ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 78
5 6.41
0 0.00
72 92.31
1 1.28
0 0.00
0 0.00
78 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 13
7 53.85
0 0.00
5 38.46
0 0.00
1 7.69
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 82
17 20.73
15 18.29
28 34.15
18 21.95
4 4.88
0 0.00
82 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 44
39 88.64
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
5  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 117
28 23.93
15 12.82
30 25.64
21 17.95
23 19.66
0 0.00
117 100.00%
6  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 195
96 49.23
43 22.05
13 6.67
18 9.23
12 6.15
13 6.67
182 93.33%
7  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 111
60 54.05
26 23.42
16 14.41
0 0.00
0 0.00
9 8.11
102 91.89%
8  โรงเรียนบ้านหนองจิก 44
31 70.45
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
9 20.45
35 79.55%
9  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 44
22 50.00
0 0.00
2 4.55
11 25.00
0 0.00
9 20.45
35 79.55%
10  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 64
32 50.00
10 15.63
5 7.81
2 3.13
0 0.00
15 23.44
49 76.56%
11  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 21
10 47.62
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
5 23.81
16 76.19%
12  โรงเรียนบ้านโนนโก 37
24 64.86
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
10 27.03
27 72.97%
13  โรงเรียนบ้านสมอโคน 30
3 10.00
3 10.00
2 6.67
6 20.00
7 23.33
9 30.00
21 70.00%
14  โรงเรียนบ้านหนองแขม 70
4 5.71
3 4.29
16 22.86
7 10.00
19 27.14
21 30.00
49 70.00%
15  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 169
108 63.91
0 0.00
6 3.55
0 0.00
0 0.00
55 32.54
114 67.46%
16  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 86
53 61.63
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
28 32.56
58 67.44%
17  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 161
92 57.14
0 0.00
14 8.70
0 0.00
0 0.00
55 34.16
106 65.84%
18  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 203
27 13.30
18 8.87
10 4.93
35 17.24
33 16.26
80 39.41
123 60.59%
19  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 245
47 19.18
26 10.61
35 14.29
18 7.35
18 7.35
101 41.22
144 58.78%
20  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 114
2 1.75
7 6.14
21 18.42
9 7.89
28 24.56
47 41.23
67 58.77%
21  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 155
22 14.19
17 10.97
25 16.13
20 12.90
7 4.52
64 41.29
91 58.71%
22  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 116
24 20.69
28 24.14
1 0.86
14 12.07
0 0.00
49 42.24
67 57.76%
23  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 96
25 26.04
4 4.17
17 17.71
5 5.21
4 4.17
41 42.71
55 57.29%
24  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 74
3 4.05
3 4.05
16 21.62
6 8.11
13 17.57
33 44.59
41 55.41%
25  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 41
14 34.15
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
26  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 64
16 25.00
7 10.94
7 10.94
4 6.25
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
27  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 153
10 6.54
13 8.50
13 8.50
19 12.42
23 15.03
75 49.02
78 50.98%
28  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1479
190 12.85
21 1.42
395 26.71
17 1.15
128 8.65
728 49.22
751 50.78%
29  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 127
17 13.39
14 11.02
23 18.11
10 7.87
0 0.00
63 49.61
64 50.39%
30  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 104
9 8.65
15 14.42
12 11.54
15 14.42
1 0.96
52 50.00
52 50.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 44
14 31.82
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
32  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 329
24 7.29
54 16.41
72 21.88
10 3.04
3 0.91
166 50.46
163 49.54%
33  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 164
67 40.85
0 0.00
13 7.93
0 0.00
0 0.00
84 51.22
80 48.78%
34  โรงเรียนบ้านพานทอง 80
30 37.50
2 2.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
42 52.50
38 47.50%
35  โรงเรียนวัดคูยาง 1708
192 11.24
251 14.70
79 4.63
172 10.07
71 4.16
943 55.21
765 44.79%
36  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 139
13 9.35
10 7.19
37 26.62
1 0.72
0 0.00
78 56.12
61 43.88%
37  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 76
9 11.84
9 11.84
12 15.79
2 2.63
1 1.32
43 56.58
33 43.42%
38  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 132
10 7.58
3 2.27
15 11.36
13 9.85
15 11.36
76 57.58
56 42.42%
39  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 125
21 16.80
10 8.00
19 15.20
1 0.80
2 1.60
72 57.60
53 42.40%
40  โรงเรียนบ้านหนองโสน 131
23 17.56
13 9.92
14 10.69
5 3.82
0 0.00
76 58.02
55 41.98%
41  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 105
17 16.19
24 22.86
1 0.95
0 0.00
0 0.00
63 60.00
42 40.00%
42  โรงเรียนบ้านช่องลม 33
5 15.15
4 12.12
4 12.12
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
43  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 101
14 13.86
7 6.93
15 14.85
3 2.97
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
44  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 34
7 20.59
0 0.00
3 8.82
3 8.82
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
45  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 138
10 7.25
12 8.70
15 10.87
15 10.87
0 0.00
86 62.32
52 37.68%
46  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 93
4 4.30
0 0.00
19 20.43
6 6.45
6 6.45
58 62.37
35 37.63%
47  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 125
17 13.60
8 6.40
22 17.60
0 0.00
0 0.00
78 62.40
47 37.60%
48  โรงเรียนสหวิทยาคม 133
7 5.26
4 3.01
19 14.29
12 9.02
8 6.02
83 62.41
50 37.59%
49  โรงเรียนบ้านวังทอง 155
7 4.52
22 14.19
24 15.48
5 3.23
