ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 292 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระดาน 10
2 20.00
2 20.00
2 20.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 160
31 19.38
28 17.50
55 34.38
25 15.63
21 13.13
0 0.00
160 100.00%
3  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 187
54 28.88
22 11.76
16 8.56
40 21.39
55 29.41
0 0.00
187 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 139
113 81.29
11 7.91
10 7.19
5 3.60
0 0.00
0 0.00
139 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 141
26 18.44
25 17.73
35 24.82
25 17.73
30 21.28
0 0.00
141 100.00%
6  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 162
45 27.78
20 12.35
33 20.37
23 14.20
21 12.96
20 12.35
142 87.65%
7  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 187
10 5.35
26 13.90
20 10.70
36 19.25
46 24.60
49 26.20
138 73.80%
8  โรงเรียนบ้านบุทม 120
36 30.00
24 20.00
3 2.50
21 17.50
0 0.00
36 30.00
84 70.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 91
16 17.58
10 10.99
3 3.30
17 18.68
17 18.68
28 30.77
63 69.23%
10  โรงเรียนบ้านกันโจรง 67
14 20.90
8 11.94
7 10.45
9 13.43
8 11.94
21 31.34
46 68.66%
11  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 87
7 8.05
0 0.00
52 59.77
0 0.00
0 0.00
28 32.18
59 67.82%
12  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 173
26 15.03
18 10.40
25 14.45
23 13.29
25 14.45
56 32.37
117 67.63%
13  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 195
33 16.92
56 28.72
42 21.54
0 0.00
0 0.00
64 32.82
131 67.18%
14  โรงเรียนบ้านรัตนะ 206
36 17.48
17 8.25
22 10.68
13 6.31
39 18.93
79 38.35
127 61.65%
15  โรงเรียนบ้านสลักได 178
28 15.73
27 15.17
26 14.61
13 7.30
13 7.30
71 39.89
107 60.11%
16  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 302
52 17.22
14 4.64
35 11.59
52 17.22
24 7.95
125 41.39
177 58.61%
17  โรงเรียนบ้านหนองกุง 45
13 28.89
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
19 42.22
26 57.78%
18  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 55
8 14.55
15 27.27
2 3.64
6 10.91
0 0.00
24 43.64
31 56.36%
19  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 156
47 30.13
7 4.49
11 7.05
3 1.92
18 11.54
70 44.87
86 55.13%
20  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 84
3 3.57
8 9.52
8 9.52
11 13.10
16 19.05
38 45.24
46 54.76%
21  โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 64
8 12.50
9 14.06
9 14.06
8 12.50
1 1.56
29 45.31
35 54.69%
22  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 35
6 17.14
5 14.29
4 11.43
4 11.43
0 0.00
16 45.71
19 54.29%
23  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 41
13 31.71
1 2.44
3 7.32
5 12.20
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
24  โรงเรียนบ้านตรมไพร 291
62 21.31
52 17.87
13 4.47
27 9.28
0 0.00
137 47.08
154 52.92%
25  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 140
29 20.71
22 15.71
12 8.57
11 7.86
0 0.00
66 47.14
74 52.86%
26  โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 72
10 13.89
4 5.56
11 15.28
7 9.72
6 8.33
34 47.22
38 52.78%
27  โรงเรียนบ้านขนาด 50
3 6.00
4 8.00
10 20.00
3 6.00
6 12.00
24 48.00
26 52.00%
28  โรงเรียนบ้านพันธุลี 70
11 15.71
11 15.71
11 15.71
3 4.29
0 0.00
34 48.57
36 51.43%
29  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 104
11 10.58
20 19.23
15 14.42
7 6.73
0 0.00
51 49.04
53 50.96%
30  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 234
46 19.66
29 12.39
24 10.26
19 8.12
0 0.00
116 49.57
118 50.43%
31  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 116
16 13.79
0 0.00
16 13.79
22 18.97
4 3.45
58 50.00
58 50.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองแคน 75
14 18.67
8 10.67
5 6.67
1 1.33
9 12.00
38 50.67
37 49.33%
33  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 170
25 14.71
27 15.88
15 8.82
15 8.82
0 0.00
88 51.76
82 48.24%
34  โรงเรียนบ้านระเวียง 154
25 16.23
26 16.88
16 10.39
6 3.90
1 0.65
80 51.95
74 48.05%
35  โรงเรียนวัดประสพ 139
21 15.11
23 16.55
3 2.16
12 8.63
7 5.04
73 52.52
66 47.48%
36  โรงเรียนบ้านชุมแสง 162
22 13.58
25 15.43
12 7.41
14 8.64
2 1.23
87 53.70
75 46.30%
37  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 252
15 5.95
36 14.29
10 3.97
27 10.71
28 11.11
136 53.97
116 46.03%
38  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 209
41 19.62
18 8.61
27 12.92
8 3.83
1 0.48
114 54.55
95 45.45%
39  โรงเรียนบ้านประปืด 155
27 17.42
12 7.74
19 12.26
6 3.87
6 3.87
85 54.84
70 45.16%
40  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1108
117 10.56
81 7.31
77 6.95
38 3.43
185 16.70
610 55.05
498 44.95%
41  โรงเรียนบ้านโดนออง 192
34 17.71
20 10.42
19 9.90
12 6.25
0 0.00
107 55.73
85 44.27%
42  โรงเรียนบ้านสะโน 110
13 11.82
4 3.64
5 4.55
17 15.45
9 8.18
