ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 137
8 5.84
1 0.73
92 67.15
8 5.84
28 20.44
0 0.00
137 100.00%
2  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 362
35 9.67
17 4.70
57 15.75
52 14.36
74 20.44
127 35.08
235 64.92%
3  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 357
11 3.08
37 10.36
58 16.25
30 8.40
75 21.01
146 40.90
211 59.10%
4  โรงเรียนวัดลำโพ 319
37 11.60
30 9.40
47 14.73
37 11.60
35 10.97
133 41.69
186 58.31%
5  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 178
21 11.80
24 13.48
47 26.40
2 1.12
1 0.56
83 46.63
95 53.37%
6  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 62
4 6.45
14 22.58
12 19.35
1 1.61
2 3.23
29 46.77
33 53.23%
7  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1579
100 6.33
60 3.80
449 28.44
27 1.71
193 12.22
750 47.50
829 52.50%
8  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1107
89 8.04
29 2.62
189 17.07
118 10.66
133 12.01
549 49.59
558 50.41%
9  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 568
37 6.51
22 3.87
146 25.70
13 2.29
68 11.97
282 49.65
286 50.35%
10  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 251
30 11.95
17 6.77
49 19.52
12 4.78
17 6.77
126 50.20
125 49.80%
11  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 148
25 16.89
9 6.08
25 16.89
1 0.68
11 7.43
77 52.03
71 47.97%
12  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 405
63 15.56
36 8.89
81 20.00
5 1.23
1 0.25
219 54.07
186 45.93%
13  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 923
35 3.79
59 6.39
85 9.21
94 10.18
144 15.60
506 54.82
417 45.18%
14  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 249
23 9.24
20 8.03
40 16.06
10 4.02
10 4.02
146 58.63
103 41.37%
15  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 92
18 19.57
1 1.09
19 20.65
0 0.00
0 0.00
54 58.70
38 41.30%
16  โรงเรียนคลองเกลือ 778
57 7.33
53 6.81
140 17.99
32 4.11
33 4.24
463 59.51
315 40.49%
17  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 80
8 10.00
0 0.00
23 28.75
1 1.25
0 0.00
48 60.00
32 40.00%
18  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 142
5 3.52
8 5.63
11 7.75
13 9.15
19 13.38
86 60.56
56 39.44%
19  โรงเรียนวัดศาลากุล 84
5 5.95
0 0.00
12 14.29
0 0.00
14 16.67
53 63.10
31 36.90%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 661
38 5.75
54 8.17
54 8.17
47 7.11
49 7.41
419 63.39
242 36.61%
21  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 242
28 11.57
0 0.00
51 21.07
0 0.00
0 0.00
163 67.36
79 32.64%
22  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 123
13 10.57
2 1.63
24 19.51
0 0.00
1 0.81
83 67.48
40 32.52%
23  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 117
3 2.56
0 0.00
34 29.06
0 0.00
0 0.00
80 68.38
37 31.62%
24  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 493
36 7.30
42 8.52
71 14.40
2 0.41
3 0.61
339 68.76
154 31.24%
25  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 196
20 10.20
0 0.00
40 20.41
0 0.00
0 0.00
136 69.39
60 30.61%
26  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 184
12 6.52
4 2.17
40 21.74
0 0.00
0 0.00
128 69.57
56 30.43%
27  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 412
23 5.58
17 4.13
48 11.65
12 2.91
24 5.83
288 69.90
124 30.10%
28  โรงเรียนวัดเพรางาย 167
2 1.20
7 4.19
33 19.76
7 4.19
0 0.00
118 70.66
49 29.34%
29  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 100
2 2.00
1 1.00
26 26.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
30  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 84
4 4.76
5 5.95
12 14.29
2 2.38
1 1.19
60 71.43
24 28.57%
31  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 234
19 8.12
3 1.28
25 10.68
19 8.12
0 0.00
168 71.79
66 28.21%
32  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1028
74 7.20
44 4.28
79 7.68
33 3.21
50 4.86
748 72.76
280 27.24%
33  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 290
18 6.21
21 7.24
19 6.55
19 6.55
1 0.34
212 73.10
78 26.90%
34  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1302
70 5.38
21 1.61
233 17.90
5 0.38
0 0.00
973 74.73
329 25.27%
35  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 165
8 4.85
6 3.64
27 16.36
0 0.00
0 0.00
124 75.15
41 24.85%
36  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 389
17 4.37
15 3.86
26 6.68
13 3.34
25 6.43
293 75.32
96 24.68%
37  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 309
28 9.06
5 1.62
42 13.59
0 0.00
0 0.00
234 75.73
75 24.27%
38  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 557
24 4.31
18 3.23
55 9.87
21 3.77
14 2.51
425 76.30
132 23.70%
39  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 680
28 4.12
20 2.94
35 5.15
31 4.56
45 6.62
521 76.62
159 23.38%
40  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 99
0 0.00
2 2.02
20 20.20
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
41  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 237
15 6.33
10 4.22
22 9.28
4 1.69
0 0.00
186 78.48
51 21.52%
42  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 212
7 3.30
2 0.94
32 15.09
4 1.89
0 0.00
167 78.77
45 21.23%
43  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 103
7 6.80
1 0.97
10 9.71
1 0.97
1 0.97
83 80.58
20 19.42%
44  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 194
7 3.61
3 1.55
22 11.34
4 2.06
0 0.00
158 81.44
36 18.56%
45  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 182
9 4.95
2 1.10
21 11.54
1 0.55
0 0.00
149 81.87
33 18.13%
46  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 414
9 2.17
11 2.66
32 7.73
9 2.17
11 2.66
342 82.61
72 17.39%
47  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 843
11 1.30
10 1.19
121 14.35
0 0.00
0 0.00
701 83.16
142 16.84%
48  โรงเรียนวัดเชิงเลน 127
4 3.15
1 0.79
16 12.60
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
49  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 321
16 4.98
10 3.12
9 2.80
6 1.87
8 2.49
272 84.74
49 15.26%
50  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 281
10 3.56
13 4.63
12 4.27
0 0.00
0 0.00
246 87.54
35 12.46%
51  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 217
3 1.38
2 0.92
14 6.45
6 2.76
0 0.00
192 88.48
25 11.52%
52  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 126
2 1.59
2 1.59
6 4.76
2 1.59
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
53  โรงเรียนวัดอินทร์ 108
3 2.78
1 0.93
5 4.63
1 0.93
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
54  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 368
0 0.00
0 0.00
4 1.09
0 0.00
23 6.25
341 92.66
27 7.34%
55  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 605
0 0.00
0 0.00
30 4.96
0 0.00
0 0.00
575 95.04
30 4.96%
56  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 270
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
270 100.00
0 0.00%
57  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
58  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
59  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
60  โรงเรียนวัดตาล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
61  โรงเรียนวัดลากค้อน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
62  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
63  โรงเรียนแสงประเสริฐ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,181 5.83
เตี้ย  792 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,932 14.47
ผอมและเตี้ย  705 3.48
อ้วนและเตี้ย  1,114 5.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,537 66.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,724 คน


33.19%


Powered By www.thaieducation.net