ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 56
37 66.07
3 5.36
7 12.50
2 3.57
7 12.50
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 330
69 20.91
37 11.21
27 8.18
106 32.12
64 19.39
27 8.18
303 91.82%
3  โรงเรียนบ้านหนองมัน 91
25 27.47
23 25.27
15 16.48
10 10.99
9 9.89
9 9.89
82 90.11%
4  โรงเรียนบ้านตากอง 174
55 31.61
60 34.48
18 10.34
0 0.00
0 0.00
41 23.56
133 76.44%
5  โรงเรียนบ้านยายคำ 72
13 18.06
14 19.44
7 9.72
10 13.89
6 8.33
22 30.56
50 69.44%
6  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 155
27 17.42
22 14.19
4 2.58
13 8.39
38 24.52
51 32.90
104 67.10%
7  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 173
17 9.83
26 15.03
22 12.72
26 15.03
22 12.72
60 34.68
113 65.32%
8  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 335
6 1.79
14 4.18
62 18.51
28 8.36
98 29.25
127 37.91
208 62.09%
9  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 83
14 16.87
13 15.66
7 8.43
10 12.05
7 8.43
32 38.55
51 61.45%
10  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 121
23 19.01
3 2.48
9 7.44
26 21.49
12 9.92
48 39.67
73 60.33%
11  โรงเรียนบ้านปากช่อง 332
28 8.43
26 7.83
33 9.94
54 16.27
59 17.77
132 39.76
200 60.24%
12  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 128
12 9.38
13 10.16
6 4.69
25 19.53
19 14.84
53 41.41
75 58.59%
13  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 50
14 28.00
4 8.00
7 14.00
2 4.00
2 4.00
21 42.00
29 58.00%
14  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 92
14 15.22
7 7.61
29 31.52
3 3.26
0 0.00
39 42.39
53 57.61%
15  โรงเรียนบ้านเสลา 101
48 47.52
2 1.98
8 7.92
0 0.00
0 0.00
43 42.57
58 57.43%
16  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 154
10 6.49
10 6.49
19 12.34
20 12.99
29 18.83
66 42.86
88 57.14%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 123
24 19.51
2 1.63
8 6.50
26 21.14
10 8.13
53 43.09
70 56.91%
18  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 125
64 51.20
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
56 44.80
69 55.20%
19  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 240
31 12.92
20 8.33
22 9.17
30 12.50
29 12.08
108 45.00
132 55.00%
20  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 488
60 12.30
57 11.68
58 11.89
42 8.61
46 9.43
225 46.11
263 53.89%
21  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 71
9 12.68
5 7.04
8 11.27
6 8.45
10 14.08
33 46.48
38 53.52%
22  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 147
38 25.85
10 6.80
6 4.08
10 6.80
14 9.52
69 46.94
78 53.06%
23  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 149
25 16.78
27 18.12
15 10.07
8 5.37
4 2.68
70 46.98
79 53.02%
24  โรงเรียนบ้านขามน้อย 165
10 6.06
19 11.52
5 3.03
29 17.58
24 14.55
78 47.27
87 52.73%
25  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 126
20 15.87
20 15.87
14 11.11
4 3.17
7 5.56
61 48.41
65 51.59%
26  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1718
230 13.39
180 10.48
113 6.58
93 5.41
230 13.39
872 50.76
846 49.24%
27  โรงเรียนบ้านสมจิต 77
9 11.69
9 11.69
9 11.69
9 11.69
1 1.30
40 51.95
37 48.05%
28  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 142
63 44.37
0 0.00
3 2.11
0 0.00
0 0.00
76 53.52
66 46.48%
29  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 165
42 25.45
9 5.45
13 7.88
12 7.27
0 0.00
89 53.94
76 46.06%
30  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 423
27 6.38
22 5.20
37 8.75
49 11.58
59 13.95
229 54.14
194 45.86%
31  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 144
23 15.97
14 9.72
16 11.11
11 7.64
2 1.39
78 54.17
66 45.83%
32  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 79
14 17.72
10 12.66
2 2.53
9 11.39
1 1.27
43 54.43
36 45.57%
33  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 301
22 7.31
32 10.63
25 8.31
31 10.30
27 8.97
164 54.49
137 45.51%
34  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 99
3 3.03
3 3.03
15 15.15
6 6.06
18 18.18
54 54.55
45 45.45%
35  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 115
14 12.17
8 6.96
19 16.52
5 4.35
6 5.22
63 54.78
52 45.22%
36  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 150
20 13.33
11 7.33
26 17.33
6 4.00
4 2.67
83 55.33
67 44.67%
37  โรงเรียนบ้านโคกยาง 242
28 11.57
31 12.81
11 4.55
25 10.33
12 4.96
135 55.79
107 44.21%
38  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 48
10 20.83
2 4.17
7 14.58
2 4.17
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
39  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1664
142 8.53
126 7.57
119 7.15
206 12.38
119 7.15
952 57.21
712 42.79%
40  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 285
23 8.07
12 4.21
19 6.67
35 12.28
31 10.88
165 57.89
120 42.11%
41  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 328
36 10.98
0 0.00
100 30.49
0 0.00
0 0.00
192 58.54
136 41.46%
42  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 429
59 13.75
47 10.96
40 9.32
29 6.76
0 0.00
254 59.21
175 40.79%
43  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 210
