ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 43
12 27.91
7 16.28
3 6.98
9 20.93
3 6.98
9 20.93
34 79.07%
2  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 41
22 53.66
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
12 29.27
29 70.73%
3  โรงเรียนบ้านจิก 186
8 4.30
15 8.06
50 26.88
17 9.14
28 15.05
68 36.56
118 63.44%
4  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 81
25 30.86
17 20.99
9 11.11
0 0.00
0 0.00
30 37.04
51 62.96%
5  โรงเรียนบ้านหนองแคน 54
25 46.30
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
21 38.89
33 61.11%
6  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 50
10 20.00
3 6.00
8 16.00
2 4.00
7 14.00
20 40.00
30 60.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัว 95
15 15.79
10 10.53
12 12.63
13 13.68
6 6.32
39 41.05
56 58.95%
8  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 137
69 50.36
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
60 43.80
77 56.20%
9  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 146
43 29.45
13 8.90
10 6.85
12 8.22
0 0.00
68 46.58
78 53.42%
10  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 160
72 45.00
2 1.25
4 2.50
3 1.88
2 1.25
77 48.13
83 51.88%
11  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 135
14 10.37
12 8.89
32 23.70
8 5.93
4 2.96
65 48.15
70 51.85%
12  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 107
40 37.38
12 11.21
2 1.87
0 0.00
0 0.00
53 49.53
54 50.47%
13  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 145
17 11.72
11 7.59
25 17.24
8 5.52
12 8.28
72 49.66
73 50.34%
14  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 110
10 9.09
11 10.00
9 8.18
10 9.09
14 12.73
56 50.91
54 49.09%
15  โรงเรียนบ้านดอนตูม 48
8 16.67
7 14.58
2 4.17
6 12.50
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
16  โรงเรียนบ้านยางทะเล 142
12 8.45
5 3.52
22 15.49
14 9.86
13 9.15
76 53.52
66 46.48%
17  โรงเรียนวัดเทพรังษี 93
15 16.13
10 10.75
8 8.60
5 5.38
5 5.38
50 53.76
43 46.24%
18  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 48
6 12.50
7 14.58
3 6.25
5 10.42
1 2.08
26 54.17
22 45.83%
19  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 175
40 22.86
21 12.00
19 10.86
0 0.00
0 0.00
95 54.29
80 45.71%
20  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 148
12 8.11
3 2.03
21 14.19
15 10.14
16 10.81
81 54.73
67 45.27%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 287
41 14.29
24 8.36
32 11.15
16 5.57
15 5.23
159 55.40
128 44.60%
22  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 106
15 14.15
14 13.21
7 6.60
11 10.38
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
23  โรงเรียนบ้านโนนยาง 124
18 14.52
18 14.52
4 3.23
12 9.68
0 0.00
72 58.06
52 41.94%
24  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 24
6 25.00
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
25  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 130
12 9.23
13 10.00
11 8.46
16 12.31
2 1.54
76 58.46
54 41.54%
26  โรงเรียนวัดชายอรัญ 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
13 31.71
3 7.32
24 58.54
17 41.46%
27  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 114
37 32.46
4 3.51
1 0.88
4 3.51
0 0.00
68 59.65
46 40.35%
28  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 134
26 19.40
4 2.99
17 12.69
7 5.22
0 0.00
80 59.70
54 40.30%
29  โรงเรียนบ้านโจด 83
12 14.46
6 7.23
7 8.43
6 7.23
2 2.41
50 60.24
33 39.76%
30  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 156
20 12.82
5 3.21
34 21.79
2 1.28
1 0.64
94 60.26
62 39.74%
31  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 94
17 18.09
11 11.70
7 7.45
1 1.06
1 1.06
57 60.64
37 39.36%
32  โรงเรียนบ้านวังปลัด 100
22 22.00
11 11.00
4 4.00
2 2.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
33  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 88
14 15.91
5 5.68
11 12.50
2 2.27
1 1.14
55 62.50
33 37.50%
34  โรงเรียนบ้านหนองครก 126
20 15.87
6 4.76
11 8.73
10 7.94
0 0.00
79 62.70
47 37.30%
35  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 86
4 4.65
6 6.98
7 8.14
5 5.81
10 11.63
54 62.79
32 37.21%
36  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 541
65 12.01
35 6.47
81 14.97
20 3.70
0 0.00
340 62.85
201 37.15%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 101
10 9.90
14 13.86
11 10.89
1 0.99
1 0.99
64 63.37
37 36.63%
38  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 89
24 26.97
2 2.25
6 6.74
0 0.00
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
39  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 104
8 7.69
7 6.73
8 7.69
7 6.73
6 5.77
68 65.38
36 34.62%
40  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 559
24 4.29
23 4.11
35 6.26
47 8.41
64 11.45
366 65.47
193 34.53%
41  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85
14 16.47
0 0.00
3 3.53
7 8.24
5 5.88
56 65.88
29 34.12%
42  โรงเรียนบ้านเมืองแก 185
22 11.89
12 6.49
26 14.05
2 1.08
0 0.00
123 66.49
62 33.51%
43  โรงเรียนวัดชัยสมพร 87
9 10.34
9 10.34
2 2.30
7 8.05
2 2.30
58 66.67
29 33.33%
44  โรงเรียนวัดสิริมงคล 222
19 8.56
6 2.70
12 5.41
25 11.26
12 5.41
148 66.67
74 33.33%
45  โรงเรียนวัดหงษ์ 335
55 16.42
13 3.88
43 12.84
0 0.00
0 0.00
224 66.87
111 33.13%
46  โรงเรียนบ้านสระกุด 131
13 9.92
11 8.40
4 3.05
7 5.34
8 6.11
88 67.18
43 32.82%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 296
33 11.15
47 15.88
10 3.38
7 2.36
0 0.00
199 67.23
97 32.77%
48  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 43
2 4.65
3 6.98
6 13.95
1 2.33
2 4.65
29 67.44
14 32.56%
49  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1142
99 8.67
55 4.82
68 5.95
80 7.01
66 5.78