0 0.00
97 62.58
58 37.42%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 46
8 17.39
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
51  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 63
4 6.35
7 11.11
4 6.35
3 4.76
5 7.94
40 63.49
23 36.51%
52  โรงเรียนบ้านตอรัง 124
6 4.84
8 6.45
15 12.10
7 5.65
8 6.45
80 64.52
44 35.48%
53  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 31
3 9.68
1 3.23
3 9.68
1 3.23
3 9.68
20 64.52
11 35.48%
54  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 17
0 0.00
2 11.76
2 11.76
2 11.76
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
55  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 120
36 30.00
1 0.83
5 4.17
0 0.00
0 0.00
78 65.00
42 35.00%
56  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 63
5 7.94
5 7.94
4 6.35
8 12.70
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
57  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
58  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 724
60 8.29
46 6.35
55 7.60
25 3.45
64 8.84
474 65.47
250 34.53%
59  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 215
12 5.58
30 13.95
32 14.88
0 0.00
0 0.00
141 65.58
74 34.42%
60  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 82
12 14.63
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
61  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 173
15 8.67
10 5.78
20 11.56
9 5.20
5 2.89
114 65.90
59 34.10%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 103
28 27.18
1 0.97
5 4.85
1 0.97
0 0.00
68 66.02
35 33.98%
63  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 70
12 17.14
4 5.71
3 4.29
2 2.86
2 2.86
47 67.14
23 32.86%
64  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 226
14 6.19
7 3.10
14 6.19
16 7.08
21 9.29
154 68.14
72 31.86%
65  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 157
12 7.64
7 4.46
14 8.92
12 7.64
5 3.18
107 68.15
50 31.85%
66  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 252
25 9.92
24 9.52
8 3.17
14 5.56
7 2.78
174 69.05
78 30.95%
67  โรงเรียนบ้านหนองแดน 156
12 7.69
15 9.62
13 8.33
6 3.85
2 1.28
108 69.23
48 30.77%
68  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 130
13 10.00
4 3.08
22 16.92
0 0.00
1 0.77
90 69.23
40 30.77%
69  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 261
24 9.20
11 4.21
39 14.94
6 2.30
0 0.00
181 69.35
80 30.65%
70  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 43
3 6.98
5 11.63
2 4.65
1 2.33
2 4.65
30 69.77
13 30.23%
71  โรงเรียนบ้านหนองรี 108
13 12.04
7 6.48
4 3.70
7 6.48
1 0.93
76 70.37
32 29.63%
72  โรงเรียนบ้านวังชมภู 95
5 5.26
0 0.00
20 21.05
3 3.16
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
73  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 193
15 7.77
25 12.95
12 6.22
2 1.04
2 1.04
137 70.98
56 29.02%
74  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 100
6 6.00
0 0.00
23 23.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
75  โรงเรียนบ้านแคทอง 52
10 19.23
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
76  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 314
33 10.51
33 10.51
22 7.01
0 0.00
0 0.00
226 71.97
88 28.03%
77  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 145
4 2.76
3 2.07
11 7.59
7 4.83
14 9.66
106 73.10
39 26.90%
78  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
6 4.72
6 4.72
19 14.96
2 1.57
1 0.79
93 73.23
34 26.77%
79  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 71
4 5.63
6 8.45
4 5.63
4 5.63
1 1.41
52 73.24
19 26.76%
80  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 205
4 1.95
2 0.98
26 12.68
7 3.41
15 7.32
151 73.66
54 26.34%
81  โรงเรียนบ้านไร่ดง 42
0 0.00
0 0.00
11 26.19
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
82  โรงเรียนสาธิต 486
50 10.29
30 6.17
23 4.73
17 3.50
6 1.23
360 74.07
126 25.93%
83  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 112
15 13.39
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
84  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 197
33 16.75
12 6.09
0 0.00
2 1.02
3 1.52
147 74.62
50 25.38%
85  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 158
3 1.90
4 2.53
29 18.35
3 1.90
0 0.00
119 75.32
39 24.68%
86  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 73
2 2.74
7 9.59
9 12.33
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
87  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 122
10 8.20
6 4.92
13 10.66
0 0.00
1 0.82
92 75.41
30 24.59%
88  โรงเรียนบ้านทรายทอง 75
2 2.67
4 5.33
11 14.67
1 1.33
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
89  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 195
12 6.15
4 2.05
28 14.36
1 0.51
1 0.51
149 76.41
46 23.59%
90  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 71
11 15.49
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
91  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 99
8 8.08
2 2.02
12 12.12
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
92  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 55
4 7.27
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
93  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 211
15 7.11
16 7.58
8 3.79
3 1.42
4 1.90
165 78.20
46 21.80%
94  โรงเรียนบ้านบางลาด 231
26 11.26
6 2.60
13 5.63
5 2.16
0 0.00
181 78.35
50 21.65%
95  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
1 2.70
1 2.70
29 78.38
8 21.62%
96  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 216
6 2.78
11 5.09
27 12.50
2 0.93
0 0.00
170 78.70
46 21.30%
97  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 104
3 2.88
6 5.77
8 7.69
5 4.81
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
98  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 175
7 4.00
5 2.86
24 13.71
1 0.57
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
