ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 54
15 27.78
9 16.67
15 27.78
6 11.11
9 16.67
0 0.00
54 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไผ่ 98
29 29.59
28 28.57
18 18.37
11 11.22
4 4.08
8 8.16
90 91.84%
3  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 81
9 11.11
28 34.57
18 22.22
13 16.05
5 6.17
8 9.88
73 90.12%
4  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1024
226 22.07
233 22.75
156 15.23
134 13.09
138 13.48
137 13.38
887 86.62%
5  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 141
10 7.09
79 56.03
6 4.26
0 0.00
0 0.00
46 32.62
95 67.38%
6  โรงเรียนบ้านหนองผือ 86
19 22.09
13 15.12
17 19.77
7 8.14
1 1.16
29 33.72
57 66.28%
7  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
3 18.75
2 12.50
6 37.50
10 62.50%
8  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 85
21 24.71
17 20.00
4 4.71
9 10.59
0 0.00
34 40.00
51 60.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 62
7 11.29
11 17.74
11 17.74
5 8.06
3 4.84
25 40.32
37 59.68%
10  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 138
18 13.04
20 14.49
23 16.67
12 8.70
9 6.52
56 40.58
82 59.42%
11  โรงเรียนบ้านหว้า 101
46 45.54
5 4.95
7 6.93
0 0.00
0 0.00
43 42.57
58 57.43%
12  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 96
24 25.00
9 9.38
8 8.33
9 9.38
0 0.00
46 47.92
50 52.08%
13  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 366
34 9.29
21 5.74
9 2.46
66 18.03
50 13.66
186 50.82
180 49.18%
14  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 53
1 1.89
4 7.55
6 11.32
5 9.43
10 18.87
27 50.94
26 49.06%
15  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 151
4 2.65
14 9.27
14 9.27
18 11.92
22 14.57
79 52.32
72 47.68%
16  โรงเรียนบ้านโทะ 150
22 14.67
22 14.67
7 4.67
11 7.33
9 6.00
79 52.67
71 47.33%
17  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 43
4 9.30
5 11.63
4 9.30
3 6.98
3 6.98
24 55.81
19 44.19%
18  โรงเรียนบ้านตัง 123
9 7.32
13 10.57
16 13.01
7 5.69
9 7.32
69 56.10
54 43.90%
19  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 83
14 16.87
13 15.66
5 6.02
2 2.41
2 2.41
47 56.63
36 43.37%
20  โรงเรียนบ้านปะอาว 88
20 22.73
9 10.23
7 7.95
2 2.27
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
21  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 133
19 14.29
22 16.54
15 11.28
0 0.00
1 0.75
76 57.14
57 42.86%
22  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 62
5 8.06
7 11.29
11 17.74
2 3.23
1 1.61
36 58.06
26 41.94%
23  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 103
3 2.91
29 28.16
7 6.80
3 2.91
0 0.00
61 59.22
42 40.78%
24  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 47
9 19.15
1 2.13
7 14.89
2 4.26
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
25  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 35
3 8.57
2 5.71
2 5.71
3 8.57
4 11.43
21 60.00
14 40.00%
26  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 144
9 6.25
3 2.08
16 11.11
11 7.64
18 12.50
87 60.42
57 39.58%
27  โรงเรียนบ้านมะยาง 54
2 3.70
5 9.26
0 0.00
14 25.93
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
28  โรงเรียนบ้านผือ 175
9 5.14
6 3.43
21 12.00
15 8.57
15 8.57
109 62.29
66 37.71%
29  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 80
7 8.75
7 8.75
4 5.00
9 11.25
3 3.75
50 62.50
30 37.50%
30  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 75
6 8.00
6 8.00
7 9.33
7 9.33
2 2.67
47 62.67
28 37.33%
31  โรงเรียนบ้านตาโกน 234
23 9.83
28 11.97
36 15.38
0 0.00
0 0.00
147 62.82
87 37.18%
32  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 224
11 4.91
3 1.34
26 11.61
14 6.25
29 12.95
141 62.95
83 37.05%
33  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 132
19 14.39
10 7.58
18 13.64
1 0.76
0 0.00
84 63.64
48 36.36%
34  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 179
14 7.82
8 4.47
38 21.23
4 2.23
0 0.00
115 64.25
64 35.75%
35  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 283
5 1.77
12 4.24
39 13.78
17 6.01
28 9.89
182 64.31
101 35.69%
36  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 108
8 7.41
2 1.85
8 7.41
10 9.26
10 9.26
70 64.81
38 35.19%
37  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 83
9 10.84
3 3.61
7 8.43
6 7.23
4 4.82
54 65.06
29 34.94%
38  โรงเรียนบ้านครั่ง 78
5 6.41
0 0.00
22 28.21
0 0.00
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
39  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 81
2 2.47
1 1.23
13 16.05
3 3.70
9 11.11
53 65.43
28 34.57%
40  โรงเรียนบ้านโซงเลง 116
8 6.90
9 7.76
7 6.03
9 7.76
7 6.03
76 65.52
40 34.48%
41  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 50
5 10.00
3 6.00
3 6.00
4 8.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองม้า 53
7 13.21
5 9.43
4 7.55
2 3.77
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
43  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 118
2 1.69
6 5.08
15 12.71
0 0.00
17 14.41
78 66.10
40 33.90%
44  โรงเรียนบ้านจังเอิน 65
7 10.77
4 6.15
4 6.15
5 7.69
2 3.08
43 66.15
22 33.85%
45  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 654
