ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคอนกาม 128
122 95.31
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่ม 15
3 20.00
1 6.67
8 53.33
3 20.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 43
40 93.02
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 69
24 34.78
42 60.87
3 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 43
12 27.91
3 6.98
12 27.91
4 9.30
12 27.91
0 0.00
43 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 131
101 77.10
3 2.29
18 13.74
6 4.58
3 2.29
0 0.00
131 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 56
41 73.21
5 8.93
4 7.14
5 8.93
1 1.79
0 0.00
56 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 89
13 14.61
16 17.98
29 32.58
13 14.61
12 13.48
6 6.74
83 93.26%
9  โรงเรียนบ้านดงยาง 51
16 31.37
6 11.76
17 33.33
4 7.84
0 0.00
8 15.69
43 84.31%
10  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 31
6 19.35
6 19.35
5 16.13
3 9.68
5 16.13
6 19.35
25 80.65%
11  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 122
25 20.49
19 15.57
15 12.30
20 16.39
17 13.93
26 21.31
96 78.69%
12  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 120
22 18.33
8 6.67
9 7.50
30 25.00
17 14.17
34 28.33
86 71.67%
13  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 128
23 17.97
28 21.88
16 12.50
15 11.72
5 3.91
41 32.03
87 67.97%
14  โรงเรียนบ้านเกาะ 98
12 12.24
8 8.16
16 16.33
9 9.18
21 21.43
32 32.65
66 67.35%
15  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 280
46 16.43
13 4.64
28 10.00
59 21.07
36 12.86
98 35.00
182 65.00%
16  โรงเรียนบ้านผักขะ 95
20 21.05
11 11.58
15 15.79
9 9.47
5 5.26
35 36.84
60 63.16%
17  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 136
23 16.91
19 13.97
13 9.56
20 14.71
10 7.35
51 37.50
85 62.50%
18  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 68
13 19.12
7 10.29
3 4.41
13 19.12
3 4.41
29 42.65
39 57.35%
19  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 104
36 34.62
16 15.38
5 4.81
0 0.00
0 0.00
47 45.19
57 54.81%
20  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 115
17 14.78
14 12.17
18 15.65
10 8.70
4 3.48
52 45.22
63 54.78%
21  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 615
112 18.21
120 19.51
30 4.88
68 11.06
0 0.00
285 46.34
330 53.66%
22  โรงเรียนบ้านหนองเทา 62
7 11.29
11 17.74
15 24.19
0 0.00
0 0.00
29 46.77
33 53.23%
23  โรงเรียนบ้านบก 49
16 32.65
10 20.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 46.94
26 53.06%
24  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 40
6 15.00
9 22.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
19 47.50
21 52.50%
25  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 130
14 10.77
12 9.23
16 12.31
6 4.62
20 15.38
62 47.69
68 52.31%
26  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 25
6 24.00
4 16.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
27  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 125
17 13.60
12 9.60
19 15.20
12 9.60
4 3.20
61 48.80
64 51.20%
28  โรงเรียนบ้านละเอาะ 295
20 6.78
30 10.17
36 12.20
14 4.75
48 16.27
147 49.83
148 50.17%
29  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 28
5 17.86
6 21.43
1 3.57
1 3.57
1 3.57
14 50.00
14 50.00%
30  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 86
15 17.44
5 5.81
5 5.81
15 17.44
2 2.33
44 51.16
42 48.84%
31  โรงเรียนบ้านลุมภู 127
20 15.75
18 14.17
6 4.72
16 12.60
2 1.57
65 51.18
62 48.82%
32  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 44
7 15.91
6 13.64
5 11.36
3 6.82
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
33  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 61
17 27.87
2 3.28
3 4.92
7 11.48
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
34  โรงเรียนบ้านคูเมือง 57
14 24.56
5 8.77
8 14.04
0 0.00
0 0.00
30 52.63
27 47.37%
35  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 55
5 9.09
4 7.27
5 9.09
7 12.73
5 9.09
29 52.73
26 47.27%
36  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 202
10 4.95
16 7.92
11 5.45
26 12.87
27 13.37
112 55.45
90 44.55%
37  โรงเรียนบ้านยาง 27
5 18.52
3 11.11
1 3.70
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
38  โรงเรียนบ้านโปร่ง 43
6 13.95
3 6.98
7 16.28
3 6.98
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
39  โรงเรียนบ้านดินดำ 112
8 7.14
7 6.25
18 16.07
6 5.36
8 7.14
65 58.04
47 41.96%
40  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 252
46 18.25
22 8.73
28 11.11
7 2.78
2 0.79
147 58.33
105 41.67%
41  โรงเรียนบ้านหนองครก 125
18 14.40
8 6.40
21 16.80
4 3.20
1 0.80
73 58.40
52 41.60%
42  โรงเรียนบ้านหนองคำ 70
17 24.29
1 1.43
3 4.29
6 8.57
2 2.86
41 58.57
29 41.43%
43  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 70
6 8.57
9 12.86
14 20.00
0 0.00
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
44  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 46
9 19.57
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
45  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 793
