 0.00
143 68.10
67 31.90%
75  โรงเรียนบ้านค้อ 132
9 6.82
9 6.82
8 6.06
16 12.12
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
76  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 158
22 13.92
14 8.86
9 5.70
5 3.16
0 0.00
108 68.35
50 31.65%
77  โรงเรียนบ้านหมากมาย 105
6 5.71
6 5.71
5 4.76
9 8.57
7 6.67
72 68.57
33 31.43%
78  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
5 6.76
8 10.81
51 68.92
23 31.08%
79  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 279
9 3.23
20 7.17
4 1.43
29 10.39
24 8.60
193 69.18
86 30.82%
80  โรงเรียนบ้านซำงู 117
3 2.56
8 6.84
5 4.27
11 9.40
9 7.69
81 69.23
36 30.77%
81  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 87
10 11.49
5 5.75
6 6.90
5 5.75
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
82  โรงเรียนบ้านหนองเทา 103
9 8.74
9 8.74
8 7.77
2 1.94
2 1.94
73 70.87
30 29.13%
83  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 45
7 15.56
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
84  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 111
11 9.91
5 4.50
8 7.21
6 5.41
2 1.80
79 71.17
32 28.83%
85  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 56
11 19.64
4 7.14
1 1.79
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
86  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 244
16 6.56
21 8.61
24 9.84
4 1.64
4 1.64
175 71.72
69 28.28%
87  โรงเรียนบ้านโชคชัย 46
7 15.22
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
88  โรงเรียนบ้านหนองยู 32
5 15.63
2 6.25
1 3.13
0 0.00
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
89  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 75
7 9.33
0 0.00
9 12.00
5 6.67
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
90  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 180
23 12.78
9 5.00
13 7.22
4 2.22
0 0.00
131 72.78
49 27.22%
91  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 173
20 11.56
15 8.67
12 6.94
0 0.00
0 0.00
126 72.83
47 27.17%
92  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 96
5 5.21
9 9.38
2 2.08
10 10.42
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
93  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 288
43 14.93
0 0.00
31 10.76
0 0.00
4 1.39
210 72.92
78 27.08%
94  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 208
19 9.13
19 9.13
3 1.44
12 5.77
3 1.44
152 73.08
56 26.92%
95  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 132
11 8.33
12 9.09
12 9.09
0 0.00
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 196
17 8.67
7 3.57
21 10.71
6 3.06
0 0.00
145 73.98
51 26.02%
97  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 55
0 0.00
6 10.91
5 9.09
3 5.45
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
98  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 134
9 6.72
18 13.43
7 5.22
0 0.00
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
99  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 236
18 7.63
3 1.27
32 13.56
6 2.54
0 0.00
177 75.00
59 25.00%
100  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 69
4 5.80
4 5.80
4 5.80
4 5.80
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
101  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 131
17 12.98
2 1.53
13 9.92
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
102  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 250
16 6.40
16 6.40
13 5.20
16 6.40
0 0.00
189 75.60
61 24.40%
103  โรงเรียนประชาสามัคคี 93
6 6.45
8 8.60
6 6.45
2 2.15
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
104  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 163
20 12.27
0 0.00
5 3.07
0 0.00
13 7.98
125 76.69
38 23.31%
105  โรงเรียนบ้านดงเมย 130
19 14.62
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
106  โรงเรียนบ้านจันลา 126
15 11.90
6 4.76
6 4.76
2 1.59
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
107  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 187
20 10.70
18 9.63
3 1.60
0 0.00
2 1.07
144 77.01
43 22.99%
108  โรงเรียนบ้านป่าพอก 53
5 9.43
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
109  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 817
35 4.28
58 7.10
85 10.40
5 0.61
2 0.24
632 77.36
185 22.64%
110  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 111
8 7.21
7 6.31
3 2.70
5 4.50
2 1.80
86 77.48
25 22.52%
111  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 40
4 10.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
112  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 227
29 12.78
15 6.61
2 0.88
4 1.76
1 0.44
176 77.53
51 22.47%
113  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
5 7.46
4 5.97
52 77.61
15 22.39%
114  โรงเรียนบ้านโนนแคน 191
7 3.66
16 8.38
6 3.14
3 1.57
10 5.24
149 78.01
42 21.99%
115  โรงเรียนเจริญศึกษา 106
5 4.72
8 7.55
7 6.60
3 2.83
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
116  โรงเรียนบ้านเปือย 107
13 12.15
3 2.80
7 6.54
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
117  โรงเรียนพิชัยศึกษา 100
