ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 197 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 197 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 57
9 15.79
13 22.81
11 19.30
5 8.77
5 8.77
14 24.56
43 75.44%
2  โรงเรียนบ้านหนองขาม 33
4 12.12
2 6.06
8 24.24
5 15.15
2 6.06
12 36.36
21 63.64%
3  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 141
41 29.08
32 22.70
15 10.64
0 0.00
0 0.00
53 37.59
88 62.41%
4  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 124
7 5.65
6 4.84
22 17.74
13 10.48
28 22.58
48 38.71
76 61.29%
5  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 272
28 10.29
14 5.15
67 24.63
12 4.41
32 11.76
119 43.75
153 56.25%
6  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 212
12 5.66
8 3.77
63 29.72
3 1.42
31 14.62
95 44.81
117 55.19%
7  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 29
4 13.79
0 0.00
11 37.93
1 3.45
0 0.00
13 44.83
16 55.17%
8  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 236
40 16.95
17 7.20
14 5.93
13 5.51
46 19.49
106 44.92
130 55.08%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 39
1 2.56
6 15.38
8 20.51
4 10.26
2 5.13
18 46.15
21 53.85%
10  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 89
11 12.36
4 4.49
23 25.84
2 2.25
7 7.87
42 47.19
47 52.81%
11  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
12  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 56
13 23.21
5 8.93
9 16.07
0 0.00
0 0.00
29 51.79
27 48.21%
13  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 121
12 9.92
9 7.44
24 19.83
4 3.31
9 7.44
63 52.07
58 47.93%
14  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 32
6 18.75
0 0.00
8 25.00
1 3.13
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
15  โรงเรียนวัดท่าตะโก 108
11 10.19
8 7.41
14 12.96
11 10.19
6 5.56
58 53.70
50 46.30%
16  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 50
6 12.00
3 6.00
14 28.00
0 0.00
0 0.00
27 54.00
23 46.00%
17  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1295
60 4.63
24 1.85
249 19.23
88 6.80
170 13.13
704 54.36
591 45.64%
18  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 217
22 10.14
29 13.36
17 7.83
22 10.14
7 3.23
120 55.30
97 44.70%
19  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 32
0 0.00
2 6.25
12 37.50
0 0.00
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
20  โรงเรียนวัดจันเสน 176
22 12.50
12 6.82
25 14.20
10 5.68
7 3.98
100 56.82
76 43.18%
21  โรงเรียนบ้านไทรงาม 19
1 5.26
0 0.00
7 36.84
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 124
16 12.90
4 3.23
26 20.97
6 4.84
0 0.00
72 58.06
52 41.94%
23  โรงเรียนวัดเขาดุม 41
6 14.63
5 12.20
5 12.20
0 0.00
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
24  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 122
9 7.38
17 13.93
16 13.11
2 1.64
6 4.92
72 59.02
50 40.98%
25  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 75
13 17.33
0 0.00
13 17.33
3 4.00
1 1.33
45 60.00
30 40.00%
26  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 103
8 7.77
0 0.00
14 13.59
8 7.77
11 10.68
62 60.19
41 39.81%
27  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 28
3 10.71
0 0.00
8 28.57
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
28  โรงเรียนบ้านวังคาง 80
2 2.50
0 0.00
29 36.25
0 0.00
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
29  โรงเรียนบ้านร่องหอย 106
8 7.55
2 1.89
31 29.25
0 0.00
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
30  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 13
3 23.08
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
31  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 50
6 12.00
6 12.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 87
11 12.64
7 8.05
13 14.94
2 2.30
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
33  โรงเรียนวัดช่องแค 82
8 9.76
5 6.10
13 15.85
5 6.10
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
34  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 80
8 10.00
2 2.50
14 17.50
5 6.25
1 1.25
50 62.50
30 37.50%
35  โรงเรียนบ้านวังข่อย 210
23 10.95
16 7.62
37 17.62
0 0.00
0 0.00
134 63.81
76 36.19%
36  โรงเรียนอุดมพัฒนา 180
18 10.00
12 6.67
25 13.89
10 5.56
0 0.00
115 63.89
65 36.11%
37  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 50
6 12.00
0 0.00
9 18.00
3 6.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
38  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 84
8 9.52
0 0.00
22 26.19
0 0.00
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
39  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 78
6 7.69
0 0.00
15 19.23
6 7.69
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
40  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 128
12 9.38
6 4.69
26 20.31
0 0.00
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
41  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 70
5 7.14
2 2.86
17 24.29
0 0.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
42  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 38
6 15.79
5 13.16
2 5.26
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
43  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
44  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 157
18 11.46
0 0.00
32 20.38
1 0.64
0 0.00
106 67.52
51 32.48%
45  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 77
4 5.19
5 6.49
16 20.78
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
46  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 173
30 17.34
5 2.89
21 12.14
0 0.00
0 0.00
117 67.63
56 32.37%
47  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 34
2 5.88
4 11.76
4 11.76
0 0.00
1 2.94
23 67.65
11 32.35%
48  โรงเรียนวังวิทยา 121
14 11.57
3 2.48
19 15.70
1 0.83
2 1.65
82 67.77
39 32.23%
49  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 59
3 5.08
1 1.69
14 23.73
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 94
4 4.26
2 2.13
23 24.47
0 0.00
1 1.06
64 68.09
30 31.91%
51  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 47
0 0.00
3 6.38
12 25.53
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
52  โรงเรียนวัดพนมเศษ 163
10 6.13
5 3.07
37 22.70
0 0.00
0 0.00
111 68.10
52 31.90%
53  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 91
10 10.99
2 2.20
16 17.58
1 1.10
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
54  โรงเรียนบ้านดงมัน 83
16 19.28
0 0.00
7 8.43
0 0.00
3 3.61
57 68.67
26 31.33%
55  โรงเรียนบ้านพนมรอก 147
10 6.80
2 1.36
24 16.33
10 6.80
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
56  โรงเรียนบ้านหนองจิก 62
5 8.06
2 3.23
12 19.35
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
57  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 62
4 6.45
0 0.00
15 24.19
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
58  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 154
12 7.79
5 3.25
30 19.48
0 0.00
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
59  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 120
10 8.33
4 3.33
19 15.83
3 2.50
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
60  โรงเรียนวัดห้วยดุก 50
2 4.00
12 24.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
61  โรงเรียนวันครู(2504) 40
3 7.50
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
62  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 37
2 5.41
1 2.70
8 21.62