774 67.78
368 32.22%
50  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 116
13 11.21
11 9.48
4 3.45
6 5.17
3 2.59
79 68.10
37 31.90%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 220
21 9.55
9 4.09
18 8.18
9 4.09
12 5.45
151 68.64
69 31.36%
52  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 87
12 13.79
7 8.05
7 8.05
0 0.00
1 1.15
60 68.97
27 31.03%
53  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 81
11 13.58
11 13.58
0 0.00
3 3.70
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
54  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 122
18 14.75
3 2.46
16 13.11
0 0.00
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
55  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 153
9 5.88
10 6.54
4 2.61
19 12.42
4 2.61
107 69.93
46 30.07%
56  โรงเรียนบ้านหนองตาด 70
5 7.14
3 4.29
7 10.00
3 4.29
3 4.29
49 70.00
21 30.00%
57  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 37
3 8.11
2 5.41
2 5.41
2 5.41
2 5.41
26 70.27
11 29.73%
58  โรงเรียนบ้านคูบอน 61
10 16.39
4 6.56
4 6.56
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
59  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 85
12 14.12
3 3.53
9 10.59
0 0.00
1 1.18
60 70.59
25 29.41%
60  โรงเรียนบ้านเขว้า 189
17 8.99
12 6.35
13 6.88
8 4.23
5 2.65
134 70.90
55 29.10%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 94
14 14.89
6 6.38
7 7.45
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
62  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 105
12 11.43
5 4.76
12 11.43
1 0.95
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
63  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
1 4.76
1 4.76
15 71.43
6 28.57%
64  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 172
17 9.88
11 6.40
18 10.47
2 1.16
1 0.58
123 71.51
49 28.49%
65  โรงเรียนบ้านดงพลอง 175
21 12.00
7 4.00
14 8.00
3 1.71
4 2.29
126 72.00
49 28.00%
66  โรงเรียนบ้านงิ้ว 95
6 6.32
4 4.21
14 14.74
2 2.11
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
67  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 77
7 9.09
2 2.60
9 11.69
3 3.90
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
68  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 67
6 8.96
2 2.99
10 14.93
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
69  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 68
4 5.88
3 4.41
10 14.71
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
70  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 220
16 7.27
20 9.09
19 8.64
2 0.91
1 0.45
162 73.64
58 26.36%
71  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 42
4 9.52
3 7.14
3 7.14
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
72  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 96
5 5.21
7 7.29
13 13.54
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
73  โรงเรียนวัดธาตุ 73
6 8.22
0 0.00
12 16.44
0 0.00
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
74  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 85
20 23.53
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
75  โรงเรียนบ้านสวายสอ 43
0 0.00
0 0.00
11 25.58
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
76  โรงเรียนบ้านคูขาด 134
19 14.18
0 0.00
13 9.70
0 0.00
2 1.49
100 74.63
34 25.37%
77  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 56
3 5.36
1 1.79
8 14.29
1 1.79
1 1.79
42 75.00
14 25.00%
78  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 566
17 3.00
17 3.00
32 5.65
32 5.65
42 7.42
426 75.27
140 24.73%
79  โรงเรียนบ้านสตึก 1254
43 3.43
67 5.34
142 11.32
51 4.07
7 0.56
944 75.28
310 24.72%
80  โรงเรียนบ้านแพ 85
6 7.06
5 5.88
10 11.76
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
81  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 276
22 7.97
11 3.99
33 11.96
1 0.36
0 0.00
209 75.72
67 24.28%
82  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 136
6 4.41
10 7.35
12 8.82
3 2.21
2 1.47
103 75.74
33 24.26%
83  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 129
3 2.33
7 5.43
17 13.18
0 0.00
4 3.10
98 75.97
31 24.03%
84  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 63
7 11.11
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
85  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 55
6 10.91
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
86  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 68
6 8.82
6 8.82
4 5.88
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
87  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 34
2 5.88
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
88  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 56
0 0.00
0 0.00
13 23.21
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
89  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 118
13 11.02
2 1.69
12 10.17
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
90  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 88
4 4.55
7 7.95
7 7.95
0 0.00
2 2.27
68 77.27
20 22.73%
91  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 80
7 8.75
4 5.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
92  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 107
5 4.67
5 4.67
7 6.54
4 3.74
3 2.80
83 77.57
24 22.43%
93  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 149
12 8.05
12 8.05
5 3.36
4 2.68
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
94  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 109
11 10.09
1 0.92
6 5.50
5 4.59
1 0.92
85 77.98
24 22.02%
95  โรงเรียนบ้านดงย่อ 122
6 4.92
12 9.84
6 4.92
2 1.64
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
