ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 239 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 28
23 82.14
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเอ้ 25
17 68.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 32.00
17 68.00%
3  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 36
10 27.78
4 11.11
2 5.56
4 11.11
3 8.33
13 36.11
23 63.89%
4  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 96
26 27.08
15 15.63
8 8.33
11 11.46
0 0.00
36 37.50
60 62.50%
5  โรงเรียนบ้านนาเมือง 57
12 21.05
10 17.54
13 22.81
0 0.00
0 0.00
22 38.60
35 61.40%
6  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 133
10 7.52
9 6.77
19 14.29
19 14.29
19 14.29
57 42.86
76 57.14%
7  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 28
4 14.29
4 14.29
4 14.29
1 3.57
3 10.71
12 42.86
16 57.14%
8  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 32
5 15.63
3 9.38
7 21.88
1 3.13
2 6.25
14 43.75
18 56.25%
9  โรงเรียนบ้านกระบูน 80
7 8.75
4 5.00
11 13.75
11 13.75
10 12.50
37 46.25
43 53.75%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 134
17 12.69
20 14.93
8 5.97
17 12.69
9 6.72
63 47.01
71 52.99%
11  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 42
5 11.90
3 7.14
8 19.05
4 9.52
2 4.76
20 47.62
22 52.38%
12  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 86
12 13.95
9 10.47
24 27.91
0 0.00
0 0.00
41 47.67
45 52.33%
13  โรงเรียนบ้านดอนแดง 94
2 2.13
39 41.49
6 6.38
1 1.06
1 1.06
45 47.87
49 52.13%
14  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 43
6 13.95
7 16.28
5 11.63
4 9.30
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
15  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 180
8 4.44
9 5.00
35 19.44
17 9.44
22 12.22
89 49.44
91 50.56%
16  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 64
2 3.13
6 9.38
11 17.19
8 12.50
5 7.81
32 50.00
32 50.00%
17  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 34
2 5.88
5 14.71
8 23.53
2 5.88
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
18  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 146
18 12.33
18 12.33
18 12.33
9 6.16
9 6.16
74 50.68
72 49.32%
19  โรงเรียนเมืองอุบล 224
14 6.25
6 2.68
31 13.84
20 8.93
37 16.52
116 51.79
108 48.21%
20  โรงเรียนบ้านดูน 83
11 13.25
10 12.05
10 12.05
5 6.02
4 4.82
43 51.81
40 48.19%
21  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 19
2 10.53
3 15.79
2 10.53
2 10.53
0 0.00
10 52.63
9 47.37%
22  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 60
0 0.00
2 3.33
26 43.33
0 0.00
0 0.00
32 53.33
28 46.67%
23  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 86
7 8.14
0 0.00
3 3.49
28 32.56
2 2.33
46 53.49
40 46.51%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 267
49 18.35
38 14.23
10 3.75
18 6.74
8 3.00
144 53.93
123 46.07%
25  โรงเรียนบ้านไผ่ 61
11 18.03
17 27.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
26  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1995
90 4.51
57 2.86
244 12.23
78 3.91
436 21.85
1090 54.64
905 45.36%
27  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 65
6 9.23
6 9.23
12 18.46
4 6.15
1 1.54
36 55.38
29 44.62%
28  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 45
4 8.89
6 13.33
2 4.44
5 11.11
3 6.67
25 55.56
20 44.44%
29  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 21
2 9.52
2 9.52
5 23.81
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
30  โรงเรียนบ้านนามึน 122
4 3.28
8 6.56
4 3.28
19 15.57
14 11.48
73 59.84
49 40.16%
31  โรงเรียนบ้านนาดูน 89
18 20.22
5 5.62
9 10.11
3 3.37
0 0.00
54 60.67
35 39.33%
32  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 234
40 17.09
31 13.25
13 5.56
6 2.56
2 0.85
142 60.68
92 39.32%
33  โรงเรียนบ้านก่อบึง 51
4 7.84
7 13.73
5 9.80
4 7.84
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
34  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 126
14 11.11
10 7.94
9 7.14
6 4.76
10 7.94
77 61.11
49 38.89%
35  โรงเรียนบ้านบัวยาง 101
12 11.88
6 5.94
3 2.97
12 11.88
6 5.94
62 61.39
39 38.61%
36  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 55
4 7.27
6 10.91
10 18.18
1 1.82
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
37  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 21
4 19.05
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
38  โรงเรียนบ้านเค็ง 79
10 12.66
8 10.13
3 3.80
8 10.13
1 1.27
49 62.03
30 37.97%
39  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 132
14 10.61
12 9.09
18 13.64
5 3.79
1 0.76
82 62.12
50 37.88%
40  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 132
2 1.52
10 7.58
3 2.27
17 12.88
18 13.64
82 62.12
50 37.88%
41  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 53
4 7.55
6 11.32
9 16.98
1 1.89
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
42  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 64
3 4.69
16 25.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
43  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 67
4 5.97
10 14.93
6 8.96
4 5.97
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
44  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 141
18 12.77
14 9.93
13 9.22
3 2.13
2 1.42
91 64.54
50 35.46%
45  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 394
11 2.79
23 5.84
28 7.11
37 9.39
39 9.90
256 64.97
138 35.03%
