ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 209 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 184
45 24.46
65 35.33
51 27.72
21 11.41
2 1.09
0 0.00
184 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 74
29 39.19
15 20.27
11 14.86
12 16.22
7 9.46
0 0.00
74 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 52
8 15.38
4 7.69
27 51.92
6 11.54
7 13.46
0 0.00
52 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 84
10 11.90
74 88.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 59
7 11.86
50 84.75
2 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 203
80 39.41
19 9.36
23 11.33
29 14.29
10 4.93
42 20.69
161 79.31%
7  โรงเรียนบ้านซะซอม 59
11 18.64
13 22.03
9 15.25
7 11.86
4 6.78
15 25.42
44 74.58%
8  โรงเรียนบ้านสระคำ 102
25 24.51
20 19.61
8 7.84
16 15.69
6 5.88
27 26.47
75 73.53%
9  โรงเรียนบ้านหินโงม 193
51 26.42
38 19.69
5 2.59
27 13.99
14 7.25
58 30.05
135 69.95%
10  โรงเรียนบ้านเวินบึก 68
14 20.59
17 25.00
6 8.82
8 11.76
0 0.00
23 33.82
45 66.18%
11  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 58
6 10.34
17 29.31
8 13.79
2 3.45
4 6.90
21 36.21
37 63.79%
12  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 162
17 10.49
14 8.64
8 4.94
31 19.14
22 13.58
70 43.21
92 56.79%
13  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 133
17 12.78
21 15.79
15 11.28
7 5.26
15 11.28
58 43.61
75 56.39%
14  โรงเรียนบ้านบัวแดง 91
8 8.79
10 10.99
24 26.37
6 6.59
2 2.20
41 45.05
50 54.95%
15  โรงเรียนบ้านหนองชาด 101
21 20.79
8 7.92
17 16.83
8 7.92
0 0.00
47 46.53
54 53.47%
16  โรงเรียนบ้านไร่ 192
86 44.79
0 0.00
13 6.77
0 0.00
0 0.00
93 48.44
99 51.56%
17  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 181
42 23.20
24 13.26
20 11.05
7 3.87
0 0.00
88 48.62
93 51.38%
18  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 200
26 13.00
35 17.50
14 7.00
13 6.50
13 6.50
99 49.50
101 50.50%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 83
14 16.87
5 6.02
3 3.61
18 21.69
1 1.20
42 50.60
41 49.40%
20  โรงเรียนบ้านนาแก 51
15 29.41
1 1.96
8 15.69
1 1.96
0 0.00
26 50.98
25 49.02%
21  โรงเรียนบ้านหนองกอก 88
0 0.00
18 20.45
25 28.41
0 0.00
0 0.00
45 51.14
43 48.86%
22  โรงเรียนบ้านผักหย่า 86
15 17.44
16 18.60
6 6.98
5 5.81
0 0.00
44 51.16
42 48.84%
23  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 160
39 24.38
28 17.50
5 3.13
0 0.00
4 2.50
84 52.50
76 47.50%
24  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 165
23 13.94
14 8.48
13 7.88
12 7.27
15 9.09
88 53.33
77 46.67%
25  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 148
30 20.27
18 12.16
8 5.41
13 8.78
0 0.00
79 53.38
69 46.62%
26  โรงเรียนบ้านชาด 239
26 10.88
17 7.11
17 7.11
7 2.93
43 17.99
129 53.97
110 46.03%
27  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 364
40 10.99
38 10.44
9 2.47
78 21.43
0 0.00
199 54.67
165 45.33%
28  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 139
37 26.62
1 0.72
20 14.39
4 2.88
1 0.72
76 54.68
63 45.32%
29  โรงเรียนบ้านนาบัว 169
9 5.33
22 13.02
3 1.78
15 8.88
27 15.98
93 55.03
76 44.97%
30  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 37
4 10.81
6 16.22
1 2.70
4 10.81
1 2.70
21 56.76
16 43.24%
31  โรงเรียนบ้านสัน 66
5 7.58
0 0.00
5 7.58
13 19.70
5 7.58
38 57.58
28 42.42%
32  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 106
10 9.43
15 14.15
9 8.49
10 9.43
0 0.00
62 58.49
44 41.51%
33  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 344
47 13.66
61 17.73
20 5.81
13 3.78
1 0.29
202 58.72
142 41.28%
34  โรงเรียนบ้านโพนแพง 66
5 7.58
4 6.06
7 10.61
3 4.55
7 10.61
40 60.61
26 39.39%
35  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 260
16 6.15
14 5.38
14 5.38
30 11.54
28 10.77
158 60.77
102 39.23%
36  โรงเรียนบ้านจันทัย 167
29 17.37
18 10.78
15 8.98
1 0.60
2 1.20
102 61.08
65 38.92%
37  โรงเรียนบ้านวังแคน 47
4 8.51
4 8.51
5 10.64
5 10.64
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
38  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 320
28 8.75
32 10.00
31 9.69
13 4.06
18 5.63
198 61.88
122 38.13%
39  โรงเรียนบ้านโนนสุข 106
5 4.72
8 7.55
3 2.83
13 12.26
11 10.38
66 62.26
40 37.74%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 138
26 18.84
9 6.52
4 2.90
8 5.80
5 3.62
86 62.32
52 37.68%
41  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 90
10 11.11
6 6.67
6 6.67
7 7.78
4 4.44
57 63.33
33 36.67%
42  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 520
71 13.65
30 5.77
28 5.38
31 5.96
29 5.58
331 63.65
189 36.35%
43  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 152
28 18.42
14 9.21
5 3.29
8 5.26
0 0.00
97 63.82
55 36.18%
44  โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 140