96  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 53
6 11.32
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
97  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
98  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 79
6 7.59
6 7.59
4 5.06
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
99  โรงเรียนบ้านตามา 173
16 9.25
10 5.78
9 5.20
0 0.00
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
100  โรงเรียนบ้านขาม 154
11 7.14
4 2.60
12 7.79
2 1.30
2 1.30
123 79.87
31 20.13%
101  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 145
7 4.83
9 6.21
10 6.90
3 2.07
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
102  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
1 2.50
32 80.00
8 20.00%
103  โรงเรียนวัดหลักศิลา 66
7 10.61
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
104  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 62
5 8.06
2 3.23
4 6.45
1 1.61
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
105  โรงเรียนวัดสมณาวาส 119
6 5.04
5 4.20
12 10.08
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
106  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 223
15 6.73
9 4.04
1 0.45
17 7.62
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
107  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 218
14 6.42
13 5.96
13 5.96
0 0.00
0 0.00
178 81.65
40 18.35%
108  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 235
0 0.00
20 8.51
22 9.36
0 0.00
1 0.43
192 81.70
43 18.30%
109  โรงเรียนวัดสระบัว 153
10 6.54
9 5.88
4 2.61
2 1.31
3 1.96
125 81.70
28 18.30%
110  โรงเรียนบ้านข่อย 93
1 1.08
1 1.08
15 16.13
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
111  โรงเรียนวัดบุปผาราม 55
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
3 5.45
45 81.82
10 18.18%
112  โรงเรียนวัดไพรงาม 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
113  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 44
6 13.64
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
114  โรงเรียนบ้านชุมแสง 256
11 4.30
11 4.30
6 2.34
11 4.30
6 2.34
211 82.42
45 17.58%
115  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 57
5 8.77
2 3.51
2 3.51
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
116  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 127
3 2.36
4 3.15
4 3.15
5 3.94
6 4.72
105 82.68
22 17.32%
117  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 163
9 5.52
2 1.23
9 5.52
7 4.29
1 0.61
135 82.82
28 17.18%
118  โรงเรียนบ้านกระสัง 194
8 4.12
8 4.12
6 3.09
5 2.58
6 3.09
161 82.99
33 17.01%
119  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 265
23 8.68
12 4.53
10 3.77
0 0.00
0 0.00
220 83.02
45 16.98%
120  โรงเรียนบ้านทองหลาง 151
8 5.30
4 2.65
13 8.61
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
121  โรงเรียนวัดสระทอง 43
1 2.33
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
122  โรงเรียนบ้านตูม 160
6 3.75
5 3.13
10 6.25
5 3.13
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
123  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 306
17 5.56
0 0.00
23 7.52
9 2.94
0 0.00
257 83.99
49 16.01%
124  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 150
6 4.00
2 1.33
4 2.67
5 3.33
7 4.67
126 84.00
24 16.00%
126  โรงเรียนบ้านปะคำดง 64
4 6.25
0 0.00
1 1.56
3 4.69
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
127  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 160
8 5.00
6 3.75
11 6.88
0 0.00
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
128  โรงเรียนบ้านพงแขม 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
129  โรงเรียนบ้านละกอ 39
1 2.56
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
130  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
131  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 98
1 1.02
0 0.00
13 13.27
1 1.02
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
132  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 83
4 4.82
2 2.41
5 6.02
1 1.20
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
133  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
134  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 77
1 1.30
1 1.30
8 10.39
0 0.00
1 1.30
66 85.71
11 14.29%
135  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 91
4 4.40
3 3.30
4 4.40
2 2.20
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
136  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 84
3 3.57
2 2.38
4 4.76
3 3.57
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
137  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 78
3 3.85
0 0.00
7 8.97
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
138  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 370
24 6.49
5 1.35
12 3.24
8 2.16
3 0.81
318 85.95
52 14.05%
139  โรงเรียนบ้านตาโหงก 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
140  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 94
2 2.13
5 5.32
4 4.26
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
141  โรงเรียนบ้านนาลาว 109
5 4.59
5 4.59
5 4.59
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
142  โรงเรียนบ้านจะหลวย 80
4 5.00
0 0.00
4 5.00
3 3.75
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
143  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 192
8 4.17
18 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 86.46
26 13.54%
144  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 245
10 4.08
9 3.67
13 5.31
1 0.41
0 0.00
212 86.53
33 13.47%
145  โรงเรียนบ้านโคกกุง 119
0 0.00
0 0.00
16 13.45
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
146  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 149
10 6.71
8 5.37
0 0.00
2 1.34
