ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 119
26 21.85
9 7.56
5 4.20
34 28.57
10 8.40
35 29.41
84 70.59%
2  โรงเรียนบ้านขอนแตก 180
12 6.67
24 13.33
9 5.00
36 20.00
33 18.33
66 36.67
114 63.33%
3  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 162
45 27.78
18 11.11
13 8.02
12 7.41
9 5.56
65 40.12
97 59.88%
4  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 83
10 12.05
3 3.61
12 14.46
12 14.46
11 13.25
35 42.17
48 57.83%
5  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 98
6 6.12
9 9.18
11 11.22
15 15.31
14 14.29
43 43.88
55 56.12%
6  โรงเรียนบ้านศรีนวล 180
22 12.22
12 6.67
10 5.56
34 18.89
22 12.22
80 44.44
100 55.56%
7  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 156
19 12.18
27 17.31
11 7.05
25 16.03
0 0.00
74 47.44
82 52.56%
8  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 50
2 4.00
10 20.00
10 20.00
0 0.00
3 6.00
25 50.00
25 50.00%
9  โรงเรียนบ้านบัวเชด 243
28 11.52
12 4.94
17 7.00
40 16.46
22 9.05
124 51.03
119 48.97%
10  โรงเรียนบ้านแดง 186
14 7.53
8 4.30
18 9.68
22 11.83
29 15.59
95 51.08
91 48.92%
11  โรงเรียนบ้านปวงตึก 270
42 15.56
30 11.11
26 9.63
20 7.41
8 2.96
144 53.33
126 46.67%
12  โรงเรียนบ้านตะโนน 334
55 16.47
29 8.68
24 7.19
19 5.69
27 8.08
180 53.89
154 46.11%
13  โรงเรียนบ้านณรงค์ 149
10 6.71
10 6.71
8 5.37
25 16.78
15 10.07
81 54.36
68 45.64%
14  โรงเรียนบ้านมะเมียง 252
32 12.70
21 8.33
33 13.10
14 5.56
9 3.57
143 56.75
109 43.25%
15  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 95
18 18.95
0 0.00
3 3.16
16 16.84
4 4.21
54 56.84
41 43.16%
16  โรงเรียนบ้านอาโพน 338
18 5.33
17 5.03
33 9.76
39 11.54
35 10.36
196 57.99
142 42.01%
17  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 62
4 6.45
3 4.84
7 11.29
6 9.68
6 9.68
36 58.06
26 41.94%
18  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 340
44 12.94
28 8.24
31 9.12
21 6.18
18 5.29
198 58.24
142 41.76%
19  โรงเรียนบ้านชำเบง 265
14 5.28
17 6.42
19 7.17
31 11.70
26 9.81
158 59.62
107 40.38%
20  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 208
12 5.77
8 3.85
32 15.38
18 8.65
14 6.73
124 59.62
84 40.38%
21  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 333
21 6.31
17 5.11
25 7.51
38 11.41
33 9.91
199 59.76
134 40.24%
22  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 137
6 4.38
7 5.11
14 10.22
13 9.49
15 10.95
82 59.85
55 40.15%
23  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 256
19 7.42
10 3.91
22 8.59
31 12.11
19 7.42
155 60.55
101 39.45%
24  โรงเรียนบ้านตรวจ 244
22 9.02
26 10.66
28 11.48
13 5.33
7 2.87
148 60.66
96 39.34%
25  โรงเรียนบ้านปราสาท 112
12 10.71
13 11.61
5 4.46
10 8.93
4 3.57
68 60.71
44 39.29%
26  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 181
14 7.73
10 5.52
12 6.63
22 12.15
13 7.18
110 60.77
71 39.23%
27  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 146
15 10.27
13 8.90
16 10.96
7 4.79
6 4.11
89 60.96
57 39.04%
28  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 223
30 13.45
16 7.17
24 10.76
9 4.04
7 3.14
137 61.43
86 38.57%
29  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 270
28 10.37
29 10.74
19 7.04
26 9.63
2 0.74
166 61.48
104 38.52%
30  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 358
37 10.34
64 17.88
25 6.98
9 2.51
2 0.56
221 61.73
137 38.27%
31  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 216
20 9.26
13 6.02
10 4.63
29 13.43
9 4.17
135 62.50
81 37.50%
32  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 135
7 5.19
10 7.41
10 7.41
17 12.59
6 4.44
85 62.96
50 37.04%
33  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 185
18 9.73
9 4.86
13 7.03
16 8.65
12 6.49
117 63.24
68 36.76%
34  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 234