6 4.29
9 6.43
5 3.57
15 10.71
15 10.71
90 64.29
50 35.71%
45  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 190
23 12.11
19 10.00
10 5.26
14 7.37
1 0.53
123 64.74
67 35.26%
46  โรงเรียนบ้านกุ่ม 145
6 4.14
9 6.21
6 4.14
15 10.34
15 10.34
94 64.83
51 35.17%
47  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 106
11 10.38
12 11.32
1 0.94
11 10.38
2 1.89
69 65.09
37 34.91%
48  โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 77
10 12.99
0 0.00
11 14.29
0 0.00
5 6.49
51 66.23
26 33.77%
49  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 91
6 6.59
7 7.69
10 10.99
4 4.40
3 3.30
61 67.03
30 32.97%
50  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 217
4 1.84
13 5.99
12 5.53
17 7.83
25 11.52
146 67.28
71 32.72%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 221
15 6.79
33 14.93
10 4.52
14 6.33
0 0.00
149 67.42
72 32.58%
52  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 53
8 15.09
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
53  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1885
148 7.85
79 4.19
321 17.03
25 1.33
27 1.43
1285 68.17
600 31.83%
54  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 199
5 2.51
9 4.52
28 14.07
10 5.03
11 5.53
136 68.34
63 31.66%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 260
5 1.92
41 15.77
11 4.23
18 6.92
7 2.69
178 68.46
82 31.54%
56  โรงเรียนบ้านนาเลิน 111
3 2.70
9 8.11
10 9.01
4 3.60
9 8.11
76 68.47
35 31.53%
57  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 54
1 1.85
6 11.11
8 14.81
2 3.70
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
58  โรงเรียนบ้านดงนา 65
0 0.00
14 21.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
59  โรงเรียนบ้านหนองหอย 39
8 20.51
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
60  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 75
3 4.00
10 13.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
61  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 98
3 3.06
3 3.06
19 19.39
5 5.10
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
62  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 85
13 15.29
8 9.41
4 4.71
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
63  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 138
6 4.35
27 19.57
9 6.52
0 0.00
0 0.00
96 69.57
42 30.43%
64  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 151
18 11.92
10 6.62
11 7.28
3 1.99
3 1.99
106 70.20
45 29.80%
65  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 112
10 8.93
10 8.93
13 11.61
0 0.00
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 164
15 9.15
9 5.49
11 6.71
9 5.49
4 2.44
116 70.73
48 29.27%
67  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 197
25 12.69
26 13.20
6 3.05
0 0.00
0 0.00
140 71.07
57 28.93%
68  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 77
11 14.29
4 5.19
6 7.79
0 0.00
1 1.30
55 71.43
22 28.57%
69  โรงเรียนบ้านภูหล่น 176
16 9.09
17 9.66
10 5.68
5 2.84
2 1.14
126 71.59
50 28.41%
70  โรงเรียนบ้านงิ้ว 60
13 21.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
71  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 272
27 9.93
11 4.04
14 5.15
16 5.88
8 2.94
196 72.06
76 27.94%
72  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 61
4 6.56
2 3.28
7 11.48
4 6.56
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
73  โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 69
3 4.35
3 4.35
9 13.04
2 2.90
2 2.90
50 72.46
19 27.54%
74  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 67
12 17.91
0 0.00
3 4.48
3 4.48
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
75  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 56
5 8.93
1 1.79
8 14.29
1 1.79
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
76  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 191
23 12.04
26 13.61
2 1.05
0 0.00
0 0.00
140 73.30
51 26.70%
77  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 50
6 12.00
4 8.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
78  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 202
9 4.46
7 3.47
35 17.33
0 0.00
0 0.00
151 74.75
51 25.25%
79  โรงเรียนบ้านดงแถบ 147
20 13.61
0 0.00
0 0.00
17 11.56
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 40
8 20.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
81  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 148
27 18.24
0 0.00
4 2.70
5 3.38
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
82  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 137
13 9.49
10 7.30
7 5.11
2 1.46
1 0.73
104 75.91
33 24.09%
83  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 519
20 3.85
26 5.01
26 5.01
34 6.55
