ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 24
3 12.50
4 16.67
3 12.50
6 25.00
6 25.00
2 8.33
22 91.67%
2  โรงเรียนบ้านเปือย 85
7 8.24
16 18.82
9 10.59
23 27.06
5 5.88
25 29.41
60 70.59%
3  โรงเรียนบ้านป่าข่า 64
13 20.31
18 28.13
7 10.94
7 10.94
0 0.00
19 29.69
45 70.31%
4  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 230
46 20.00
45 19.57
20 8.70
29 12.61
12 5.22
78 33.91
152 66.09%
5  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 120
28 23.33
11 9.17
4 3.33
32 26.67
2 1.67
43 35.83
77 64.17%
6  โรงเรียนบ้านบุ่ง 186
23 12.37
20 10.75
23 12.37
10 5.38
43 23.12
67 36.02
119 63.98%
7  โรงเรียนบ้านนาดี 129
15 11.63
17 13.18
6 4.65
36 27.91
7 5.43
48 37.21
81 62.79%
8  โรงเรียนบ้านหินลาด 113
26 23.01
2 1.77
5 4.42
28 24.78
7 6.19
45 39.82
68 60.18%
9  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 124
17 13.71
8 6.45
24 19.35
6 4.84
18 14.52
51 41.13
73 58.87%
10  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 148
13 8.78
26 17.57
23 15.54
8 5.41
13 8.78
65 43.92
83 56.08%
11  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 75
7 9.33
6 8.00
17 22.67
6 8.00
6 8.00
33 44.00
42 56.00%
12  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 152
22 14.47
14 9.21
25 16.45
11 7.24
11 7.24
69 45.39
83 54.61%
13  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 35
5 14.29
3 8.57
6 17.14
4 11.43
1 2.86
16 45.71
19 54.29%
14  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 75
8 10.67
21 28.00
2 2.67
3 4.00
2 2.67
39 52.00
36 48.00%
15  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 302
63 20.86
33 10.93
31 10.26
17 5.63
0 0.00
158 52.32
144 47.68%
16  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 41
7 17.07
9 21.95
3 7.32
0 0.00
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
17  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 123
11 8.94
9 7.32
9 7.32
12 9.76
16 13.01
66 53.66
57 46.34%
18  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 27
1 3.70
8 29.63
3 11.11
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
19  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 327
36 11.01
22 6.73
49 14.98
16 4.89
22 6.73
182 55.66
145 44.34%
20  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 210
33 15.71
15 7.14
24 11.43
10 4.76
9 4.29
119 56.67
91 43.33%
21  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 80
12 15.00
1 1.25
10 12.50
11 13.75
0 0.00
46 57.50
34 42.50%
22  โรงเรียนบ้านโนนยาง 114
14 12.28
13 11.40
5 4.39
10 8.77
5 4.39
67 58.77
47 41.23%
23  โรงเรียนบ้านผำ 41
6 14.63
4 9.76
1 2.44
5 12.20
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
24  โรงเรียนบ้านโนนแคน 83
20 24.10
5 6.02
5 6.02
2 2.41
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
25  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 144
15 10.42
10 6.94
17 11.81
7 4.86
6 4.17
89 61.81
55 38.19%
26  โรงเรียนบ้านหนองเทา 105
12 11.43
3 2.86
9 8.57
8 7.62
8 7.62
65 61.90
40 38.10%
27  โรงเรียนบ้านหนองแปน 126
18 14.29
19 15.08
0 0.00
11 8.73
0 0.00
78 61.90
48 38.10%
28  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 50
14 28.00
1 2.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
29  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 223
23 10.31
14 6.28
12 5.38
23 10.31
12 5.38
139 62.33
84 37.67%
30  โรงเรียนบ้านค้อบอน 52
6 11.54
0 0.00
13 25.00
0 0.00
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
31  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 58
4 6.90
0 0.00
9 15.52
8 13.79
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
32  โรงเรียนบ้านนานวล 97
6 6.19
8 8.25
15 15.46
2 2.06
3 3.09
63 64.95
34 35.05%
33  โรงเรียนบ้านจั่น 158
11 6.96
6 3.80
23 14.56
6 3.80
9 5.70
103 65.19
55 34.81%
34  โรงเรียนบ้านคำสมิง 75
3 4.00
6 8.00
15 20.00
0 0.00
2 2.67
49 65.33
26 34.67%
35  โรงเรียนบ้านหินแห่ 101
2 1.98
17 16.83
7 6.93
9 8.91
0 0.00
66 65.35
35 34.65%
36  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 55
6 10.91
12 21.82
1 1.82
0 0.00
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
37  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 220
12 5.45
5 2.27
25 11.36
7 3.18
27 12.27
144 65.45
76 34.55%
38  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 12
1 8.33
2 16.67
0 0.00
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
39  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 66
12 18.18
3 4.55
4 6.06
3 4.55
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
40  โรงเรียนบ้านวังยาง 170
20 11.76
8 4.71
12 7.06
6 3.53
8 4.71
116 68.24
54 31.76%
41  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 75
6 8.00
1 1.33
6 8.00
10 13.33
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
42  โรงเรียนบ้านกะแอก 131
14 10.69
8 6.11
11 8.40
6 4.58
1 0.76
91 69.47
40 30.53%
43  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 122
17 13.93
4 3.28
11 9.02
3 2.46
2 1.64
85 69.67
37 30.33%
44  โรงเรียนบ้านโนนแดง 333
19 5.71
12 3.60
34 10.21
29 8.71
6 1.80
233 69.97
100 30.03%
45  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 30
2 6.67
1 3.33
2 6.67
2 6.67
2 6.67
21 70.00
9 30.00%
46  โรงเรียนบ้านคำขวาง 263
10 3.80
16 6.08
21 7.98
14 5.32
17 6.46
185 70.34
78 29.66%
47  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 160
12 7.50
18 11.25
13 8.13