99  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 142
2 1.41
9 6.34
18 12.68
1 0.70
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
100  โรงเรียนบ้านเทพนคร 139
9 6.47
5 3.60
15 10.79
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
101  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 532
30 5.64
32 6.02
30 5.64
12 2.26
7 1.32
421 79.14
111 20.86%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 103
2 1.94
2 1.94
15 14.56
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
103  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 172
10 5.81
7 4.07
7 4.07
7 4.07
4 2.33
137 79.65
35 20.35%
104  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 84
6 7.14
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
105  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 153
13 8.50
8 5.23
9 5.88
0 0.00
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
106  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 123
5 4.07
3 2.44
15 12.20
1 0.81
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
107  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 180
19 10.56
6 3.33
9 5.00
1 0.56
0 0.00
145 80.56
35 19.44%
108  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 108
5 4.63
3 2.78
9 8.33
4 3.70
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
109  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 57
4 7.02
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
110  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 52
3 5.77
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
111  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 133
6 4.51
5 3.76
6 4.51
5 3.76
3 2.26
108 81.20
25 18.80%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
3 6.25
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
113  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 118
5 4.24
8 6.78
9 7.63
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
114  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 140
10 7.14
8 5.71
8 5.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
115  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 70
2 2.86
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
116  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 81
4 4.94
8 9.88
3 3.70
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
117  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
4 4.88
4 4.88
4 4.88
3 3.66
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
118  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 61
3 4.92
2 3.28
3 4.92
2 3.28
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
119  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 95
4 4.21
4 4.21
9 9.47
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
120  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
121  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 109
5 4.59
2 1.83
5 4.59
2 1.83
5 4.59
90 82.57
19 17.43%
122  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
0 0.00
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
123  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 81
3 3.70
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
124  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 105
4 3.81
4 3.81
9 8.57
1 0.95
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
125  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 123
8 6.50
5 4.07
6 4.88
2 1.63
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
126  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
11 6.63
0 0.00
11 6.63
4 2.41
2 1.20
138 83.13
28 16.87%
127  โรงเรียนบ้านปางขนุน 209
9 4.31
13 6.22
13 6.22
0 0.00
0 0.00
174 83.25
35 16.75%
128  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 102
5 4.90
3 2.94
9 8.82
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
129  โรงเรียนบ้านเก่า 72
5 6.94
0 0.00
6 8.33
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
130  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 43
0 0.00
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
131  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 124
8 6.45
8 6.45
2 1.61
2 1.61
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
132  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
2 2.44
6 7.32
69 84.15
13 15.85%
133  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
1 1.28
3 3.85
66 84.62
12 15.38%
134  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
2 6.06
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
135  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 86
0 0.00
0 0.00
7 8.14
0 0.00
6 6.98
73 84.88
13 15.12%
136  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 109
0 0.00
0 0.00
16 14.68
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
137  โรงเรียนบ้านหัวยาง 41
1 2.44
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
138  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 108
3 2.78
1 0.93
11 10.19
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
139  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 127
3 2.36
1 0.79
13 10.24
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
140  โรงเรียนบ้านนานอก 45
0 0.00
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
141  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 98
5 5.10
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
142  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 83
7 8.43
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
143  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 673
30 4.46
17 2.53
42 6.24
0 0.00
0 0.00
584 86.78
89 13.22%
144  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 268
5 1.87
4 1.49
21 7.84
2 0.75
3 1.12
233 86.94
35 13.06%
145  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