6 6.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
5 5.00
79 79.00
21 21.00%
118  โรงเรียนบ้านตบหู 282
17 6.03
11 3.90
10 3.55
11 3.90
10 3.55
223 79.08
59 20.92%
119  โรงเรียนบ้านตายอย 196
16 8.16
19 9.69
6 3.06
0 0.00
0 0.00
155 79.08
41 20.92%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 24
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
121  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 154
8 5.19
5 3.25
15 9.74
2 1.30
2 1.30
122 79.22
32 20.78%
122  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 145
15 10.34
0 0.00
15 10.34
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
123  โรงเรียนอุดมสามัคคี 92
3 3.26
8 8.70
4 4.35
4 4.35
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
124  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 160
15 9.38
1 0.63
7 4.38
10 6.25
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
125  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 97
6 6.19
4 4.12
3 3.09
4 4.12
3 3.09
77 79.38
20 20.62%
126  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 165
14 8.48
14 8.48
2 1.21
4 2.42
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
127  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 152
10 6.58
7 4.61
11 7.24
3 1.97
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
128  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 187
11 5.88
14 7.49
11 5.88
2 1.07
0 0.00
149 79.68
38 20.32%
129  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 69
8 11.59
2 2.90
3 4.35
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
130  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 25
1 4.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
131  โรงเรียนบ้านห่องคำ 70
7 10.00
2 2.86
4 5.71
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
132  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 215
6 2.79
10 4.65
13 6.05
5 2.33
9 4.19
172 80.00
43 20.00%
133  โรงเรียนบ้านโพนทอง 85
5 5.88
1 1.18
10 11.76
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2078
80 3.85
99 4.76
118 5.68
49 2.36
68 3.27
1664 80.08
414 19.92%
135  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 146
15 10.27
4 2.74
9 6.16
0 0.00
1 0.68
117 80.14
29 19.86%
136  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 82
3 3.66
2 2.44
5 6.10
5 6.10
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
137  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 36
7 19.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
138  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
139  โรงเรียนบ้านยาง 176
20 11.36
4 2.27
4 2.27
5 2.84
1 0.57
142 80.68
34 19.32%
140  โรงเรียนบ้านกลาง 276
11 3.99
10 3.62
12 4.35
15 5.43
5 1.81
223 80.80
53 19.20%
141  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 292
17 5.82
4 1.37
16 5.48
9 3.08
10 3.42
236 80.82
56 19.18%
142  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
5 8.62
2 3.45
3 5.17
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 317
10 3.15
14 4.42
22 6.94
14 4.42
0 0.00
257 81.07
60 18.93%
144  โรงเรียนบ้านนาส่วง 175
7 4.00
8 4.57
17 9.71
0 0.00
1 0.57
142 81.14
33 18.86%
145  โรงเรียนบ้านตาโม 154
11 7.14
5 3.25
13 8.44
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
146  โรงเรียนบ้านโนนบก 96
7 7.29
6 6.25
5 5.21
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
147  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 129
12 9.30
6 4.65
6 4.65
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
148  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 124
6 4.84
11 8.87
3 2.42
3 2.42
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
149  โรงเรียนบ้านทับไฮ 81
2 2.47
0 0.00
9 11.11
4 4.94
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
150  โรงเรียนบ้านโนนยาง 209
11 5.26
20 9.57
7 3.35
0 0.00
0 0.00
171 81.82
38 18.18%
151  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 44
2 4.55
3 6.82
1 2.27
2 4.55
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
152  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 83
7 8.43
5 6.02
2 2.41
1 1.20
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
153  โรงเรียนบ้านไฮตาก 222
15 6.76
10 4.50
14 6.31
0 0.00
1 0.45
182 81.98
40 18.02%
154  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 95
1 1.05
8 8.42
2 2.11
6 6.32
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
155  โรงเรียนบ้านตาโอง 140
2 1.43
3 2.14
6 4.29
5 3.57
9 6.43
115 82.14
25 17.86%
156  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 280
28 10.00
0 0.00
22 7.86
0 0.00
0 0.00
230 82.14
50 17.86%
157  โรงเรียนบ้านห่องปอ 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
158  โรงเรียนบ้านป่าสน 102
5 4.90
0 0.00
3 2.94
10 9.80
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
159  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 148
13 8.78
7 4.73
6 4.05
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
160  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 131
7 5.34