19 3.66
394 75.92
125 24.08%
84  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 108
7 6.48
13 12.04
2 1.85
4 3.70
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
85  โรงเรียนบ้านนาจาน 328
10 3.05
4 1.22
33 10.06
17 5.18
14 4.27
250 76.22
78 23.78%
86  โรงเรียนเพียงหลวง 12 39
4 10.26
5 12.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
87  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 222
6 2.70
27 12.16
12 5.41
6 2.70
0 0.00
171 77.03
51 22.97%
88  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 188
8 4.26
29 15.43
1 0.53
5 2.66
0 0.00
145 77.13
43 22.87%
89  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 101
8 7.92
12 11.88
3 2.97
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
90  โรงเรียนบ้านหินสูง 128
18 14.06
6 4.69
3 2.34
2 1.56
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
91  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 177
7 3.95
15 8.47
13 7.34
5 2.82
0 0.00
137 77.40
40 22.60%
92  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 71
5 7.04
1 1.41
10 14.08
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 369
27 7.32
14 3.79
1 0.27
27 7.32
14 3.79
286 77.51
83 22.49%
94  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 58
2 3.45
3 5.17
0 0.00
1 1.72
7 12.07
45 77.59
13 22.41%
95  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 199
13 6.53
14 7.04
12 6.03
4 2.01
1 0.50
155 77.89
44 22.11%
96  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 237
15 6.33
8 3.38
21 8.86
8 3.38
0 0.00
185 78.06
52 21.94%
97  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 119
12 10.08
3 2.52
9 7.56
2 1.68
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
98  โรงเรียนบ้านสงยาง 46
3 6.52
2 4.35
1 2.17
3 6.52
1 2.17
36 78.26
10 21.74%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 190
9 4.74
9 4.74
17 8.95
5 2.63
0 0.00
150 78.95
40 21.05%
100  โรงเรียนบ้านดอนชี 87
1 1.15
5 5.75
12 13.79
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
101  โรงเรียนบ้านตุงลุง 150
6 4.00
2 1.33
6 4.00
14 9.33
3 2.00
119 79.33
31 20.67%
102  โรงเรียนบ้านบะไห 152
6 3.95
17 11.18
7 4.61
1 0.66
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
103  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 183
18 9.84
6 3.28
8 4.37
4 2.19
1 0.55
146 79.78
37 20.22%
104  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 100
0 0.00
6 6.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 143
8 5.59
2 1.40
10 6.99
7 4.90
1 0.70
115 80.42
28 19.58%
106  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 134
12 8.96
7 5.22
7 5.22
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
107  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 109
8 7.34
9 8.26
4 3.67
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
108  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 73
7 9.59
1 1.37
4 5.48
1 1.37
1 1.37
59 80.82
14 19.18%
109  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 173
15 8.67
10 5.78
6 3.47
1 0.58
1 0.58
140 80.92
33 19.08%
110  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 140
16 11.43
8 5.71
2 1.43
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
111  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 281
12 4.27
13 4.63
26 9.25
1 0.36
0 0.00
229 81.49
52 18.51%
112  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 157
8 5.10
11 7.01
10 6.37
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
113  โรงเรียนบ้านนาหว้า 158
19 12.03
6 3.80
4 2.53
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
114  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 134
6 4.48
0 0.00
18 13.43
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
115  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 73
3 4.11
6 8.22
4 5.48
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
116  โรงเรียนบ้านสำโรง 354
20 5.65
12 3.39
26 7.34
5 1.41
0 0.00
291 82.20
63 17.80%
117  โรงเรียนบ้านคำก้อม 152
13 8.55
9 5.92
0 0.00
0 0.00
5 3.29
125 82.24
27 17.76%
118  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 62
8 12.90
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
119  โรงเรียนบ้านจุการ 52
7 13.46
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
120  โรงเรียนบ้านดงดิบ 162
9 5.56
8 4.94
3 1.85
8 4.94
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
121  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 169
14 8.28
4 2.37
11 6.51
0 0.00
0 0.00
140 82.84
29 17.16%
122  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 111
5 4.50
6 5.41
8 7.21
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
123  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 652
38 5.83
26 3.99
44 6.75