22 3.36
21 3.21
152 23.24
17 2.60
9 1.38
433 66.21
221 33.79%
46  โรงเรียนบ้านกอย 166
8 4.82
8 4.82
8 4.82
16 9.64
16 9.64
110 66.27
56 33.73%
47  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 21
3 14.29
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
48  โรงเรียนบ้านปะหละ 128
10 7.81
5 3.91
21 16.41
3 2.34
2 1.56
87 67.97
41 32.03%
49  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
15 11.90
10 7.94
12 9.52
3 2.38
0 0.00
86 68.25
40 31.75%
50  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 70
1 1.43
6 8.57
14 20.00
0 0.00
1 1.43
48 68.57
22 31.43%
51  โรงเรียนบ้านขะยุง 93
1 1.08
3 3.23
12 12.90
4 4.30
9 9.68
64 68.82
29 31.18%
52  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 171
19 11.11
4 2.34
17 9.94
4 2.34
9 5.26
118 69.01
53 30.99%
53  โรงเรียนบ้านม่วง 84
9 10.71
5 5.95
4 4.76
6 7.14
2 2.38
58 69.05
26 30.95%
54  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 97
0 0.00
19 19.59
10 10.31
0 0.00
1 1.03
67 69.07
30 30.93%
55  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 143
4 2.80
4 2.80
19 13.29
7 4.90
10 6.99
99 69.23
44 30.77%
56  โรงเรียนบ้านโคก 213
3 1.41
3 1.41
25 11.74
6 2.82
28 13.15
148 69.48
65 30.52%
57  โรงเรียนบ้านดงแดง 126
8 6.35
10 7.94
15 11.90
5 3.97
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
58  โรงเรียนบ้านหอย 58
5 8.62
5 8.62
4 6.90
2 3.45
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
59  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 82
9 10.98
10 12.20
4 4.88
1 1.22
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
60  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 407
17 4.18
0 0.00
40 9.83
42 10.32
18 4.42
290 71.25
117 28.75%
61  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 180
4 2.22
23 12.78
15 8.33
3 1.67
6 3.33
129 71.67
51 28.33%
62  โรงเรียนบ้านกุงขาม 78
10 12.82
3 3.85
7 8.97
2 2.56
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
63  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 160
7 4.38
9 5.63
28 17.50
0 0.00
1 0.63
115 71.88
45 28.13%
64  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 99
5 5.05
3 3.03
14 14.14
3 3.03
2 2.02
72 72.73
27 27.27%
65  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 44
4 9.09
3 6.82
5 11.36
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
66  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 152
18 11.84
7 4.61
8 5.26
6 3.95
2 1.32
111 73.03
41 26.97%
67  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 26
5 19.23
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
68  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 112
12 10.71
10 8.93
4 3.57
3 2.68
1 0.89
82 73.21
30 26.79%
69  โรงเรียนบ้านพะวร 226
19 8.41
25 11.06
12 5.31
4 1.77
0 0.00
166 73.45
60 26.55%
70  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 68
5 7.35
3 4.41
9 13.24
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
71  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 84
2 2.38
7 8.33
4 4.76
6 7.14
3 3.57
62 73.81
22 26.19%
72  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 157
8 5.10
7 4.46
9 5.73
8 5.10
9 5.73
116 73.89
41 26.11%
73  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 58
3 5.17
4 6.90
2 3.45
0 0.00
6 10.34
43 74.14
15 25.86%
74  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 43
5 11.63
0 0.00
3 6.98
3 6.98
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
75  โรงเรียนบ้านนาโนน 102
15 14.71
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
76  โรงเรียนบ้านหนองแคน 106
5 4.72
8 7.55
11 10.38
2 1.89
1 0.94
79 74.53
27 25.47%
77  โรงเรียนบ้านห้วย 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
78  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 92
6 6.52
4 4.35
8 8.70
5 5.43
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
79  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 53
5 9.43
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
80  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 49
4 8.16
3 6.12
4 8.16
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
81  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 41
1 2.44
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
82  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 66
4 6.06
2 3.03
9 13.64
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
83  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 165
12 7.27
14 8.48
5 3.03
1 0.61
8 4.85
125 75.76
40 24.24%
84  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 62
3 4.84
0 0.00
12 19.35
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
85  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 213
9 4.23
4 1.88
12 5.63
10 4.69
16 7.51
162 76.06
51 23.94%
86  โรงเรียนบ้านมะฟัก 88
4 4.55
9 10.23
5 5.68
3 3.41
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
87  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 89
4 4.49
1 1.12
7 7.87
5 5.62
4 4.49
68 76.40
21 23.60%
88  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 200
10 5.00
17 8.50
19 9.50