5 3.82
11 8.40
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
161  โรงเรียนบ้านแสนสุข 157
8 5.10
4 2.55
12 7.64
3 1.91
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
162  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 153
2 1.31
6 3.92
14 9.15
3 1.96
1 0.65
127 83.01
26 16.99%
163  โรงเรียนบ้านโนน 106
10 9.43
4 3.77
4 3.77
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
164  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 102
17 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
165  โรงเรียนบ้านป่าตาว 36
5 13.89
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
166  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 42
4 9.52
1 2.38
0 0.00
1 2.38
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
167  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 137
5 3.65
9 6.57
0 0.00
2 1.46
6 4.38
115 83.94
22 16.06%
168  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 94
6 6.38
2 2.13
7 7.45
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
169  โรงเรียนบ้านโพนดวน 241
11 4.56
10 4.15
15 6.22
1 0.41
1 0.41
203 84.23
38 15.77%
170  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
171  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 78
3 3.85
3 3.85
4 5.13
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
172  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 118
7 5.93
2 1.69
4 3.39
5 4.24
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
173  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 125
7 5.60
7 5.60
2 1.60
0 0.00
3 2.40
106 84.80
19 15.20%
174  โรงเรียนน้ำยืน 627
30 4.78
12 1.91
30 4.78
20 3.19
3 0.48
532 84.85
95 15.15%
175  โรงเรียนบ้านนาโดม 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 60
1 1.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
177  โรงเรียนบ้านดวน 101
0 0.00
1 0.99
9 8.91
5 4.95
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
178  โรงเรียนบ้านหนองสนม 270
1 0.37
0 0.00
16 5.93
23 8.52
0 0.00
230 85.19
40 14.81%
179  โรงเรียนบ้านคำบาก 223
7 3.14
18 8.07
7 3.14
1 0.45
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
180  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 61
4 6.56
3 4.92
2 3.28
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
181  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 184
13 7.07
3 1.63
11 5.98
0 0.00
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
182  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 345
15 4.35
5 1.45
25 7.25
5 1.45
0 0.00
295 85.51
50 14.49%
183  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 205
4 1.95
5 2.44
18 8.78
2 0.98
0 0.00
176 85.85
29 14.15%
184  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 121
5 4.13
4 3.31
6 4.96
2 1.65
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
185  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 100
3 3.00
4 4.00
2 2.00
5 5.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 522
28 5.36
8 1.53
19 3.64
16 3.07
2 0.38
449 86.02
73 13.98%
187  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
188  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 86
5 5.81
2 2.33
3 3.49
2 2.33
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
189  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
190  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
8 3.56
9 4.00
9 4.00
5 2.22
0 0.00
194 86.22
31 13.78%
191  โรงเรียนบ้านดอนยาว 131
7 5.34
4 3.05
7 5.34
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
192  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 67
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
193  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 75
7 9.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
194  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 98
4 4.08
2 2.04
7 7.14
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
195  โรงเรียนบ้านหนองแปน 106
4 3.77
2 1.89
6 5.66
2 1.89
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
196  โรงเรียนบ้านนาห่อม 91
0 0.00
8 8.79
2 2.20
0 0.00
2 2.20
79 86.81
12 13.19%
197  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
5 6.58
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
198  โรงเรียนบ้านดงกระชู 101
1 0.99
1 0.99
11 10.89
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
199  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 125
4 3.20
2 1.60
5 4.00
1 0.80
4 3.20
109 87.20
16 12.80%
200  โรงเรียนบ้านนานวล 80
2 2.50
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
201  โรงเรียนบ้านซำหวาย 177
13 7.34
1 0.56
7 3.95
1 0.56
0 0.00
155 87.57
22 12.43%
202  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 156
8 5.13
9 5.77
2 1.28
0 0.00
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
203  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
2 3.45
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
204  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 140
2 1.43
14 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
