ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1024
17 1.66
52 5.08
302 29.49
537 52.44
116 11.33
0 0.00
1024 100.00%
2  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 681
112 16.45
51 7.49
147 21.59
175 25.70
163 23.94
33 4.85
648 95.15%
3  โรงเรียนวัดด่าน 259
18 6.95
1 0.39
49 18.92
19 7.34
50 19.31
122 47.10
137 52.90%
4  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 473
16 3.38
13 2.75
159 33.62
4 0.85
26 5.50
255 53.91
218 46.09%
5  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 740
51 6.89
14 1.89
113 15.27
65 8.78
78 10.54
419 56.62
321 43.38%
6  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 766
26 3.39
9 1.17
141 18.41
35 4.57
106 13.84
449 58.62
317 41.38%
7  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1178
61 5.18
26 2.21
174 14.77
87 7.39
108 9.17
722 61.29
456 38.71%
8  โรงเรียนราชวินิต 2298
77 3.35
41 1.78
385 16.75
118 5.13
212 9.23
1465 63.75
833 36.25%
9  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1034
43 4.16
58 5.61
223 21.57
15 1.45
7 0.68
688 66.54
346 33.46%
10  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 218
12 5.50
38 17.43
15 6.88
5 2.29
1 0.46
147 67.43
71 32.57%
11  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 765
58 7.58
17 2.22
169 22.09
4 0.52
0 0.00
517 67.58
248 32.42%
12  โรงเรียนวัดนาคปรก 219
6 2.74
8 3.65
54 24.66
0 0.00
0 0.00
151 68.95
68 31.05%
13  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 355
25 7.04
19 5.35
46 12.96
8 2.25
10 2.82
247 69.58
108 30.42%
14  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 555
26 4.68
8 1.44
63 11.35
34 6.13
35 6.31
389 70.09
166 29.91%
15  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 688
35 5.09
11 1.60
44 6.40
21 3.05
74 10.76
503 73.11
185 26.89%
16  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 286
8 2.80
7 2.45
57 19.93
0 0.00
3 1.05
211 73.78
75 26.22%
17  โรงเรียนประถมนนทรี 420
16 3.81
20 4.76
62 14.76
0 0.00
0 0.00
322 76.67
98 23.33%
18  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 706
25 3.54
10 1.42
56 7.93
35 4.96
36 5.10
544 77.05
162 22.95%
19  โรงเรียนวัดหนัง 587
21 3.58
11 1.87
102 17.38
0 0.00
0 0.00
453 77.17
134 22.83%
20  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1404
54 3.85
14 1.00
234 16.67
0 0.00
1 0.07
1101 78.42
303 21.58%
21  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1224
79 6.45
52 4.25
127 10.38
0 0.00
0 0.00
966 78.92
258 21.08%
22  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1570
72 4.59
0 0.00
254 16.18
0 0.00
0 0.00
1244 79.24
326 20.76%
23  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 524
16 3.05
0 0.00
91 17.37
0 0.00
0 0.00
417 79.58
107 20.42%
24  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 206
3 1.46
0 0.00
36 17.48
0 0.00
1 0.49
166 80.58
40 19.42%
25  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1413
8 0.57
8 0.57
72 5.10
0 0.00
170 12.03
1155 81.74
258 18.26%
26  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 252
0 0.00
15 5.95
28 11.11
0 0.00
0 0.00
209 82.94
43 17.06%
27  โรงเรียนวัดโสมนัส 277
8 2.89
7 2.53
32 11.55
0 0.00
0 0.00
230 83.03
47 16.97%
28  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 218
7 3.21
5 2.29
20 9.17
3 1.38
0 0.00
183 83.94
35 16.06%
29  โรงเรียนพญาไท 1642
56 3.41
71 4.32
50 3.05
20 1.22
65 3.96
1380 84.04
262 15.96%
30  โรงเรียนดาราคาม 389
5 1.29
5 1.29
30 7.71
6 1.54
0 0.00
343 88.17
46 11.83%
31  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 130
2 1.54
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
32  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 395
7 1.77
3 0.76
19 4.81
0 0.00
0 0.00
366 92.66
29 7.34%
33  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 650
19 2.92
0 0.00
22 3.38
0 0.00
0 0.00
609 93.69
41 6.31%
34  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 557
6 1.08
5 0.90
6 1.08
2 0.36
0 0.00
538 96.59
19 3.41%
35  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 294
0 0.00
1 0.34
1 0.34
0 0.00
0 0.00
292 99.32
2 0.68%

 

จำนวนนักเรียน  24,397 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  995 4.08
เตี้ย  600 2.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,392 13.90
ผอมและเตี้ย  1,193 4.89
อ้วนและเตี้ย  1,262 5.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,955 69.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,442 คน


30.50%


Powered By www.thaieducation.net