ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 197 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.01
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 49
12 24.49
8 16.33
9 18.37
12 24.49
8 16.33
0 0.00
49 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะเคียน 57
53 92.98
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 12
3 25.00
2 16.67
7 58.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 77
9 11.69
12 15.58
14 18.18
19 24.68
23 29.87
0 0.00
77 100.00%
5  โรงเรียนวัดบ้านรุน 48
44 91.67
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00%
6  โรงเรียนบ้านฝังงา 78
64 82.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 17.95
64 82.05%
7  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 99
11 11.11
19 19.19
11 11.11
19 19.19
19 19.19
20 20.20
79 79.80%
8  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 36
8 22.22
7 19.44
7 19.44
3 8.33
3 8.33
8 22.22
28 77.78%
9  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 134
62 46.27
8 5.97
25 18.66
3 2.24
3 2.24
33 24.63
101 75.37%
10  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 60
19 31.67
9 15.00
1 1.67
16 26.67
0 0.00
15 25.00
45 75.00%
11  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 43
6 13.95
26 60.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 25.58
32 74.42%
12  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 132
39 29.55
15 11.36
17 12.88
26 19.70
0 0.00
35 26.52
97 73.48%
13  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 56
37 66.07
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
15 26.79
41 73.21%
14  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 319
46 14.42
91 28.53
58 18.18
16 5.02
17 5.33
91 28.53
228 71.47%
15  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 274
22 8.03
29 10.58
29 10.58
51 18.61
58 21.17
85 31.02
189 68.98%
16  โรงเรียนบ้านช่อผกา 278
60 21.58
61 21.94
29 10.43
36 12.95
0 0.00
92 33.09
186 66.91%
17  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 123
70 56.91
3 2.44
6 4.88
3 2.44
0 0.00
41 33.33
82 66.67%
18  โรงเรียนบ้านพะไล 62
20 32.26
12 19.35
6 9.68
1 1.61
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
19  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 249
56 22.49
46 18.47
10 4.02
37 14.86
6 2.41
94 37.75
155 62.25%
20  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 177
30 16.95
24 13.56
14 7.91
25 14.12
14 7.91
70 39.55
107 60.45%
21  โรงเรียนบ้านสวายจีก 207
37 17.87
11 5.31
64 30.92
6 2.90
0 0.00
89 43.00
118 57.00%
22  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 93
21 22.58
12 12.90
9 9.68
10 10.75
0 0.00
41 44.09
52 55.91%
23  โรงเรียนวัดละลวด 253
39 15.42
28 11.07
38 15.02
26 10.28
7 2.77
115 45.45
138 54.55%
24  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 189
7 3.70
24 12.70
8 4.23
31 16.40
32 16.93
87 46.03
102 53.97%
25  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1186
126 10.62
70 5.90
101 8.52
46 3.88
292 24.62
551 46.46
635 53.54%
26  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 123
38 30.89
4 3.25
14 11.38
9 7.32
0 0.00
58 47.15
65 52.85%
27  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 298
79 26.51
37 12.42
15 5.03
14 4.70
7 2.35
146 48.99
152 51.01%
28  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 65
33 50.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 49.23
33 50.77%
29  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 239
6 2.51
23 9.62
20 8.37
29 12.13
43 17.99
118 49.37
121 50.63%
30  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 97
17 17.53
10 10.31
14 14.43
7 7.22
0 0.00
49 50.52
48 49.48%
31  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 81
17 20.99
10 12.35
10 12.35
3 3.70
0 0.00
41 50.62
40 49.38%
32  โรงเรียนพระครูวิทยา 192
66 34.38
13 6.77
12 6.25
2 1.04
0 0.00
99 51.56
93 48.44%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 374
63 16.84
43 11.50
44 11.76
31 8.29
0 0.00
193 51.60
181 48.40%
34  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 50
6 12.00
5 10.00
6 12.00
4 8.00
3 6.00
26 52.00
24 48.00%
35  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 84
15 17.86
11 13.10
12 14.29
1 1.19
1 1.19
44 52.38
40 47.62%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 266
31 11.65
56 21.05
23 8.65
13 4.89
3 1.13
140 52.63
126 47.37%
37  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 72
5 6.94
7 9.72
13 18.06
3 4.17
6 8.33
38 52.78
34 47.22%
38  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 187
21 11.23
15 8.02
24 12.83
13 6.95
13 6.95
101 54.01
86 45.99%
39  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 74
2 2.70
9 12.16
10 13.51
7 9.46
6 8.11
40 54.05
34 45.95%
40  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 136
43 31.62
0 0.00
15 11.03
2 1.47
0 0.00
76 55.88
60 44.12%
41  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 112
3 2.68
22 19.64
16 14.29
8 7.14
0 0.00
63 56.25
49 43.75%
42  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 97
7 7.22
5 5.15
16 16.49
7 7.22
7 7.22
55 56.70
42 43.30%
43  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 138
16 11.59
16 11.59
10 7.25
16 11.59
0 0.00
80 57.97
58 42.03%
44  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 56
4 7.14
6 10.71
7 12.50
3 5.36
3 5.36
33 58.93
23 41.07%
45  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 122
17 13.93
7 5.74
13 10.66
8 6.56
5 4.10
72 59.02
50 40.98%
46  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 116
23 19.83
11 9.48
8 6.90
3 2.59
1 0.86
70 60.34
46 39.66%
47  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 297
51 17.17
30 10.10
22 7.41
13 4.38
0 0.00
181 60.94
116 39.06%
48  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 163