1 0.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
89  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 166
5 3.01
5 3.01
7 4.22
10 6.02
12 7.23
127 76.51
39 23.49%
90  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 163
24 14.72
5 3.07
9 5.52
0 0.00
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
91  โรงเรียนบ้านโคก 65
5 7.69
0 0.00
5 7.69
4 6.15
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
92  โรงเรียนบ้านเชือก 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
1 2.08
37 77.08
11 22.92%
93  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 224
16 7.14
16 7.14
0 0.00
6 2.68
13 5.80
173 77.23
51 22.77%
94  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 115
8 6.96
1 0.87
8 6.96
3 2.61
6 5.22
89 77.39
26 22.61%
95  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 40
2 5.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
96  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 67
2 2.99
6 8.96
7 10.45
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
97  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 76
7 9.21
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
98  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 63
4 6.35
4 6.35
5 7.94
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 194
10 5.15
7 3.61
9 4.64
0 0.00
17 8.76
151 77.84
43 22.16%
100  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 59
1 1.69
2 3.39
10 16.95
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 101
8 7.92
2 1.98
12 11.88
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
102  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 90
3 3.33
0 0.00
16 17.78
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
103  โรงเรียนบ้านโก 152
8 5.26
7 4.61
15 9.87
2 1.32
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
104  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 156
4 2.56
5 3.21
5 3.21
9 5.77
9 5.77
124 79.49
32 20.51%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
106  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 103
10 9.71
4 3.88
7 6.80
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
107  โรงเรียนบ้านยาง 138
4 2.90
3 2.17
21 15.22
0 0.00
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
108  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 50
3 6.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
109  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 46
2 4.35
4 8.70
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
110  โรงเรียนบ้านจิก 128
0 0.00
1 0.78
11 8.59
1 0.78
12 9.38
103 80.47
25 19.53%
111  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 68
0 0.00
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
112  โรงเรียนบ้านกงพาน 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
1 2.70
5 13.51
30 81.08
7 18.92%
113  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 140
8 5.71
9 6.43
4 2.86
4 2.86
1 0.71
114 81.43
26 18.57%
114  โรงเรียนบ้านบุยาว 125
6 4.80
2 1.60
15 12.00
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
115  โรงเรียนบ้านคูสระ 118
3 2.54
10 8.47
7 5.93
1 0.85
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
116  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 154
8 5.19
1 0.65
17 11.04
1 0.65
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
117  โรงเรียนบ้านโดด 63
3 4.76
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
118  โรงเรียนบ้านสะเดา 64
5 7.81
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
119  โรงเรียนบ้านหนองยาง 53
2 3.77
0 0.00
6 11.32
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
120  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 199
1 0.50
19 9.55
13 6.53
0 0.00
0 0.00
166 83.42
33 16.58%
121  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
122  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 93
6 6.45
1 1.08
8 8.60
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
123  โรงเรียนบ้านโนนลาน 62
3 4.84
3 4.84
2 3.23
2 3.23
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
124  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 81
5 6.17
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
125  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 98
10 10.20
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
126  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 59
5 8.47
4 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
127  โรงเรียนบ้านอะลาง 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
2 3.03
1 1.52
56 84.85
10 15.15%
128  โรงเรียนบ้านทุ่ม 47
3 6.38
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
129  โรงเรียนบ้านตาทอง 222
9 4.05
7 3.15
17 7.66
0 0.00
0 0.00
189 85.14
33 14.86%
130  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 119
4 3.36
9 7.56
3 2.52
1 0.84
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
131  โรงเรียนบ้านเสียว 126
0 0.00
8 6.35
8 6.35
2 1.59
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
132  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
133  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 129