1 0.15
2 0.31
541 82.98
111 17.02%
124  โรงเรียนบ้านคันเปือย 119
11 9.24
4 3.36
5 4.20
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
125  โรงเรียนบ้านนาชุม 150
5 3.33
3 2.00
17 11.33
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
126  โรงเรียนบ้านนาทม 91
5 5.49
1 1.10
7 7.69
2 2.20
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
127  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 79
10 12.66
3 3.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
128  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 128
5 3.91
3 2.34
13 10.16
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
129  โรงเรียนบ้านด่าน 466
43 9.23
12 2.58
21 4.51
0 0.00
0 0.00
390 83.69
76 16.31%
130  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 296
21 7.09
14 4.73
13 4.39
0 0.00
0 0.00
248 83.78
48 16.22%
131  โรงเรียนบ้านบัวทอง 56
2 3.57
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
132  โรงเรียนบ้านคำบง 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
133  โรงเรียนบ้านชาด 82
4 4.88
0 0.00
7 8.54
1 1.22
1 1.22
69 84.15
13 15.85%
134  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 38
2 5.26
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
135  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 108
6 5.56
6 5.56
1 0.93
3 2.78
1 0.93
91 84.26
17 15.74%
136  โรงเรียนบ้านหนองโน 32
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
137  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 103
8 7.77
1 0.97
7 6.80
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
138  โรงเรียนบ้านโนน 58
1 1.72
5 8.62
2 3.45
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
139  โรงเรียนบ้านดงบาก 39
1 2.56
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
140  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 72
0 0.00
3 4.17
8 11.11
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
141  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 334
18 5.39
2 0.60
31 9.28
0 0.00
0 0.00
283 84.73
51 15.27%
142  โรงเรียนบ้านนาทอย 79
2 2.53
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
143  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
6 9.09
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
144  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 239
7 2.93
12 5.02
10 4.18
3 1.26
4 1.67
203 84.94
36 15.06%
145  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 100
1 1.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
146  โรงเรียนบ้านนกเต็น 295
11 3.73
11 3.73
5 1.69
8 2.71
8 2.71
252 85.42
43 14.58%
147  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 49
4 8.16
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
148  โรงเรียนบ้านคำเตย 64
2 3.13
1 1.56
5 7.81
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
149  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 244
4 1.64
0 0.00
30 12.30
0 0.00
0 0.00
210 86.07
34 13.93%
150  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 36
1 2.78
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
151  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 168
9 5.36
5 2.98
6 3.57
2 1.19
1 0.60
145 86.31
23 13.69%
152  โรงเรียนบ้านป่าเลา 110
5 4.55
9 8.18
1 0.91
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
153  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 59
3 5.08
5 8.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
154  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 126
5 3.97
2 1.59
9 7.14
1 0.79
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
155  โรงเรียนบ้านโนนกุง 67
2 2.99
4 5.97
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
156  โรงเรียนบ้านบากชุม 151
4 2.65
5 3.31
2 1.32
4 2.65
5 3.31
131 86.75
20 13.25%
157  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 159
6 3.77
4 2.52
9 5.66
2 1.26
0 0.00
138 86.79
21 13.21%
158  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 69
7 10.14
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
159  โรงเรียนบ้านหนองกุง 261
13 4.98
16 6.13
5 1.92
0 0.00
0 0.00
227 86.97
34 13.03%
160  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 77
1 1.30
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
161  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 71
2 2.82
1 1.41
5 7.04
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
162  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 64
2 3.13
2 3.13
1 1.56
2 3.13
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
163  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 335
9 2.69
9 2.69
7 2.09
9 2.69
6 1.79
295 88.06
40 11.94%
164  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 101
6 5.94
1 0.99
5 4.95
