ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.30
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 103
41 39.81
24 23.30
25 24.27
10 9.71
3 2.91
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 49
25 51.02
10 20.41
5 10.20
9 18.37
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 157
25 15.92
25 15.92
71 45.22
15 9.55
21 13.38
0 0.00
157 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 52
16 30.77
9 17.31
7 13.46
10 19.23
10 19.23
0 0.00
52 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 9
2 22.22
4 44.44
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
9 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6
2 33.33
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 53
22 41.51
0 0.00
31 58.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 21
8 38.10
4 19.05
2 9.52
7 33.33
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 83
21 25.30
10 12.05
41 49.40
5 6.02
6 7.23
0 0.00
83 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 169
29 17.16
27 15.98
52 30.77
24 14.20
37 21.89
0 0.00
169 100.00%
12  โรงเรียนมิตรภาพ 2 48
37 77.08
5 10.42
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
48 100.00%
13  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 43
17 39.53
1 2.33
8 18.60
11 25.58
5 11.63
1 2.33
42 97.67%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 123
26 21.14
21 17.07
8 6.50
27 21.95
29 23.58
12 9.76
111 90.24%
15  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 187
13 6.95
12 6.42
49 26.20
25 13.37
61 32.62
27 14.44
160 85.56%
16  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 64
19 29.69
25 39.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 31.25
44 68.75%
17  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 12
2 16.67
2 16.67
2 16.67
2 16.67
0 0.00
4 33.33
8 66.67%
18  โรงเรียนจตุคามวิทยา 73
11 15.07
15 20.55
10 13.70
1 1.37
9 12.33
27 36.99
46 63.01%
19  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 70
10 14.29
10 14.29
6 8.57
10 14.29
4 5.71
30 42.86
40 57.14%
20  โรงเรียนบ้านวังคูณ 92
13 14.13
10 10.87
14 15.22
6 6.52
8 8.70
41 44.57
51 55.43%
21  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 87
6 6.90
10 11.49
3 3.45
16 18.39
13 14.94
39 44.83
48 55.17%
22  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
8 11.76
7 10.29
8 11.76
5 7.35
9 13.24
31 45.59
37 54.41%
23  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 76
26 34.21
6 7.89
1 1.32
6 7.89
2 2.63
35 46.05
41 53.95%
24  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 69
13 18.84
0 0.00
24 34.78
0 0.00
0 0.00
32 46.38
37 53.62%
25  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 72
8 11.11
8 11.11
7 9.72
8 11.11
7 9.72
34 47.22
38 52.78%
26  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
4 9.52
10 23.81
1 2.38
7 16.67
0 0.00
20 47.62
22 52.38%
27  โรงเรียนบ้านแฝก 39
10 25.64
4 10.26
4 10.26
2 5.13
0 0.00
19 48.72
20 51.28%
28  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
7 9.72
8 11.11
6 8.33
6 8.33
8 11.11
37 51.39
35 48.61%
29  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
18 22.22
8 9.88
12 14.81
0 0.00
0 0.00
43 53.09
38 46.91%
30  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 84
14 16.67
0 0.00
17 20.24
2 2.38
4 4.76
47 55.95
37 44.05%
31  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 81
11 13.58
8 9.88
6 7.41
6 7.41
4 4.94
46 56.79
35 43.21%
32  โรงเรียนบ้านรัตนะ 153
8 5.23
13 8.50
7 4.58
21 13.73
17 11.11
87 56.86
66 43.14%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 128
16 12.50
18 14.06
12 9.38
6 4.69
2 1.56
74 57.81
54 42.19%
34  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 124
14 11.29
6 4.84
20 16.13
5 4.03
7 5.65
72 58.06
52 41.94%
35  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 40
2 5.00
1 2.50
9 22.50
4 10.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 108
4 3.70
18 16.67
4 3.70
13 12.04
4 3.70
65 60.19
43 39.81%
37  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 82
12 14.63
7 8.54
8 9.76
4 4.88
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
38  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 100
12 12.00
7 7.00
9 9.00
4 4.00
5 5.00
63 63.00
37 37.00%
39  โรงเรียนบ้านหินแร่ 65
9 13.85
6 9.23
8 12.31
1 1.54
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
40  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 38
13 34.21
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
41  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 36
2 5.56
0 0.00
7 19.44
0 0.00
4 11.11
23 63.89
13 36.11%
42  โรงเรียนบ้านหนองแสง 88
7 7.95
8 9.09
8 9.09
7 7.95
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
43  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 57
2 3.51
4 7.02
5 8.77
6 10.53
2 3.51
38 66.67
19 33.33%
44  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 96
6 6.25
6 6.25
8 8.33
6 6.25
6 6.25
64 66.67
32 33.33%
45  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 26
3 11.54
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
46  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 104
23 22.12
3 2.88
6 5.77
0 0.00
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
47  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 30
3 10.00
3 10.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
48  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 77
3 3.90
3 3.90
14 18.18
3 3.90
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
49  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
50  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
4 8.00
36 72.00
14 28.00%
51  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 68
1 1.47
6 8.82
11 16.18
1 1.47
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
52  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
53  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 73
0 0.00
8 10.96
9 12.33
1 1.37
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
54  โรงเรียนบ้านสำโรง 124
6 4.84
3 2.42
11 8.87
5 4.03
7 5.65
92 74.19
32 25.81%
55  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 183
33 18.03
10 5.46
4 2.19
0 0.00
0 0.00
136 74.32
47 25.68%
56  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 130
11 8.46
5 3.85
13 10.00
0 0.00
4 3.08
97 74.62
33 25.38%
57  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 40
7 17.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
58  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 12
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
59  โรงเรียนบ้านผักหวาน 98
4 4.08
3 3.06
15 15.31
2 2.04
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
60  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 75