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
147  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 112
5 4.46
1 0.89
9 8.04
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
148  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 83
5 6.02
3 3.61
2 2.41
0 0.00
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
149  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 138
10 7.25
2 1.45
6 4.35
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
150  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 147
11 7.48
0 0.00
0 0.00
3 2.04
5 3.40
128 87.07
19 12.93%
151  โรงเรียนบ้านหนองกับ 125
6 4.80
2 1.60
8 6.40
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
152  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
153  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 178
8 4.49
4 2.25
10 5.62
0 0.00
0 0.00
156 87.64
22 12.36%
154  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 139
5 3.60
0 0.00
12 8.63
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
155  โรงเรียนวัดโพธิ์ 189
5 2.65
1 0.53
17 8.99
0 0.00
0 0.00
166 87.83
23 12.17%
156  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 99
6 6.06
4 4.04
1 1.01
0 0.00
1 1.01
87 87.88
12 12.12%
157  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 129
4 3.10
1 0.78
10 7.75
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
158  โรงเรียนบ้านแคน 88
2 2.27
6 6.82
2 2.27
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
159  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 238
5 2.10
2 0.84
18 7.56
2 0.84
0 0.00
211 88.66
27 11.34%
160  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 80
2 2.50
2 2.50
3 3.75
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
161  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
3 4.11
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
162  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 64
2 3.13
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
163  โรงเรียนวัดบัวทอง 131
5 3.82
1 0.76
8 6.11
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
164  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 97
2 2.06
3 3.09
5 5.15
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
165  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 149
0 0.00
2 1.34
13 8.72
0 0.00
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 81
2 2.47
0 0.00
5 6.17
0 0.00
1 1.23
73 90.12
8 9.88%
167  โรงเรียนวัดอิสาณ 116
4 3.45
0 0.00
5 4.31
2 1.72
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
168  โรงเรียนบ้านหนองรัก 54
0 0.00
1 1.85
3 5.56
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
169  โรงเรียนบ้านคูบัว 89
4 4.49
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
170  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 96
2 2.08
2 2.08
0 0.00
4 4.17
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
171  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 61
1 1.64
1 1.64
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
172  โรงเรียนบ้านดอน 124
4 3.23
3 2.42
3 2.42
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
173  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 203
5 2.46
5 2.46
3 1.48
2 0.99
1 0.49
187 92.12
16 7.88%
174  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 104
1 0.96
3 2.88
3 2.88
1 0.96
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
175  โรงเรียนบ้านเสม็ด 163
5 3.07
3 1.84
2 1.23
0 0.00
2 1.23
151 92.64
12 7.36%
176  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 101
2 1.98
2 1.98
3 2.97
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
177  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 149
0 0.00
4 2.68
6 4.03
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
178  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 116
0 0.00
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
179  โรงเรียนบ้านหนองไทร 102
2 1.96
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
180  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 137
1 0.73
0 0.00
7 5.11
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
181  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 108
2 1.85
0 0.00
2 1.85
0 0.00
2 1.85
102 94.44
6 5.56%
182  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 95
2 2.11
1 1.05
2 2.11
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
183  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 205
3 1.46
7 3.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 95.12
10 4.88%
184  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
185  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 104
0 0.00
0 0.00
2 1.92
0 0.00
2 1.92
100 96.15
4 3.85%
186  โรงเรียนวัดพนมวัน 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
187  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 98
3 3.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
188  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
189  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
190  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
191  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
192  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 130
0 0.00
0 0.00
2 1.54
0 0.00
0 0.00
128 98.46
2 1.54%

 

จำนวนนักเรียน  25,448 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,046 8.04
เตี้ย  1,131 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,889 7.42
ผอมและเตี้ย  745 2.93
อ้วนและเตี้ย  472 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,165 75.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,283 คน


24.69%


Powered By www.thaieducation.net