ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกูแว 90
23 25.56
1 1.11
32 35.56
34 37.78
0 0.00
0 0.00
90 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบาตง 168
1 0.60
32 19.05
8 4.76
19 11.31
108 64.29
0 0.00
168 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 108
15 13.89
45 41.67
11 10.19
12 11.11
12 11.11
13 12.04
95 87.96%
4  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 900
109 12.11
143 15.89
177 19.67
34 3.78
276 30.67
161 17.89
739 82.11%
5  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 414
80 19.32
78 18.84
2 0.48
101 24.40
74 17.87
79 19.08
335 80.92%
6  โรงเรียนบ้านดาฮง 197
95 48.22
37 18.78
5 2.54
0 0.00
0 0.00
60 30.46
137 69.54%
7  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 144
30 20.83
22 15.28
11 7.64
18 12.50
17 11.81
46 31.94
98 68.06%
8  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 278
55 19.78
26 9.35
5 1.80
54 19.42
31 11.15
107 38.49
171 61.51%
9  โรงเรียนบ้านกาโดะ 189
22 11.64
16 8.47
13 6.88
38 20.11
27 14.29
73 38.62
116 61.38%
10  โรงเรียนบ้านต้นตาล 244
65 26.64
40 16.39
10 4.10
32 13.11
0 0.00
97 39.75
147 60.25%
11  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 58
15 25.86
13 22.41
5 8.62
1 1.72
0 0.00
24 41.38
34 58.62%
12  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 403
56 13.90
45 11.17
50 12.41
39 9.68
46 11.41
167 41.44
236 58.56%
13  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 123
31 25.20
21 17.07
11 8.94
7 5.69
0 0.00
53 43.09
70 56.91%
14  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 150
49 32.67
19 12.67
3 2.00
13 8.67
0 0.00
66 44.00
84 56.00%
15  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 68
12 17.65
11 16.18
5 7.35
5 7.35
5 7.35
30 44.12
38 55.88%
16  โรงเรียนบ้านปาหนัน 419
20 4.77
127 30.31
38 9.07
40 9.55
5 1.19
189 45.11
230 54.89%
17  โรงเรียนบ้านละหาน 190
21 11.05
35 18.42
16 8.42
19 10.00
9 4.74
90 47.37
100 52.63%
18  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 388
87 22.42
74 19.07
4 1.03
35 9.02
4 1.03
184 47.42
204 52.58%
19  โรงเรียนบ้านดูกู 164
34 20.73
21 12.80
7 4.27
21 12.80
3 1.83
78 47.56
86 52.44%
20  โรงเรียนบ้านตามุง 138
10 7.25
49 35.51
2 1.45
6 4.35
5 3.62
66 47.83
72 52.17%
21  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 149
7 4.70
15 10.07
11 7.38
22 14.77
22 14.77
72 48.32
77 51.68%
22  โรงเรียนบ้านยือลอ 266
28 10.53
79 29.70
9 3.38
10 3.76
11 4.14
129 48.50
137 51.50%
23  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 247
46 18.62
44 17.81
4 1.62
22 8.91
9 3.64
122 49.39
125 50.61%
24  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 224
53 23.66
17 7.59
9 4.02
33 14.73
1 0.45
111 49.55
113 50.45%
25  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 161
9 5.59
16 9.94
9 5.59
26 16.15
19 11.80
82 50.93
79 49.07%
26  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 146
10 6.85
30 20.55
13 8.90
12 8.22
5 3.42
76 52.05
70 47.95%
27  โรงเรียนบ้านลาเวง 220
42 19.09
36 16.36
9 4.09
17 7.73
1 0.45
115 52.27
105 47.73%
28  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 124
22 17.74
27 21.77
6 4.84
0 0.00
0 0.00
69 55.65
55 44.35%
29  โรงเรียนบ้านกลูบี 451
58 12.86
50 11.09
0 0.00
79 17.52
8 1.77
256 56.76
195 43.24%
30  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 169
25 14.79
23 13.61
3 1.78
22 13.02
0 0.00
96 56.80
73 43.20%
31  โรงเรียนบ้านมะยูง 125
13 10.40
18 14.40
4 3.20
14 11.20
5 4.00
71 56.80
54 43.20%
32  โรงเรียนบ้านโคกสยา 174
30 17.24
30 17.24
12 6.90
3 1.72
0 0.00
99 56.90
75 43.10%
33  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 148
11 7.43
24 16.22
2 1.35
25 16.89
0 0.00
86 58.11
62 41.89%
34  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 220
28 12.73
30 13.64
10 4.55
19 8.64
2 0.91
131 59.55
89 40.45%
35  โรงเรียนบ้านกูยิ 137
10 7.30
28 20.44
8 5.84
9 6.57
0 0.00
82 59.85
55 40.15%
36  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 76
6 7.89
18 23.68
5 6.58
1 1.32
0 0.00
46 60.53
30 39.47%
37  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 160
31 19.38
10 6.25
6 3.75
8 5.00
8 5.00
97 60.63
63 39.38%
38  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 195
20 10.26
34 17.44
17 8.72
4 2.05
0 0.00
120 61.54
75 38.46%
39  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 234
18 7.69
26 11.11
31 13.25
15 6.41