7 9.33
1 1.33
9 12.00
1 1.33
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
61  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
6 14.29
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
62  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 59
1 1.69
2 3.39
6 10.17
5 8.47
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
63  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 38
5 13.16
0 0.00
2 5.26
1 2.63
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
64  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 73
0 0.00
1 1.37
5 6.85
6 8.22
5 6.85
56 76.71
17 23.29%
65  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 192
12 6.25
13 6.77
14 7.29
4 2.08
1 0.52
148 77.08
44 22.92%
66  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 81
5 6.17
6 7.41
7 8.64
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
67  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
68  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 104
8 7.69
4 3.85
4 3.85
4 3.85
3 2.88
81 77.88
23 22.12%
69  โรงเรียนบ้านหนองแปน 23
3 13.04
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
18 78.26
5 21.74%
70  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 100
7 7.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 88
1 1.14
1 1.14
10 11.36
2 2.27
4 4.55
70 79.55
18 20.45%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
2 3.33
1 1.67
48 80.00
12 20.00%
73  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 55
4 7.27
4 7.27
3 5.45
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
74  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 131
4 3.05
2 1.53
12 9.16
4 3.05
4 3.05
105 80.15
26 19.85%
75  โรงเรียนบ้านหลุบคา 86
7 8.14
4 4.65
2 2.33
2 2.33
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
76  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 121
20 16.53
0 0.00
1 0.83
0 0.00
1 0.83
99 81.82
22 18.18%
77  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 89
0 0.00
7 7.87
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
78  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 170
6 3.53
6 3.53
7 4.12
8 4.71
3 1.76
140 82.35
30 17.65%
79  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 93
5 5.38
2 2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
80  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 197
17 8.63
4 2.03
4 2.03
4 2.03
4 2.03
164 83.25
33 16.75%
81  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
1 2.08
3 6.25
40 83.33
8 16.67%
82  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 68
1 1.47
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
83  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 44
3 6.82
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
84  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 91
7 7.69
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
85  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 147
7 4.76
4 2.72
8 5.44
3 2.04
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
86  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 102
8 7.84
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
87  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 203
4 1.97
1 0.49
22 10.84
2 0.99
0 0.00
174 85.71
29 14.29%
88  โรงเรียนบ้านเมย 106
4 3.77
0 0.00
11 10.38
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
89  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
90  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 72
1 1.39
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
91  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 65
0 0.00
0 0.00
7 10.77
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
92  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 44
2 4.55
3 6.82
1 2.27
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
93  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
94  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 242
11 4.55
12 4.96
6 2.48
0 0.00
0 0.00
213 88.02
29 11.98%
96  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 144
8 5.56
5 3.47
3 2.08
0 0.00
0 0.00
128 88.89
16 11.11%
97  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 103
3 2.91
2 1.94
4 3.88
0 0.00
1 0.97
93 90.29
10 9.71%
98  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 121
7 5.79
3 2.48
0 0.00
1 0.83
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
99  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
100  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
101  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 132
5 3.79
0 0.00
6 4.55
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
102  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
103  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
104  โรงเรียนบ้านหันน้อย 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
2 2.94
63 92.65
5 7.35%
105  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
106  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 229
5 2.18
3 1.31
4 1.75
2 0.87
2 0.87
213 93.01
16 6.99%
107  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
108  โรงเรียนบ้านหนองยาง 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
2 2.90
65 94.20
4 5.80%
109  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 251
0 0.00
0 0.00
11 4.38
0 0.00
0 0.00
240 95.62
11 4.38%
110  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 69
2 2.90
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
111  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.57
81 96.43
3 3.57%
112  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 128
0 0.00
0 0.00
4 3.13
0 0.00
0 0.00
124 96.88
4 3.13%
113  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 79
1 1.27
0 0.00
0 0.00
1 1.27
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
114  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
115  โรงเรียนบ้านศุภชัย 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
116  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 134
1 0.75
0 0.00
1 0.75
0 0.00
0 0.00
132 98.51
2 1.49%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านลอมคอม 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านละหานนา 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านเปาะ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,322 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  880 8.53
เตี้ย  525 5.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  933 9.04
ผอมและเตี้ย  378 3.66
อ้วนและเตี้ย  350 3.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,256 70.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,066 คน


29.70%


Powered By www.thaieducation.net