54 6.81
50 6.31
82 10.34
53 6.68
87 10.97
467 58.89
326 41.11%
46  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 229
16 6.99
41 17.90
12 5.24
18 7.86
6 2.62
136 59.39
93 40.61%
47  โรงเรียนบ้านหนองค้า 60
4 6.67
2 3.33
7 11.67
6 10.00
5 8.33
36 60.00
24 40.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 40
5 12.50
6 15.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
24 60.00
16 40.00%
49  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 213
10 4.69
13 6.10
13 6.10
23 10.80
26 12.21
128 60.09
85 39.91%
50  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 63
5 7.94
12 19.05
8 12.70
0 0.00
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
51  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 172
24 13.95
0 0.00
14 8.14
0 0.00
29 16.86
105 61.05
67 38.95%
52  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 67
7 10.45
4 5.97
5 7.46
8 11.94
2 2.99
41 61.19
26 38.81%
53  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 131
23 17.56
12 9.16
2 1.53
9 6.87
4 3.05
81 61.83
50 38.17%
54  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1071
107 9.99
94 8.78
178 16.62
13 1.21
10 0.93
669 62.46
402 37.54%
55  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 118
12 10.17
16 13.56
14 11.86
1 0.85
1 0.85
74 62.71
44 37.29%
56  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 93
6 6.45
5 5.38
20 21.51
3 3.23
0 0.00
59 63.44
34 36.56%
57  โรงเรียนบ้านขามป้อม 22
1 4.55
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
58  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 106
8 7.55
9 8.49
11 10.38
10 9.43
0 0.00
68 64.15
38 35.85%
59  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 134
12 8.96
8 5.97
5 3.73
8 5.97
15 11.19
86 64.18
48 35.82%
60  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 162
20 12.35
0 0.00
19 11.73
12 7.41
7 4.32
104 64.20
58 35.80%
61  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 45
3 6.67
3 6.67
7 15.56
3 6.67
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
62  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 45
6 13.33
4 8.89
0 0.00
4 8.89
2 4.44
29 64.44
16 35.56%
63  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 238
24 10.08
12 5.04
36 15.13
8 3.36
4 1.68
154 64.71
84 35.29%
64  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 50
8 16.00
5 10.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
65  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 109
5 4.59
2 1.83
13 11.93
5 4.59
12 11.01
72 66.06
37 33.94%
66  โรงเรียนบ้านหยอด 59
2 3.39
12 20.34
5 8.47
1 1.69
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
67  โรงเรียนบ้านขาม 107
13 12.15
17 15.89
6 5.61
0 0.00
0 0.00
71 66.36
36 33.64%
68  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 36
6 16.67
2 5.56
3 8.33
0 0.00
1 2.78
24 66.67
12 33.33%
69  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 57
6 10.53
4 7.02
5 8.77
4 7.02
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
70  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 82
2 2.44
12 14.63
13 15.85
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
71  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 40
4 10.00
4 10.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
72  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 156
4 2.56
9 5.77
6 3.85
17 10.90
13 8.33
107 68.59
49 31.41%
73  โรงเรียนบ้านสบาย 221
30 13.57
13 5.88
15 6.79
7 3.17
4 1.81
152 68.78
69 31.22%
74  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 77
8 10.39
1 1.30
9 11.69
2 2.60
4 5.19
53 68.83
24 31.17%
75  โรงเรียนบ้านเทิน 58
6 10.34
0 0.00
12 20.69
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
76  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 13
2 15.38
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
77  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 62
7 11.29
6 9.68
5 8.06
1 1.61
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
78  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 92
7 7.61
10 10.87
8 8.70
3 3.26
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
79  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 20
0 0.00
3 15.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
80  โรงเรียนบ้านสีถาน 30
0 0.00
6 20.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองกก 57
5 8.77
0 0.00
9 15.79
3 5.26
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
82  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 104
14 13.46
8 7.69
4 3.85
5 4.81
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
83  โรงเรียนมหาราช 3 54
7 12.96
7 12.96
0 0.00
0 0.00
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
84  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 115
7 6.09
11 9.57
14 12.17
0 0.00
2 1.74
81 70.43
34 29.57%
85  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 109
7 6.42
8 7.34
14 12.84
3 2.75
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 82
13 15.85
2 2.44
9 10.98