0 0.00
144 61.54
90 38.46%
40  โรงเรียนบ้านยี่งอ 452
57 12.61
98 21.68
8 1.77
7 1.55
0 0.00
282 62.39
170 37.61%
41  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 163
3 1.84
36 22.09
4 2.45
16 9.82
0 0.00
104 63.80
59 36.20%
42  โรงเรียนบ้านทอน 499
62 12.42
53 10.62
16 3.21
36 7.21
12 2.40
320 64.13
179 35.87%
43  โรงเรียนบ้านยารอ 157
14 8.92
10 6.37
15 9.55
17 10.83
0 0.00
101 64.33
56 35.67%
44  โรงเรียนบ้านกาแร 191
13 6.81
10 5.24
9 4.71
20 10.47
16 8.38
123 64.40
68 35.60%
45  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 610
75 12.30
62 10.16
28 4.59
52 8.52
0 0.00
393 64.43
217 35.57%
46  โรงเรียนบ้านคลอแระ 173
35 20.23
25 14.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 65.32
60 34.68%
47  โรงเรียนบ้านสะแนะ 90
7 7.78
6 6.67
6 6.67
6 6.67
6 6.67
59 65.56
31 34.44%
48  โรงเรียนบ้านตอหลัง 64
11 17.19
4 6.25
2 3.13
3 4.69
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
49  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 99
6 6.06
12 12.12
7 7.07
7 7.07
2 2.02
65 65.66
34 34.34%
50  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 303
31 10.23
42 13.86
5 1.65
23 7.59
3 0.99
199 65.68
104 34.32%
51  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 388
67 17.27
48 12.37
6 1.55
12 3.09
0 0.00
255 65.72
133 34.28%
52  โรงเรียนบ้านไร่พญา 192
21 10.94
6 3.13
13 6.77
25 13.02
0 0.00
127 66.15
65 33.85%
53  โรงเรียนบ้านยือลาแป 344
20 5.81
27 7.85
15 4.36
34 9.88
19 5.52
229 66.57
115 33.43%
54  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 150
12 8.00
16 10.67
6 4.00
16 10.67
0 0.00
100 66.67
50 33.33%
55  โรงเรียนบ้านหัวเขา 145
12 8.28
21 14.48
10 6.90
5 3.45
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
56  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 233
20 8.58
15 6.44
20 8.58
22 9.44
0 0.00
156 66.95
77 33.05%
57  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 146
17 11.64
13 8.90
7 4.79
11 7.53
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
58  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 137
23 16.79
11 8.03
2 1.46
9 6.57
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
59  โรงเรียนบ้านสวนพลู 180
18 10.00
13 7.22
15 8.33
10 5.56
2 1.11
122 67.78
58 32.22%
60  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 202
24 11.88
25 12.38
6 2.97
10 4.95
0 0.00
137 67.82
65 32.18%
61  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 135
8 5.93
16 11.85
12 8.89
6 4.44
1 0.74
92 68.15
43 31.85%
62  โรงเรียนวัดโคกโก 149
19 12.75
5 3.36
12 8.05
11 7.38
0 0.00
102 68.46
47 31.54%
63  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 121
16 13.22
12 9.92
9 7.44
1 0.83
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
64  โรงเรียนวัดกําแพง 68
4 5.88
9 13.24
8 11.76
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 102
20 19.61
3 2.94
6 5.88
2 1.96
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
66  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 117
15 12.82
12 10.26
8 6.84
0 0.00
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
67  โรงเรียนบ้านสาวอ 104
10 9.62
10 9.62
0 0.00
9 8.65
2 1.92
73 70.19
31 29.81%
68  โรงเรียนบ้านกูยิ 239
20 8.37
19 7.95
7 2.93
19 7.95
6 2.51
168 70.29
71 29.71%
69  โรงเรียนบ้านยาบี 122
17 13.93
6 4.92
11 9.02
1 0.82
1 0.82
86 70.49
36 29.51%
70  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 978
158 16.16
38 3.89
66 6.75
22 2.25
2 0.20
692 70.76
286 29.24%
71  โรงเรียนบ้านบือแรง 158
11 6.96
12 7.59
7 4.43
13 8.23
3 1.90
112 70.89
46 29.11%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 378
34 8.99
24 6.35
18 4.76
21 5.56
13 3.44
268 70.90
110 29.10%
73  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 91
4 4.40
7 7.69
9 9.89
2 2.20
4 4.40
65 71.43
26 28.57%
74  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 140
22 15.71
7 5.00
6 4.29
2 1.43
2 1.43
101 72.14
39 27.86%
75  โรงเรียนบ้านอีนอ 141
24 17.02
7 4.96
2 1.42
6 4.26
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
76  โรงเรียนบ้านปูตะ 123
13 10.57
5 4.07
14 11.38
2 1.63
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
77  โรงเรียนบ้านนาดา 231
13 5.63
34 14.72
10 4.33
6 2.60
0 0.00
168 72.73
63 27.27%
78  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 92
12 13.04
5 5.43
8 8.70
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