62 56.36
48 43.64%
43  โรงเรียนบ้านดู่ 309
23 7.44
25 8.09
6 1.94
48 15.53
31 10.03
176 56.96
133 43.04%
44  โรงเรียนบ้านคาบ 261
52 19.92
18 6.90
23 8.81
11 4.21
8 3.07
149 57.09
112 42.91%
45  โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 77
7 9.09
8 10.39
6 7.79
7 9.09
5 6.49
44 57.14
33 42.86%
46  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 59
13 22.03
3 5.08
3 5.08
3 5.08
3 5.08
34 57.63
25 42.37%
47  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 138
24 17.39
15 10.87
17 12.32
2 1.45
0 0.00
80 57.97
58 42.03%
48  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 74
7 9.46
11 14.86
1 1.35
11 14.86
1 1.35
43 58.11
31 41.89%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 166
33 19.88
19 11.45
12 7.23
4 2.41
0 0.00
98 59.04
68 40.96%
50  โรงเรียนบ้านราม 272
87 31.99
0 0.00
24 8.82
0 0.00
0 0.00
161 59.19
111 40.81%
51  โรงเรียนบ้านจบก 74
2 2.70
16 21.62
4 5.41
8 10.81
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
52  โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 97
5 5.15
4 4.12
7 7.22
8 8.25
15 15.46
58 59.79
39 40.21%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
19 17.76
0 0.00
5 4.67
19 17.76
0 0.00
64 59.81
43 40.19%
54  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2491
164 6.58
31 1.24
329 13.21
226 9.07
221 8.87
1520 61.02
971 38.98%
55  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 54
10 18.52
7 12.96
4 7.41
0 0.00
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
56  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 127
9 7.09
23 18.11
4 3.15
9 7.09
4 3.15
78 61.42
49 38.58%
57  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1426
112 7.85
85 5.96
227 15.92
33 2.31
93 6.52
876 61.43
550 38.57%
58  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 83
3 3.61
9 10.84
8 9.64
12 14.46
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
59  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 177
20 11.30
18 10.17
11 6.21
12 6.78
6 3.39
110 62.15
67 37.85%
60  โรงเรียนบ้านกันแสง 93
26 27.96
3 3.23
3 3.23
3 3.23
0 0.00
58 62.37
35 37.63%
61  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 98
13 13.27
12 12.24
4 4.08
7 7.14
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
62  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 193
12 6.22
16 8.29
13 6.74
16 8.29
13 6.74
123 63.73
70 36.27%
63  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 164
16 9.76
11 6.71
12 7.32
11 6.71
9 5.49
105 64.02
59 35.98%
64  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 296
28 9.46
30 10.14
31 10.47
15 5.07
2 0.68
190 64.19
106 35.81%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 98
7 7.14
6 6.12
5 5.10
10 10.20
7 7.14
63 64.29
35 35.71%
66  โรงเรียนบ้านจันรม 186
14 7.53
5 2.69
15 8.06
19 10.22
12 6.45
121 65.05
65 34.95%
67  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 350
42 12.00
36 10.29
41 11.71
3 0.86
0 0.00
228 65.14
122 34.86%
68  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 41
5 12.20
4 9.76
4 9.76
0 0.00
1 2.44
27 65.85
14 34.15%
69  โรงเรียนบ้านอาแวะ 103
19 18.45
12 11.65
3 2.91
1 0.97
0 0.00
68 66.02
35 33.98%
70  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 166
22 13.25
15 9.04
8 4.82
11 6.63
0 0.00
110 66.27
56 33.73%
71  โรงเรียนบ้านหนองหิน 191
14 7.33
5 2.62
40 20.94
5 2.62
0 0.00
127 66.49
64 33.51%
72  โรงเรียนบ้านบุญโลก 69
7 10.14
9 13.04
1 1.45
6 8.70
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
73  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 715
65 9.09
53 7.41
96 13.43
23 3.22
0 0.00
478 66.85
237 33.15%
74  โรงเรียนการุญวิทยา 127
30 23.62
7 5.51
5 3.94
0 0.00
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
75  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 106
11 10.38
10 9.43
9 8.49
5 4.72
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
76  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 175
56 32.00
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
118 67.43
57 32.57%
77  โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 68
7 10.29
9 13.24
2 2.94
2 2.94
2 2.94
46 67.65
22 32.35%
78  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 65
10 15.38
1 1.54
7 10.77
1 1.54
2 3.08
44 67.69
21 32.31%
79  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 62
3 4.84
0 0.00
8 12.90
9 14.52
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
80  โรงเรียนบ้านอู่โลก 125
7 5.60
8 6.40
16 12.80
4 3.20
5 4.00
85 68.00
40 32.00%
81  โรงเรียนบ้านจอมพระ 594
52 8.75
48 8.08
87 14.65
1 0.17
2 0.34
404 68.01
190 31.99%
82  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 291
28 9.62
15 5.15
12 4.12
17 5.84
20 6.87
199 68.38
92 31.62%