5 2.38
13 6.19
26 12.38
18 8.57
23 10.95
125 59.52
85 40.48%
44  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 148
12 8.11
6 4.05
17 11.49
17 11.49
7 4.73
89 60.14
59 39.86%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 308
23 7.47
36 11.69
48 15.58
12 3.90
2 0.65
187 60.71
121 39.29%
46  โรงเรียนบ้านบุ 168
12 7.14
17 10.12
26 15.48
9 5.36
0 0.00
104 61.90
64 38.10%
47  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 113
17 15.04
7 6.19
16 14.16
2 1.77
1 0.88
70 61.95
43 38.05%
48  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 111
14 12.61
8 7.21
2 1.80
13 11.71
5 4.50
69 62.16
42 37.84%
49  โรงเรียนบ้านสันติสุข 162
16 9.88
10 6.17
15 9.26
19 11.73
0 0.00
102 62.96
60 37.04%
50  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 236
13 5.51
8 3.39
22 9.32
21 8.90
23 9.75
149 63.14
87 36.86%
51  โรงเรียนบ้านหนองโสน 102
10 9.80
12 11.76
9 8.82
3 2.94
3 2.94
65 63.73
37 36.27%
52  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 122
6 4.92
4 3.28
10 8.20
10 8.20
14 11.48
78 63.93
44 36.07%
53  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 53
11 20.75
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
54  โรงเรียนบ้านโคกลอย 176
19 10.80
13 7.39
25 14.20
4 2.27
0 0.00
115 65.34
61 34.66%
55  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 206
23 11.17
15 7.28
20 9.71
12 5.83
1 0.49
135 65.53
71 34.47%
56  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 199
49 24.62
6 3.02
11 5.53
1 0.50
1 0.50
131 65.83
68 34.17%
57  โรงเรียนบ้านสวายสอ 44
3 6.82
4 9.09
8 18.18
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
58  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 660
60 9.09
76 11.52
43 6.52
29 4.39
15 2.27
437 66.21
223 33.79%
59  โรงเรียนบ้านโคกลอย 116
23 19.83
7 6.03
6 5.17
2 1.72
1 0.86
77 66.38
39 33.62%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 36
2 5.56
2 5.56
6 16.67
2 5.56
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
61  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 91
4 4.40
6 6.59
2 2.20
10 10.99
8 8.79
61 67.03
30 32.97%
62  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 159
19 11.95
8 5.03
15 9.43
9 5.66
0 0.00
108 67.92
51 32.08%
63  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 130
34 26.15
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
89 68.46
41 31.54%
64  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 132
9 6.82
7 5.30
18 13.64
4 3.03
3 2.27
91 68.94
41 31.06%
65  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 84
16 19.05
0 0.00
9 10.71
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
66  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 62
10 16.13
0 0.00
7 11.29
0 0.00
2 3.23
43 69.35
19 30.65%
67  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 154
10 6.49
8 5.19
11 7.14
18 11.69
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
68  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 118
10 8.47
8 6.78
16 13.56
1 0.85
1 0.85
82 69.49
36 30.51%
69  โรงเรียนบ้านคลองหิน 191
15 7.85
15 7.85
27 14.14
0 0.00
0 0.00
134 70.16
57 29.84%
70  โรงเรียนวัดก้านเหลือง 188
12 6.38
9 4.79
17 9.04
8 4.26
9 4.79
133 70.74
55 29.26%
71  โรงเรียนบ้านโคกขาม 65
6 9.23
4 6.15
3 4.62
4 6.15
2 3.08
46 70.77
19 29.23%
72  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 162
18 11.11
7 4.32
13 8.02
3 1.85
6 3.70
115 70.99
47 29.01%
73  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 152
5 3.29
6 3.95
20 13.16
3 1.97
9 5.92
109 71.71
43 28.29%
74  โรงเรียนบ้านสระสะแก 172
24 13.95
9 5.23
12 6.98
3 1.74
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
75  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 530
46 8.68
46 8.68
13 2.45
28 5.28
12 2.26
385 72.64
145 27.36%
76  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 81
6 7.41
1 1.23
12 14.81
2 2.47
1 1.23
59 72.84
22 27.16%
77  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 56
5 8.93
5 8.93
3 5.36
2 3.57
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
78  โรงเรียนบ้านหนองถนน 102
18 17.65
6 5.88
3 2.94
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
79  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 175
16 9.14
0 0.00
30 17.14
0 0.00
0 0.00
129 73.71
46 26.29%
80  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 149
3 2.01
3 2.01
11 7.38
8 5.37
14 9.40
110 73.83
39 26.17%
81  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 89
5 5.62
12 13.48
6 6.74
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
82  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 256
25 9.77
16 6.25
13 5.08
10 3.91
2 0.78
190 74.22
66 25.78%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 302
33 10.93
12 3.97
27 8.94
5 1.66
0 0.00
225 74.50
77 25.50%
84  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 55
6 10.91
0 0.00
1 1.82
1 1.82
6 10.91
41 74.55
14 25.45%
85  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 59
3 5.08
3 5.08
8 13.56
0 0.00
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