79  โรงเรียนบ้านค่าย 407
25 6.14
31 7.62
12 2.95
19 4.67
21 5.16
299 73.46
108 26.54%
80  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 117
9 7.69
14 11.97
8 6.84
0 0.00
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
81  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 121
23 19.01
1 0.83
7 5.79
1 0.83
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
82  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 242
25 10.33
22 9.09
5 2.07
9 3.72
2 0.83
179 73.97
63 26.03%
83  โรงเรียนบ้านบลูกา 78
10 12.82
2 2.56
0 0.00
8 10.26
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
84  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 160
15 9.38
12 7.50
5 3.13
7 4.38
2 1.25
119 74.38
41 25.63%
85  โรงเรียนบ้านตันหยง 282
12 4.26
46 16.31
8 2.84
5 1.77
1 0.35
210 74.47
72 25.53%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 234
22 9.40
21 8.97
10 4.27
5 2.14
1 0.43
175 74.79
59 25.21%
87  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 117
0 0.00
0 0.00
17 14.53
6 5.13
6 5.13
88 75.21
29 24.79%
88  โรงเรียนบ้านรามา 113
16 14.16
8 7.08
4 3.54
0 0.00
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
89  โรงเรียนบ้านตายา 211
28 13.27
17 8.06
7 3.32
0 0.00
0 0.00
159 75.36
52 24.64%
90  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 130
0 0.00
15 11.54
0 0.00
17 13.08
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
91  โรงเรียนบ้านแยะ 221
9 4.07
24 10.86
19 8.60
1 0.45
1 0.45
167 75.57
54 24.43%
92  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 70
5 7.14
2 2.86
3 4.29
5 7.14
2 2.86
53 75.71
17 24.29%
93  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 165
10 6.06
16 9.70
14 8.48
0 0.00
0 0.00
125 75.76
40 24.24%
94  โรงเรียนบ้านเปล 61
1 1.64
8 13.11
4 6.56
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
95  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1404
105 7.48
47 3.35
55 3.92
58 4.13
55 3.92
1084 77.21
320 22.79%
96  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 40
0 0.00
2 5.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
97  โรงเรียนบ้านแคนา 161
16 9.94
6 3.73
7 4.35
5 3.11
2 1.24
125 77.64
36 22.36%
98  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 283
14 4.95
25 8.83
19 6.71
3 1.06
1 0.35
221 78.09
62 21.91%
99  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 188
12 6.38
20 10.64
7 3.72
2 1.06
0 0.00
147 78.19
41 21.81%
100  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 199
14 7.04
18 9.05
10 5.03
1 0.50
0 0.00
156 78.39
43 21.61%
101  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 213
19 8.92
26 12.21
1 0.47
0 0.00
0 0.00
167 78.40
46 21.60%
102  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 334
23 6.89
18 5.39
31 9.28
0 0.00
0 0.00
262 78.44
72 21.56%
103  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 158
7 4.43
5 3.16
10 6.33
11 6.96
1 0.63
124 78.48
34 21.52%
104  โรงเรียนวัดลําภู 126
11 8.73
6 4.76
4 3.17
5 3.97
1 0.79
99 78.57
27 21.43%
105  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 214
11 5.14
19 8.88
14 6.54
1 0.47
0 0.00
169 78.97
45 21.03%
106  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 87
4 4.60
14 16.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
107  โรงเรียนบ้านมือและห์ 175
9 5.14
10 5.71
11 6.29
5 2.86
1 0.57
139 79.43
36 20.57%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 117
5 4.27
13 11.11
5 4.27
1 0.85
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
109  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 791
64 8.09
59 7.46
28 3.54
10 1.26
0 0.00
630 79.65
161 20.35%
110  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 171
20 11.70
6 3.51
2 1.17
5 2.92
1 0.58
137 80.12
34 19.88%
111  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 207
14 6.76
17 8.21
3 1.45
5 2.42
1 0.48
167 80.68
40 19.32%
112  โรงเรียนบ้านจูดแดง 166
2 1.20
18 10.84
5 3.01
5 3.01
2 1.20
134 80.72
32 19.28%
113  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 110
6 5.45
10 9.09
3 2.73
2 1.82
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
114  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 135
12 8.89
12 8.89
1 0.74
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
115  โรงเรียนบ้านดือแย 79
5 6.33
8 10.13
1 1.27
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
