ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนิบง 190
59 31.05
54 28.42
7 3.68
46 24.21
5 2.63
19 10.00
171 90.00%
2  โรงเรียนราชพัฒนา 78
28 35.90
4 5.13
4 5.13
28 35.90
2 2.56
12 15.38
66 84.62%
3  โรงเรียนบ้านปาเซ 85
23 27.06
22 25.88
6 7.06
9 10.59
0 0.00
25 29.41
60 70.59%
4  โรงเรียนบ้านสิโป 234
49 20.94
44 18.80
20 8.55
26 11.11
0 0.00
95 40.60
139 59.40%
5  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 316
11 3.48
48 15.19
14 4.43
55 17.41
56 17.72
132 41.77
184 58.23%
6  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
6 2.45
117 47.76
1 0.41
8 3.27
3 1.22
110 44.90
135 55.10%
7  โรงเรียนประชาบํารุง 102
22 21.57
18 17.65
4 3.92
7 6.86
2 1.96
49 48.04
53 51.96%
8  โรงเรียนบ้านบูกิต 213
10 4.69
20 9.39
18 8.45
30 14.08
32 15.02
103 48.36
110 51.64%
9  โรงเรียนบ้านตาโงะ 193
42 21.76
31 16.06
5 2.59
3 1.55
3 1.55
109 56.48
84 43.52%
10  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 153
16 10.46
41 26.80
7 4.58
2 1.31
0 0.00
87 56.86
66 43.14%
11  โรงเรียนบ้านบละแต 104
17 16.35
7 6.73
12 11.54
5 4.81
3 2.88
60 57.69
44 42.31%
12  โรงเรียนบ้านลาไม 165
30 18.18
22 13.33
14 8.48
2 1.21
0 0.00
97 58.79
68 41.21%
13  โรงเรียนผดุงมาตร 295
56 18.98
39 13.22
7 2.37
15 5.08
4 1.36
174 58.98
121 41.02%
14  โรงเรียนบ้านโคก 261
25 9.58
27 10.34
5 1.92
49 18.77
1 0.38
154 59.00
107 41.00%
15  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 454
43 9.47
38 8.37
15 3.30
42 9.25
32 7.05
284 62.56
170 37.44%
16  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 85
10 11.76
9 10.59
3 3.53
9 10.59
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
17  โรงเรียนบ้านจูโวะ 189
28 14.81
11 5.82
9 4.76
11 5.82
9 4.76
121 64.02
68 35.98%
18  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 177
24 13.56
21 11.86
0 0.00
10 5.65
8 4.52
114 64.41
63 35.59%
19  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 340
29 8.53
49 14.41
9 2.65
26 7.65
8 2.35
219 64.41
121 35.59%
20  โรงเรียนบ้านยานิง 335
72 21.49
31 9.25
8 2.39
6 1.79
1 0.30
217 64.78
118 35.22%
21  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 143
10 6.99
11 7.69
11 7.69
10 6.99
8 5.59
93 65.03
50 34.97%
22  โรงเรียนบ้านตะโละ 207
30 14.49
21 10.14
1 0.48
18 8.70
1 0.48
136 65.70
71 34.30%
23  โรงเรียนบ้านกาแย 295
32 10.85
42 14.24
12 4.07
11 3.73
1 0.34
197 66.78
98 33.22%
24  โรงเรียนบ้านปารี 348
24 6.90
23 6.61
10 2.87
58 16.67
0 0.00
233 66.95
115 33.05%
25  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 616
56 9.09
42 6.82
49 7.95
32 5.19
24 3.90
413 67.05
203 32.95%
26  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 85
9 10.59
7 8.24
3 3.53
8 9.41
1 1.18
57 67.06
28 32.94%
27  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 261
16 6.13
34 13.03
9 3.45
26 9.96
0 0.00
176 67.43
85 32.57%
28  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 128
24 18.75
15 11.72
2 1.56
0 0.00
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
29  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 141
1 0.71
27 19.15
8 5.67
1 0.71
3 2.13
101 71.63
40 28.37%
30  โรงเรียนบ้านยะออ 106
5 4.72
5 4.72
14 13.21
5 4.72
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
31  โรงเรียนบ้านฮูลู 213
5 2.35
8 3.76
9 4.23
18 8.45
18 8.45
155 72.77
58 27.23%
32  โรงเรียนบ้านกาลิซา 618
41 6.63
54 8.74
27 4.37
36 5.83
10 1.62
450 72.82
168 27.18%
33  โรงเรียนบ้านทํานบ 166
12 7.23
17 10.24
4 2.41
11 6.63
1 0.60
121 72.89
45 27.11%
34  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 313
25 7.99
31 9.90
7 2.24
21 6.71
0 0.00
229 73.16
84 26.84%
35  โรงเรียนบ้านแมะแซ 197
11 5.58
22 11.17
9 4.57
9 4.57
0 0.00
146 74.11
51 25.89%
36  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 406
20 4.93
26 6.40
26 6.40
17 4.19
15 3.69
302 74.38
104 25.62%
37  โรงเรียนราชประสงค์ 132
16 12.12
0 0.00
0 0.00
17 12.88
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
38  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 184
9 4.89
26 14.13
7 3.80
2 1.09
1 0.54
139 75.54
45 24.46%
39  โรงเรียนวัดร่อน 86
7 8.14
10 11.63
4 4.65
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
40  โรงเรียนบ้านน้ำวน 115
7 6.09
8 6.96
13 11.30
0 0.00
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
41  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 116
6 5.17
7 6.03
11 9.48
2 1.72
2 1.72
88 75.86
28 24.14%
42  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 298