24 10.26
25 10.68
22 9.40
15 6.41
0 0.00
148 63.25
86 36.75%
35  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 175
18 10.29
4 2.29
8 4.57
22 12.57
12 6.86
111 63.43
64 36.57%
36  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 261
30 11.49
7 2.68
10 3.83
37 14.18
11 4.21
166 63.60
95 36.40%
37  โรงเรียนบ้านโจรก 320
32 10.00
22 6.88
22 6.88
18 5.63
22 6.88
204 63.75
116 36.25%
38  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 86
6 6.98
1 1.16
8 9.30
8 9.30
8 9.30
55 63.95
31 36.05%
39  โรงเรียนบ้านโดง 195
27 13.85
15 7.69
14 7.18
11 5.64
2 1.03
126 64.62
69 35.38%
40  โรงเรียนบ้านไทร 133
10 7.52
4 3.01
6 4.51
17 12.78
10 7.52
86 64.66
47 35.34%
41  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 51
7 13.73
6 11.76
5 9.80
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
42  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 406
33 8.13
33 8.13
29 7.14
24 5.91
22 5.42
265 65.27
141 34.73%
43  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 133
23 17.29
12 9.02
8 6.02
3 2.26
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
44  โรงเรียนบ้านสวาท 91
15 16.48
0 0.00
16 17.58
0 0.00
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
45  โรงเรียนดมวิทยาคาร 224
38 16.96
15 6.70
21 9.38
2 0.89
0 0.00
148 66.07
76 33.93%
46  โรงเรียนบ้านแสนกาง 173
7 4.05
12 6.94
4 2.31
19 10.98
16 9.25
115 66.47
58 33.53%
47  โรงเรียนบ้านคูตัน 171
6 3.51
5 2.92
18 10.53
12 7.02
16 9.36
114 66.67
57 33.33%
48  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 99
8 8.08
10 10.10
2 2.02
13 13.13
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
49  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 76
5 6.58
4 5.26
10 13.16
4 5.26
2 2.63
51 67.11
25 32.89%
50  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 146
6 4.11
6 4.11
12 8.22
12 8.22
12 8.22
98 67.12
48 32.88%
51  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 252
27 10.71
21 8.33
21 8.33
10 3.97
3 1.19
170 67.46
82 32.54%
52  โรงเรียนบ้านโคกไทร 228
8 3.51
10 4.39
14 6.14
18 7.89
24 10.53
154 67.54
74 32.46%
53  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 105
8 7.62
1 0.95
9 8.57
9 8.57
7 6.67
71 67.62
34 32.38%
54  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 167
20 11.98
15 8.98
4 2.40
10 5.99
5 2.99
113 67.66
54 32.34%
55  โรงเรียนบ้านจารย์ 127
11 8.66
13 10.24
5 3.94
9 7.09
3 2.36
86 67.72
41 32.28%
56  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 233
14 6.01
4 1.72
18 7.73
18 7.73
21 9.01
158 67.81
75 32.19%
57  โรงเรียนบ้านโคกทม 221
8 3.62
10 4.52
32 14.48
10 4.52
11 4.98
150 67.87
71 32.13%
58  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 256
13 5.08
10 3.91
26 10.16
11 4.30
22 8.59
174 67.97
82 32.03%
59  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 207
5 2.42
10 4.83
13 6.28
15 7.25
23 11.11
141 68.12
66 31.88%
60  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 285
33 11.58
26 9.12
21 7.37
7 2.46
1 0.35
197 69.12
88 30.88%
61  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 62
5 8.06
1 1.61
4 6.45
6 9.68
3 4.84
43 69.35
19 30.65%
62  โรงเรียนบ้านเถกิง 229
7 3.06
12 5.24
10 4.37
19 8.30
22 9.61
159 69.43
70 30.57%
63  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 69
7 10.14
5 7.25
4 5.80
5 7.25
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
64  โรงเรียนบ้านคะนา 99
4 4.04
17 17.17
9 9.09
0 0.00
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
65  โรงเรียนบ้านสะแร 162
14 8.64
9 5.56
12 7.41
12 7.41
2 1.23
113 69.75
49 30.25%
66  โรงเรียนบ้านวังปลัด 139
4 2.88
12 8.63
26 18.71
0 0.00
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
67  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 219