116  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 57
7 12.28
1 1.75
1 1.75
0 0.00
1 1.75
47 82.46
10 17.54%
117  โรงเรียนบ้านจืองา 97
6 6.19
10 10.31
0 0.00
1 1.03
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
118  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 137
7 5.11
14 10.22
2 1.46
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
119  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 85
4 4.71
6 7.06
4 4.71
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
120  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 118
11 9.32
0 0.00
8 6.78
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
121  โรงเรียนบ้านสาคร 254
22 8.66
3 1.18
11 4.33
4 1.57
0 0.00
214 84.25
40 15.75%
122  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 73
3 4.11
2 2.74
5 6.85
0 0.00
1 1.37
62 84.93
11 15.07%
123  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 113
6 5.31
7 6.19
4 3.54
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
124  โรงเรียนสว่างวัฒนา 95
6 6.32
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
125  โรงเรียนบ้านบือเระ 119
6 5.04
4 3.36
4 3.36
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
126  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 105
10 9.52
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
127  โรงเรียนประชาพัฒนา 169
5 2.96
5 2.96
4 2.37
5 2.96
3 1.78
147 86.98
22 13.02%
128  โรงเรียนบ้านบากง 213
12 5.63
4 1.88
7 3.29
4 1.88
0 0.00
186 87.32
27 12.68%
129  โรงเรียนบ้านกะลูแป 198
8 4.04
11 5.56
5 2.53
1 0.51
0 0.00
173 87.37
25 12.63%
130  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 144
0 0.00
13 9.03
5 3.47
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
131  โรงเรียนบ้านอีโยะ 129
2 1.55
2 1.55
4 3.10
4 3.10
4 3.10
113 87.60
16 12.40%
132  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 213
11 5.16
12 5.63
0 0.00
3 1.41
0 0.00
187 87.79
26 12.21%
133  โรงเรียนบ้านปลักปลา 258
31 12.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
227 87.98
31 12.02%
134  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 223
5 2.24
9 4.04
10 4.48
2 0.90
0 0.00
197 88.34
26 11.66%
135  โรงเรียนบ้านจือแร 159
0 0.00
18 11.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
136  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 209
1 0.48
1 0.48
17 8.13
1 0.48
0 0.00
189 90.43
20 9.57%
137  โรงเรียนบ้านนาโอน 53
2 3.77
2 3.77
0 0.00
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
138  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 192
7 3.65
4 2.08
6 3.13
1 0.52
0 0.00
174 90.63
18 9.38%
139  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 148
5 3.38
4 2.70
2 1.35
2 1.35
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
140  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 72
2 2.78
2 2.78
1 1.39
1 1.39
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
141  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 118
2 1.69
2 1.69
3 2.54
2 1.69
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
142  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 506
19 3.75
17 3.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
470 92.89
36 7.11%
143  โรงเรียนบ้านกาแนะ 218
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 6.88
0 0.00
203 93.12
15 6.88%
144  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 113
3 2.65
0 0.00
1 0.88
3 2.65
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
145  โรงเรียนบ้านทรายขาว 102
1 0.98
0 0.00
2 1.96
3 2.94
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
146  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 183
2 1.09
1 0.55
3 1.64
1 0.55
0 0.00
176 96.17
7 3.83%
147  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 249
3 1.20
1 0.40
0 0.00
1 0.40
2 0.80
242 97.19
7 2.81%
148  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 209
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
209 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,284 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,057 10.09
เตี้ย  2,950 9.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,456 4.81
ผอมและเตี้ย  1,597 5.27
อ้วนและเตี้ย  921 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,303 67.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,981 คน


32.96%


Powered By www.thaieducation.net