46  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 32
6 18.75
1 3.13
2 6.25
2 6.25
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
47  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 619
45 7.27
28 4.52
74 11.95
17 2.75
46 7.43
409 66.07
210 33.93%
48  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 42
3 7.14
5 11.90
1 2.38
3 7.14
2 4.76
28 66.67
14 33.33%
49  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 30
2 6.67
0 0.00
7 23.33
0 0.00
1 3.33
20 66.67
10 33.33%
50  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 106
0 0.00
22 20.75
8 7.55
5 4.72
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
51  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3592
202 5.62
14 0.39
516 14.37
216 6.01
234 6.51
2410 67.09
1182 32.91%
52  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 114
3 2.63
10 8.77
8 7.02
16 14.04
0 0.00
77 67.54
37 32.46%
53  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 37
2 5.41
4 10.81
6 16.22
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
54  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 93
7 7.53
5 5.38
16 17.20
2 2.15
0 0.00
63 67.74
30 32.26%
55  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 53
3 5.66
6 11.32
8 15.09
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
56  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 220
5 2.27
23 10.45
17 7.73
8 3.64
17 7.73
150 68.18
70 31.82%
57  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 167
27 16.17
0 0.00
26 15.57
0 0.00
0 0.00
114 68.26
53 31.74%
58  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2301
230 10.00
147 6.39
348 15.12
0 0.00
0 0.00
1576 68.49
725 31.51%
59  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 29
1 3.45
2 6.90
2 6.90
0 0.00
4 13.79
20 68.97
9 31.03%
60  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 78
6 7.69
9 11.54
9 11.54
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
61  โรงเรียนบ้านเทพา 62
2 3.23
4 6.45
11 17.74
2 3.23
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
62  โรงเรียนบ้านทัน 122
6 4.92
9 7.38
20 16.39
1 0.82
1 0.82
85 69.67
37 30.33%
63  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 119
11 9.24
10 8.40
12 10.08
2 1.68
1 0.84
83 69.75
36 30.25%
64  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 31
3 9.68
3 9.68
2 6.45
1 3.23
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
65  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 76
7 9.21
1 1.32
10 13.16
2 2.63
2 2.63
54 71.05
22 28.95%
66  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 52
10 19.23
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
67  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 66
7 10.61
5 7.58
7 10.61
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
68  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 136
10 7.35
9 6.62
10 7.35
6 4.41
4 2.94
97 71.32
39 28.68%
69  โรงเรียนบ้านเป้า 119
12 10.08
5 4.20
12 10.08
3 2.52
2 1.68
85 71.43
34 28.57%
70  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 118
18 15.25
2 1.69
9 7.63
3 2.54
1 0.85
85 72.03
33 27.97%
71  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 98
18 18.37
9 9.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
72  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 40
3 7.50
1 2.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
73  โรงเรียนบ้านมะเขือ 51
7 13.73
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 103
10 9.71
8 7.77
8 7.77
2 1.94
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
75  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 48
2 4.17
2 4.17
9 18.75
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
76  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 63
7 11.11
6 9.52
3 4.76
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
77  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 130
9 6.92
9 6.92
17 13.08
0 0.00
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
78  โรงเรียนบ้านขามน้อย 160
14 8.75
9 5.63
14 8.75
6 3.75
0 0.00
117 73.13
43 26.88%
79  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 71
6 8.45
4 5.63
5 7.04
4 5.63
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
80  โรงเรียนศรีศึกษา 57
3 5.26
5 8.77
0 0.00
4 7.02
3 5.26
42 73.68
15 26.32%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 80
3 3.75
1 1.25
6 7.50
4 5.00
7 8.75
59 73.75
21 26.25%
82  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 191
33 17.28
0 0.00
16 8.38
0 0.00
0 0.00
142 74.35
49 25.65%
83  โรงเรียนบ้านปลาดุก 193
7 3.63
5 2.59
9 4.66
12 6.22
16 8.29
144 74.61
49 25.39%
84  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 198
4 2.02
6 3.03
12 6.06
10 5.05
18 9.09
148 74.75
50 25.25%
85  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 207
8 3.86
8 3.86
6 2.90
16 7.73
14 6.76
155 74.88
52 25.12%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 132
21 15.91
0 0.00
9 6.82
3 2.27
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
87  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 64
4 6.25
4 6.25
5 7.81
3 4.69
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
88  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 84
5 5.95
5 5.95
11 13.10
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
89  โรงเรียนบ้านยาง 101
11 10.89
2 1.98
12 11.88