30 18.40
0 0.00
16 9.82
14 8.59
3 1.84
100 61.35
63 38.65%
49  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 162
11 6.79
30 18.52
21 12.96
0 0.00
0 0.00
100 61.73
62 38.27%
50  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 110
14 12.73
25 22.73
3 2.73
0 0.00
0 0.00
68 61.82
42 38.18%
51  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 434
105 24.19
9 2.07
39 8.99
12 2.76
0 0.00
269 61.98
165 38.02%
52  โรงเรียนบ้านสระคูณ 98
5 5.10
3 3.06
9 9.18
14 14.29
6 6.12
61 62.24
37 37.76%
53  โรงเรียนบ้านสมสนุก 114
21 18.42
16 14.04
6 5.26
0 0.00
0 0.00
71 62.28
43 37.72%
54  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 32
4 12.50
3 9.38
2 6.25
3 9.38
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
55  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 283
63 22.26
32 11.31
0 0.00
10 3.53
0 0.00
178 62.90
105 37.10%
56  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 73
6 8.22
5 6.85
12 16.44
3 4.11
1 1.37
46 63.01
27 36.99%
57  โรงเรียนบ้านสนวน 63
4 6.35
0 0.00
14 22.22
5 7.94
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
58  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 428
59 13.79
37 8.64
53 12.38
5 1.17
2 0.47
272 63.55
156 36.45%
59  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 314
15 4.78
17 5.41
24 7.64
32 10.19
24 7.64
202 64.33
112 35.67%
60  โรงเรียนบ้านหนองโสน 34
4 11.76
0 0.00
4 11.76
4 11.76
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
61  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 136
16 11.76
8 5.88
16 11.76
6 4.41
2 1.47
88 64.71
48 35.29%
62  โรงเรียนบ้านโคกระกา 126
26 20.63
7 5.56
8 6.35
2 1.59
1 0.79
82 65.08
44 34.92%
63  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 118
12 10.17
15 12.71
14 11.86
0 0.00
0 0.00
77 65.25
41 34.75%
64  โรงเรียนบ้านม่วง 134
11 8.21
13 9.70
8 5.97
12 8.96
2 1.49
88 65.67
46 34.33%
65  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 109
16 14.68
6 5.50
10 9.17
5 4.59
0 0.00
72 66.06
37 33.94%
66  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
3 6.12
5 10.20
33 67.35
16 32.65%
67  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 195
30 15.38
16 8.21
16 8.21
1 0.51
0 0.00
132 67.69
63 32.31%
68  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 50
5 10.00
0 0.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
34 68.00
16 32.00%
69  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 104
5 4.81
9 8.65
17 16.35
1 0.96
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
70  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 171
14 8.19
9 5.26
15 8.77
9 5.26
7 4.09
117 68.42
54 31.58%
71  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 93
13 13.98
0 0.00
14 15.05
2 2.15
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
72  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 122
22 18.03
10 8.20
6 4.92
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
73  โรงเรียนบ้านมะค่า 42
11 26.19
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
74  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 94
5 5.32
6 6.38
15 15.96
3 3.19
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
75  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 101
10 9.90
4 3.96
13 12.87
4 3.96
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
76  โรงเรียนบ้านพลวง 111
9 8.11
4 3.60
18 16.22
3 2.70
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
77  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 79
9 11.39
8 10.13
7 8.86
0 0.00
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
78  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 111
1 0.90
4 3.60
13 11.71
5 4.50
10 9.01
78 70.27
33 29.73%
79  โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 65
9 13.85
4 6.15
4 6.15
2 3.08
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
80  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 154
15 9.74
12 7.79
2 1.30
0 0.00
16 10.39
109 70.78
45 29.22%
81  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 278
22 7.91
12 4.32
19 6.83
17 6.12
10 3.60
198 71.22
80 28.78%
82  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 141
17 12.06
4 2.84
13 9.22
3 2.13
3 2.13
101 71.63
40 28.37%
83  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 107
9 8.41
15 14.02
5 4.67
0 0.00
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
84  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 87
3 3.45
7 8.05
9 10.34
2 2.30
2 2.30
64 73.56
23 26.44%
85  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 114
14 12.28
16 14.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
86  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 70
14 20.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
87  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 102
0 0.00
2 1.96
20 19.61
3 2.94
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
88  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 63
9 14.29
1 1.59
4 6.35
1 1.59
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
89  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 76
2 2.63
3 3.95
14 18.42
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
90  โรงเรียนวิมลวิทยา 142
20 14.08
5 3.52
6 4.23
4 2.82
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
91  โรงเรียนบ้านหนองแวง 139
10 7.19
4 2.88
14 10.07
2 1.44
4 2.88
105 75.54
34 24.46%
92  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 111
4 3.60
9 8.11
14 12.61
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
93  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 187
19 10.16
0 0.00
11 5.88
4 2.14
11 5.88
142 75.94
45 24.06%
94  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 72