9 4.11
11 5.02
7 3.20
20 9.13
18 8.22
154 70.32
65 29.68%
68  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 209
17 8.13
35 16.75
10 4.78
0 0.00
0 0.00
147 70.33
62 29.67%
69  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 108
15 13.89
6 5.56
9 8.33
2 1.85
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
70  โรงเรียนบ้านจรัส 331
15 4.53
14 4.23
18 5.44
29 8.76
22 6.65
233 70.39
98 29.61%
71  โรงเรียนบ้านจีกแดก 209
54 25.84
0 0.00
6 2.87
0 0.00
0 0.00
149 71.29
60 28.71%
72  โรงเรียนบ้านตาวัง 140
8 5.71
6 4.29
5 3.57
16 11.43
5 3.57
100 71.43
40 28.57%
73  โรงเรียนบ้านตราด 95
7 7.37
10 10.53
9 9.47
1 1.05
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
74  โรงเรียนบ้านกะดาด 212
19 8.96
11 5.19
21 9.91
9 4.25
0 0.00
152 71.70
60 28.30%
75  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 387
26 6.72
12 3.10
28 7.24
28 7.24
14 3.62
279 72.09
108 27.91%
76  โรงเรียนบ้านนา 120
16 13.33
9 7.50
8 6.67
0 0.00
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
77  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 257
12 4.67
6 2.33
36 14.01
3 1.17
13 5.06
187 72.76
70 27.24%
78  โรงเรียนบ้านสำโรง 114
6 5.26
11 9.65
7 6.14
7 6.14
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
79  โรงเรียนบ้านตาโมม 193
6 3.11
6 3.11
13 6.74
12 6.22
15 7.77
141 73.06
52 26.94%
80  โรงเรียนบ้านกุง 116
7 6.03
15 12.93
1 0.86
7 6.03
1 0.86
85 73.28
31 26.72%
81  โรงเรียนบ้านราวนคร 61
6 9.84
2 3.28
8 13.11
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
82  โรงเรียนบ้านคลอง 197
15 7.61
7 3.55
14 7.11
10 5.08
5 2.54
146 74.11
51 25.89%
83  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 112
9 8.04
5 4.46
12 10.71
2 1.79
1 0.89
83 74.11
29 25.89%
84  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 136
21 15.44
5 3.68
9 6.62
0 0.00
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
85  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 315
13 4.13
13 4.13
12 3.81
26 8.25
17 5.40
234 74.29
81 25.71%
86  โรงเรียนบ้านพนมดิน 211
5 2.37
8 3.79
14 6.64
13 6.16
14 6.64
157 74.41
54 25.59%
87  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 356
31 8.71
20 5.62
30 8.43
9 2.53
1 0.28
265 74.44
91 25.56%
88  โรงเรียนบ้านกระวัน 67
3 4.48
6 8.96
6 8.96
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
89  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 217
11 5.07
15 6.91
24 11.06
5 2.30
0 0.00
162 74.65
55 25.35%
90  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 393
30 7.63
30 7.63
19 4.83
10 2.54
10 2.54
294 74.81
99 25.19%
91  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 52
2 3.85
2 3.85
6 11.54
3 5.77
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
92  โรงเรียนบ้านสนบ 272
26 9.56
12 4.41
24 8.82
4 1.47
1 0.37
205 75.37
67 24.63%
93  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 204
15 7.35
3 1.47
7 3.43
18 8.82
7 3.43
154 75.49
50 24.51%
94  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 492
19 3.86
26 5.28
21 4.27
34 6.91
20 4.07
372 75.61
120 24.39%
95  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 78
3 3.85
3 3.85
12 15.38
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
96  โรงเรียนบ้านสีโค 70
4 5.71
2 2.86
5 7.14
4 5.71
2 2.86
53 75.71
17 24.29%
97  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1958
70 3.58
36 1.84
194 9.91
172 8.78
0 0.00
1486 75.89
472 24.11%
98  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 126
6 4.76
5 3.97
8 6.35
5 3.97
6 4.76
96 76.19
30 23.81%
99  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 243
26 10.70
0 0.00
19 7.82
10 4.12
2 0.82
186 76.54
57 23.46%
100  โรงเรียนบ้านตาพราม 145
4 2.76
2 1.38
13 8.97
6 4.14
9 6.21
111 76.55
34 23.45%
101  โรงเรียนบ้านสังขะ 291