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
90  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 196
10 5.10
10 5.10
11 5.61
10 5.10
7 3.57
148 75.51
48 24.49%
91  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 197
19 9.64
11 5.58
16 8.12
2 1.02
0 0.00
149 75.63
48 24.37%
92  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 62
1 1.61
9 14.52
5 8.06
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
93  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 25
1 4.00
2 8.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
94  โรงเรียนบ้านหนองบก 96
5 5.21
1 1.04
11 11.46
0 0.00
6 6.25
73 76.04
23 23.96%
95  โรงเรียนบ้านหัวคำ 110
5 4.55
13 11.82
5 4.55
3 2.73
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
96  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 284
23 8.10
12 4.23
20 7.04
11 3.87
1 0.35
217 76.41
67 23.59%
97  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 47
5 10.64
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
98  โรงเรียนบ้านคำไหล 30
3 10.00
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
99  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 43
5 11.63
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
100  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 95
11 11.58
5 5.26
6 6.32
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
101  โรงเรียนบ้านนามน 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
102  โรงเรียนบ้านปะอาว 256
19 7.42
10 3.91
27 10.55
3 1.17
0 0.00
197 76.95
59 23.05%
103  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 83
8 9.64
6 7.23
1 1.20
4 4.82
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
104  โรงเรียนบ้านหวาง 58
13 22.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
105  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 317
33 10.41
9 2.84
27 8.52
2 0.63
0 0.00
246 77.60
71 22.40%
106  โรงเรียนบ้านนาคำ 94
3 3.19
5 5.32
7 7.45
1 1.06
5 5.32
73 77.66
21 22.34%
107  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 27
0 0.00
1 3.70
3 11.11
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
108  โรงเรียนบ้านศรีบัว 36
2 5.56
1 2.78
4 11.11
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
109  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 9
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
110  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 50
4 8.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 198
13 6.57
6 3.03
11 5.56
11 5.56
2 1.01
155 78.28
43 21.72%
112  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 116
9 7.76
4 3.45
5 4.31
4 3.45
3 2.59
91 78.45
25 21.55%
113  โรงเรียนบ้านข่าโคม 61
4 6.56
4 6.56
5 8.20
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
114  โรงเรียนบ้านตำแย 61
7 11.48
6 9.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
115  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
5 10.64
37 78.72
10 21.28%
116  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
2 6.06
2 6.06
26 78.79
7 21.21%
117  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 33
2 6.06
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
118  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 90
6 6.67
1 1.11
12 13.33
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
119  โรงเรียนบ้านดงยาง 128
9 7.03
5 3.91
13 10.16
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
120  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
121  โรงเรียนบ้านหนองมุก 100
3 3.00
6 6.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
122  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1515
90 5.94
60 3.96
163 10.76
3 0.20
1 0.07
1198 79.08
317 20.92%
123  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 72
5 6.94
4 5.56
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
124  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
125  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 44
3 6.82
3 6.82
2 4.55
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
126  โรงเรียนบ้านบุตร 54
4 7.41
0 0.00
5 9.26
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
127  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 123
6 4.88
17 13.82
2 1.63
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
128  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 292
9 3.08
20 6.85
22 7.53
3 1.03
5 1.71
233 79.79
59 20.21%
129  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 50
6 12.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
130  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
2 5.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
131  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
132  โรงเรียนบ้านจิก 101
9 8.91
2 1.98
8 7.92
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
133  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 86
4 4.65
4 4.65
1 1.16
1 1.16
7 8.14
69 80.23
17 19.77%
134  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 81
12 14.81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
135  โรงเรียนบ้านธรรมละ 56
5 8.93
1 1.79
4 7.14
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
136  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 112
4 3.57
3 2.68
15 13.39
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
137  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 67
5 7.46
1 1.49
5 7.46
