ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 318
25 7.86
22 6.92
63 19.81
47 14.78
85 26.73
76 23.90
242 76.10%
2  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 201
16 7.96
29 14.43
14 6.97
45 22.39
43 21.39
54 26.87
147 73.13%
3  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 97
15 15.46
15 15.46
6 6.19
15 15.46
15 15.46
31 31.96
66 68.04%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 271
54 19.93
35 12.92
38 14.02
24 8.86
13 4.80
107 39.48
164 60.52%
5  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 48
15 31.25
7 14.58
3 6.25
3 6.25
1 2.08
19 39.58
29 60.42%
6  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 183
30 16.39
17 9.29
24 13.11
14 7.65
16 8.74
82 44.81
101 55.19%
7  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 801
93 11.61
14 1.75
92 11.49
107 13.36
107 13.36
388 48.44
413 51.56%
8  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 367
55 14.99
65 17.71
43 11.72
11 3.00
13 3.54
180 49.05
187 50.95%
9  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 515
50 9.71
23 4.47
64 12.43
73 14.17
51 9.90
254 49.32
261 50.68%
10  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 75
6 8.00
9 12.00
7 9.33
6 8.00
10 13.33
37 49.33
38 50.67%
11  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 134
8 5.97
16 11.94
37 27.61
3 2.24
3 2.24
67 50.00
67 50.00%
12  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 332
17 5.12
9 2.71
51 15.36
27 8.13
62 18.67
166 50.00
166 50.00%
13  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 68
11 16.18
10 14.71
12 17.65
0 0.00
0 0.00
35 51.47
33 48.53%
14  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 356
13 3.65
27 7.58
32 8.99
40 11.24
59 16.57
185 51.97
171 48.03%
15  โรงเรียนวัดหนองผักชี 86
17 19.77
3 3.49
20 23.26
1 1.16
0 0.00
45 52.33
41 47.67%
16  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 66
11 16.67
6 9.09
13 19.70
0 0.00
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
17  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 150
14 9.33
12 8.00
32 21.33
9 6.00
0 0.00
83 55.33
67 44.67%
18  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 67
15 22.39
2 2.99
10 14.93
2 2.99
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
19  โรงเรียนวัดชำผักแพว 192
20 10.42
15 7.81
31 16.15
13 6.77
3 1.56
110 57.29
82 42.71%
20  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 106
15 14.15
8 7.55
21 19.81
0 0.00
0 0.00
62 58.49
44 41.51%
21  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 78
12 15.38
3 3.85
16 20.51
1 1.28
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
22  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 186
3 1.61
16 8.60
10 5.38
19 10.22
27 14.52
111 59.68
75 40.32%
23  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 62
8 12.90
2 3.23
4 6.45
6 9.68
5 8.06
37 59.68
25 40.32%
24  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 88
3 3.41
5 5.68
7 7.95
8 9.09
12 13.64
53 60.23
35 39.77%
25  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 272
36 13.24
14 5.15
50 18.38
5 1.84
2 0.74
165 60.66
107 39.34%
26  โรงเรียนบ้านหลังเขา 135
15 11.11
23 17.04
7 5.19
6 4.44
2 1.48
82 60.74
53 39.26%
27  โรงเรียนวัดลำบัว 175
13 7.43
9 5.14
7 4.00
22 12.57
16 9.14
108 61.71
67 38.29%
28  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 229
16 6.99
24 10.48
35 15.28
10 4.37
0 0.00
144 62.88
85 37.12%
29  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 402
25 6.22
37 9.20
24 5.97
31 7.71
31 7.71
254 63.18
148 36.82%
30  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 80
4 5.00
0 0.00
22 27.50
3 3.75
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
31  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 141
7 4.96
11 7.80
11 7.80
11 7.80
11 7.80
90 63.83
51 36.17%
32  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 42
8 19.05
0 0.00
4 9.52
3 7.14
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
33  โรงเรียนวัดคลองห้า 119
2 1.68
6 5.04
15 12.61
8 6.72
11 9.24
77 64.71
42 35.29%
34  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 312
32 10.26
30 9.62
40 12.82
7 2.24
1 0.32
202 64.74
110 35.26%
35  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 234
27 11.54
9 3.85
31 13.25
8 3.42
7 2.99
152 64.96
82 35.04%
36  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 166
13 7.83
0 0.00
22 13.25
0 0.00
23 13.86
108 65.06
58 34.94%
37  โรงเรียนวัดโพนทอง 61
6 9.84
0 0.00
6 9.84
4 6.56
5 8.20
40 65.57
21 34.43%
38  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 259
29 11.20
15 5.79
35 13.51
8 3.09
2 0.77
170 65.64
89 34.36%
39  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 56
6 10.71
3 5.36
10 17.86
0 0.00
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
40  โรงเรียนวัดขอนหอม 65
9 13.85
0 0.00
13 20.00
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
41  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 113
11 9.73
12 10.62
15 13.27
0 0.00
0 0.00
75 66.37
38 33.63%
42  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 143
8 5.59
3 2.10
11 7.69
11 7.69
15 10.49
95 66.43
48 33.57%
43  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 81
5 6.17
3 3.70
4 4.94
6 7.41
8 9.88
55 67.90
26 32.10%
44  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 132
12 9.09
0 0.00
18 13.64
0 0.00
12 9.09
90 68.18
42 31.82%
45  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 142
8 5.63
0 0.00
21 14.79
11 7.75
5 3.52
97 68.31
45 31.69%
46  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 201
8 3.98