83  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 127
8 6.30
14 11.02
17 13.39
1 0.79
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
84  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 318
35 11.01
35 11.01
21 6.60
6 1.89
3 0.94
218 68.55
100 31.45%
85  โรงเรียนบ้านขามระกา 137
6 4.38
5 3.65
10 7.30
10 7.30
12 8.76
94 68.61
43 31.39%
86  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 179
12 6.70
18 10.06
7 3.91
12 6.70
7 3.91
123 68.72
56 31.28%
87  โรงเรียนบ้านขะเนก 219
16 7.31
12 5.48
25 11.42
6 2.74
9 4.11
151 68.95
68 31.05%
88  โรงเรียนบ้านกระออม 94
20 21.28
3 3.19
3 3.19
3 3.19
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
89  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 114
21 18.42
5 4.39
9 7.89
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
90  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 59
15 25.42
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
91  โรงเรียนบ้านศรีราชา 66
6 9.09
2 3.03
2 3.03
9 13.64
1 1.52
46 69.70
20 30.30%
92  โรงเรียนบ้านโคกพระ 103
15 14.56
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
93  โรงเรียนบ้านโคกวัด 180
17 9.44
6 3.33
11 6.11
20 11.11
0 0.00
126 70.00
54 30.00%
94  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 221
21 9.50
22 9.95
18 8.14
5 2.26
0 0.00
155 70.14
66 29.86%
95  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 161
16 9.94
14 8.70
7 4.35
9 5.59
2 1.24
113 70.19
48 29.81%
96  โรงเรียนบ้านจักจรูก 94
0 0.00
0 0.00
19 20.21
9 9.57
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
97  โรงเรียนบ้านบุอาไร 17
3 17.65
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
98  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 126
13 10.32
11 8.73
10 7.94
3 2.38
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
99  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 90
10 11.11
2 2.22
8 8.89
2 2.22
4 4.44
64 71.11
26 28.89%
100  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 175
17 9.71
10 5.71
21 12.00
2 1.14
0 0.00
125 71.43
50 28.57%
101  โรงเรียนบ้านระวี 35
6 17.14
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
102  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 213
26 12.21
11 5.16
19 8.92
3 1.41
1 0.47
153 71.83
60 28.17%
103  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 71
5 7.04
9 12.68
1 1.41
5 7.04
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
104  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 228
27 11.84
20 8.77
11 4.82
6 2.63
0 0.00
164 71.93
64 28.07%
105  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 139
16 11.51
6 4.32
16 11.51
1 0.72
0 0.00
100 71.94
39 28.06%
106  โรงเรียนบ้านสังแก 118
33 27.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
107  โรงเรียนบ้านเปรียง 126
11 8.73
6 4.76
11 8.73
7 5.56
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
108  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 177
18 10.17
16 9.04
8 4.52
3 1.69
4 2.26
128 72.32
49 27.68%
109  โรงเรียนบ้านบรมสุข 163
15 9.20
11 6.75
9 5.52
10 6.13
0 0.00
118 72.39
45 27.61%
110  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 364
21 5.77
11 3.02
36 9.89
21 5.77
11 3.02
264 72.53
100 27.47%
111  โรงเรียนบ้านพันษี 168
16 9.52
12 7.14
11 6.55
7 4.17
0 0.00
122 72.62
46 27.38%
112  โรงเรียนบ้านดงถาวร 183
15 8.20
20 10.93
10 5.46
5 2.73
0 0.00
133 72.68
50 27.32%
113  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 89
11 12.36
4 4.49
8 8.99
1 1.12
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
114  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 123
18 14.63
6 4.88
8 6.50
0 0.00
1 0.81
90 73.17
33 26.83%
115  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 260
6 2.31
6 2.31
18 6.92
12 4.62
27 10.38
191 73.46
69 26.54%
116  โรงเรียนสะโนวิทยา 185
6 3.24
18 9.73
25 13.51
0 0.00
0 0.00
136 73.51
49 26.49%
117  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3391
143 4.22
160 4.72
237 6.99
160 4.72
190 5.60
2501 73.75
890 26.25%
118  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 168
4 2.38
3 1.79
14 8.33
7 4.17
16 9.52
124 73.81
44 26.19%
119  โรงเรียนบ้านพม่า 58
1 1.72
4 6.90
5 8.62
5 8.62
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
120  โรงเรียนบ้านผักไหม 142
12 8.45
9 6.34
12 8.45
2 1.41
1 0.70
106 74.65
36 25.35%
121  โรงเรียนบ้านโชค 104
7 6.73
7 6.73
11 10.58
1 0.96
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
122  โรงเรียนบ้านจารพัต 279
15 5.38
20 7.17
23 8.24
9 3.23
0 0.00
212 75.99
67 24.01%
123  โรงเรียนบ้านระหาร 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
4 5.97
3 4.48
51 76.12
16 23.88%
124  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 60
0 0.00
3 5.00
2 3.33
6 10.00
3 5.00
46 76.67
14 23.33%
125  โรงเรียนบ้านตางมาง 140