20 6.71
11 3.69
17 5.70
11 3.69
12 4.03
227 76.17
71 23.83%
43  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 300
8 2.67
48 16.00
9 3.00
4 1.33
2 0.67
229 76.33
71 23.67%
44  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 313
13 4.15
48 15.34
12 3.83
1 0.32
0 0.00
239 76.36
74 23.64%
45  โรงเรียนบ้านจะแนะ 947
85 8.98
55 5.81
23 2.43
36 3.80
10 1.06
738 77.93
209 22.07%
46  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 129
10 7.75
13 10.08
5 3.88
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
47  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 129
2 1.55
3 2.33
22 17.05
1 0.78
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
48  โรงเรียนบ้านบองอ 218
9 4.13
17 7.80
21 9.63
0 0.00
0 0.00
171 78.44
47 21.56%
49  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 209
8 3.83
27 12.92
9 4.31
1 0.48
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
50  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 197
10 5.08
0 0.00
14 7.11
15 7.61
0 0.00
158 80.20
39 19.80%
51  โรงเรียนบ้านไอกรอส 197
10 5.08
26 13.20
2 1.02
0 0.00
0 0.00
159 80.71
38 19.29%
52  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 470
35 7.45
7 1.49
13 2.77
20 4.26
15 3.19
380 80.85
90 19.15%
53  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 334
19 5.69
11 3.29
20 5.99
6 1.80
6 1.80
272 81.44
62 18.56%
54  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 221
13 5.88
17 7.69
11 4.98
0 0.00
0 0.00
180 81.45
41 18.55%
55  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 151
15 9.93
6 3.97
4 2.65
3 1.99
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
56  โรงเรียนบ้านเขาพระ 147
5 3.40
9 6.12
13 8.84
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
57  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 539
36 6.68
19 3.53
19 3.53
22 4.08
2 0.37
441 81.82
98 18.18%
58  โรงเรียนบ้านตือกอ 116
4 3.45
6 5.17
4 3.45
5 4.31
2 1.72
95 81.90
21 18.10%
59  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 189
11 5.82
13 6.88
8 4.23
2 1.06
0 0.00
155 82.01
34 17.99%
60  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 175
10 5.71
10 5.71
10 5.71
0 0.00
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
61  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 148
8 5.41
9 6.08
3 2.03
5 3.38
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
62  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 375
21 5.60
29 7.73
6 1.60
0 0.00
4 1.07
315 84.00
60 16.00%
63  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 395
17 4.30
7 1.77
7 1.77
24 6.08
7 1.77
333 84.30
62 15.70%
64  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 121
8 6.61
7 5.79
3 2.48
1 0.83
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
65  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 174
8 4.60
5 2.87
8 4.60
3 1.72
3 1.72
147 84.48
27 15.52%
66  โรงเรียนบ้านริแง 324
14 4.32
11 3.40
7 2.16
11 3.40
4 1.23
277 85.49
47 14.51%
67  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 142
6 4.23
4 2.82
0 0.00
10 7.04
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
68  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 115
3 2.61
2 1.74
0 0.00
11 9.57
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
69  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 224
12 5.36
7 3.13
0 0.00
10 4.46
0 0.00
195 87.05
29 12.95%
70  โรงเรียนบ้านแกแม 120
9 7.50
0 0.00
5 4.17
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
71  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 156
7 4.49
5 3.21
2 1.28
4 2.56
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
72  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 460
15 3.26
10 2.17
9 1.96
8 1.74
8 1.74
410 89.13
50 10.87%
73  โรงเรียนบ้านบาโง 109
1 0.92
7 6.42
2 1.83
1 0.92
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
74  โรงเรียนบ้านสะโล 202
7 3.47
0 0.00
11 5.45
1 0.50
0 0.00
183 90.59
19 9.41%
75  โรงเรียนบ้านละหาร 181
3 1.66
8 4.42
1 0.55
0 0.00
0 0.00
169 93.37
12 6.63%

 

จำนวนนักเรียน  17,615 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,428 8.11
เตี้ย  1,546 8.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  704 4.00
ผอมและเตี้ย  907 5.15
อ้วนและเตี้ย  329 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,701 72.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,914 คน


27.90%


Powered By www.thaieducation.net