4 2.50
0 0.00
113 70.63
47 29.38%
48  โรงเรียนบ้านบาก 113
4 3.54
15 13.27
12 10.62
1 0.88
1 0.88
80 70.80
33 29.20%
49  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 74
4 5.41
3 4.05
4 5.41
5 6.76
5 6.76
53 71.62
21 28.38%
50  โรงเรียนบ้านแพง 110
15 13.64
5 4.55
9 8.18
2 1.82
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
51  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 64
13 20.31
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
52  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 43
5 11.63
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
53  โรงเรียนบ้านโนนจิก 133
4 3.01
6 4.51
16 12.03
2 1.50
9 6.77
96 72.18
37 27.82%
54  โรงเรียนบ้านนาดี 54
7 12.96
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
55  โรงเรียนบ้านห่องชัน 47
2 4.26
1 2.13
4 8.51
3 6.38
3 6.38
34 72.34
13 27.66%
56  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 124
10 8.06
5 4.03
4 3.23
15 12.10
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
57  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 67
3 4.48
2 2.99
10 14.93
1 1.49
2 2.99
49 73.13
18 26.87%
58  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 168
22 13.10
8 4.76
15 8.93
0 0.00
0 0.00
123 73.21
45 26.79%
59  โรงเรียนบ้านทรายทอง 45
2 4.44
2 4.44
4 8.89
2 4.44
2 4.44
33 73.33
12 26.67%
60  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 83
1 1.20
6 7.23
14 16.87
1 1.20
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
61  โรงเรียนบ้านนางาม 43
6 13.95
3 6.98
2 4.65
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 553
9 1.63
66 11.93
47 8.50
12 2.17
6 1.08
413 74.68
140 25.32%
63  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 68
9 13.24
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
64  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 246
11 4.47
13 5.28
11 4.47
11 4.47
11 4.47
189 76.83
57 23.17%
65  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 109
7 6.42
14 12.84
4 3.67
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
66  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 35
4 11.43
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
67  โรงเรียนบ้านทางสาย 70
2 2.86
5 7.14
9 12.86
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 171
16 9.36
5 2.92
15 8.77
1 0.58
2 1.17
132 77.19
39 22.81%
69  โรงเรียนบ้านโพนงาม 89
8 8.99
4 4.49
0 0.00
4 4.49
4 4.49
69 77.53
20 22.47%
70  โรงเรียนบ้านถ่อน 170
8 4.71
9 5.29
15 8.82
6 3.53
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
71  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 116
12 10.34
10 8.62
3 2.59
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 42
2 4.76
2 4.76
2 4.76
1 2.38
2 4.76
33 78.57
9 21.43%
73  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 131
11 8.40
5 3.82
10 7.63
2 1.53
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
74  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 104
6 5.77
4 3.85
10 9.62
2 1.92
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
75  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 115
8 6.96
5 4.35
6 5.22
5 4.35
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
76  โรงเรียนบ้านนาแก 92
6 6.52
5 5.43
8 8.70
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
77  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 172
11 6.40
6 3.49
18 10.47
0 0.00
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
78  โรงเรียนบ้านสว่าง 79
7 8.86
5 6.33
4 5.06
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
79  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองหิน 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
2 4.44
3 6.67
36 80.00
9 20.00%
81  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 140
2 1.43
4 2.86
4 2.86
0 0.00
18 12.86
112 80.00
28 20.00%
82  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 121
8 6.61
8 6.61
2 1.65
6 4.96
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
83  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 207
4 1.93
0 0.00
23 11.11
0 0.00
14 6.76
166 80.19
41 19.81%
84  โรงเรียนบ้านดอนชาด 66
3 4.55
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
85  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 97
3 3.09
3 3.09
13 13.40
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
86  โรงเรียนบ้านนาจาน 394
29 7.36
20 5.08
21 5.33
7 1.78
0 0.00
317 80.46
77 19.54%
87  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 166
5 3.01
14 8.43
12 7.23
0 0.00
1 0.60
134 80.72
32 19.28%
88  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 134
7 5.22
18 13.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 86
7 8.14
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
90  โรงเรียนบ้านคำข่า 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
4 6.15
2 3.08
53 81.54
12 18.46%
91  โรงเรียนบ้านนาดู่ 257
6 2.33
7 2.72
11 4.28
5 1.95
18 7.00
210 81.71
47 18.29%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 99
8 8.08
0 0.00
6 6.06
2 2.02
2 2.02
81 81.82
18 18.18%
93  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
94  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 116
2 1.72
5 4.31
7 6.03
7 6.03
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
95  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
5 6.94
2 2.78
5 6.94