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
138  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 57
4 7.02
2 3.51
3 5.26
1 1.75
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
139  โรงเรียนบ้านยางเทิง 52
0 0.00
0 0.00
10 19.23
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
140  โรงเรียนปทุมวิทยากร 862
48 5.57
21 2.44
96 11.14
0 0.00
0 0.00
697 80.86
165 19.14%
141  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 85
4 4.71
1 1.18
1 1.18
0 0.00
10 11.76
69 81.18
16 18.82%
142  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 91
8 8.79
4 4.40
5 5.49
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
143  โรงเรียนบ้านก่อ 27
2 7.41
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
144  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 38
5 13.16
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
145  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 44
0 0.00
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
146  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
147  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 205
17 8.29
5 2.44
13 6.34
2 0.98
0 0.00
168 81.95
37 18.05%
148  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 184
11 5.98
11 5.98
4 2.17
4 2.17
3 1.63
151 82.07
33 17.93%
149  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 123
6 4.88
4 3.25
4 3.25
8 6.50
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
150  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 165
4 2.42
7 4.24
16 9.70
2 1.21
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
151  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 132
7 5.30
1 0.76
15 11.36
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
152  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 46
2 4.35
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
153  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
154  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 52
2 3.85
1 1.92
5 9.62
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
155  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 52
3 5.77
0 0.00
4 7.69
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
156  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 58
1 1.72
4 6.90
5 8.62
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
157  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 77
4 5.19
5 6.49
3 3.90
0 0.00
1 1.30
64 83.12
13 16.88%
158  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
2 6.67
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
159  โรงเรียนบ้านหนองหิน 66
8 12.12
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
160  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
161  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 96
7 7.29
1 1.04
2 2.08
0 0.00
6 6.25
80 83.33
16 16.67%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 142
5 3.52
2 1.41
11 7.75
3 2.11
2 1.41
119 83.80
23 16.20%
163  โรงเรียนบ้านปลาฝา 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
164  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
165  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 256
13 5.08
11 4.30
7 2.73
6 2.34
3 1.17
216 84.38
40 15.63%
166  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 53
4 7.55
3 5.66
1 1.89
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
167  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
168  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 142
5 3.52
4 2.82
4 2.82
4 2.82
4 2.82
121 85.21
21 14.79%
169  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 34
0 0.00
1 2.94
3 8.82
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
170  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 83
3 3.61
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
171  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 125
7 5.60
0 0.00
6 4.80
5 4.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
172  โรงเรียนบ้านป่าข่า 49
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
173  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 70
6 8.57
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
174  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 120
3 2.50
8 6.67
6 5.00
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
175  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 144
7 4.86
1 0.69
12 8.33
0 0.00
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
176  โรงเรียนบ้านแพง 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
1 3.45
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
177  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 51
3 5.88
2 3.92
1 1.96
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 96
5 5.21
3 3.13
3 3.13
1 1.04
1 1.04
83 86.46
13 13.54%
179  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 37
2 5.41
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
180  โรงเรียนบ้านนาเลิง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
26 86.67
4 13.33%
181  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 80
3 3.75
0 0.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
182  โรงเรียนบ้านแสง 66
1 1.52
0 0.00
5 7.58
2 3.03
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
183  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 58
5 8.62