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
87  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 117
13 11.11
9 7.69
10 8.55
2 1.71
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
88  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 118
5 4.24
19 16.10
10 8.47
0 0.00
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
89  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
90  โรงเรียนบ้านหนองคู 53
2 3.77
8 15.09
5 9.43
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
91  โรงเรียนบ้านหนองรัง 75
1 1.33
2 2.67
14 18.67
3 4.00
1 1.33
54 72.00
21 28.00%
92  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 137
22 16.06
2 1.46
14 10.22
0 0.00
0 0.00
99 72.26
38 27.74%
93  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 152
9 5.92
7 4.61
27 17.76
-1 -0.66
0 0.00
110 72.37
42 27.63%
94  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 105
13 12.38
5 4.76
11 10.48
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
95  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 163
7 4.29
4 2.45
13 7.98
11 6.75
10 6.13
118 72.39
45 27.61%
96  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 109
14 12.84
3 2.75
10 9.17
2 1.83
1 0.92
79 72.48
30 27.52%
97  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 193
13 6.74
14 7.25
9 4.66
5 2.59
12 6.22
140 72.54
53 27.46%
98  โรงเรียนบ้านนาดี 55
6 10.91
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
99  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 123
15 12.20
9 7.32
5 4.07
4 3.25
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
100  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 206
15 7.28
11 5.34
9 4.37
14 6.80
6 2.91
151 73.30
55 26.70%
101  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 95
9 9.47
5 5.26
2 2.11
6 6.32
3 3.16
70 73.68
25 26.32%
102  โรงเรียนบ้านคูซอด 141
6 4.26
9 6.38
20 14.18
0 0.00
2 1.42
104 73.76
37 26.24%
103  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 46
2 4.35
2 4.35
5 10.87
1 2.17
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
104  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 77
4 5.19
6 7.79
10 12.99
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
105  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 112
2 1.79
7 6.25
0 0.00
15 13.39
5 4.46
83 74.11
29 25.89%
106  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 66
6 9.09
2 3.03
7 10.61
2 3.03
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัว 115
14 12.17
2 1.74
0 0.00
3 2.61
10 8.70
86 74.78
29 25.22%
108  โรงเรียนบ้านขมิ้น 52
4 7.69
2 3.85
6 11.54
1 1.92
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
109  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32
0 0.00
1 3.13
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
110  โรงเรียนบ้านโคก 28
2 7.14
2 7.14
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
111  โรงเรียนบ้านคูบ 258
26 10.08
17 6.59
16 6.20
4 1.55
0 0.00
195 75.58
63 24.42%
112  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 127
14 11.02
6 4.72
8 6.30
3 2.36
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
113  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 78
8 10.26
0 0.00
3 3.85
8 10.26
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
114  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 272
18 6.62
20 7.35
28 10.29
0 0.00
0 0.00
206 75.74
66 24.26%
115  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 141
10 7.09
7 4.96
9 6.38
5 3.55
3 2.13
107 75.89
34 24.11%
116  โรงเรียนบ้านมะกรูด 25
1 4.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
19 76.00
6 24.00%
117  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 117
7 5.98
8 6.84
3 2.56
1 0.85
9 7.69
89 76.07
28 23.93%
118  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 67
3 4.48
9 13.43
1 1.49
2 2.99
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
119  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 42
5 11.90
2 4.76
1 2.38
1 2.38
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
120  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 72
11 15.28
3 4.17
1 1.39
2 2.78
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
121  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 17
2 11.76
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
122  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 166
19 11.45
15 9.04
5 3.01
0 0.00
0 0.00
127 76.51
39 23.49%
123  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 124
5 4.03
7 5.65
10 8.06
3 2.42
4 3.23
95 76.61
29 23.39%
124  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 65
1 1.54
1 1.54
9 13.85
0 0.00
4 6.15
50 76.92
15 23.08%
125  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 57
3 5.26
5 8.77
5 8.77
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
126  โรงเรียนบ้านทาม 49
4 8.16
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
127  โรงเรียนบ้านโนนแกด 143
11 7.69
12 8.39
8 5.59
1 0.70