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
96  โรงเรียนบ้านห่องขอน 56
5 8.93
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
97  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 115
4 3.48
4 3.48
11 9.57
1 0.87
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
98  โรงเรียนบ้านดอนยู 137
7 5.11
2 1.46
8 5.84
6 4.38
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
99  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 174
13 7.47
3 1.72
9 5.17
4 2.30
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
100  โรงเรียนบ้านขามป้อม 119
3 2.52
5 4.20
11 9.24
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
101  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 114
3 2.63
2 1.75
5 4.39
4 3.51
4 3.51
96 84.21
18 15.79%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัว 90
2 2.22
2 2.22
6 6.67
3 3.33
1 1.11
76 84.44
14 15.56%
103  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 46
1 2.17
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
104  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
105  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 94
1 1.06
9 9.57
4 4.26
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
106  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 61
3 4.92
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
107  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 95
3 3.16
2 2.11
8 8.42
1 1.05
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
108  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
109  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 106
3 2.83
3 2.83
8 7.55
0 0.00
1 0.94
91 85.85
15 14.15%
110  โรงเรียนบ้านโนนสัง 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
111  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
4 11.11
31 86.11
5 13.89%
112  โรงเรียนบ้านท่าลาด 203
9 4.43
11 5.42
6 2.96
2 0.99
0 0.00
175 86.21
28 13.79%
113  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 61
4 6.56
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
114  โรงเรียนบ้านนาประชุม 92
6 6.52
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
115  โรงเรียนบ้านบอน 101
6 5.94
0 0.00
1 0.99
0 0.00
6 5.94
88 87.13
13 12.87%
116  โรงเรียนบ้านท่างอย 32
3 9.38
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
117  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 80
0 0.00
2 2.50
4 5.00
0 0.00
4 5.00
70 87.50
10 12.50%
118  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 158
3 1.90
5 3.16
10 6.33
1 0.63
0 0.00
139 87.97
19 12.03%
119  โรงเรียนบ้านสระสมิง 75
3 4.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
120  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 105
1 0.95
1 0.95
9 8.57
1 0.95
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
121  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 80
4 5.00
3 3.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
122  โรงเรียนบ้านธาตุ 84
1 1.19
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
123  โรงเรียนบ้านอาเลา 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
4 8.33
43 89.58
5 10.42%
124  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
1 2.04
1 2.04
44 89.80
5 10.20%
125  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 63
1 1.59
2 3.17
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
126  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 110
2 1.82
3 2.73
4 3.64
1 0.91
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
127  โรงเรียนบ้านกุดชุม 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
128  โรงเรียนบ้านบัวท่า 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
129  โรงเรียนบ้านคอนสาย 54
3 5.56
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
130  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
131  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 122
0 0.00
0 0.00
8 6.56
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
132  โรงเรียนบ้านนาเรือง 169
8 4.73
0 0.00
3 1.78
0 0.00
0 0.00
158 93.49
11 6.51%
133  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 94
1 1.06
1 1.06
2 2.13
2 2.13
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
134  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 110
2 1.82
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
135  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 120
3 2.50
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
136  โรงเรียนบ้านคุ้ม 137
2 1.46
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
137  โรงเรียนบ้านบัววัด 83
2 2.41
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
138  โรงเรียนบ้านโนนงาม 126
0 0.00
1 0.79
2 1.59
0 0.00
0 0.00
123 97.62
3 2.38%
139  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
76 98.70
1 1.30%
140  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 154
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
154 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,549 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,128 7.25
เตี้ย  879 5.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,165 7.49
ผอมและเตี้ย  601 3.87
อ้วนและเตี้ย  418 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,358 73.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,191 คน


26.95%


Powered By www.thaieducation.net