ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดย่านรี 8
6 75.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 159
34 21.38
51 32.08
42 26.42
16 10.06
16 10.06
0 0.00
159 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 122
21 17.21
30 24.59
27 22.13
16 13.11
17 13.93
11 9.02
111 90.98%
4  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 45
34 75.56
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
7 15.56
38 84.44%
5  โรงเรียนบ้านซ่ง 56
40 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 28.57
40 71.43%
6  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 189
33 17.46
26 13.76
26 13.76
21 11.11
23 12.17
60 31.75
129 68.25%
7  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 42
6 14.29
5 11.90
8 19.05
5 11.90
2 4.76
16 38.10
26 61.90%
8  โรงเรียนบ้านบุสูง 188
22 11.70
26 13.83
16 8.51
23 12.23
29 15.43
72 38.30
116 61.70%
9  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 49
9 18.37
6 12.24
7 14.29
4 8.16
0 0.00
23 46.94
26 53.06%
10  โรงเรียนบ้านโคกลาน 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
5 22.73
1 4.55
11 50.00
11 50.00%
11  โรงเรียนบ้านทับลาน 260
42 16.15
29 11.15
38 14.62
20 7.69
0 0.00
131 50.38
129 49.62%
12  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 69
9 13.04
8 11.59
13 18.84
4 5.80
0 0.00
35 50.72
34 49.28%
13  โรงเรียนบ้านหินเทิน 169
21 12.43
18 10.65
9 5.33
11 6.51
22 13.02
88 52.07
81 47.93%
14  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 94
6 6.38
5 5.32
30 31.91
2 2.13
0 0.00
51 54.26
43 45.74%
15  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 94
6 6.38
3 3.19
10 10.64
9 9.57
13 13.83
53 56.38
41 43.62%
16  โรงเรียนบ้านหนองจิก 83
15 18.07
11 13.25
10 12.05
0 0.00
0 0.00
47 56.63
36 43.37%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 482
20 4.15
21 4.36
67 13.90
41 8.51
59 12.24
274 56.85
208 43.15%
18  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 14
1 7.14
0 0.00
5 35.71
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
19  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 147
28 19.05
16 10.88
8 5.44
10 6.80
1 0.68
84 57.14
63 42.86%
20  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 107
8 7.48
9 8.41
21 19.63
3 2.80
2 1.87
64 59.81
43 40.19%
21  โรงเรียนบ้านหนองโดน 99
15 15.15
3 3.03
13 13.13
8 8.08
0 0.00
60 60.61
39 39.39%
22  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 44
7 15.91
7 15.91
3 6.82
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 64
5 7.81
10 15.63
5 7.81
4 6.25
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
24  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 40
2 5.00
5 12.50
5 12.50
3 7.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
25  โรงเรียนบ้านเขากระแต 106
15 14.15
2 1.89
12 11.32
9 8.49
0 0.00
68 64.15
38 35.85%
26  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 81
6 7.41
10 12.35
11 13.58
1 1.23
1 1.23
52 64.20
29 35.80%
27  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 223
27 12.11
21 9.42
16 7.17
15 6.73
0 0.00
144 64.57
79 35.43%
28  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 154
19 12.34
21 13.64
4 2.60
10 6.49
0 0.00
100 64.94
54 35.06%
29  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 288
21 7.29
55 19.10
24 8.33
0 0.00
0 0.00
188 65.28
100 34.72%
30  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 147
7 4.76
4 2.72
18 12.24
12 8.16
10 6.80
96 65.31
51 34.69%
31  โรงเรียนวัดปากน้ำ 58
4 6.90
1 1.72
7 12.07
8 13.79
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
32  โรงเรียนบ้านทด 59
8 13.56
5 8.47
7 11.86
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
33  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 183
28 15.30
13 7.10
19 10.38
2 1.09
0 0.00
121 66.12
62 33.88%
34  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 107
3 2.80
1 0.93
18 16.82
4 3.74
10 9.35
71 66.36
36 33.64%
35  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 99
5 5.05
6 6.06
16 16.16
5 5.05
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
36  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 87
11 12.64
2 2.30
14 16.09
1 1.15
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
37  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 61
4 6.56
2 3.28
6 9.84
7 11.48
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
38  โรงเรียนบ้านกระเดียง 76
6 7.89
9 11.84
5 6.58
3 3.95
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
39  โรงเรียนบ้านวังกวาง 116
2 1.72
16 13.79
17 14.66
0 0.00
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
40  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 63
3 4.76
2 3.17
8 12.70
0 0.00
6 9.52
44 69.84
19 30.16%
41  โรงเรียนบ้านชำโสม 111
4 3.60
7 6.31
11 9.91
11 9.91
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
42  โรงเรียนวัดปากแพรก 48
8 16.67
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
43  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 158
13 8.23
1 0.63
15 9.49
17 10.76
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
5 7.35
7 10.29
6 8.82
0 0.00
1 1.47
49 72.06
19 27.94%
45  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
2 1.96
6 5.88
74 72.55
28 27.45%
46  โรงเรียนบ้านไผ่ 116
9 7.76
7 6.03
14 12.07
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
47  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 159
11 6.92
1 0.63
26 16.35
3 1.89
0 0.00
118 74.21
41 25.79%
48  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 66
8 12.12
9 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
49  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 113
9 7.96
7 6.19
9 7.96
1 0.88
3 2.65
84 74.34
29 25.66%
50  โรงเรียนวัดสารวนาราม 117
5 4.27
8 6.84
17 14.53
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 190
10 5.26
9 4.74
9 4.74
19 10.00
0 0.00
143 75.26
47 24.74%
52  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 145
12 8.28
14 9.66
4 2.76
5 3.45
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
53  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 320
19 5.94
7 2.19
41 12.81
7 2.19
0 0.00
246 76.88
74 23.13%
55  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 119
5 4.20
3 2.52
18 15.13
1 0.84
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