16 5.50
19 6.53
14 4.81
19 6.53
0 0.00
223 76.63
68 23.37%
102  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 125
5 4.00
4 3.20
20 16.00
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
103  โรงเรียนบ้านกะปู 104
2 1.92
5 4.81
17 16.35
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
104  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 109
13 11.93
4 3.67
8 7.34
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
105  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 197
11 5.58
23 11.68
4 2.03
7 3.55
0 0.00
152 77.16
45 22.84%
106  โรงเรียนบ้านหนองแวง 206
6 2.91
9 4.37
13 6.31
14 6.80
5 2.43
159 77.18
47 22.82%
107  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 171
22 12.87
15 8.77
2 1.17
0 0.00
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
108  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 154
18 11.69
8 5.19
9 5.84
0 0.00
0 0.00
119 77.27
35 22.73%
109  โรงเรียนบ้านพนม 53
4 7.55
0 0.00
7 13.21
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
110  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 133
6 4.51
3 2.26
7 5.26
9 6.77
5 3.76
103 77.44
30 22.56%
111  โรงเรียนบ้านละเอาะ 180
11 6.11
8 4.44
13 7.22
8 4.44
0 0.00
140 77.78
40 22.22%
112  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 172
7 4.07
8 4.65
19 11.05
2 1.16
2 1.16
134 77.91
38 22.09%
113  โรงเรียนบ้านสนวน 124
9 7.26
9 7.26
4 3.23
4 3.23
1 0.81
97 78.23
27 21.77%
114  โรงเรียนบ้านแนงมุด 353
17 4.82
16 4.53
9 2.55
17 4.82
17 4.82
277 78.47
76 21.53%
115  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 93
3 3.23
4 4.30
13 13.98
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
116  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 135
16 11.85
6 4.44
4 2.96
2 1.48
1 0.74
106 78.52
29 21.48%
117  โรงเรียนบ้านถนนชัย 187
13 6.95
7 3.74
20 10.70
0 0.00
0 0.00
147 78.61
40 21.39%
118  โรงเรียนบ้านด่าน 356
32 8.99
12 3.37
9 2.53
10 2.81
13 3.65
280 78.65
76 21.35%
119  โรงเรียนบ้านจารย์ 365
19 5.21
18 4.93
38 10.41
1 0.27
1 0.27
288 78.90
77 21.10%
120  โรงเรียนบ้านศาลา 82
2 2.44
6 7.32
4 4.88
1 1.22
4 4.88
65 79.27
17 20.73%
121  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 141
1 0.71
9 6.38
7 4.96
7 4.96
5 3.55
112 79.43
29 20.57%
122  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 147
22 14.97
3 2.04
4 2.72
1 0.68
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
123  โรงเรียนบ้านทำนบ 129
12 9.30
5 3.88
8 6.20
1 0.78
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
124  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 134
5 3.73
9 6.72
13 9.70
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
125  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 85
5 5.88
6 7.06
4 4.71
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
126  โรงเรียนบ้านปลัด 207
14 6.76
9 4.35
12 5.80
3 1.45
3 1.45
166 80.19
41 19.81%
127  โรงเรียนบ้านจีกแดก 61
3 4.92
4 6.56
3 4.92
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
128  โรงเรียนบ้านตาเบา 128
7 5.47
7 5.47
10 7.81
1 0.78
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
129  โรงเรียนบ้านละมงค์ 215
9 4.19
9 4.19
23 10.70
1 0.47
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
130  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 156
9 5.77
8 5.13
8 5.13
5 3.21
0 0.00
126 80.77
30 19.23%
131  โรงเรียนบ้านรันเดง 214
13 6.07
14 6.54
5 2.34
8 3.74
1 0.47
173 80.84
41 19.16%
132  โรงเรียนบ้านกูน 175
14 8.00
0 0.00
13 7.43
0 0.00
6 3.43
142 81.14
33 18.86%
133  โรงเรียนบ้านเสกกอง 145
9 6.21
7 4.83
8 5.52
3 2.07
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
134  โรงเรียนบ้านสวาย 151
2 1.32
5 3.31
21 13.91
0 0.00
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