10 7.14
9 6.43
4 2.86
9 6.43
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
126  โรงเรียนบ้านหนองกับ 162
25 15.43
5 3.09
6 3.70
0 0.00
1 0.62
125 77.16
37 22.84%
127  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 62
9 14.52
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
128  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 90
5 5.56
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
129  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 117
15 12.82
0 0.00
9 7.69
2 1.71
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
130  โรงเรียนบ้านดงมัน 159
14 8.81
5 3.14
15 9.43
1 0.63
0 0.00
124 77.99
35 22.01%
131  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 165
13 7.88
11 6.67
6 3.64
3 1.82
3 1.82
129 78.18
36 21.82%
132  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 51
1 1.96
4 7.84
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
133  โรงเรียนบ้านฉันเพล 164
12 7.32
5 3.05
16 9.76
2 1.22
0 0.00
129 78.66
35 21.34%
134  โรงเรียนบ้านทวารไพร 189
13 6.88
4 2.12
18 9.52
5 2.65
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
135  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 76
2 2.63
7 9.21
2 2.63
5 6.58
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
136  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 101
6 5.94
7 6.93
1 0.99
6 5.94
1 0.99
80 79.21
21 20.79%
137  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 53
3 5.66
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
138  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 170
7 4.12
12 7.06
11 6.47
2 1.18
2 1.18
136 80.00
34 20.00%
139  โรงเรียนบ้านผือ 113
10 8.85
9 7.96
1 0.88
2 1.77
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
140  โรงเรียนบ้านช่างปี่ 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
8 12.90
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
141  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 93
8 8.60
1 1.08
7 7.53
2 2.15
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
142  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 88
7 7.95
2 2.27
8 9.09
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
143  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 140
6 4.29
8 5.71
12 8.57
1 0.71
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
144  โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 83
3 3.61
8 9.64
5 6.02
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
145  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 83
6 7.23
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
146  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 161
10 6.21
9 5.59
9 5.59
3 1.86
0 0.00
130 80.75
31 19.25%
147  โรงเรียนวัดทักษิณวารี 174
12 6.90
0 0.00
7 4.02
0 0.00
14 8.05
141 81.03
33 18.97%
148  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 112
7 6.25
6 5.36
7 6.25
1 0.89
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
149  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 64
3 4.69
5 7.81
2 3.13
0 0.00
2 3.13
52 81.25
12 18.75%
150  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 75
5 6.67
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
151  โรงเรียนบ้านโนนลี 60
4 6.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 110
5 4.55
11 10.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
153  โรงเรียนบ้านสดอ 204
12 5.88
12 5.88
11 5.39
0 0.00
2 0.98
167 81.86
37 18.14%
154  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 156
12 7.69
1 0.64
15 9.62
0 0.00
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
155  โรงเรียนบ้านค้อ 56
2 3.57
0 0.00
6 10.71
0 0.00
2 3.57
46 82.14
10 17.86%
156  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 107
10 9.35
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
157  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 91
3 3.30
0 0.00
4 4.40
9 9.89
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
158  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 154
12 7.79
0 0.00
11 7.14
4 2.60
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
159  โรงเรียนบ้านนาบัว 200
23 11.50
3 1.50
8 4.00
1 0.50
0 0.00
165 82.50
35 17.50%
160  โรงเรียนบ้านหนองจิก 63
1 1.59
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
161  โรงเรียนบ้านตำปูง 69
6 8.70
2 2.90
2 2.90
1 1.45
1 1.45
57 82.61
12 17.39%
162  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 170
8 4.71
9 5.29
5 2.94
4 2.35
3 1.76
141 82.94
29 17.06%
163  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 230
24 10.43
0 0.00
15 6.52
0 0.00
0 0.00
191 83.04
39 16.96%
164  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 102
5 4.90
4 3.92
2 1.96
4 3.92
2 1.96
85 83.33
17 16.67%