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
63  โรงเรียนบ้านเขาดิน 112
18 16.07
0 0.00
15 13.39
0 0.00
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
64  โรงเรียนบ้านโพนทอง 112
14 12.50
0 0.00
19 16.96
0 0.00
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
65  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 51
5 9.80
2 3.92
8 15.69
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
66  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 86
15 17.44
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
67  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 62
8 12.90
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
68  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 145
2 1.38
3 2.07
36 24.83
0 0.00
0 0.00
104 71.72
41 28.28%
69  โรงเรียนบ้านหนองแอก 54
3 5.56
0 0.00
12 22.22
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
70  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 90
6 6.67
5 5.56
11 12.22
3 3.33
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
71  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 51
3 5.88
1 1.96
8 15.69
1 1.96
1 1.96
37 72.55
14 27.45%
72  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 41
1 2.44
1 2.44
8 19.51
1 2.44
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
73  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 90
6 6.67
4 4.44
11 12.22
1 1.11
2 2.22
66 73.33
24 26.67%
74  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 23
1 4.35
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
75  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 23
1 4.35
1 4.35
3 13.04
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
76  โรงเรียนบ้านนาขอม 159
7 4.40
3 1.89
31 19.50
0 0.00
0 0.00
118 74.21
41 25.79%
77  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 175
11 6.29
4 2.29
22 12.57
1 0.57
7 4.00
130 74.29
45 25.71%
78  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 925
39 4.22
22 2.38
173 18.70
2 0.22
1 0.11
688 74.38
237 25.62%
79  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 51
6 11.76
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
80  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 118
5 4.24
0 0.00
25 21.19
0 0.00
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
81  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 87
0 0.00
8 9.20
13 14.94
1 1.15
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
82  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
83  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
84  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
85  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 73
1 1.37
0 0.00
17 23.29
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
86  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 53
4 7.55
2 3.77
5 9.43
1 1.89
1 1.89
40 75.47
13 24.53%
87  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
2 4.08
37 75.51
12 24.49%
88  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 103
7 6.80
5 4.85
13 12.62
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
89  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 58
3 5.17
0 0.00
11 18.97
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
90  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 54
5 9.26
2 3.70
4 7.41
2 3.70
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
91  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 50
4 8.00
1 2.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
92  โรงเรียนวัดป่าเรไร 92
7 7.61
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
93  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 162
10 6.17
7 4.32
11 6.79
6 3.70
4 2.47
124 76.54
38 23.46%
94  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 47
5 10.64
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
95  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 77
8 10.39
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
96  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 39
2 5.13
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
97  โรงเรียนวัดหนองตะโก 52
1 1.92
0 0.00
10 19.23
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
98  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 74
5 6.76
0 0.00
10 13.51
1 1.35
1 1.35
57 77.03
17 22.97%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 224
12 5.36
4 1.79
32 14.29
3 1.34
0 0.00
173 77.23
51 22.77%
100  โรงเรียนวัดวังแรต 44
1 2.27
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
101  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 75
3 4.00
3 4.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
102  โรงเรียนสระงาม 186
17 9.14
0 0.00
25 13.44
0 0.00
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
103  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 744
19 2.55
8 1.08
102 13.71
39 5.24
0 0.00
576 77.42
168 22.58%
104  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 80
13 16.25
1 1.25
3 3.75
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
105  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 109
8 7.34
4 3.67
12 11.01
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
106  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 50
6 12.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
107  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 23
0 0.00
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
108  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 213
13 6.10
6 2.82
25 11.74
2 0.94
0 0.00
167 78.40
46 21.60%
109  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 51
0 0.00
2 3.92
9 17.65
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
110  โรงเรียนบ้านปากดง 42
0 0.00
1 2.38
8 19.05
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
111  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 89
5 5.62
1 1.12
12 13.48
0 0.00
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
112  โรงเรียนบ้านเขาปูน 61
3 4.92
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
113  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 119
10 8.40
4 3.36
10 8.40
1 0.84
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
114  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 87
6 6.90
0 0.00
6 6.90
4 4.60
2 2.30
69 79.31
18 20.69%
115  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 92
7 7.61
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
116  โรงเรียนบ้านวังแรง 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
117  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 151
7 4.64
3 1.99
14 9.27
3 1.99
4 2.65
120 79.47
31 20.53%
118  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
119  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 85
5 5.88
0 0.00
10 11.76
1 1.18
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
120  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
121  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 41
4 9.76
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
122  โรงเรียนวัดเขาฝา 78
5 6.41
0 0.00
0 0.00
10 12.82
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
123  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 94
5 5.32
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
124  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 37
3 8.11
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