86  โรงเรียนบ้านหนองยาง 218
48 22.02
1 0.46
0 0.00
6 2.75
0 0.00
163 74.77
55 25.23%
87  โรงเรียนบ้านหนองหมี 149
12 8.05
7 4.70
5 3.36
13 8.72
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
88  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 238
24 10.08
12 5.04
20 8.40
2 0.84
1 0.42
179 75.21
59 24.79%
89  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 231
13 5.63
13 5.63
31 13.42
0 0.00
0 0.00
174 75.32
57 24.68%
90  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 69
12 17.39
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
91  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 301
13 4.32
16 5.32
22 7.31
14 4.65
8 2.66
228 75.75
73 24.25%
92  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 62
3 4.84
3 4.84
8 12.90
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
93  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 120
8 6.67
8 6.67
11 9.17
0 0.00
2 1.67
91 75.83
29 24.17%
94  โรงเรียนบ้านนาจาน 92
5 5.43
0 0.00
6 6.52
5 5.43
6 6.52
70 76.09
22 23.91%
95  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 102
14 13.73
8 7.84
2 1.96
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
96  โรงเรียนบ้านหนองกราด 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
2 6.67
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
97  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 100
9 9.00
6 6.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
98  โรงเรียนบ้านสระขาม 216
19 8.80
13 6.02
12 5.56
4 1.85
1 0.46
167 77.31
49 22.69%
99  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 106
7 6.60
0 0.00
5 4.72
7 6.60
5 4.72
82 77.36
24 22.64%
100  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 137
25 18.25
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
101  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 113
4 3.54
9 7.96
0 0.00
12 10.62
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
102  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 150
13 8.67
11 7.33
2 1.33
7 4.67
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
103  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 324
19 5.86
18 5.56
33 10.19
0 0.00
0 0.00
254 78.40
70 21.60%
104  โรงเรียนวัดน้ำไหล 144
14 9.72
5 3.47
4 2.78
8 5.56
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
105  โรงเรียนบ้านหินโคน 170
8 4.71
16 9.41
12 7.06
0 0.00
0 0.00
134 78.82
36 21.18%
106  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 142
7 4.93
2 1.41
5 3.52
9 6.34
7 4.93
112 78.87
30 21.13%
107  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 205
7 3.41
13 6.34
20 9.76
2 0.98
1 0.49
162 79.02
43 20.98%
108  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 143
5 3.50
1 0.70
23 16.08
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
109  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 192
7 3.65
16 8.33
17 8.85
0 0.00
0 0.00
152 79.17
40 20.83%
110  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 126
7 5.56
7 5.56
12 9.52
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
111  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 117
11 9.40
2 1.71
8 6.84
3 2.56
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
112  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 117
7 5.98
5 4.27
3 2.56
4 3.42
5 4.27
93 79.49
24 20.51%
113  โรงเรียนบ้านโนนทอง 30
1 3.33
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
114  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 419
25 5.97
25 5.97
20 4.77
8 1.91
3 0.72
338 80.67
81 19.33%
115  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 141
5 3.55
8 5.67
9 6.38
5 3.55
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
116  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 126
7 5.56
7 5.56
10 7.94
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
117  โรงเรียนบ้านถาวร 233
11 4.72
9 3.86
21 9.01
1 0.43
2 0.86
189 81.12
44 18.88%
118  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 144
5 3.47
4 2.78
15 10.42
3 2.08
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
119  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 118
2 1.69
7 5.93
13 11.02
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
120  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 118
9 7.63
3 2.54
9 7.63
1 0.85
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
121  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 161
8 4.97
3 1.86
18 11.18
1 0.62
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
122  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 70
5 7.14
3 4.29
3 4.29
1 1.43
1 1.43
57 81.43
13 18.57%
123  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 135
4 2.96
16 11.85
2 1.48
2 1.48
1 0.74
110 81.48
25 18.52%
124  โรงเรียนบ้านหนองแวง 212
3 1.42
20 9.43
12 5.66
3 1.42
1 0.47
173 81.60
39 18.40%
125  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 215
2 0.93
0 0.00
13 6.05
24 11.16
0 0.00
176 81.86
39 18.14%
126  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 79