7 5.43
4 3.10
3 2.33
0 0.00
3 2.33
112 86.82
17 13.18%
134  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 124
7 5.65
0 0.00
7 5.65
2 1.61
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
135  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 249
13 5.22
1 0.40
14 5.62
4 1.61
0 0.00
217 87.15
32 12.85%
136  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 135
3 2.22
2 1.48
10 7.41
2 1.48
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
137  โรงเรียนบ้านกุง 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
138  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 32
4 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
139  โรงเรียนบ้านหนองกก 73
2 2.74
2 2.74
2 2.74
2 2.74
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
140  โรงเรียนบ้านพงสิม 122
7 5.74
4 3.28
4 3.28
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
141  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 358
9 2.51
9 2.51
11 3.07
7 1.96
8 2.23
314 87.71
44 12.29%
142  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 49
4 8.16
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 165
5 3.03
2 1.21
12 7.27
1 0.61
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
144  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 58
1 1.72
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
145  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 108
7 6.48
0 0.00
3 2.78
3 2.78
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
146  โรงเรียนบ้านยางเอือด 81
5 6.17
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
147  โรงเรียนบ้านโกทา 138
3 2.17
1 0.72
8 5.80
3 2.17
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
148  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 87
7 8.05
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
149  โรงเรียนบ้านแข้ 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
1 1.12
1 1.12
80 89.89
9 10.11%
150  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 119
5 4.20
1 0.84
1 0.84
2 1.68
3 2.52
107 89.92
12 10.08%
151  โรงเรียนบ้านขวาว 30
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
152  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 84
0 0.00
2 2.38
3 3.57
2 2.38
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
153  โรงเรียนบ้านพงพรต 137
4 2.92
5 3.65
2 1.46
0 0.00
2 1.46
124 90.51
13 9.49%
154  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 75
2 2.67
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
155  โรงเรียนบ้านจาน 81
1 1.23
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
156  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
157  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 84
4 4.76
3 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
158  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 86
0 0.00
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
159  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
160  โรงเรียนบ้านท่า 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
161  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
1 3.85
24 92.31
2 7.69%
162  โรงเรียนบ้านปลาขาว 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
163  โรงเรียนบ้านสระภู 132
3 2.27
0 0.00
5 3.79
1 0.76
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
164  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 103
0 0.00
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
165  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 61
0 0.00
1 1.64
1 1.64
1 1.64
1 1.64
57 93.44
4 6.56%
166  โรงเรียนบ้านเขวา 62
1 1.61
0 0.00
0 0.00
2 3.23
1 1.61
58 93.55
4 6.45%
167  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 80
5 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
168  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 86
1 1.16
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
169  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
170  โรงเรียนบ้านหนองแปน 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
171  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
172  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 165
3 1.82
0 0.00
3 1.82
1 0.61
0 0.00
158 95.76
7 4.24%
173  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 118
1 0.85
0 0.00
1 0.85
1 0.85
1 0.85
114 96.61
4 3.39%
174  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.67
73 97.33
2 2.67%
175  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
176  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
177  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 152
19 12.50
-118 -77.63
16 10.53
83 54.61
0 0.00
152 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,867 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,413 7.11
เตี้ย  1,108 5.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,777 8.94
ผอมและเตี้ย  828 4.17
อ้วนและเตี้ย  697 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,044 70.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,823 คน


29.31%


Powered By www.thaieducation.net