3 4.29
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
146  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 148
8 5.41
5 3.38
6 4.05
0 0.00
0 0.00
129 87.16
19 12.84%
147  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 78
10 12.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
148  โรงเรียนบ้านท่านา 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
149  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 96
12 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
150  โรงเรียนบ้านไร่ 105
2 1.90
0 0.00
8 7.62
3 2.86
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
151  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 65
0 0.00
5 7.69
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
152  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 103
4 3.88
2 1.94
3 2.91
3 2.91
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
154  โรงเรียนบ้านหนองกรด 70
4 5.71
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
155  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 62
3 4.84
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
156  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 125
4 3.20
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
157  โรงเรียนวัดโพธาราม 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
158  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 289
8 2.77
7 2.42
16 5.54
0 0.00
0 0.00
258 89.27
31 10.73%
159  โรงเรียนบ้านหนองทอง 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
1 1.75
51 89.47
6 10.53%
160  โรงเรียนบ้านหนองขาม 124
4 3.23
3 2.42
6 4.84
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
161  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
162  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
5 8.62
52 89.66
6 10.34%
163  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 79
2 2.53
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
164  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
165  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 158
4 2.53
3 1.90
7 4.43
1 0.63
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
166  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
167  โรงเรียนบ้านหนองทราย 106
3 2.83
1 0.94
5 4.72
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
168  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 133
10 7.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
169  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 81
6 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
170  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 115
0 0.00
0 0.00
8 6.96
0 0.00
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
171  โรงเรียนบ้านไทยทวี 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
172  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 76
2 2.63
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
173  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
174  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 78
1 1.28
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
175  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 205
3 1.46
0 0.00
10 4.88
0 0.00
0 0.00
192 93.66
13 6.34%
176  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 135
6 4.44
0 0.00
2 1.48
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
177  โรงเรียนบ้านลานหิน 139
4 2.88
0 0.00
4 2.88
0 0.00
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
178  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
179  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
180  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 173
4 2.31
1 0.58
4 2.31
0 0.00
0 0.00
164 94.80
9 5.20%
181  โรงเรียนบ้านลานทอง 99
0 0.00
0 0.00
4 4.04
0 0.00
1 1.01
94 94.95
5 5.05%
182  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
183  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 129
0 0.00
0 0.00
3 2.33
3 2.33
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
184  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 303
4 1.32
1 0.33
4 1.32
2 0.66
3 0.99
289 95.38
14 4.62%
185  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 129
1 0.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.10
124 96.12
5 3.88%
186  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
187  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 227
3 1.32
2 0.88
3 1.32
0 0.00
0 0.00
219 96.48
8 3.52%
188  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 149
2 1.34
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
144 96.64
5 3.36%
189  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 130
2 1.54
0 0.00
2 1.54
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
191  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 132
0 0.00
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
192  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 112
2 1.79
0 0.00
1 0.89
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
193  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 445
0 0.00
0 0.00
9 2.02
0 0.00
0 0.00
436 97.98
9 2.02%
194  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
195  โรงเรียนบ้านจันทิมา 236
0 0.00
0 0.00
3 1.27
0 0.00
0 0.00
233 98.73
3 1.27%
196  โรงเรียนบ้านวังประดา 89
1 1.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 98.88
1 1.12%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านแม่บัว 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,584 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,541 9.21
เตี้ย  1,336 4.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,514 9.11
ผอมและเตี้ย  776 2.81
อ้วนและเตี้ย  657 2.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,760 71.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,824 คน


28.36%


Powered By www.thaieducation.net