5 6.33
1 1.27
8 10.13
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
127  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 147
1 0.68
1 0.68
24 16.33
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
128  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 68
0 0.00
5 7.35
0 0.00
7 10.29
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
129  โรงเรียนบ้านหนองกง 189
8 4.23
10 5.29
14 7.41
1 0.53
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
130  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 219
8 3.65
4 1.83
18 8.22
8 3.65
0 0.00
181 82.65
38 17.35%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 133
3 2.26
7 5.26
13 9.77
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
132  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 58
1 1.72
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
133  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 286
14 4.90
17 5.94
14 4.90
4 1.40
0 0.00
237 82.87
49 17.13%
134  โรงเรียนบ้านหนองกราด 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
135  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 96
2 2.08
4 4.17
10 10.42
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
136  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 78
2 2.56
0 0.00
5 6.41
1 1.28
5 6.41
65 83.33
13 16.67%
137  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 78
2 2.56
5 6.41
3 3.85
2 2.56
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
138  โรงเรียนบ้านไทรออ 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
139  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 142
11 7.75
2 1.41
10 7.04
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
140  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 91
4 4.40
4 4.40
5 5.49
1 1.10
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
141  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 156
4 2.56
6 3.85
10 6.41
3 1.92
1 0.64
132 84.62
24 15.38%
142  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 85
7 8.24
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
143  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 119
11 9.24
3 2.52
1 0.84
2 1.68
1 0.84
101 84.87
18 15.13%
144  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 200
4 2.00
5 2.50
19 9.50
2 1.00
0 0.00
170 85.00
30 15.00%
145  โรงเรียนบ้านฝ้าย 244
9 3.69
17 6.97
9 3.69
1 0.41
0 0.00
208 85.25
36 14.75%
146  โรงเรียนบ้านเขว้า 102
5 4.90
5 4.90
0 0.00
5 4.90
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
147  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
148  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 103
7 6.80
2 1.94
4 3.88
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
149  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 132
3 2.27
3 2.27
6 4.55
7 5.30
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
150  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 146
8 5.48
0 0.00
6 4.11
7 4.79
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
151  โรงเรียนไตรคาม 99
8 8.08
5 5.05
1 1.01
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
152  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 543
28 5.16
16 2.95
32 5.89
0 0.00
0 0.00
467 86.00
76 14.00%
153  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 158
5 3.16
4 2.53
13 8.23
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
154  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 65
2 3.08
1 1.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
155  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 138
4 2.90
3 2.17
4 2.90
8 5.80
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
156  โรงเรียนวราวัฒนา 155
1 0.65
2 1.29
18 11.61
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
157  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1127
26 2.31
37 3.28
57 5.06
20 1.77
11 0.98
976 86.60
151 13.40%
158  โรงเรียนบ้านตะโก 189
9 4.76
5 2.65
11 5.82
0 0.00
0 0.00
164 86.77
25 13.23%
159  โรงเรียนวัดห้วยหิน 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
4 5.19
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
160  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 178
17 9.55
0 0.00
6 3.37
0 0.00
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
161  โรงเรียนบ้านหนองกก 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
162  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 163
13 7.98
8 4.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
163  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
3 4.23
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
164  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 158
14 8.86
2 1.27
4 2.53
0 0.00
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
165  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 425
4 0.94
25 5.88
22 5.18
2 0.47
0 0.00
372 87.53
53 12.47%
166  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 124
4 3.23
3 2.42
7 5.65
1 0.81
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