135  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 71
3 4.23
7 9.86
2 2.82
1 1.41
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
136  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 778
42 5.40
44 5.66
47 6.04
5 0.64
2 0.26
638 82.01
140 17.99%
137  โรงเรียนบ้านสะเดา 275
27 9.82
10 3.64
12 4.36
0 0.00
0 0.00
226 82.18
49 17.82%
138  โรงเรียนมหาราช ๔ 174
9 5.17
9 5.17
12 6.90
1 0.57
0 0.00
143 82.18
31 17.82%
139  โรงเรียนบ้านลำพุก 102
6 5.88
6 5.88
5 4.90
1 0.98
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
140  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 108
6 5.56
3 2.78
6 5.56
4 3.70
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
141  โรงเรียนบ้านโพนชาย 111
13 11.71
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
142  โรงเรียนบ้านหนองยาว 82
4 4.88
2 2.44
5 6.10
3 3.66
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
143  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
4 7.55
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
144  โรงเรียนบ้านลันแต้ 173
9 5.20
7 4.05
13 7.51
0 0.00
0 0.00
144 83.24
29 16.76%
145  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 263
19 7.22
7 2.66
18 6.84
0 0.00
0 0.00
219 83.27
44 16.73%
146  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 121
13 10.74
3 2.48
4 3.31
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
147  โรงเรียนบ้านมหาชัย 61
0 0.00
4 6.56
5 8.20
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
148  โรงเรียนบ้านตาเตียว 98
8 8.16
4 4.08
4 4.08
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
149  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 228
3 1.32
4 1.75
9 3.95
8 3.51
13 5.70
191 83.77
37 16.23%
150  โรงเรียนบ้านคูขาด 130
8 6.15
4 3.08
1 0.77
7 5.38
1 0.77
109 83.85
21 16.15%
151  โรงเรียนบ้านโสน 144
11 7.64
3 2.08
9 6.25
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
152  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 233
16 6.87
3 1.29
11 4.72
5 2.15
2 0.86
196 84.12
37 15.88%
153  โรงเรียนบ้านโนนทอง 145
6 4.14
3 2.07
14 9.66
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
154  โรงเรียนบ้านนาครอง 83
3 3.61
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
155  โรงเรียนบ้านจบก 122
3 2.46
1 0.82
12 9.84
3 2.46
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
156  โรงเรียนบ้านจังเอิล 58
1 1.72
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
157  โรงเรียนบ้านสกล 156
13 8.33
5 3.21
6 3.85
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
158  โรงเรียนบ้านทัพทัน 118
2 1.69
5 4.24
7 5.93
2 1.69
2 1.69
100 84.75
18 15.25%
159  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 59
3 5.08
2 3.39
2 3.39
1 1.69
1 1.69
50 84.75
9 15.25%
160  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 171
2 1.17
6 3.51
6 3.51
7 4.09
5 2.92
145 84.80
26 15.20%
161  โรงเรียนบ้านตานี 244
13 5.33
6 2.46
11 4.51
7 2.87
0 0.00
207 84.84
37 15.16%
162  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 186
7 3.76
7 3.76
7 3.76
7 3.76
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
163  โรงเรียนบ้านโนนทอง 154
9 5.84
4 2.60
10 6.49
0 0.00
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
164  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 174
3 1.72
5 2.87
8 4.60
6 3.45
4 2.30
148 85.06
26 14.94%
165  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 129
5 3.88
5 3.88
8 6.20
1 0.78
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
166  โรงเรียนบ้านตาลวก 150
5 3.33
4 2.67
0 0.00
9 6.00
4 2.67
128 85.33
22 14.67%
167  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 205
7 3.41
6 2.93
4 1.95
12 5.85
1 0.49
175 85.37
30 14.63%
168  โรงเรียนบ้านรุน 491
16 3.26
16 3.26