125  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
126  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
1 6.25
13 81.25
3 18.75%
127  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 123
3 2.44
3 2.44
16 13.01
1 0.81
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
128  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 76
1 1.32
1 1.32
12 15.79
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
129  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
130  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 39
1 2.56
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
131  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 28
3 10.71
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
132  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 146
12 8.22
5 3.42
6 4.11
3 2.05
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
133  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 97
5 5.15
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
134  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
135  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 114
4 3.51
2 1.75
13 11.40
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
136  โรงเรียนวัดช่องแกระ 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
2 3.70
45 83.33
9 16.67%
137  โรงเรียนวัดวังมหากร 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
138  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
139  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
140  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 105
9 8.57
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
141  โรงเรียนบ้านปากง่าม 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
142  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
143  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
2 1.59
1 0.79
16 12.70
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
144  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
145  โรงเรียนบ้านคลองลาน 81
2 2.47
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
146  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 186
12 6.45
1 0.54
14 7.53
0 0.00
0 0.00
159 85.48
27 14.52%
147  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 63
3 4.76
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
148  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 63
5 7.94
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
149  โรงเรียนบ้านทำนบ 72
4 5.56
2 2.78
1 1.39
3 4.17
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
150  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
151  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 73
4 5.48
1 1.37
4 5.48
0 0.00
1 1.37
63 86.30
10 13.70%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 179
6 3.35
0 0.00
18 10.06
0 0.00
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
153  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 144
4 2.78
3 2.08
6 4.17
0 0.00
6 4.17
125 86.81
19 13.19%
154  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
155  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
156  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 103
5 4.85
1 0.97
6 5.83
1 0.97
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
157  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 160
5 3.13
4 2.50
5 3.13
3 1.88
3 1.88
140 87.50
20 12.50%
158  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
159  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
160  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 75
0 0.00
0 0.00
8 10.67
1 1.33
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
161  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 179
7 3.91
6 3.35
8 4.47
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
162  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 43
1 2.33
3 6.98
1 2.33
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
163  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 68
3 4.41
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
164  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 59
0 0.00
2 3.39
2 3.39
2 3.39
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
165  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 89
0 0.00
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
166  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 83
6 7.23
0 0.00
1 1.20
0 0.00
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
167  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
168  โรงเรียนบ้านวังโพรง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
3 5.66
48 90.57
5 9.43%
169  โรงเรียนวัดหนองเบน 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
170  โรงเรียนบ้านคลองบอน 154
5 3.25
1 0.65
8 5.19
0 0.00
0 0.00
140 90.91
14 9.09%
171  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 68
1 1.47
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
172  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
173  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
174  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 152
6 3.95
2 1.32
3 1.97
0 0.00
0 0.00
141 92.76
11 7.24%
175  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
3 3.57
78 92.86
6 7.14%
176  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
177  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
178  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 88
4 4.55
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
179  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 91
1 1.10
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
180  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 91
2 2.20
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
181  โรงเรียนวัดดอนคา 183
3 1.64
1 0.55
4 2.19
2 1.09
2 1.09
171 93.44
12 6.56%
182  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 155
3 1.94
2 1.29
3 1.94
1 0.65
1 0.65
145 93.55
10 6.45%
183  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
184  โรงเรียนวัดหนองเสือ 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
185  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
1 1.79
53 94.64
3 5.36%
186  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
187  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
188  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 115
2 1.74
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
189  โรงเรียนวัดเขาวง 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 119
1 0.84
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
191  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 132
0 0.00
0 0.00
5 3.79
0 0.00
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
192  โรงเรียนบ้านรังงาม 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
193  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
194  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านพุม่วง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,741 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,199 6.40
เตี้ย  512 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,517 13.43
ผอมและเตี้ย  376 2.01
อ้วนและเตี้ย  432 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,705 73.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,036 คน


26.87%


Powered By www.thaieducation.net