167  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 42
1 2.38
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
168  โรงเรียนบ้านหนองกราด 85
5 5.88
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
169  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 52
3 5.77
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
170  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 192
2 1.04
4 2.08
13 6.77
2 1.04
0 0.00
171 89.06
21 10.94%
171  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 74
2 2.70
1 1.35
4 5.41
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
172  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 186
12 6.45
0 0.00
8 4.30
0 0.00
0 0.00
166 89.25
20 10.75%
173  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 585
14 2.39
4 0.68
42 7.18
0 0.00
1 0.17
524 89.57
61 10.43%
174  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 112
3 2.68
3 2.68
5 4.46
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
177  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 165
9 5.45
0 0.00
7 4.24
0 0.00
0 0.00
149 90.30
16 9.70%
178  โรงเรียนบ้านสำราญ 105
10 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
179  โรงเรียนบ้านสระขุด 158
6 3.80
5 3.16
0 0.00
4 2.53
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
180  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 224
6 2.68
7 3.13
7 3.13
1 0.45
0 0.00
203 90.63
21 9.38%
181  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 239
3 1.26
6 2.51
13 5.44
0 0.00
0 0.00
217 90.79
22 9.21%
182  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 87
3 3.45
0 0.00
3 3.45
1 1.15
1 1.15
79 90.80
8 9.20%
183  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 100
1 1.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
91 91.00
9 9.00%
184  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 137
1 0.73
0 0.00
11 8.03
0 0.00
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
185  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
186  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
187  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 105
3 2.86
0 0.00
4 3.81
0 0.00
2 1.90
96 91.43
9 8.57%
188  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 107
2 1.87
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
189  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 135
5 3.70
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
190  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 288
7 2.43
1 0.35
15 5.21
0 0.00
0 0.00
265 92.01
23 7.99%
191  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
192  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 78
2 2.56
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
193  โรงเรียนบ้านหนองบัว 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
194  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 137
0 0.00
5 3.65
5 3.65
0 0.00
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
195  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 155
5 3.23
1 0.65
5 3.23
0 0.00
0 0.00
144 92.90
11 7.10%
196  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 189
7 3.70
4 2.12
2 1.06
0 0.00
0 0.00
176 93.12
13 6.88%
197  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 132
2 1.52
1 0.76
5 3.79
1 0.76
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
198  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 180
1 0.56
0 0.00
11 6.11
0 0.00
0 0.00
168 93.33
12 6.67%
199  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 106
3 2.83
0 0.00
3 2.83
1 0.94
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
200  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
201  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
202  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 158
0 0.00
1 0.63
8 5.06
0 0.00
0 0.00
149 94.30
9 5.70%
203  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 106
0 0.00
3 2.83
3 2.83
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
204  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
205  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 165
4 2.42
1 0.61
3 1.82
0 0.00
0 0.00
157 95.15
8 4.85%
206  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
207  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 213
0 0.00
0 0.00
5 2.35
0 0.00
0 0.00
208 97.65
5 2.35%
208  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 214
1 0.47
1 0.47
1 0.47
1 0.47
0 0.00
210 98.13
4 1.87%
209  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 302
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
302 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,473 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,936 8.05
เตี้ย  1,959 5.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,684 7.36
ผอมและเตี้ย  1,571 4.31
อ้วนและเตี้ย  1,268 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,055 71.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,418 คน


28.56%


Powered By www.thaieducation.net