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
128  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 157
4 2.55
11 7.01
20 12.74
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
129  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 81
11 13.58
1 1.23
1 1.23
0 0.00
5 6.17
63 77.78
18 22.22%
130  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 131
11 8.40
7 5.34
9 6.87
2 1.53
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
131  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 113
6 5.31
5 4.42
14 12.39
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
132  โรงเรียนบ้านตีกา 77
7 9.09
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
133  โรงเรียนบ้านหนองโอง 41
0 0.00
2 4.88
4 9.76
3 7.32
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
134  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 105
7 6.67
6 5.71
10 9.52
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
135  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 169
10 5.92
1 0.59
22 13.02
3 1.78
1 0.59
132 78.11
37 21.89%
136  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 119
8 6.72
0 0.00
17 14.29
1 0.84
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
137  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 60
3 5.00
3 5.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
138  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 42
1 2.38
3 7.14
2 4.76
3 7.14
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
139  โรงเรียนบ้านแวด 84
11 13.10
2 2.38
1 1.19
3 3.57
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
140  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 113
18 15.93
2 1.77
3 2.65
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
141  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 52
2 3.85
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
142  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 110
6 5.45
6 5.45
4 3.64
7 6.36
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
143  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 125
7 5.60
9 7.20
10 8.00
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
144  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 142
2 1.41
4 2.82
21 14.79
2 1.41
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
145  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 79
2 2.53
4 5.06
3 3.80
1 1.27
6 7.59
63 79.75
16 20.25%
146  โรงเรียนบ้านหนองบาง 75
3 4.00
5 6.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
147  โรงเรียนบ้านสะพุง 86
11 12.79
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
148  โรงเรียนบ้านพันลำ 76
6 7.89
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
149  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 107
3 2.80
4 3.74
14 13.08
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
150  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 102
2 1.96
4 3.92
14 13.73
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
151  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 225
21 9.33
16 7.11
7 3.11
0 0.00
0 0.00
181 80.44
44 19.56%
152  โรงเรียนบ้านดู่ 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
153  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 93
5 5.38
5 5.38
4 4.30
4 4.30
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
154  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 94
5 5.32
1 1.06
12 12.77
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
155  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 100
4 4.00
2 2.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
156  โรงเรียนบ้านสะมัด 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
157  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 122
8 6.56
5 4.10
10 8.20
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
158  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 122
6 4.92
4 3.28
12 9.84
1 0.82
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
159  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 150
9 6.00
13 8.67
4 2.67
2 1.33
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
160  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 43
3 6.98
2 4.65
2 4.65
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
161  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
162  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 60
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
163  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 77
5 6.49
1 1.30
8 10.39
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
164  โรงเรียนบ้านเจี่ย 172
6 3.49
10 5.81
12 6.98
2 1.16
1 0.58
141 81.98
31 18.02%
165  โรงเรียนบ้านสว่าง 106
11 10.38
3 2.83
3 2.83
1 0.94
1 0.94
87 82.08
19 17.92%
166  โรงเรียนตะดอบวิทยา 268
10 3.73
26 9.70
12 4.48
0 0.00
0 0.00
220 82.09
48 17.91%
167  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 134
5 3.73
4 2.99
9 6.72
1 0.75
5 3.73
110 82.09
24 17.91%
168  โรงเรียนบ้านกล้วย 190
11 5.79