165  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 232
17 7.33
0 0.00
21 9.05
0 0.00
0 0.00
194 83.62
38 16.38%
166  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 98
4 4.08
1 1.02
10 10.20
1 1.02
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
167  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 209
6 2.87
11 5.26
14 6.70
3 1.44
0 0.00
175 83.73
34 16.27%
168  โรงเรียนบ้านกันตรง 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
169  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 68
5 7.35
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
170  โรงเรียนบ้านอันโนง 87
8 9.20
6 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
171  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
1 1.00
4 4.00
84 84.00
16 16.00%
172  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 226
2 0.88
0 0.00
23 10.18
11 4.87
0 0.00
190 84.07
36 15.93%
173  โรงเรียนเสกวิทยาคม 101
1 0.99
0 0.00
14 13.86
1 0.99
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
174  โรงเรียนบ้านนาเกา 146
5 3.42
2 1.37
16 10.96
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
175  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 178
16 8.99
0 0.00
6 3.37
0 0.00
6 3.37
150 84.27
28 15.73%
176  โรงเรียนบ้านหนองจอก 191
3 1.57
9 4.71
16 8.38
2 1.05
0 0.00
161 84.29
30 15.71%
177  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 187
14 7.49
0 0.00
15 8.02
0 0.00
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
178  โรงเรียนบ้านนาเสือก 78
7 8.97
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
179  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 176
8 4.55
8 4.55
5 2.84
6 3.41
0 0.00
149 84.66
27 15.34%
180  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 72
4 5.56
0 0.00
5 6.94
0 0.00
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
181  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 201
3 1.49
5 2.49
21 10.45
1 0.50
0 0.00
171 85.07
30 14.93%
182  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 101
8 7.92
2 1.98
3 2.97
2 1.98
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
183  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 151
8 5.30
0 0.00
14 9.27
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
184  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 179
9 5.03
8 4.47
9 5.03
0 0.00
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
185  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 148
8 5.41
0 0.00
13 8.78
0 0.00
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
186  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 234
9 3.85
7 2.99
6 2.56
8 3.42
3 1.28
201 85.90
33 14.10%
187  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 64
2 3.13
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
188  โรงเรียนบ้านคอโค 514
9 1.75
5 0.97
43 8.37
14 2.72
0 0.00
443 86.19
71 13.81%
189  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 262
3 1.15
5 1.91
10 3.82
11 4.20
7 2.67
226 86.26
36 13.74%
190  โรงเรียนบ้านกางของ 102
9 8.82
1 0.98
4 3.92
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
191  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 111
4 3.60
7 6.31
4 3.60
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
192  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 156
6 3.85
4 2.56
11 7.05
0 0.00
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
193  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 151
8 5.30
7 4.64
5 3.31
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
194  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
195  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 314
7 2.23
9 2.87
9 2.87
16 5.10
0 0.00
273 86.94
41 13.06%
196  โรงเรียนบ้านว่าน 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
3 4.29
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
197  โรงเรียนบ้านจรวย 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
2 2.56
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
198  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 102
5 4.90
0 0.00
5 4.90
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
199  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 55
6 10.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
200  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 106
7 6.60
0 0.00
4 3.77
0 0.00
2 1.89
93 87.74
13 12.26%
201  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 106
5 4.72
2 1.89
1 0.94
5 4.72
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
202  โรงเรียนบ้านใหม่ 115
6 5.22
2 1.74
6 5.22
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
203  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 314
7 2.23
8 2.55
11 3.50
6 1.91
6 1.91
276 87.90
38 12.10%