12 5.97
10 4.98
15 7.46
18 8.96
138 68.66
63 31.34%
47  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 117
11 9.40
1 0.85
21 17.95
3 2.56
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
48  โรงเรียนบ้านท่าพลู 118
10 8.47
5 4.24
21 17.80
0 0.00
0 0.00
82 69.49
36 30.51%
49  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 37
2 5.41
0 0.00
9 24.32
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
50  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 145
11 7.59
7 4.83
6 4.14
11 7.59
8 5.52
102 70.34
43 29.66%
51  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 129
12 9.30
8 6.20
14 10.85
4 3.10
0 0.00
91 70.54
38 29.46%
52  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 138
18 13.04
7 5.07
15 10.87
0 0.00
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
53  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 59
5 8.47
3 5.08
5 8.47
3 5.08
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
54  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 793
40 5.04
34 4.29
60 7.57
40 5.04
54 6.81
565 71.25
228 28.75%
55  โรงเรียนบ้านหัวถนน 68
4 5.88
2 2.94
10 14.71
3 4.41
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
56  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 68
4 5.88
2 2.94
11 16.18
2 2.94
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
57  โรงเรียนบ้านซับบอน 111
12 10.81
0 0.00
14 12.61
5 4.50
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
58  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 80
9 11.25
5 6.25
7 8.75
1 1.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
59  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 37
1 2.70
1 2.70
5 13.51
2 5.41
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
60  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 83
2 2.41
4 4.82
14 16.87
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
61  โรงเรียนบ้านซับพริก 183
14 7.65
4 2.19
19 10.38
7 3.83
0 0.00
139 75.96
44 24.04%
62  โรงเรียนบ้านคลองไทร 67
0 0.00
1 1.49
15 22.39
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
63  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 72
6 8.33
5 6.94
4 5.56
2 2.78
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
64  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 242
8 3.31
14 5.79
31 12.81
4 1.65
0 0.00
185 76.45
57 23.55%
65  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 94
4 4.26
4 4.26
8 8.51
3 3.19
3 3.19
72 76.60
22 23.40%
66  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 703
83 11.81
5 0.71
75 10.67
0 0.00
0 0.00
540 76.81
163 23.19%
67  โรงเรียนวัดบุรีการาม 104
12 11.54
8 7.69
4 3.85
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
68  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 96
9 9.38
5 5.21
8 8.33
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
69  โรงเรียนวัดบึงไม้ 150
8 5.33
10 6.67
10 6.67
5 3.33
1 0.67
116 77.33
34 22.67%
70  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 126
5 3.97
5 3.97
18 14.29
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
71  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 173
13 7.51
7 4.05
14 8.09
4 2.31
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
72  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 64
2 3.13
3 4.69
9 14.06
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
73  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 79
3 3.80
3 3.80
2 2.53
2 2.53
7 8.86
62 78.48
17 21.52%
74  โรงเรียนวัดหนองครก 149
7 4.70
2 1.34
10 6.71
7 4.70
6 4.03
117 78.52
32 21.48%
75  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
3 6.38
3 6.38
3 6.38
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
76  โรงเรียนวัดโคกกลาง 43
2 4.65
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
77  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 67
0 0.00
1 1.49
12 17.91
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
78  โรงเรียนวัดนาบุญ 241
14 5.81
4 1.66
8 3.32
14 5.81
10 4.15
191 79.25
50 20.75%
79  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 108
5 4.63
5 4.63
1 0.93
1 0.93
10 9.26
86 79.63
22 20.37%
80  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 138
0 0.00
0 0.00
27 19.57
0 0.00
1 0.72
110 79.71
28 20.29%
81  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
2 4.44
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 132
12 9.09
5 3.79
9 6.82
0 0.00
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
83  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 82
2 2.44
4 4.88
8 9.76
2 2.44
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
84  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 246
14 5.69
3 1.22
31 12.60
0 0.00
0 0.00
198 80.49
48 19.51%
85  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 109
6 5.50
5 4.59
7 6.42
3 2.75
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
86  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 99
1 1.01
0 0.00
18 18.18
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
87  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 356
22 6.18
24 6.74
22 6.18
0 0.00
0 0.00
288 80.90
68 19.10%
88  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 256
14 5.47
10 3.91
24 9.38
0 0.00
0 0.00
208 81.25
48 18.75%
89  โรงเรียนวัดบ้านจาน 94
6 6.38
1 1.06
10 10.64
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
90  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 145
7 4.83
6 4.14
12 8.28
1 0.69
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