8 4.21
9 4.74
2 1.05
4 2.11
156 82.11
34 17.89%
169  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 90
8 8.89
3 3.33
5 5.56
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
170  โรงเรียนบ้านบูรพา 113
3 2.65
4 3.54
12 10.62
1 0.88
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
171  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 130
4 3.08
4 3.08
15 11.54
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
172  โรงเรียนบ้านรุ่ง 159
9 5.66
0 0.00
5 3.14
9 5.66
5 3.14
131 82.39
28 17.61%
173  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 104
2 1.92
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
174  โรงเรียนบ้านหนองสวง 53
1 1.89
0 0.00
7 13.21
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
175  โรงเรียนบ้านละทาย 165
9 5.45
5 3.03
10 6.06
4 2.42
0 0.00
137 83.03
28 16.97%
176  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 136
6 4.41
9 6.62
8 5.88
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
177  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 77
0 0.00
3 3.90
9 11.69
0 0.00
1 1.30
64 83.12
13 16.88%
178  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 77
2 2.60
3 3.90
7 9.09
0 0.00
1 1.30
64 83.12
13 16.88%
179  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1061
20 1.89
9 0.85
83 7.82
41 3.86
26 2.45
882 83.13
179 16.87%
180  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
181  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 126
14 11.11
4 3.17
0 0.00
2 1.59
1 0.79
105 83.33
21 16.67%
182  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 91
4 4.40
7 7.69
1 1.10
3 3.30
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
183  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 79
4 5.06
5 6.33
4 5.06
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
184  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 184
8 4.35
14 7.61
8 4.35
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
185  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 126
6 4.76
3 2.38
11 8.73
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
186  โรงเรียนบ้านกะเอิน 192
8 4.17
11 5.73
11 5.73
0 0.00
0 0.00
162 84.38
30 15.63%
187  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 135
8 5.93
10 7.41
3 2.22
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
188  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 116
3 2.59
0 0.00
15 12.93
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
189  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 200
13 6.50
4 2.00
10 5.00
4 2.00
0 0.00
169 84.50
31 15.50%
190  โรงเรียนบ้านโพนยาง 134
1 0.75
6 4.48
13 9.70
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
191  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 141
3 2.13
3 2.13
5 3.55
3 2.13
7 4.96
120 85.11
21 14.89%
192  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 81
4 4.94
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
193  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
194  โรงเรียนบ้านหนองออ 81
9 11.11
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
195  โรงเรียนบ้านอีต้อม 81
2 2.47
2 2.47
4 4.94
2 2.47
2 2.47
69 85.19
12 14.81%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 48
0 0.00
1 2.08
5 10.42
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
197  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 63
1 1.59
5 7.94
2 3.17
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
198  โรงเรียนบ้านเวาะ 113
4 3.54
5 4.42
7 6.19
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
199  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 101
10 9.90
3 2.97
1 0.99
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
200  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
201  โรงเรียนบ้านลิงไอ 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
1 1.49
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
202  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 98
8 8.16
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
203  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 98
2 2.04
1 1.02
6 6.12
4 4.08
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
204  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 145
11 7.59
0 0.00
8 5.52
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
205  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 138
7 5.07
8 5.80
3 2.17
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
206  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 148
3 2.03
9 6.08
6 4.05
0 0.00
0 0.00
130 87.84
18 12.16%
207  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 33
0 0.00
3 9.09
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
208  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 84
5 5.95
3 3.57
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
209  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 70
0 0.00
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