7 9.72
6 8.33
4 5.56
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
95  โรงเรียนบ้านหลักเขต 251
20 7.97
13 5.18
6 2.39
13 5.18
6 2.39
193 76.89
58 23.11%
96  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 128
8 6.25
3 2.34
15 11.72
3 2.34
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
97  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 159
13 8.18
6 3.77
6 3.77
6 3.77
4 2.52
124 77.99
35 22.01%
98  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 64
5 7.81
6 9.38
3 4.69
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
99  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
4 5.41
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
100  โรงเรียนบ้านยาง 218
17 7.80
3 1.38
27 12.39
0 0.00
0 0.00
171 78.44
47 21.56%
101  โรงเรียนบ้านประคอง 191
19 9.95
4 2.09
13 6.81
4 2.09
1 0.52
150 78.53
41 21.47%
102  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 301
9 2.99
7 2.33
23 7.64
11 3.65
14 4.65
237 78.74
64 21.26%
103  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 71
7 9.86
1 1.41
4 5.63
3 4.23
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
104  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 95
4 4.21
5 5.26
6 6.32
5 5.26
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
105  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 251
11 4.38
3 1.20
20 7.97
15 5.98
3 1.20
199 79.28
52 20.72%
106  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 238
18 7.56
9 3.78
18 7.56
4 1.68
0 0.00
189 79.41
49 20.59%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัว 95
5 5.26
0 0.00
12 12.63
2 2.11
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
108  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 137
15 10.95
4 2.92
7 5.11
1 0.73
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
109  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 102
3 2.94
8 7.84
9 8.82
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
110  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 375
17 4.53
5 1.33
36 9.60
2 0.53
13 3.47
302 80.53
73 19.47%
111  โรงเรียนบ้านถาวร 144
4 2.78
6 4.17
12 8.33
5 3.47
1 0.69
116 80.56
28 19.44%
112  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 129
5 3.88
3 2.33
16 12.40
1 0.78
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
113  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 178
10 5.62
1 0.56
4 2.25
4 2.25
15 8.43
144 80.90
34 19.10%
114  โรงเรียนวัดกะทิง 58
2 3.45
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
115  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 90
8 8.89
0 0.00
5 5.56
3 3.33
1 1.11
73 81.11
17 18.89%
116  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 96
5 5.21
5 5.21
7 7.29
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
117  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 64
1 1.56
3 4.69
7 10.94
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
118  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 91
13 14.29
1 1.10
1 1.10
2 2.20
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
119  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 91
4 4.40
2 2.20
8 8.79
3 3.30
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
120  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 354
5 1.41
7 1.98
38 10.73
5 1.41
11 3.11
288 81.36
66 18.64%
121  โรงเรียนบ้านร่มไทร 115
6 5.22
1 0.87
13 11.30
1 0.87
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
122  โรงเรียนบ้านสระเกษ 57
2 3.51
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
123  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 87
5 5.75
4 4.60
4 4.60
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
124  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 256
9 3.52
22 8.59
13 5.08
0 0.00
0 0.00
212 82.81
44 17.19%
125  โรงเรียนบ้านโคกสูง 82
5 6.10
6 7.32
3 3.66
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
126  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 71
2 2.82
3 4.23
4 5.63
2 2.82
1 1.41
59 83.10
12 16.90%
127  โรงเรียนบ้านดงเย็น 66
2 3.03
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
128  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 74
5 6.76
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
129  โรงเรียนบ้านตะโก 280
20 7.14
8 2.86
13 4.64
4 1.43
0 0.00
235 83.93
45 16.07%
130  โรงเรียนบ้านนากลาง 132
3 2.27
10 7.58
6 4.55
1 0.76
1 0.76
111 84.09
21 15.91%
131  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 57
3 5.26
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
132  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 527
18 3.42
23 4.36
34 6.45
8 1.52
0 0.00
444 84.25
83 15.75%
133  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 84
6 7.14
0 0.00
4 4.76
3 3.57
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
134  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 65
2 3.08
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
135  โรงเรียนบ้านหนองตราด 65
2 3.08
1 1.54
4 6.15
3 4.62
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
136  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 131
7 5.34
4 3.05
8 6.11
0 0.00
1 0.76
111 84.73
20 15.27%
137  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 240
12 5.00
16 6.67
8 3.33
0 0.00
0 0.00
204 85.00
36 15.00%
138  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 101
5 4.95
2 1.98
8 7.92
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
139  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 96
4 4.17
2 2.08
5 5.21
2 2.08
1 1.04
82 85.42
14 14.58%
140  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 112
6 5.36
3 2.68
5 4.46
2 1.79
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