91  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 97
3 3.09
5 5.15
9 9.28
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
92  โรงเรียนวัดโคกกรุง 264
27 10.23
7 2.65
12 4.55
0 0.00
0 0.00
218 82.58
46 17.42%
93  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 92
2 2.17
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
94  โรงเรียนบ้านช่อง 64
3 4.69
3 4.69
4 6.25
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
95  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 128
5 3.91
3 2.34
9 7.03
3 2.34
2 1.56
106 82.81
22 17.19%
96  โรงเรียนวัดหนองโรง 106
5 4.72
3 2.83
9 8.49
1 0.94
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
97  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 90
2 2.22
2 2.22
11 12.22
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
98  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 66
4 6.06
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
99  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 265
11 4.15
0 0.00
21 7.92
11 4.15
0 0.00
222 83.77
43 16.23%
100  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 150
17 11.33
0 0.00
7 4.67
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
101  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 107
9 8.41
1 0.93
7 6.54
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
102  โรงเรียนวัดบ้านดอน 170
5 2.94
0 0.00
20 11.76
0 0.00
2 1.18
143 84.12
27 15.88%
103  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 271
10 3.69
11 4.06
19 7.01
3 1.11
0 0.00
228 84.13
43 15.87%
104  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 103
3 2.91
0 0.00
12 11.65
0 0.00
1 0.97
87 84.47
16 15.53%
105  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 174
12 6.90
0 0.00
15 8.62
0 0.00
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
106  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 86
3 3.49
4 4.65
3 3.49
0 0.00
3 3.49
73 84.88
13 15.12%
107  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 113
4 3.54
4 3.54
8 7.08
1 0.88
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
108  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 553
18 3.25
15 2.71
48 8.68
1 0.18
0 0.00
471 85.17
82 14.83%
109  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 186
10 5.38
3 1.61
12 6.45
1 0.54
1 0.54
159 85.48
27 14.52%
110  โรงเรียนวัดเตาปูน 210
7 3.33
2 0.95
21 10.00
0 0.00
0 0.00
180 85.71
30 14.29%
111  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 910
30 3.30
18 1.98
72 7.91
8 0.88
0 0.00
782 85.93
128 14.07%
112  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 101
0 0.00
2 1.98
10 9.90
0 0.00
2 1.98
87 86.14
14 13.86%
113  โรงเรียนวัดหนองปลิง 101
3 2.97
3 2.97
6 5.94
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
114  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 168
6 3.57
17 10.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
115  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 139
13 9.35
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
116  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 169
6 3.55
3 1.78
12 7.10
0 0.00
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
117  โรงเรียนวัดบ้านลาด 94
5 5.32
2 2.13
2 2.13
2 2.13
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
118  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 61
1 1.64
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
119  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 125
1 0.80
0 0.00
12 9.60
1 0.80
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
120  โรงเรียนวัดคำพราน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 11.11
32 88.89
4 11.11%
121  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 74
1 1.35
0 0.00
4 5.41
1 1.35
2 2.70
66 89.19
8 10.81%
122  โรงเรียนบ้านบางกง 335
11 3.28
2 0.60
13 3.88
7 2.09
3 0.90
299 89.25
36 10.75%
123  โรงเรียนวัดปากน้ำ 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
124  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 87
3 3.45
2 2.30
4 4.60
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
125  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 390
10 2.56
4 1.03
1 0.26
14 3.59
10 2.56
351 90.00
39 10.00%
126  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
127  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
2 2.38
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
128  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 148
3 2.03
0 0.00
11 7.43
0 0.00
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
129  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 8.99
81 91.01
8 8.99%
130  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
0 0.00
2 2.38
77 91.67
7 8.33%
131  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
132  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 136
5 3.68
0 0.00
5 3.68
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
133  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 179
2 1.12
0 0.00
8 4.47
0 0.00
0 0.00
169 94.41
10 5.59%
134  โรงเรียนวัดบ้านดง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.49
66 98.51
1 1.49%
135  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,951 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,515 6.90
เตี้ย  927 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,160 9.84
ผอมและเตี้ย  835 3.80
อ้วนและเตี้ย  838 3.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,676 71.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,275 คน


28.59%


Powered By www.thaieducation.net