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
165  โรงเรียนบ้านโนนจิก 59
3 5.08
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
166  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 68
1 1.47
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
167  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 77
0 0.00
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
168  โรงเรียนบ้านตามุย 70
5 7.14
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
169  โรงเรียนบ้านเม็ก 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
170  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
171  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 190
13 6.84
2 1.05
5 2.63
0 0.00
1 0.53
169 88.95
21 11.05%
172  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 369
13 3.52
8 2.17
3 0.81
9 2.44
7 1.90
329 89.16
40 10.84%
173  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 167
5 2.99
4 2.40
6 3.59
2 1.20
1 0.60
149 89.22
18 10.78%
174  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 121
2 1.65
7 5.79
4 3.31
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
175  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 135
10 7.41
0 0.00
2 1.48
2 1.48
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
176  โรงเรียนบ้านสิม 29
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
177  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 159
6 3.77
2 1.26
6 3.77
2 1.26
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
178  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 249
12 4.82
0 0.00
13 5.22
0 0.00
0 0.00
224 89.96
25 10.04%
179  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 145
3 2.07
3 2.07
5 3.45
2 1.38
1 0.69
131 90.34
14 9.66%
180  โรงเรียนบ้านขัวแคน 42
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
181  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 300
5 1.67
0 0.00
18 6.00
4 1.33
1 0.33
272 90.67
28 9.33%
182  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 98
4 4.08
1 1.02
4 4.08
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
183  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 226
4 1.77
3 1.33
8 3.54
4 1.77
1 0.44
206 91.15
20 8.85%
184  โรงเรียนบ้านวังพอก 63
4 6.35
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
185  โรงเรียนบ้านไทรงาม 80
0 0.00
1 1.25
1 1.25
4 5.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
186  โรงเรียนบ้านหนองผือ 208
7 3.37
7 3.37
1 0.48
0 0.00
0 0.00
193 92.79
15 7.21%
187  โรงเรียนบ้านนาคาย 125
3 2.40
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
188  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
189  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 59
0 0.00
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
190  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 167
4 2.40
3 1.80
4 2.40
0 0.00
0 0.00
156 93.41
11 6.59%
191  โรงเรียนบ้านลาดควาย 77
5 6.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
192  โรงเรียนบ้านนาคอ 108
5 4.63
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
193  โรงเรียนบ้านคำไหล 109
2 1.83
0 0.00
3 2.75
0 0.00
1 0.92
103 94.50
6 5.50%
194  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
195  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 304
11 3.62
5 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
288 94.74
16 5.26%
196  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 82
2 2.44
1 1.22
1 1.22
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
197  โรงเรียนบ้านนาดี 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
2 2.99
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
198  โรงเรียนบ้านลาดวารี 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
3 3.16
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
199  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 140
1 0.71
1 0.71
3 2.14
0 0.00
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
200  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
201  โรงเรียนบ้านดอนงัว 222
0 0.00
3 1.35
1 0.45
2 0.90
0 0.00
216 97.30
6 2.70%
202  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
203  โรงเรียนบ้านนาเอือด 154
1 0.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 99.35
1 0.65%
204  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านนาแค 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,342 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,414 7.96
เตี้ย  1,887 6.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,989 6.56
ผอมและเตี้ย  994 3.28
อ้วนและเตี้ย  560 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,498 74.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,844 คน


25.85%


Powered By www.thaieducation.net