141  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 112
7 6.25
5 4.46
4 3.57
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
142  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 161
6 3.73
4 2.48
4 2.48
6 3.73
3 1.86
138 85.71
23 14.29%
143  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 100
7 7.00
0 0.00
5 5.00
1 1.00
1 1.00
86 86.00
14 14.00%
144  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 116
4 3.45
4 3.45
8 6.90
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
145  โรงเรียนบ้านฝ้าย 58
5 8.62
3 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
146  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 193
3 1.55
5 2.59
16 8.29
0 0.00
0 0.00
169 87.56
24 12.44%
147  โรงเรียนบ้านกวางงอย 90
2 2.22
5 5.56
2 2.22
2 2.22
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
148  โรงเรียนวัดโคกล่าม 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
149  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
150  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 95
3 3.16
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
151  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 148
5 3.38
11 7.43
1 0.68
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
152  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
153  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 80
4 5.00
1 1.25
4 5.00
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
154  โรงเรียนบ้านโนนแดง 160
8 5.00
2 1.25
7 4.38
1 0.63
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
155  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 73
5 6.85
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
156  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
157  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
158  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
2 2.70
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
159  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 132
4 3.03
2 1.52
5 3.79
2 1.52
1 0.76
118 89.39
14 10.61%
160  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 158
1 0.63
4 2.53
5 3.16
2 1.27
4 2.53
142 89.87
16 10.13%
161  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 123
5 4.07
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
162  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 165
3 1.82
0 0.00
13 7.88
0 0.00
0 0.00
149 90.30
16 9.70%
163  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
7 6.67
1 0.95
95 90.48
10 9.52%
164  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 64
6 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
165  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 139
8 5.76
5 3.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
166  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 141
2 1.42
2 1.42
6 4.26
2 1.42
1 0.71
128 90.78
13 9.22%
167  โรงเรียนบ้านหนองไทร 165
3 1.82
4 2.42
3 1.82
2 1.21
3 1.82
150 90.91
15 9.09%
168  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 153
4 2.61
1 0.65
8 5.23
0 0.00
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
169  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 107
3 2.80
1 0.93
3 2.80
1 0.93
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
170  โรงเรียนบ้านหนองไทร 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
1 1.06
2 2.13
87 92.55
7 7.45%
171  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 83
5 6.02
1 1.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
172  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 148
5 3.38
0 0.00
0 0.00
4 2.70
1 0.68
138 93.24
10 6.76%
173  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
174  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 214
1 0.47
0 0.00
11 5.14
0 0.00
0 0.00
202 94.39
12 5.61%
175  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 109
1 0.92
2 1.83
2 1.83
1 0.92
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
176  โรงเรียนบ้านโคกวัด 201
3 1.49
2 1.00
3 1.49
2 1.00
1 0.50
190 94.53
11 5.47%
177  โรงเรียนวัดหนองครก 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
179  โรงเรียนบ้านหนองม้า 159
7 4.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 95.60
7 4.40%
180  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 95
0 0.00
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
181  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 199
2 1.01
5 2.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
192 96.48
7 3.52%
182  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 177
1 0.56
0 0.00
5 2.82
0 0.00
0 0.00
171 96.61
6 3.39%
183  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 206
2 0.97
0 0.00
2 0.97
0 0.00
0 0.00
202 98.06
4 1.94%
184  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 121
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
185  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 140
2 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
186  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 234
2 0.85
1 0.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
231 98.72
3 1.28%
187  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 218
0 0.00
1 0.46
1 0.46
0 0.00
0 0.00
216 99.08
2 0.92%
188  โรงเรียนบ้านง้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านสารภี 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,431 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,691 10.18
เตี้ย  1,555 5.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,995 7.55
ผอมและเตี้ย  950 3.59
อ้วนและเตี้ย  786 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,454 69.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,977 คน


30.18%


Powered By www.thaieducation.net