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
184  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
5 6.49
68 88.31
9 11.69%
185  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 129
1 0.78
5 3.88
9 6.98
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
186  โรงเรียนบ้านขามป้อม 70
0 0.00
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
187  โรงเรียนบ้านทัพไทย 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
188  โรงเรียนบ้านท่าลาด 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
189  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 82
2 2.44
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
190  โรงเรียนบ้านผือ 56
0 0.00
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
191  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 179
5 2.79
1 0.56
13 7.26
0 0.00
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
192  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 39
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
193  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 98
5 5.10
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
194  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 60
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
195  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 131
9 6.87
1 0.76
3 2.29
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
196  โรงเรียนบ้านพับ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 121
6 4.96
2 1.65
3 2.48
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
198  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
199  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 34
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
200  โรงเรียนบ้านท่าวารี 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
201  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
202  โรงเรียนบ้านศรีสุข 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
203  โรงเรียนบ้านหนองแก 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
204  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
205  โรงเรียนบ้านนาผาย 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
206  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 123
6 4.88
1 0.81
1 0.81
1 0.81
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
207  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
208  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
209  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 88
1 1.14
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
210  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 166
3 1.81
2 1.20
6 3.61
0 0.00
0 0.00
155 93.37
11 6.63%
211  โรงเรียนบ้านกอก 93
1 1.08
0 0.00
4 4.30
1 1.08
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
212  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 78
0 0.00
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
213  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 145
2 1.38
0 0.00
3 2.07
1 0.69
3 2.07
136 93.79
9 6.21%
214  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 149
4 2.68
1 0.67
4 2.68
0 0.00
0 0.00
140 93.96
9 6.04%
215  โรงเรียนบ้านสำราญ 68
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
216  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 85
3 3.53
1 1.18
1 1.18
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
217  โรงเรียนบ้านอีต้อม 69
2 2.90
1 1.45
1 1.45
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
218  โรงเรียนบ้านโนนรัง 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
219  โรงเรียนบ้านโพนแพง 146
3 2.05
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
138 94.52
8 5.48%
220  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 96
1 1.04
1 1.04
2 2.08
1 1.04
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
221  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 22
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
222  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 89
2 2.25
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
223  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
224  โรงเรียนบ้านเตย 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
225  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
226  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 138
2 1.45
0 0.00
3 2.17
0 0.00
0 0.00
133 96.38
5 3.62%
227  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 28
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
228  โรงเรียนบ้านท่าลาด 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
229  โรงเรียนบ้านชีทวน 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
230  โรงเรียนบ้านหาด 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
231  โรงเรียนบ้านขมิ้น 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนบ้านค้อ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
233  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
234  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,738 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,048 6.66
เตี้ย  1,311 4.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,882 9.38
ผอมและเตี้ย  894 2.91
อ้วนและเตี้ย  1,126 3.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,477 73.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,261 คน


26.88%


Powered By www.thaieducation.net