204  โรงเรียนบ้านหนองคู 232
0 0.00
0 0.00
12 5.17
16 6.90
0 0.00
204 87.93
28 12.07%
205  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 134
3 2.24
4 2.99
3 2.24
3 2.24
3 2.24
118 88.06
16 11.94%
206  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
207  โรงเรียนบ้านสามโค 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
208  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 128
3 2.34
6 4.69
6 4.69
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
209  โรงเรียนบ้านสวาย 738
37 5.01
16 2.17
9 1.22
12 1.63
12 1.63
652 88.35
86 11.65%
210  โรงเรียนบ้านโดนโอก 112
3 2.68
0 0.00
10 8.93
0 0.00
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
211  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 62
0 0.00
1 1.61
5 8.06
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
212  โรงเรียนบ้านกะลัน 196
4 2.04
3 1.53
10 5.10
2 1.02
3 1.53
174 88.78
22 11.22%
213  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 63
2 3.17
2 3.17
2 3.17
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
214  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 126
2 1.59
7 5.56
5 3.97
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
215  โรงเรียนบ้านพะเนา 64
0 0.00
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
216  โรงเรียนบ้านแตล 212
6 2.83
6 2.83
8 3.77
1 0.47
2 0.94
189 89.15
23 10.85%
217  โรงเรียนบ้านตาเพชร 116
2 1.72
2 1.72
3 2.59
1 0.86
4 3.45
104 89.66
12 10.34%
218  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 184
4 2.17
4 2.17
4 2.17
3 1.63
4 2.17
165 89.67
19 10.33%
219  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 118
4 3.39
2 1.69
4 3.39
2 1.69
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
220  โรงเรียนบ้านขยอง 40
1 2.50
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
221  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 132
2 1.52
2 1.52
6 4.55
3 2.27
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
222  โรงเรียนบ้านอาวุธ 51
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
223  โรงเรียนบ้านแกน้อย 143
7 4.90
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
129 90.21
14 9.79%
224  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 209
8 3.83
1 0.48
11 5.26
0 0.00
0 0.00
189 90.43
20 9.57%
225  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 262
10 3.82
6 2.29
7 2.67
2 0.76
0 0.00
237 90.46
25 9.54%
226  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
227  โรงเรียนบ้านพระปืด 74
5 6.76
2 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
228  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
229  โรงเรียนบ้านจารย์ 140
3 2.14
0 0.00
7 5.00
3 2.14
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
230  โรงเรียนบ้านตรำดม 189
4 2.12
4 2.12
5 2.65
4 2.12
0 0.00
172 91.01
17 8.99%
231  โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ 89
3 3.37
0 0.00
2 2.25
2 2.25
1 1.12
81 91.01
8 8.99%
232  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 158
2 1.27
0 0.00
10 6.33
0 0.00
2 1.27
144 91.14
14 8.86%
233  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 115
5 4.35
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
234  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 70
4 5.71
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
235  โรงเรียนบ้านตะเคียน 108
3 2.78
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
236  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 156
0 0.00
5 3.21
8 5.13
0 0.00
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
237  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 200
0 0.00
3 1.50
13 6.50
0 0.00
0 0.00
184 92.00
16 8.00%
238  โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 64
3 4.69
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
239  โรงเรียนบ้านเวียย 77
1 1.30
3 3.90
1 1.30
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
240  โรงเรียนบ้านคาละแมะ 155
2 1.29
0 0.00
10 6.45
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
241  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 78
4 5.13
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
242  โรงเรียนบ้านหัวแรต 120
3 2.50
1 0.83
4 3.33
0 0.00
1 0.83
111 92.50
9 7.50%
243  โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) 99
3 3.03
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
244  โรงเรียนบ้านหนองยาง 159
1 0.63
1 0.63
9 5.66
0 0.00
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
245  โรงเรียนบ้านตากแดด 131
0 0.00
0 0.00
8 6.11
1 0.76
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
246  โรงเรียนบ้านหนองดุม 208
3 1.44
0 0.00
11 5.29
0 0.00
0 0.00
194 93.27
14 6.73%
247  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 239
6 2.51
4 1.67
6 2.51
0 0.00
0 0.00
223 93.31
16 6.69%