56  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 122
6 4.92
4 3.28
15 12.30
1 0.82
1 0.82
95 77.87
27 22.13%
57  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 86
4 4.65
4 4.65
11 12.79
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
58  โรงเรียนบ้านพระปรง 173
10 5.78
9 5.20
14 8.09
2 1.16
2 1.16
136 78.61
37 21.39%
59  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 134
18 13.43
2 1.49
8 5.97
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
60  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 210
12 5.71
4 1.90
26 12.38
1 0.48
0 0.00
167 79.52
43 20.48%
61  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 339
14 4.13
16 4.72
39 11.50
0 0.00
0 0.00
270 79.65
69 20.35%
62  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 105
3 2.86
4 3.81
11 10.48
3 2.86
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
63  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 223
6 2.69
4 1.79
10 4.48
6 2.69
18 8.07
179 80.27
44 19.73%
64  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 172
10 5.81
5 2.91
18 10.47
0 0.00
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
65  โรงเรียนวัดตันทาราม 37
2 5.41
0 0.00
3 8.11
2 5.41
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
66  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 214
15 7.01
15 7.01
2 0.93
8 3.74
0 0.00
174 81.31
40 18.69%
67  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
68  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 276
13 4.71
15 5.43
11 3.99
8 2.90
3 1.09
226 81.88
50 18.12%
69  โรงเรียนวัดวังหวาย 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
6 10.71
46 82.14
10 17.86%
70  โรงเรียนบ้านปราสาท 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
6 9.52
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
71  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 165
5 3.03
8 4.85
2 1.21
13 7.88
0 0.00
137 83.03
28 16.97%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 149
5 3.36
2 1.34
18 12.08
0 0.00
0 0.00
124 83.22
25 16.78%
73  โรงเรียนวัดโคกอุดม 353
22 6.23
12 3.40
14 3.97
3 0.85
5 1.42
297 84.14
56 15.86%
74  โรงเรียนบ้านขุนศรี 140
6 4.29
4 2.86
12 8.57
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
75  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 154
5 3.25
2 1.30
7 4.55
5 3.25
4 2.60
131 85.06
23 14.94%
76  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 155
10 6.45
6 3.87
7 4.52
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
77  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 358
16 4.47
17 4.75
20 5.59
0 0.00
0 0.00
305 85.20
53 14.80%
78  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 134
5 3.73
1 0.75
11 8.21
2 1.49
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
79  โรงเรียนบ้านเขาปูน 84
1 1.19
4 4.76
6 7.14
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
80  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 100
1 1.00
4 4.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
81  โรงเรียนวัดเกาะแดง 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 10.91
48 87.27
7 12.73%
82  โรงเรียนบรรหารวิทยา 272
2 0.74
5 1.84
6 2.21
15 5.51
6 2.21
238 87.50
34 12.50%
83  โรงเรียนบ้านหนองแหน 120
3 2.50
5 4.17
7 5.83
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
84  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 155
3 1.94
2 1.29
14 9.03
0 0.00
0 0.00
136 87.74
19 12.26%
85  โรงเรียนวัดเนินสูง 91
3 3.30
0 0.00
7 7.69
1 1.10
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
86  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
87  โรงเรียนอนุบาลนาดี 226
7 3.10
11 4.87
8 3.54
0 0.00
0 0.00
200 88.50
26 11.50%
88  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 105
3 2.86
3 2.86
3 2.86
3 2.86
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
89  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 124
4 3.23
4 3.23
5 4.03
1 0.81
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
90  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 279
13 4.66
8 2.87
10 3.58
0 0.00
0 0.00
248 88.89
31 11.11%
91  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
92  โรงเรียนบ้านวังรี 86
5 5.81
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
93  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 111
3 2.70
2 1.80
5 4.50
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
94  โรงเรียนวัดหาดสูง 127
0 0.00
0 0.00
11 8.66
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
95  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 134
3 2.24
3 2.24
4 2.99
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
96  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 102
1 0.98
1 0.98
4 3.92
0 0.00
2 1.96
94 92.16
8 7.84%
97  โรงเรียนบ้านโนนสูง 133
3 2.26
4 3.01
3 2.26
0 0.00
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
98  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
99  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
100  โรงเรียนบ้านหนองหอย 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
3 3.06
92 93.88
6 6.12%
101  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 143
0 0.00
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
102  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 129
1 0.78
0 0.00
6 4.65
0 0.00
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
103  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 122
2 1.64
1 0.82
2 1.64
1 0.82
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
105  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
1 0.81
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
106  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
107  โรงเรียนบ้านโคกหอม 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
108  โรงเรียนบ้านแก่ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
109  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,879 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  940 6.77
เตี้ย  736 5.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,176 8.47
ผอมและเตี้ย  433 3.12
อ้วนและเตี้ย  279 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,315 74.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,564 คน


25.68%


Powered By www.thaieducation.net