210  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 159
5 3.14
2 1.26
10 6.29
1 0.63
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
211  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 243
6 2.47
4 1.65
17 7.00
0 0.00
0 0.00
216 88.89
27 11.11%
212  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
4 6.35
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
213  โรงเรียนบ้านจาน 146
2 1.37
2 1.37
12 8.22
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
214  โรงเรียนบ้านโพนงาม 64
2 3.13
1 1.56
3 4.69
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
215  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 391
10 2.56
24 6.14
0 0.00
0 0.00
8 2.05
349 89.26
42 10.74%
216  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 169
3 1.78
11 6.51
4 2.37
0 0.00
0 0.00
151 89.35
18 10.65%
217  โรงเรียนบ้านโพนดวน 135
6 4.44
2 1.48
4 2.96
2 1.48
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
218  โรงเรียนบ้านแก้ง 58
3 5.17
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
219  โรงเรียนบ้านอาลัย 126
5 3.97
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
220  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 175
3 1.71
4 2.29
5 2.86
5 2.86
1 0.57
157 89.71
18 10.29%
221  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 119
5 4.20
4 3.36
3 2.52
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
222  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 40
0 0.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
223  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 100
2 2.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
90 90.00
10 10.00%
224  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 172
6 3.49
4 2.33
7 4.07
0 0.00
0 0.00
155 90.12
17 9.88%
225  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 104
1 0.96
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
226  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 167
2 1.20
2 1.20
12 7.19
0 0.00
0 0.00
151 90.42
16 9.58%
227  โรงเรียนบ้านเสือบอง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
228  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 80
2 2.50
0 0.00
3 3.75
2 2.50
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
229  โรงเรียนบ้านอีปาด 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.70
42 91.30
4 8.70%
230  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
231  โรงเรียนบ้านกระถุน 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
232  โรงเรียนบ้านกะวัน 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
233  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 116
2 1.72
2 1.72
4 3.45
1 0.86
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
234  โรงเรียนบ้านหนองหิน 116
1 0.86
1 0.86
0 0.00
1 0.86
6 5.17
107 92.24
9 7.76%
235  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
236  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 185
2 1.08
4 2.16
7 3.78
0 0.00
0 0.00
172 92.97
13 7.03%
237  โรงเรียนบ้านยางเครือ 80
0 0.00
1 1.25
2 2.50
2 2.50
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
238  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
239  โรงเรียนบ้านโนนงาม 69
1 1.45
0 0.00
2 2.90
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
240  โรงเรียนบ้านโพนแดง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
241  โรงเรียนบ้านหนองเตย 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.76
80 95.24
4 4.76%
242  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
2 2.33
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
243  โรงเรียนบ้านหนองสนม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
244  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
245  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 169
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.59
5 2.96
163 96.45
6 3.55%
246  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3510
12 0.34
8 0.23
38 1.08
20 0.57
46 1.31
3386 96.47
124 3.53%
247  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
248  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 212
0 0.00
0 0.00
6 2.83
0 0.00
0 0.00
206 97.17
6 2.83%
249  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
250  โรงเรียนบ้านกอก 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
251  โรงเรียนบ้านเขวา 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
252  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
0 0.00
0 0.00
92 98.92
1 1.08%
253  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านทุ่ง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
256  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,180 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,419 7.52
เตี้ย  1,667 5.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,288 7.11
ผอมและเตี้ย  934 2.90
อ้วนและเตี้ย  731 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,141 75.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,039 คน


24.98%


Powered By www.thaieducation.net