248  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 91
0 0.00
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
249  โรงเรียนบ้านแสรออ 253
5 1.98
1 0.40
10 3.95
0 0.00
0 0.00
237 93.68
16 6.32%
250  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 257
4 1.56
4 1.56
4 1.56
3 1.17
1 0.39
241 93.77
16 6.23%
251  โรงเรียนบ้านตากวน 131
2 1.53
1 0.76
5 3.82
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
252  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 104
3 2.88
1 0.96
1 0.96
0 0.00
1 0.96
98 94.23
6 5.77%
253  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 191
5 2.62
0 0.00
6 3.14
0 0.00
0 0.00
180 94.24
11 5.76%
254  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
255  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 160
0 0.00
9 5.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 94.38
9 5.63%
256  โรงเรียนบ้านดินแดง 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
257  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 257
14 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
243 94.55
14 5.45%
258  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 111
1 0.90
1 0.90
3 2.70
1 0.90
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
259  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 74
1 1.35
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
260  โรงเรียนบ้านระไซร์ 130
3 2.31
0 0.00
3 2.31
0 0.00
1 0.77
123 94.62
7 5.38%
261  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 130
4 3.08
1 0.77
2 1.54
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
262  โรงเรียนบ้านม่วง 94
1 1.06
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
263  โรงเรียนบ้านข่า 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
264  โรงเรียนบ้านตากูก 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
265  โรงเรียนบ้านไถงตรง 131
1 0.76
1 0.76
3 2.29
1 0.76
0 0.00
125 95.42
6 4.58%
266  โรงเรียนบ้านตระแบก 136
0 0.00
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
267  โรงเรียนทวีคามวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
268  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 75
2 2.67
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
269  โรงเรียนบ้านสำโรง 127
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
270  โรงเรียนบ้านหนองกง 53
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
271  โรงเรียนบ้านตะบัล 212
3 1.42
0 0.00
3 1.42
1 0.47
0 0.00
205 96.70
7 3.30%
272  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 177
0 0.00
0 0.00
5 2.82
0 0.00
0 0.00
172 97.18
5 2.82%
273  โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 75
2 2.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
274  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 409
6 1.47
0 0.00
4 0.98
0 0.00
0 0.00
399 97.56
10 2.44%
275  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 186
4 2.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 97.85
4 2.15%
276  โรงเรียนเมืองที 291
3 1.03
1 0.34
2 0.69
0 0.00
0 0.00
285 97.94
6 2.06%
277  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
0 0.00
1 1.02
1 1.02
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
278  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 99
2 2.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
279  โรงเรียนบ้านหนองพญา 53
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
280  โรงเรียนบ้านกุง 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
281  โรงเรียนบ้านหนองกัว 170
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
168 98.82
2 1.18%
282  โรงเรียนดรุณวิทยากร 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
283  โรงเรียนบ้านขนวน 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%
284  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
285  โรงเรียนบ้านตระแสง 198
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
198 100.00
0 0.00%
286  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
287  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
288  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
289  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 165
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
165 100.00
0 0.00%
290  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
291  โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
292  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  48,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,750 7.67
เตี้ย  2,320 4.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,568 7.30
ผอมและเตี้ย  1,793 3.67
อ้วนและเตี้ย  1,458 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,987 73.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 12,889 คน


26.37%


Powered By www.thaieducation.net