39 7.94
0 0.00
0 0.00
420 85.54
71 14.46%
169  โรงเรียนบ้านตาวร 177
6 3.39
14 7.91
5 2.82
0 0.00
0 0.00
152 85.88
25 14.12%
170  โรงเรียนปราสาท 426
16 3.76
7 1.64
30 7.04
5 1.17
2 0.47
366 85.92
60 14.08%
171  โรงเรียนบ้านอังกอล 102
5 4.90
5 4.90
4 3.92
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
172  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 161
5 3.11
8 4.97
3 1.86
4 2.48
2 1.24
139 86.34
22 13.66%
173  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 187
3 1.60
3 1.60
14 7.49
5 2.67
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
174  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 203
8 3.94
9 4.43
10 4.93
0 0.00
0 0.00
176 86.70
27 13.30%
175  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 220
13 5.91
10 4.55
6 2.73
0 0.00
0 0.00
191 86.82
29 13.18%
176  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 170
6 3.53
4 2.35
12 7.06
0 0.00
0 0.00
148 87.06
22 12.94%
177  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 296
12 4.05
16 5.41
10 3.38
0 0.00
0 0.00
258 87.16
38 12.84%
178  โรงเรียนบ้านสวายซอ 188
9 4.79
9 4.79
6 3.19
0 0.00
0 0.00
164 87.23
24 12.77%
179  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1065
27 2.54
6 0.56
32 3.00
33 3.10
38 3.57
929 87.23
136 12.77%
180  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 158
2 1.27
10 6.33
6 3.80
2 1.27
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
181  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 166
7 4.22
8 4.82
6 3.61
0 0.00
0 0.00
145 87.35
21 12.65%
182  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 87
5 5.75
4 4.60
2 2.30
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
183  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 248
7 2.82
9 3.63
14 5.65
1 0.40
0 0.00
217 87.50
31 12.50%
184  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 297
20 6.73
11 3.70
2 0.67
4 1.35
0 0.00
260 87.54
37 12.46%
185  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 195
7 3.59
6 3.08
11 5.64
0 0.00
0 0.00
171 87.69
24 12.31%
186  โรงเรียนบ้านกล้วย 212
14 6.60
7 3.30
5 2.36
0 0.00
0 0.00
186 87.74
26 12.26%
187  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 158
6 3.80
10 6.33
3 1.90
0 0.00
0 0.00
139 87.97
19 12.03%
188  โรงเรียนบ้านสน 375
15 4.00
10 2.67
20 5.33
0 0.00
0 0.00
330 88.00
45 12.00%
189  โรงเรียนบ้านเสรียง 127
1 0.79
0 0.00
5 3.94
6 4.72
3 2.36
112 88.19
15 11.81%
190  โรงเรียนบ้านโคลด 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
191  โรงเรียนบ้านลำหาด 145
4 2.76
4 2.76
9 6.21
0 0.00
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
192  โรงเรียนอมรินทราวารี 285
14 4.91
2 0.70
16 5.61
1 0.35
0 0.00
252 88.42
33 11.58%
193  โรงเรียนบ้านชำสมิง 147
3 2.04
3 2.04
6 4.08
2 1.36
3 2.04
130 88.44
17 11.56%
194  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 61
2 3.28
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
195  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 149
1 0.67
2 1.34
10 6.71
2 1.34
2 1.34
132 88.59
17 11.41%
196  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 88
3 3.41
3 3.41
1 1.14
3 3.41
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
197  โรงเรียนบ้านตะเคียน 180
6 3.33
6 3.33
4 2.22
4 2.22
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
198  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 90
1 1.11
1 1.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
199  โรงเรียนบ้านโคกกรม 137
7 5.11
6 4.38
1 0.73
1 0.73
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
200  โรงเรียนบ้านสมุด 92
2 2.17
2 2.17
3 3.26
0 0.00
3 3.26
82 89.13
10 10.87%
201  โรงเรียนบ้านตอกตรา 157
4 2.55
6 3.82
6 3.82
0 0.00
1 0.64
140 89.17
17 10.83%