205  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 203
2 0.99
5 2.46
16 7.88
0 0.00
0 0.00
180 88.67
23 11.33%
206  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
207  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
208  โรงเรียนบ้านนาเลิง 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
3 6.67
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
209  โรงเรียนบ้านหนองดุม 154
3 1.95
2 1.30
9 5.84
1 0.65
2 1.30
137 88.96
17 11.04%
210  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 85
1 1.18
2 2.35
1 1.18
3 3.53
2 2.35
76 89.41
9 10.59%
211  โรงเรียนบ้านคำอุดม 238
13 5.46
5 2.10
6 2.52
1 0.42
0 0.00
213 89.50
25 10.50%
212  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
0 0.00
3 3.49
77 89.53
9 10.47%
213  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 175
8 4.57
5 2.86
5 2.86
0 0.00
0 0.00
157 89.71
18 10.29%
214  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 178
10 5.62
4 2.25
4 2.25
0 0.00
0 0.00
160 89.89
18 10.11%
215  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 72
4 5.56
2 2.78
1 1.39
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
216  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 330
18 5.45
10 3.03
4 1.21
0 0.00
0 0.00
298 90.30
32 9.70%
217  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 155
8 5.16
0 0.00
2 1.29
3 1.94
2 1.29
140 90.32
15 9.68%
218  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 115
7 6.09
2 1.74
2 1.74
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
219  โรงเรียนบ้านป่าโมง 158
1 0.63
0 0.00
12 7.59
2 1.27
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
220  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
221  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 179
5 2.79
5 2.79
6 3.35
0 0.00
0 0.00
163 91.06
16 8.94%
222  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
223  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 46
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
2 4.35
42 91.30
4 8.70%
224  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 278
11 3.96
8 2.88
4 1.44
1 0.36
0 0.00
254 91.37
24 8.63%
225  โรงเรียนบ้านคอแลน 168
5 2.98
5 2.98
0 0.00
4 2.38
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
226  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 360
5 1.39
5 1.39
8 2.22
7 1.94
5 1.39
330 91.67
30 8.33%
227  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
228  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 50
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
229  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 302
3 0.99
5 1.66
10 3.31
6 1.99
0 0.00
278 92.05
24 7.95%
230  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 105
2 1.90
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
231  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 288
10 3.47
4 1.39
7 2.43
0 0.00
0 0.00
267 92.71
21 7.29%
232  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
233  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 70
5 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
234  โรงเรียนบ้านนาแก 100
3 3.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
235  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 261
3 1.15
0 0.00
15 5.75
0 0.00
0 0.00
243 93.10
18 6.90%
236  โรงเรียนบ้านสองคอน 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
237  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
238  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
4 3.70
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
239  โรงเรียนบ้านม่วง 52
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
240  โรงเรียนบ้านคำบอน 165
1 0.61
4 2.42
4 2.42
0 0.00
0 0.00
156 94.55
9 5.45%
241  โรงเรียนบ้านคำกลาง 96
4 4.17
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
242  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 226
2 0.88
1 0.44
5 2.21
0 0.00
3 1.33
215 95.13
11 4.87%
243  โรงเรียนบ้านดอนโจด 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
244  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 259
0 0.00
1 0.39
11 4.25
0 0.00
0 0.00
247 95.37
12 4.63%
245  โรงเรียนบ้านโสกแสง 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
5 3.21
0 0.00
149 95.51
7 4.49%
246  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 175
2 1.14
0 0.00
5 2.86
0 0.00
0 0.00
168 96.00
7 4.00%
247  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
248  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
249  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 149
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านหนองขอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,034 7.91
เตี้ย  2,224 5.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,547 6.64
ผอมและเตี้ย  1,419 3.70
อ้วนและเตี้ย  822 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,321 73.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,046 คน


26.18%


Powered By www.thaieducation.net