202  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 414
25 6.04
10 2.42
8 1.93
0 0.00
1 0.24
370 89.37
44 10.63%
203  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 85
3 3.53
3 3.53
0 0.00
3 3.53
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
204  โรงเรียนบ้านก็วล 123
4 3.25
2 1.63
4 3.25
3 2.44
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
205  โรงเรียนบ้านตายัวะ 95
7 7.37
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
206  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 126
2 1.59
2 1.59
9 7.14
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
207  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 126
6 4.76
1 0.79
6 4.76
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
208  โรงเรียนประชาสามัคคี 226
5 2.21
7 3.10
11 4.87
0 0.00
0 0.00
203 89.82
23 10.18%
209  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 89
2 2.25
5 5.62
2 2.25
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
210  โรงเรียนบ้านน้อย 140
2 1.43
5 3.57
6 4.29
1 0.71
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
211  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 131
2 1.53
6 4.58
5 3.82
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
212  โรงเรียนบ้านอำปึล 230
4 1.74
7 3.04
7 3.04
4 1.74
0 0.00
208 90.43
22 9.57%
213  โรงเรียนบ้านสระทอง 286
16 5.59
2 0.70
1 0.35
0 0.00
8 2.80
259 90.56
27 9.44%
214  โรงเรียนบ้านอุโลก 309
7 2.27
4 1.29
14 4.53
4 1.29
0 0.00
280 90.61
29 9.39%
215  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 310
5 1.61
10 3.23
0 0.00
0 0.00
14 4.52
281 90.65
29 9.35%
216  โรงเรียนบ้านกู่ 150
3 2.00
6 4.00
4 2.67
1 0.67
0 0.00
136 90.67
14 9.33%
217  โรงเรียนบ้านตาคง 193
3 1.55
4 2.07
11 5.70
0 0.00
0 0.00
175 90.67
18 9.33%
218  โรงเรียนบ้านลังโกม 218
5 2.29
4 1.83
9 4.13
2 0.92
0 0.00
198 90.83
20 9.17%
219  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 209
6 2.87
0 0.00
3 1.44
6 2.87
3 1.44
191 91.39
18 8.61%
220  โรงเรียนบ้านสะกาด 165
3 1.82
0 0.00
2 1.21
6 3.64
3 1.82
151 91.52
14 8.48%
221  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 72
1 1.39
0 0.00
4 5.56
1 1.39
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
222  โรงเรียนบ้านบักจรัง 280
10 3.57
3 1.07
2 0.71
5 1.79
3 1.07
257 91.79
23 8.21%
223  โรงเรียนบ้านโพนทอง 173
4 2.31
3 1.73
5 2.89
2 1.16
0 0.00
159 91.91
14 8.09%
224  โรงเรียนบ้านตาเมียง 300
4 1.33
2 0.67
16 5.33
0 0.00
0 0.00
278 92.67
22 7.33%
225  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 83
0 0.00
2 2.41
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
226  โรงเรียนบ้านถนน 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
227  โรงเรียนบ้านเตาแดก 83
4 4.82
1 1.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
228  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 187
6 3.21
0 0.00
5 2.67
0 0.00
0 0.00
176 94.12
11 5.88%
229  โรงเรียนบ้านบักดอก 287
0 0.00
0 0.00
5 1.74
11 3.83
0 0.00
271 94.43
16 5.57%
230  โรงเรียนบ้านอาวอก 112
2 1.79
0 0.00
2 1.79
2 1.79
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
231  โรงเรียนจตุคามวิทยา 156
0 0.00
0 0.00
6 3.85
0 0.00
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
232  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
1 1.20
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
233  โรงเรียนบ้านกระสัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  44,652 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,740 6.14
เตี้ย  2,011 4.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,763 6.19
ผอมและเตี้ย  1,874 4.20
อ้วนและเตี้ย  1,098 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,166 76.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,486 คน


23.48%


Powered By www.thaieducation.net